Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE PROIECTANT PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE A DEPOZITULUI DE DESEURI GALDA DE JOS


Anunt de participare numarul 145680/09.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Alba
Adresa postala: Piata Ion I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Elena Galac Vitan, Tel. +40 258813380/ +04 258811982, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 258813325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE PROIECTANT PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE A DEPOZITULUI DE DESEURI GALDA DE JOS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Aria geografica a Judetului Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezentul contract de Asistenta Tehnica are ca scop revizuirea integrala a proiectului tehnic si asigurarea unei asistente tehnice din partea proiectantului pe parcursul derularii executiei lucrarilor de construire a depozitului de deseuri Galda de Jos, lucrari aferente proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba?, inclusiv pe perioada de notificare a defectelor.Proiectantul va oferi asistenta tehnica din partea proiectantului pentru Contractul de ?Construirea centrului de management integrat al deseurilor (depozit de deseuri, statie de sortare, statie de tratare mecano-biologica) Galda de Jos, Judetul Alba? dar numai pentru partea de executie a depozitului de deseuri.Valoarea estimata a procedurii de achizitie este :873, 296 lei, din care valoarea estimata a contractului este 847, 860 lei si valoarea Cheltuielilor diverse si neprevazute de 25, 436 lei reprezinta: 3 %.(din valoarea estimata a contractului)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Revizuirea integrala a proiectului tehnic si asigurarea unei asistente tehnice din partea proiectantului pe parcursul derularii executiei lucrarilor de construire a depozitului de deseuri Galda de Jos, lucrari aferente proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba?, inclusiv pe perioada de notificare a defectelor, conform Caietului de sarcini.Valoarea estimata: 873, 296 lei fara TVA, din care 25, 436 lei fara TVA aferent procentului de diverse si neprevazute (3 %).
Valoarea estimata fara TVA: 873, 296RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
25 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi de 15.000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie de 120 de zile, adica cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.In cazul constituirii in alta moneda, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de BNR (www.bnr.ro) cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In baza prevederilor Art. 278^1 lit a) din OUG 34/2006, in masura in care CNSC respinge contestatia, ca nefondata Autoritatea Contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 4.627, 86 leiIn cazul ofertantilor din categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Demonstrarea calitatii de IMM se face de catre ofertant si/sau toti asociatii din cadrul consortiului prin completarea documentului ?DECLARATIE PRIVIND INCADRAREA INTREPRINDERII IN CATEGORIA IMM? ? Formular 24Modul de constituire a garantiei de participare: - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in favoarea Autoritatii Contractante, conform Formular 22, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia de participare trebuie sa respecte prevederile art. 86, alin. (2)-(3) din HGR nr. 925/2006., - Cu OP, in contul RO03TREZ0025006XXX000171 deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, cod fiscal 4562583 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.- Prin depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei in numerarOBSERVATIE: Ofertele care nu sunt insotite de documentele de constituire a garantiei de participare, astfel cum a fost aceasta solicitata, vor fi respinse ca inacceptabile.Restituirea garantiei de participare se va face pe baza solicitarii transmise de operatorul economic Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10% din pretul contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui, nu mai tarziu de 10 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.Ofertantii din categoria intreprinderilor mici si mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei garantii conform legii nr. 346/2004 art. 16alin. (2) cu modificarile si completarile ulterioare.b)Modul de constituire: -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formular nr.23);
-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale cu respectarea prevederilor art. 90 alin (3) H.G. nr.925/2006.Modul de restituire a garantiei de buna executie: in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract, respectiv dupa semnarea procesului verbal de receptie finala, daca nu au fost ridicate pretentii asupra acesteia.Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii.In cazul unei asocieri, documentul/contul privind garantia bancara de buna executie va fi emis/deschis integral in numele si pentru Liderul asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, bugetul propriu al CJ Alba, si Programul Operational Sectorial de Mediu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform art.11 alin.4 si 5 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.Se vor prezenta in anexa la declaratie in mod obligatoriu: Denumirea contractului de servicii propus ca referinta, Beneficiarul, Finantatorul, Principalele caracteristici, valoarea contractului, perioada de executie, perioada de garantie.Se vor completa Formularul 21 si anexa.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Daca ofertantul nu prezinta documentele edificatoare, oferta lui va fi considerata inacceptabila. In cazul in care ofertantul nu uzeaza de dreptul amintit anterior si nu prezinta unul sau mai multe din documentele solicitate la acest capitol, oferta sa va fi declarata inacceptabila.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.Nu se accepta folosirea de prescurtari.Toate documentele se vor prezenta in original. copie legalizata sau "copie conform cu originalul".Un ofertant participa, pentru acelasi contract, cu o singura oferta, fie in mod individual fie ca partener al societatii mixte/consortiului/asocierii. Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta de catre un singur ofertant sau partener pentru acelasi contract va conduce la respingerea ofertelor respective. Este interzis ofertantilor sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant sau tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.Ofertele depuse de consortiu /asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: ? Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul consortiului/asocierii precum si categoriile de lucrari executate de fiecare dintre acestia;? Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. Se recomanda ca semnatura autorizata sa fie a administratorului / directorului general al societatii partenere lider sau a persoanei imputernicite de fiecare dintre membrii consortiului/asocierii;? Unul din membrii trebuie numit ca partener conducator (lider) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte sau un contract de asociere in cadrul caruia sa fie stipulata aceasta imputernicire;? Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor, si ca realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (liderului).? Toti partenerii din cadrul consortiului/asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului;? Structura sau constituirea consortiului/asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noul consortiu/asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cel initial;Incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 si art 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinte obligatoriiCerinta nr. 1Declaratia privind calitate de participant la procedura Formularul 4, Sectiunea FormulareIn cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat.Cerinta nr. 2Declaratie privind eligibilitatea: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul 2, Sectiunea Formulare. Acest formular va fi prezentat si de catre tertul sustinator.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat.Cerinta nr. 3Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, completata in conformitate cu Formular 3, Sectiunea Formulare. In cazul in care exista tert sustinator pentru situatia economica si financiara sau tehnica si profesionala, acesta va completa Formularul 3 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 literele a), c^1), si d).- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Inregistrarea de datorii restante fata de obligatiile fiscale va atrage eliminarea ofertantului in cauza, cu exceptia cazului in care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente.- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Inregistrarea de datorii restante fata de obligatiile fiscale va atrage eliminarea ofertantului in cauza, cu exceptia cazului in care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente.Persoane juridice straine: - Vor prezenta certificatele sus-mentionate (sau documente echivalente) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.- Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS).Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in copie conforma cu originalul, valabile la data depunerii ofertelor, care sa ateste ca operatorul economic nu are datorii scadente neachitate in luna anterioara celei in care se depun ofertele . Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata.In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor fiscale, autoritatea contractanta solicita ca acesta sa depuna in oferta dovada platii la zi a datoriilor reesalonate (unde este cazul) si graficul de reesalonareIn cazul in care oferta este depusa de o asociere, aceste formulare trebuie prezentate de catre fiecare asociat.Cerinta nr. 4Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formularul 6.Se completeaza de catre fiecare ofertant/membru al asocierii, de catre subcontractanti si de catre tertul sustinator ? in cazul in care exista.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ion Dumitrel ? Presedintele Consiliului Judetean AlbaAlin Florin Cucui ? Vicepresedinte Consiliul Judetean AlbaRoman Florin Claudiu ? Vicepresedinte Consiliul Judetean AlbaHurbean Mariana ? Secretarul Judetului AlbaPopescu Dan Mihai- Director executiv ? Diretia TehnicaAitai Marian Florin ? Director executiv ? Directia de Dezvoltare si BugeteOpruta Elena ? Director executiv adjunct.Bodea Ioan ? Director executiv ?Directia Relatii Publice si InformaticaNegrut Liliana ? Director executiv ? Directia Juridica si Administratie PublicaConsilieri judeteni: Bibolar Horatiu Mugur; Cenusa Marin; Chiriac Raul Dumitru; Cira Grigorescu Gabriel; Cojocaru Igor; Cretu Simion; Daramus Eugenia Marcela; Petru Cristea; Dragosin Petru Romi; Filipescu Cornel; Fulea Dumitru; Fulea Ioan; Florea Ioan; Hategan Marius Nicolae; Marincas Ion; Mihai Nicusor Mircea; Mocan Angelica Elisabeta; Morar Lucian Mihai; Narita Virgil Nicolae; Pasca Cristian Dan; Popa Romul; Pusca Nicolae; Racuci Claudiu Vasile; Sandea Dorin Gheorghe; Simion Marcel; Stan Marcel Ioan; Tatar Virgil; Truta Nicolae; Oprea Maria Daciana; Albu Nicolae
Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului/sustinatorului/subcontractantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinta nr. 5Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ? Formularul 5 Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. In cazul in care persoana care semneaza oferta, inclusiv declaratiile/formularele solicitate si contractul nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta (Formularul 7).
Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Cerinta nr. 1Persoane juridice / fizice romane
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in care sa fie inscris obiectul de activitate al respectivului operator economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Nota: Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru a fi valabil, certificatul constatator va fi prezentat in original sau in copie certificata ?conform cu originalul?. Originalul sau copia legalizata acestuidocument vor fi prezentate pentru conformitate de catre ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul
procedurii de atribuire.
Informatiile minimale ce trebuie cuprinse in certificatul constatator sunt:
- date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare);
- obiectul principal si obiectele secundare de activitate;
- reprezentantii legali;
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca acesta cerinta, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Persoane juridice / fizice straine
Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente tarii respective. Informatiile cuprinse in documentul susmentionat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Persoanele juridice straine vor prezenta echivalentul certificatului constatator, emis conform legislatiei din tara de origine, care sa cuprinda aceleasi informatii referitoare la obiectul de activitate descris mai sus.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca acesta cerinta, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legale.
Toate documentele vor fi transmise in original sau copie certificata ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Prezentarea informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani. Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 1.500.000 lei. Se vor prezenta documente relevante in sustinerea indeplinirii cerintei, documente din care va rezulta cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012). Doc. relevante: bilantul cont. inreg. la organele competente / extrase de bilant inreg. la organele competente/ raport de audit/raport al cenzorilor/orice alte doc. echivalente Se va completa Formularul 8 Informatii generale din Sectiunea FormulareNota: 1.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. 2.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul 8 Informatii generale din SectiuneaFormulareCifra de afaceri solicitata vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3ani, fara a se lua in considerare anul in curs.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monededecat Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite decatre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formulartrebuie prezentat de catre fiecare asociat, iar cerinta minima seva considera indeplinita in mod cumulativ.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Experienta similaraOfertantul (individual sau in asociere) va demonstra ca, in ultimii 3 ani,
impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a/au prestat si
dus la bun sfarsit maxim 2 contracte de prestari servicii de aceeasi natura
si complexitate similare cu prezentul contract, cu o valoare cumulata de minim
500.000 lei, fara TVA, care sa cuprinda si servicii de proiectare pentru
inchiderea unui depozit de deseuri sau deschiderea unui depozit conform de
deseuri.Sintagma ?servicii duse la bun sfarsit? inseamna : -servicii receptionate partial-servicii receptionate la sfarsitul prestarii (nu presupune expirarea perioadei
de garantie)Se vor prezenta : Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani si a contractelor in
derulare ? Formularul 9 - Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani cu anexele acestuia si Formularul 10 ? Fisa de experienta similara pentru fiecare contract prezentat in anexa la Formularul 9..Pentru demonstrarea prestarii de servicii similare se vor atasa documente
suport de confirmare (copii conforme dupa certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar care sa
ateste implicarea in contract). Certificatele/ documentele constatatoare in
original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul semnata si
stampilata de ofertant vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul
contractului; tipul serviciilor prestate; perioada in care s-a realizat contractul;
valoarea contractului; participarea ofertantului; modul de indeplinire al
contractului, dupa caz, eventuale prejudicii.
Cerinta nr. 2Informatii privind dotarileProiectantul va pune la dispozitia echipei sale facilitati de transport adecvate
pentru a putea calatori in judet catre diversele localitati prevazute cu investitii.Orice alte dotari necesare pentru indeplinirea sarcinilor prevazute in prezentul Contract (echipament topografic/statie totala/teodolit/nivela etc).Se vor prezenta : Declaratie privind utilajele, instalatiile, mijloacele de transport, echipamentele tehnice si soft-urile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, pe care ofertantul se angajeaza sa le foloseasca pentru indeplinirea cerintelor din
Caietul de Sarcini (Formularul nr. 15 din Documentatia de atribuire -
Sectiunea IV- Formulare).
Cerinta nr. 3Informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor
de conducere din ultimii 3 ani precum si ale persoanelor direct implicate in
indeplinirea contractului de servicii.Se completeaza Formular nr. 11 Declaratie privind efectivul mediu anual al
personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani - din
Documentatia de atribuire - Sectiunea IV ? Formulare
Cerinta nr.4Informatii privind personalul de specialitate: Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului o echipa formata din experti cheie cu competente si experienta dovedite - calificarea, experienta si numarul minim de experti pentru fiecare dintre specializari, Prezentarea Declaratie privind expertii principali propusi pentru implementarea contractului (conform Formular 12 din Documentatia de atribuire ? Sectiunea 4 ? Formulare ). Lista cuprinzand expertii cheie se va prezenta si in cadrul Ofertei Tehnice. Formularul nr.12 va fi insotit de CV-urile personalului responsabil direct pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, semnate in original. Un expert poate fi propus pentru una sau mai multe din pozitiile solicitate. Ofertele in care se vor nominaliza persoane care indeplinesc atributiile prevazute pentru mai mult de o pozitie vor fi justificate prin raportare la graficul activitatilor persoanelor respective, care va fi inclus in oferta tehnica. CV ? uri echipa de experti: Expertii sunt aceia care vor avea un rol esential in prestarea serviciilor solicitate prin specificatiile tehnice. Lista acestora si formatul CV-ului trebuie sa fie depuse in formatul standard indicat (Formular 13). Operatorului economic clasat pe primul loc, in urma aplicarii criteriului de atribuire, i se vor solicita, pentru fiecare din expertii si personalul de specialitate inclusi in oferta, copii dupa diplomele/certificatele de studii/atestatele mentionate precum si dupa documentele care confirma experienta profesionala indicata (cartea de munca sau similar, copie contract de munca sau de colaborare, certificate sau referinte ale angajatorului, fisa de post si orice alte documente) ? copie ?conform cu originalul?. In plus, CV-urile trebuie sa fie insotite de Declaratii de disponibilitate, pentru lucrarile care urmeaza a fi prestate in perioada contractuala, in formatul indicat prin Formularul 14 semnate in original de catre fiecare dintre expertii inclusi in oferta. In cazul in care certificatele/ diplomele/ documentele care confirma experienta profesionala indicata sunt emise in alta limba decat romana, acestea vor fi transmise, in urma solicitarii autoritatii contractante, in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. NOTA! Documentele solicitate mai sus reprezinta cerinte obligatorii. Neprezentarea unui document asa cum au fost solicitate mai sus conduce la declararea ofertei ca inacceptabila. Se solicita ca ofertantul sa aiba la dispozitie o echipa suficienta pentru indeplinirea obiectului prezentului contract care sa cuprinda cel putin urmatorii experti:
COORDONATOR CONTRACTCalificari si aptitudini - Studii superioare Experienta profesionala generala - Minim 5 ani experienta;Experienta profesionala specifica - participarea in calitate de Coordonatorproiectare/Adjunct coordonator proiectare in cel putin un proiect si participarea in cel putin un proiect similar (in domeniul proiectarii pentru inchiderea unui depozit de deseuri sau deschiderea unui depozit conform de deseuri)
PROIECTANT - INGINER CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALECalificari si aptitudini - Studii superioare tehnice in constructii civile si industriale;Experienta profesionala generala - Minim 5 ani experienta;Experienta profesionala specifica - participarea in calitate de proiectant incel putin un proiect similar, in domeniul proiectarii pentru inchiderea unuidepozit de deseuri sau deschiderea unui depozit conform de deseuri
ARHITECTCalificari si aptitudini - Studii superioare in domeniul arhitecturiiExperienta profesionala generala - Minim 5 ani experienta;Experienta profesionala specifica - participarea in calitate de arhitect la cel
putin un proiect in domeniul constructiilor civile
PROIECTANT - INGINER INSTALATII (termice, ventilatii, sanitare)Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice in instalatii pentru
constructii;Experienta profesionala generala - Minim 5 ani experienta;Experienta profesionala specifica - participarea in calitate de proiectant la
cel putin un proiect in domeniul instalatiilor pentru constructii civile si
industriale ? instalatii termice, ventilare, sanitare
PROIECTANT - INSTALATII ELECTRICECalificari si aptitudini -prezentare atestat ANRE pentru proiectarea lucrarilor in domeniul instalatiilor electrice conform Ordinului ANRE nr. 11/13.03.2013, valabil la data limita de depunere a ofertelor;
PROIECTANT INGINER INSTALATII (retele alimentare cu apa si canalizare)Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice in instalatii pentruconstructii/hidrotehnica;Experienta profesionala generala - Minim 5 ani experienta;Experienta profesionala specifica - participarea in calitate de proiectant lacel putin un proiect in domeniul instalatiilor - retelelor de alimentare cu apasi canalizare;
PROIECTANT INGINER HIDROTEHNICIANCalificari si aptitudini - Studii superioare tehnice in hidrotehnica;Experienta profesionala generala - Minim 5 ani experienta;Experienta profesionala specifica ? participarea in calitate de proiectant lacel putin un proiect in domeniul constructiilor hidrotehnice;
PROIECTANT INGINER DRUMURICalificari si aptitudini - Studii superioare tehnice in drumuri si poduri, saucalificare profesionala echivalenta;Experienta profesionala generala - Minim 5 ani experienta;Experienta profesionala specifica: Participarea in calitate de proiectant in celputin un proiect in domeniul constructiilor de drumuri;
INGINER GEOTEHNICIAN Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice in domeniul geologie;Experienta profesionala generala - Minim 5 ani experienta;Experienta profesionala specifica - Participarea in calitate de proiectant incel putin un proiect in domeniul constructiilor civile si industriale;
TOPOGRAF sau INGINER GEODEZCalificari si aptitudini - Studii tehnice universitare in geodezie, topografie, cadastru sau similar;Experienta profesionala generala - Minim 5 ani experienta;Experienta profesionala specifica - Participarea in cel putin un proiect indomeniul constructiilor civile sau industriale
Cerinta nr. 5Informatii privind subcontractantiiSe va prezenta : Formularul nr. 16 - Declaratie privind informatii despre asociati sisubcontractanti In cazul in care oferta include subcontractanti, se va completa Formularul16 cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarealucrarilor care urmeaza a le executa subcontractantul/subcontractantii.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocuisubontractantii nominalizati in oferta si nici incheierea de noi subcontractari, fara acceptul Autoritatii Contractante.Acord de subcontractare (Formularul nr. 18)
Cerinta nr. 6Informatii privind asociatiiSe va prezentaFormularul nr. 16 - Declaratie privind informatii despre asociati si
subcontractantiAcordul de asociere ? Formular 17 - Oferta trebuie sa cuprinda un acord de
asociere in care sa se mentioneze cotele de participare ale fiecarui asociat,
faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea
contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa
primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in
nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai
multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in
cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar
contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante,
inainte de momentul semnarii contractului.
Cerinta nr. 7Informatii privind masurile de protectie a mediuluiSe va prezenta- Formularul nr. 29. Declaratie privind respectarea reglementarilor nationale de mediu.In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii in numele asociatiei.
Certificat SR EN ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia
tarii de origine a ofertantului), emis de catre un organism acreditat, pentru
domeniul serviciilor ofertate, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa, semna si prezenta Formularul 9 - Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani cu anexele acestuia si Formularul 10 ? Fisa de experienta similara pentru fiecare contract prezentat in anexa la Formularul 9.Se completeaza Formularul nr. 15 din Documentatia de atribuire - Sectiunea IV- Formulare.Se completeaza Formular nr. 11 Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conduceredin ultimii 3 ani - din Documentatia de atribuire - Sectiunea IV ?FormulareSe va prezenta: Declaratie privind expertii principali propusi pentru implementarea contractului (conform Formular 12 din Documentatia de atribuire ? Sectiunea 4 ? Formulare ). Lista cuprinzand expertii cheie se va prezenta si in cadrul Ofertei Tehnice.Formularul nr.12 va fi insotit de CV-urile personalului responsabil direct pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, semnate in original.Un expert poate fi propus pentru una sau mai multe din pozitiile solicitate. Ofertele in care se vor nominaliza persoane care indeplinesc atributiile prevazute pentru mai mult de o pozitie vor fi justificate prin raportare la graficul activitatilor persoanelor respective, care va fi inclus in oferta tehnica.CV ? uri echipa de experti: Expertii sunt aceia care vor avea un rol esential in prestarea serviciilor solicitate prin specificatiile tehnice. Lista acestora si formatul CV-ului trebuie sa fie depuse in formatul standard indicat (Formular 13). CV-urile trebuie sa fie insotite de Declaratii de disponibilitate, pentru lucrarile care urmeaza a fi prestate in perioada contractuala, in formatul indicat prin Formularul 14 semnate in original de catre fiecare dintre expertii inclusi in oferta. NOTA! Documentele solicitate mai sus reprezinta cerinte obligatorii. Neprezentarea unui document asa cum au fost solicitate mai sus conduce la declararea ofertei ca inacceptabila...........Se va prezentaFormularul nr. 16 - Declaratie privind informatii despre asociati
si subcontractantiIn cazul in care oferta include subcontractanti, se va completa
Formularul 16 cu denumirea subcontractantilor, specializarea
acestora si specificarea lucrarilor care urmeaza a le executa
subcontractantul/subcontractantii.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul
de a inlocui subontractantii nominalizati in oferta si nici
incheierea de noi subcontractari, fara acceptul Autoritatii
Contractante.Acord de subcontractare (Formularul nr. 18)Se va prezentaFormularul nr. 16 - Declaratie privind informatii despre asociati sisubcontractantiAcordul de asociere ? Formular 17 - Oferta trebuie sa cuprindaun acord de asociere in care sa se mentioneze cotele departicipare ale fiecarui asociat, faptul ca toti asociatii isi asumaraspunderea solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderulasociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeascainstructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator innume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinireacontractului.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la careparticipa mai multi operatori economici, va semna o declaratieprin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declaratacastigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asocierelegalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte demomentul semnarii contractului.Se solicita Informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii.Se va prezenta- Formularul nr. 29. Declaratie privind respectarea reglementarilor nationale de mediu.In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii in numele asociatiei.Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatieiSR EN ISO 9001, sau echivalent pentru domeniul serviciilor ofertate ? copie lizibila certificata pe proprie raspundere cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor iar operatorul economic trebuie sa mentina valabilitatea lui pe toata durata contractului.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Nota: Ofertantii in curs de certificare se accepta cu conditia ca rapoartele de audit sa fie finalizate si din ele sa reiasa ca ofertantul urmeaza sa primeasca certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care 2 (doua) sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt situate pe primul loc al clasamentului intocmit dupa verificarea si evaluarea ofertelor, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care egalitatea persista se repeta procedeul pana cand se obtine o singura oferta cu cel mai scazut pret.Termenul de prestare a serviciilor aferente contractului este de 25 luni, dar se poate prelungi, fara costuri suplimentare, pana la terminarea lucrarilor la obiectivul aferent contractului de lucrari care face obiectul asistentei tehnice a prezentului contract, inclusiv perioada de notificare a defectelor.Valoarea estimata a contractului este de 847, 860 lei fara TVA, la care se adauga suma de 25, 436 lei fara TVA reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 3% din valoarea estimata a contractuluiValoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuieli cu produse /servicii /lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contranctului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
1
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
JUDETUL ALBA prin CONSILIUL JUDETEAN ALBA - SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
Adresa postala: Piata Ion I.C.Bratianu nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel. +40 258813380, Email: [email protected], Fax: +40 258813325, Adresa internet (URL): http: //www.cjalba.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2013 17:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer