Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor


Anunt de participare numarul 143028/10.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Sannicolau Mare
Adresa postala: str. Republicii nr.15, Localitatea: Sannicolau Mare, Cod postal: 305600, Romania, Punct(e) de contact: sediul autoritatii, Tel. +40 256370366, In atentia: Danut Groza, Email: [email protected], Fax: +40 256370350, Adresa internet (URL): www.sannicolau-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: teritoriul Orasului Sannicolau Mare
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii:
Se vor presta serviciile de asistenta tehnica de specialitate (din partea proiectantului) pe parcursul executiei lucrarilor: ?Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuare, sistem de gestionare a apelor pluviale de suprafata, modernizare parcuri?; serviciile vor fi realizate conform specificatiilor din Documentatia de atribuire (Caietul de sarcini).(Valoarea estimata nu cuprinde si procentul pentru cheltuieli diverse si neprevazute, nefiind aplicabile respectivele dispozitii.)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71311100-2 - Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciile de asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului se vor presta pe tot parcursul executiei lucrarilor, pana la intocmirea Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si, ulterior, pana la efectuarea receptiei finale; lucrarile sunt executate pe 5 loturi, respectiv 5 zone teritoriale ale orasului Sannicolau Mare.
(Valoarea estimata nu cuprinde si procentul pentru cheltuieli diverse si neprevazute, nefiind aplicabile respectivele dispozitii.)
Valoarea estimata fara TVA: 1, 041, 352RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantumul garantiei de participare: 19.000 lei;
- perioada de valabilitate: 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor;
- Modul de constituire: a) prin prezentarea unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (original);b) prin virarea sumei in contul deschis de autoritatea contractanta la Trezoreria Sannicolau Mare, nr. RO55TREZ6275006XXX000643, si prezentarea ordinului de plata (cu conditia confirmarii ordinului de plata de catre banca pana la data si ora deschiderii ofertelor).Garantia se va constitui in favoarea autoritatii contractante, pentru contractul ce face obiectul prezentei proceduri si va avea specificata perioada de valabilitate. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in euro, lacursul BNR leu/euro de la data publicarii invitatiei de participare in SEAP.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Sunt aplicabile prevederile art. 16 din Legea 346/2004.In cazul in care contestatia depusa de ofertant va fi respinsa ca nefondata, vor fi aplicabile prevederile art. 278 ind. 1 din OUG 34/2006. - Cuantum: 8 % din pretul contractului, fara T.V.A.;
- Modul de constituire: se va specifica in cadrul Formularului de oferta una din urmatoarele modalitati pentru care se opteaza (art. 90 din HG 925/2006): 1) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; sau 2) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (situatia in care contractantul va deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante; suma minima pe care o va depune executantul in cont va fi de cel putin 0, 5% din valoarea contractului, excl. TVA.).Sunt aplicabile prevederile art. 16 din Legea 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POR 2007-2013, Axa priorit.1?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor?poli urbani de crestere?, Dom de interventie 1.1?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Contr.de finantare. nr.1120/10.12.2010
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii generale: Completarea Formularului A;2. Declaratie privind calitatea de ofertant: Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Formular B si a Anexei la formularul B).3. Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta: Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Formular C).4. Declaratie privind conflictul de interese: ofertantul va demonstra faptul ca nu se incadreaza in prevederile art. 69 ind. 1 din O.U.G. 34/2006 : Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Formular D).Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Danut Groza-Primar, Petcu Florentina Corina-Secretarul Primariei, Czene Rozalia-Sef Birou Contabilitate Buget si Patrimoniu, Asaftei Radu Gheorghe-Viceprimar, si Consilierii Locali ? Grui Adrian Calin, Muntean Dorin Horea, Luca Marian Leontin, Vasilcin Gheorghe, Constantinescu Florin, Mandran Natalia, Dragoi Alina, Negot Florin, Terebent Manuel Sebastian, Sarbu Ioan Ivan, Muntean Constantin Cozmin, Budur George Daniel, Dalica Gabriel, Flus Stefan Gheorghe.5. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 : Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Formular E).6. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181: Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care
inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie sa ateste
indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .
Modalitatea de indeplinire:
- Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Formular F)- Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriala (certificat tip) pentru persoanele juridice din
Romania, prin care se va demonstra achitarea datoriilor la bugetul general consolidat;
- Certificat de atestare fiscala (certificat tip) emis de Directia de Specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza
societatea, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local;Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata Pentru persoanele juridice romaneCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (informatiile prevazute in certificat trebuie sa fie reale si actuale la data depunerii
ofertelor);
- Ofertantul va face dovada faptului ca societatea are in obiectul sau de activitate si desfasoara autorizat activitatea/activitatile supusa/supuse licitatiei si nu are inscrise urmatoarele mentiuni: falimente, condamnari, abuz de incredere, fals, uz de fals, concurenta
neloiala, abateri. (conform documentelor eliberate de catre O.R.C.).
Pentru persoanele juridice/fizice straineModalitatea de indeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)Documentele, emise in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, sa prevada minim urmatoarele informatii: denumirea completa a operatorului economic, sediul social, persoane imputernicite/administratori, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare, obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii, si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la procedura insolventei sau operatiuni similare.- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declararea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie de minim: 2.000.000 lei ( Formularul A);
- Demonstrarea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani, pentru ofertantii nerezidenti, se poate face prin prezentarea de alte documente relevante emise de organele competente din tara de rezidenta. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate
- Documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului la data de: 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012.
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69 ind.1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- Angajamentul ferm al tertului sustinator, care trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare; vor fi indeplinite cerintele prevazute de art. 186 din OUG 34/2006 si 11 ind.1 din HG 925/2006. Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita de catre o singura persoana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Cifra va fi cea mentionata in Formularul A, confirmata de documentele contabile;
- pentru echivalenta leu/moneda straina: se va calcula la cursul mediu anual comunicat de BCE- Documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului (bilantul contabil: prescurtat, depus la organele competente, cu viza; balanta etc.)- Angajamentul ferm al tertului sustinator;
- documentele solicitate pentru tert;
- documentele privind sustinerea;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor servicii prestatein ultimii 3 ani (anterior datei limita de depunere a ofertelor), insotita de certificari de buna executie (recomandari) pentru cele mai importante contracte
- Experienta similara: - servicii de natura si complexitate similara (servicii de proiectare, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor de constructii de drumuri); valoarea serviciilor prezentate ca experienta similara trebuie sa fie de cel putin 1.000.000 lei, excl. TVA; va fi luata in considerare valoarea a maxim 5 contracte din cele prevazute in lista solicitata (formular G), din care cel putin unul va avea ca obiect servicii de asistenta tehnica;
Formularul H; copii ale partilor relevante din contractul de lucrari/ PV receptie/ recomandare/ orice alte documente edificatoare in sensul dovedirii procentului din contract realizat de ofertant, al similitudinii obiectului contractului etc. Recomandarea: modul de indeplinire a obligatiilor contractuale; valoarea contractului finalizat; daca pe parcursul derularii contractului au fost inregistrate neconformitati tehnice.
- Declaratie privind efectivele medii anuale (din ultimii 3 ani) ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere: Completarea Formularului I;
- Completarea Anexei la Formularul I: Personalul propus pentru realizarea contractului, insotita de documentele solicitate.Vor fi inclusi cel putin urmatorii specialisti:
1. Responsabil de contract (coordonator al echipei): un inginer proiectant, se vor prezenta: CV, diploma studii superioare, dovada raportului de munca/colaborare cu ofertantul;2. Inginer proiectant; se vor prezenta: CV, diploma studii superioare CFDP, dovada raportului de munca/colaborare cu ofertantul;3. Inginer proiectant; se vor prezenta: CV, diploma studii superioare Inginerie civila, dovada raportului de munca/colaborare cu ofertantul;4. Inginer proiectant; se vor prezenta: CV, diploma studii superioare: constructiihidrotehnice; dovada raportului de munca/colaborare cu ofertantul;5. Inginer; se vor prezenta: CV, diploma studii superioare Imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala (topometrist) ? clasa C (minim), dovada raportului de munca/colaborare cu ofertantul;6. Inginer proiectant; se vor prezenta: CV, diploma studii superioare, autorizarea pt. proiectare Retele electrice ? Instalatii electrice, dovada raportului de munca/colaborare cu ofertantul;7. Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca, conform HG 300/21.03.2006; se vor prezenta: CV, dovada calitatii de coordonator SSM, diploma curs SSM, dovada raportului de munca/colaborare cu ofertantul;Un specialist poate cumula mai multe specializari, din cele solicitate mai sus.
- In cazul depunerii unei oferte comune: se va evidentia in mod clar personalul pus la dispozitie de catre fiecare fiecare operator economic, inclusiv personalul tehnic al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.- Prin ?raport de colaborare? se intelege si forma: angajament de participare (formular oferit ca model.) In cazul stabilirii ofertei ca fiind castigatoare, raportul de colaborare stabilit prin angajamentul de particpare va imbraca o forma legala (contract de munca, de colaborare etc.).- In cazul in care continutul Listei nu demonstreaza capacitatea de realizare a contractului la nivelul si in conditiile solicitate (si ofertate), oferta va fi considerata ┬źneconforma ┬╗.
- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul: Completarea Formularului J;
- Completarea Anexei la Formularul J: Lista privind instalatiile, echipamentele tehnice folosite la indeplinirea contractului.1. In cadrul ofertei (indiferent de varianta de participare) va fi prezentata o singura Anexa la Formularul J.2. In aceasta Anexa va fi mentionate toate instalatiile, echipamentele tehnice folosite pentru realizarea contractului.
3. Se va prezenta: dovada disponibilitatii tuturor utilajelor, instalatiilor, echipamentelor: prin orice mijloc de proba (in copie).
- Informatii privind subcontractantii.Se solicita completarea Formularului K; - pentru subcontractant: Formularul D si C.U.I. (copie);
- Acordul/acordurile de subcontractare, car evor cuprinde in mod obligatoriu: perioada de valabilitate, partea de contract pe care o va realiza subcontractantul (procent, valoare, activitatea/activitatile realizate). Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69 ind.1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- Angajamentul ferm al tertului sustinator, care trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare; vor fi indeplinite cerintele prevazute de art. 190 din OUG 34/2006 si 11 ind.1 din HG 925/2006. Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind experienta similara va fi indeplinita de catre o singura persoana, respectiv de un singur tert sustinator.
Standarde de asigurare a calitatii: - Certificari(valabile la data limita de depunere a ofertelor) privind implementarea sistemului de asigurare a calitatii (conform standardului ISO 9001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Completarea Formularului G;
- Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta: Formular experienta similara: Formularul H; copii ale partilor relevante din contractul de lucrari/ proces-verbal de receptie/ recomandare din partea beneficiarului/ orice alte documente edificatoare in sensul dovedirii procentului din contract realizat de ofertant, al similitudinii obiectului contractului etc. (Recomandarea din partea beneficiarului trebuie sa precizeze cel putin: modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului; valoarea contractului finalizat, in lei, fara TVA; daca pe parcursul derularii contractului au fost inregistrate neconformitati tehnice.)- pentru echivalenta leu/moneda straina: se va calcula la cursul mediu anual comunicat de BCE. - Pentru demonstrarea experientei similare se va prezenta maxim un contract.- Completarea Formularului I si a Anexei la Formularul I; prezentarea documentelor insotitoare;
- In cadrul ofertei (indiferent de varianta de participare) va fi prezentata o singura Anexa la Formularul I, in care va fi nominalizat intreg personalul care va participa la realizarea contractului (conform cerintelor din caietul de sarcini si graficului de realizare propus).- In cazul depunerii unei oferte comune: se va evidentia in mod clar personalul pus la dispozitie de catre fiecare fiecare operator economic, inclusiv personalul tehnic al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.- Pentru personalul de specialitate nominalizat (specialistii) se vor prezenta: CV-urile, copie diplome, autorizatii si atestarile profesionale, conform legislatiei romanesti in vigoare.- Specialistii vor fi nominalizati in cadrul Anexei la Formularul I, conform precizarilor de mai sus.- Completarea Formularului J si a Anexei la Formularul J; prezentarea documentelor insotitoare;Formularului K; - pentru subcontractant: Formularul D si C.U.I. (copie); Acordul/acordurile de subcontractare, - Angajamentul ferm al tertului sustinator; - documentele solicitate pentru tert; - documentele privind sustinerea;
- Certificari valabile, pentru domeniile corespunzatoare obiectului contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
In conformitate cu art. 113, al. (2) din OUG34/2006, este necesara accelerarea procedurii deoarece autoritatea contractanta a incheiat deja contractele de executie de lucrari, pentru careeste obligatorie prestarea serviciilor de asistenta tehnica.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Vor fi selectati toti ofertantii care indeplinesc criteriile minime de selectie, asa cum sunt acesteadefinite la cap. III.2) ?Conditii de participare?.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3685/19.02.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.04.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.04.2013 11:00
Locul: sediul Primariei Orasului Sannicolau Mare, Sala 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
- In cazul in care mai multe oferte vor obtine punctaj egal (situandu-se pe primul loc), va fi organizata o noua runda de negocieri.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al AC
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala: str. Republicii nr. 15, Localitatea: Sannicolau Mare, Cod postal: 305600, Romania, Tel. +40 256370366
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.04.2013 15:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer