Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru dezvoltarea si consolidarea capacitatii institutionale a DGP-AM POP in vederea pregatirii, elaborarii si implementarii POP 2014 ? 2020


Anunt de participare numarul 145302/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Adresa postala: B-dul. Carol I, Nr. 2-4, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020931, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 213079802, In atentia: Cornel MIHAI, Eduard DIACONEASA, Email: [email protected], Fax: +40 213079802, Adresa internet (URL): www.madr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru dezvoltarea si consolidarea capacitatii institutionale a DGP-AM POP in vederea pregatirii, elaborarii si implementarii POP 2014 ? 2020
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea si consolidarea capacitatii administrative ?i institutionale a DGP-AM POP prin punerea la dispozitia acesteia a unor servicii de expertiza externa ce vor fi asigurate prin intermediul echipei de consultan?i de specialitate ai prestatorului, care vor avea ca atributie principala elaborarea ?i pregatirea implementarii POP2014 ? 2020, precum si a documenelor strategice conexe, astfel incat sa se permita dezvoltarea si consolidarea sectorului pescaresc din Romania in concordanta cu obiectivele Politicii Comune pentru Pescuit.Obiective specifice ale proiectului constau in:
1) Elaborarea studiului de pia?a pentru sectorul pescaresc;2) Elaborarea Planului Strategic Na?ional Multianual pentru Acvacultura;3) Elaborarea Programului Opera?ional pentru Pescuit (POP) 2014 ? 20204) Asistenta tehnica pentru pregatirea implementarii Programului Opera?ional pentru Pescuit (POP) 2014 ? 2020;5) Consultan?a privind informarea potentialilor beneficiari si diseminarea POP 2014 ? 2020
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
71356300-1-Servicii de suport tehnic (Rev.2)
79420000-4-Servicii conexe managementului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 40.000 Eur. A se vedea nota de mai jos.Nota: a) Pentru calculul echivalentei garantiei de participare in alta moneda/valuta decat euro (Eur) se va avea in vedere cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil pentru data publicarii anuntului de participare.In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.b) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei (pentru calcularea sumei in lei care depaseste pragul indicat se va aplica cursul mentionat in cadrul notei de mai sus);c) Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. Instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau2. Ordin de plata in contul RO33TREZ7005005XXX000152 (CIF: 4221187) deschis la trezoreria municipiului Bucure?ti cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 15 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) si totodata se va transmite in S.E.A.P., in format electronic, semnata cu semnatura electronica. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata ?i legalizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European pentru Pescuit, Programul Operational pentru Pescuit: Axa prioritara 5 - Asistenta tehnica
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere cf. art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modif. si complet. ulterioare A se vedea si info. furnizate la cerinta nr. 4 de la Sectiunea III.2.3.a) ? ?Capacitatea tehnca si/sau profesionala?.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 ? Declaratie de eligibilitate;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic ?i pentru administrator(i);
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 4 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care de?in functii de decizie in cadrul autorita?ii contractante cum ar fi: Ministru DANIEL CONSTANTIN; Secretar de stat ACHIM IRIMESCU; Director general CICERONIS CUMPANASOIU).
Nota:
a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Astfel, pentru ofertele a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 01 - 25 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor aferente penultimei luni dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obligatii care au avut scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii dinainte de luna depunerii ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor).Pentru ofertele care a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 26 - 31 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru ultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor), respectiv pentru acele obligatii care au avut scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii stabilite pentru depunerea ofertelor.
b. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de tipul esalonarilor sau compensarilor conf. art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
c. Dovada indeplinirii obliga?iilor de plata a taxelor ?i impozitelor se va face la nivelul societa?ii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se vor prezenta documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale, respectiv sa se afle in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Nota:
a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
c. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
d. A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta.Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in originalinainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei (2010, 2011, 2012) ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 4.000.000 euro.
Cerinta nr. 2
Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta va avea acces la (dispune de) o linie de credit (sau alte forme de finantare) neconsumata, de minim 166.666 euro pentru a realiza cash-flow-ul necesar si suficient desfasurarii activitatilor in cursul primelor doua luni de executie a contractului, care va fi destinata indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de minim 60 de zile de la data semnarii contractului de achizitie cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Nota:
In sensul celor aratate mai sus, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita imobilizarea sumelor reprezentand dovada cash-flow-ului, respectiv a resurselor financiare la care operatorul economic are acces/le are disponibile potrivit documentelor prezentate pentru indeplinirea prezentei cerinte, la data semnarii contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr.1Se va prezenta: a) Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.b) Documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi contabile din care rezulta cifra de afaceri globala, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau soc. specializ., scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte doc. edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capac. economico-financiaraNota: a)Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4.39 lei, 1 USD = 3.39 leipentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei, .b) Documentele prezentate de operatorii economici straini vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr.2Se vor prezenta dovezi din care sa rezulte posibilitatea operatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar, conform cerintelor stabilite, executia contractului care urmeaza sa fie atribuit, cum ar fi: documente eliberate de banca operatorului economic si, dupa caz, declaratii sustinute analiza de diagnostic financiar al firmei (calculul indicatorilor gradului de indatorare - rata datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitatea patrimoniala, calculul indicatorilor de lichiditate ? lichididatea generala, lichiditatea curenta, lichididatea imediata, calculul indicatorilor de rentabilitate - comerciala, financiara, economica, a activelor, calculul indicatorilor de gestiune - durata de recuperare a creantelor, durata de rambursare a datoriilor).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta nr. 1
Ofertantul tb sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, in cadrul unuia sau a mai multor ctr. cu o val. cumulata de min. 2.000.000 euro, servicii similare constand in cel putin urm.activitati/componente principale:
1. Serv. priv.elabor.de studii de pia?a/cercet.statistice de natura si complexit.celor prevaz.in caietul de sarcini (care sa fi presupus cel putin colectarea si procesarea datelor prin metode specifice, evaluare/analiza cantitativa si calitativa, formularea de prop. de imbunatatire/masuri/ raportari pentru stabilirea/revizuirea unor politici/strategii/directii de actiune aferente unor planuri strategice);
2. Serv. de suport tehnico-economic privind elabor./actualiz.de politici/strategii sau planuri strategice/operationale privind dezvolt.sectoriala in dom. pescuit/acvacultura, din pdv.al asigurarii conformita?ii cu legislat.aplicab.in materie;
3. Serv.de consultanta priv.procesul de pregat./elabor.a unui program/subprogram in dom.agriculturii /dezvoltarii rurale/pescuit avand ca obiect promov.masurilor de sustinere/finantare a investitiilor in domeniu (care sa fi presupus cel putin stabilirea investitiilor si beneficiarilor eligibil(e)i si a criteriilor de eligibilitate aferente);4. Serv.de asistenta tehnica privind consolid.sistemului administrativ/intarirea capacitatii administrative a factorilor responsabili pentru implement.programelor/ subprogramelor din dom. agriculturii/dezvoltarii rurale/pescuit in conformitate cu cerintele acquis-ului comunitar (care sa fi presupus cel putin evaluarea/elaborarea/modificarea proced.interne/regulilor interne/manualelor operationale aferente sistem.de monitoriz.si control);
2. Continuare cerinta nr. 1
5. Servicii privind diseminarea prevederilor/informarea/ instruirea actorilor implicati (fermieri, intreprinzatori/investitori in domeniul dezvoltarii rurale/agricultura/pescuit pentru asigurarea realizarii transferului de expertiza/know-how si a bunelor practici (constand cel putin in organizarea actiunilor respective, monitorizarea implementarii acestora si elaborarea materialelor informative care stau la baza desfasurarii respectivelor actiuni).
3. Cerinta nr. 2Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere), decel putin urmatoarele utilaje/mijloace de transport/echipamente specifice pentru indeplinirea contractului: - autovehicule prin intermediul carora se va asigura logistica necesara deplasarilor echipei de experti la sediul autoritatii contractante/locatiile indicate de aceasta in vederea realizarii obiectului contractului (un autovehicul la cel mult fiecare patru experti cheie);
- calculatoare PC/laptop pt. fiecare expert cheie nominalizat, cu software de birou (cate un calculator/expert);
- echipamente necesare pentru imprimare, multiplicare si scanare a documentelor;
4. Cerinta nr. 3Ofertantul tb. sa faca dovada ca dispune de pers. de specialitate necesar pentru indeplinirea ctr. (echipa de proiect): - Expertul cheie nr. 1 ? Coordonator tehnic echipa/Team-leader, expertiza evaluare sisteme de management (mediu) pentru pescuit/acvacultura durabil(a) si formulare de strategii dezvoltare locala/regionala in conformitate cu acestea (1 pers);
- Expertul cheie nr. 2 ? Expert tehnic acvacultura, biotehnologii acvatice si hidorbiologie (2 pers.);
- Expertul cheie nr. 3 -Expert tehnic sectorial pescuit maritim, ape interioare si probleme de mediu specifice acestui domeniu(2 pers.); - Expertul cheie nr. 4 ? Expert tehnic procesare si industrie piscicola (amenajari/constructii piscicole, tehnologii de productie/crestere, piata pestelui si produse din peste) (1 pers.);
- Expertul cheie nr. 5 - Expert tehnic constructii/reabilitari hidrotehnice/portuare/maritime (1 pers.);
- Expertul cheie nr. 6 ? Responsabil proiect (1 pers.);
- Expertul cheie nr. 7 ? Expert metodologii statistice de evaluare piscicola/cercetari de piata a pestelui (statistica pescaresca) (1 pers.);
- Expertul cheie nr. 8 ? Expert evaluare/auditare proiecte/programe specifice domeniului pescuit/acvacultura (2 pers.);
- Expertul cheie nr. 9 ? Expert comunicare si informare (1 pers.);Expertul cheie nr. 10 ? Expert legislatie specifica domeniului pescuit ?i acvacultura (1 pers.);Expertul cheie nr. 11 ? Expert juridic (cadrul legislativ comunitar) si constructie institutionala (1 pers.);Expertul cheie nr. 12 ? Expert monitorizare si control/management implementare program opera?ional (2 pers.)Expertul cheie nr. 13 ? Expert cooperare/asistenta tehnica in domeniul acvaculturii (inclusiv de tip off-shore) (1 pers.)Expertul cheie nr. 14 ? Expert financiar analize cost-beneficiu (2 pers.).
5. Continuare cerin?a nr.3Profilul expertului cheie nr. 1 ? Coordonator tehnic echipa/Team-leader, expertiza evaluare sisteme de management (mediu) pentru pescuit/acvacultura durabil(a) si formulare de strategii dezvoltare locala/regionala in conformitate cu acestea1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: - Studii superioare de profil economic/tehnic (stiinte marine/tehnica piscicola/acvacultura), finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
- Experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind evaluarea sistemelor de management de mediu pentru pescuit/acvacultura durabil(a) implementate conform standardelor din domeniu (cum ar fi MSC - Marine Stewardship Council/ASC - Aquaculture Stewardship Council), agrementate de o asociatie internationala pentru standarde de durabilitate (cum ar fi ISEAL - International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance, dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la aceasta specializare sau prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a acestui tip de activitati);1.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Detinerea de cunostinte privind: i) fluxurile/procesele specifice sectorului de activitate (administratia publica/institutiile de interes public) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit si ii) elaborarea de documente programatice cum ar fi planurile strategice/strategiile sectoriale in domeniul pescuitului/acvaculturii (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la sectorul de activitate, respectiv la procesul de elaborare a tipului de documentele programatice indicat(e) sau prin implicarea in contracte/proiecte/programe care sa fi vizat acest sector de activitate, respectiv documentele programatice de tipul celor indicate, ori prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a activititatilor specifice acestui sector, respectiv elaborarii acestui tip de documente);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fi desfa?urat activita? specifice de coordonator de echipa/Team-leader (indiferent de domeniul proiectului);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de evaluare/analiza in raport cu procesul de (re)ceritifcare/implementare a unui sistem de management de mediu pentru pescuit/acvacultura durabil(a), constand cel putin in: evaluarea resurselor, impactul asupra mediului/ecosistemului, verificarea modului de indeplinire a criteriilor de eligibilitate implementate prin standardul aplicabil.
6. Continuare cerinta nr. 3Profilul expertului cheie nr. 2 ? Expert tehnic acvacultura, biotehnologii acvatice si hidorbiologie 2.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: - Studii superioare in domeniul tehnic (stiinte marine/tehnica piscicola/acvacultura), finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
- Experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind metodologiile specifice proceselor de R&D aplicate la domeniul pescuit si acvacultura, respectiv a abilitatilor necesare si suficiente pentru stabilirea directiilor de actiune/masurilor de interventie prioritare/temelor prioritare de cercetare si dezvoltare in acest domeniu (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional avand ca obiect cercetrea si dezvoltarea in domeniul indicat sau prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a acestui tip de activitati);2.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Detinerea de cunostinte privind: i) fluxurile/procesele specifice sectorului de activitate (administratia publica/institutiile de interes public) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit si ii) procedeele specifice domeniului biotehnologiilor acvatice/geneticii pentru populatii piscicole aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit (dovedite prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la sectorul de activitate, respectiv procedeele specifice indicat(e) sau prin implicarea in contracte/proiecte/programe care sa fi vizat acest sector de activitate, respectiv acest tip de procedee, ori prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a activititatilor specifice acestui sector, respectiv acestui tip de procedee);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de consultanta/asistenta tehnica/ analize/ cercetari/ evaluari privind stabilirea conditiilor hidrobiologice din bazinele naturale/amenajate sau aplicarea de metode/monitorizari hidrobiologice asupra unor astfel de bazine.
7. Continuare cerinta nr. 3Profilul expertului cheie nr. 3 -Expert tehnic sectorial pescuit maritim, ape interioare si probleme de mediu specifice acestui domeniu 3.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: - Studii superioare in domeniul tehnic (stiinte marine/tehnica piscicola/acvacultura), finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
- Experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind metodologia specifica realizarii bilanturilor de mediu/studiilor de impact asupra mediului si/sau promovarii masurilor de dezvoltare durabila in domeniul pescuitului, respectiv a abilitatilor necesare si suficiente pentru realizarea activitatilor de analiza tehnica a aspectelor de mediu pentru evaluarea deciziilor privind impactul potential/efectiv asupra mediului/masurile care se impun pentru asigurarea dezvoltarii durabile in domeniu (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificari obtinute pe parcursul profesional cu referire la aceasta specializare, sau in materia dezvoltarii durabile in domeniul pescuitului);3.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Detinerea de cunostinte privind: i) fluxurile/procesele specifice sectorului de activitate (administratia publica/institutiile de interes public) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit si ii) procedeele specifice de conservare a resurselor acvatice vii/pescaresti (genofondul populatiilor piscicole din apele naturale) (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la sectorul de activitate, respectiv procedeele specifice indicat(e) sau prin implicarea in contracte/proiecte/programe care sa fi vizat acest sector de activitate, respectiv acest tip de procedee, ori prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a activititatilor specifice acestui sector, respectiv acestui tip de procedee);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de consultanta/asistenta tehnica/ analize/ cercetari/ evaluari prvind valorificarea resurselor acvatice vii/pescaresti.
8. Continuare cerinta nr. 3Profilul expertului cheie nr. 4 ? Expert tehnic procesare si industrie piscicola (amenajari/constructii piscicole, tehnologii de productie/crestere, piata pestelui si produse din peste) 4.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: - Studii superioare in domeniul tehnic (stiinte marine/tehnica piscicola/acvacultura), finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
- Experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind expertiza tehnica in industria alimentara (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la aceasta specializare sau prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a acestui tip de activitati);4.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Detinerea de cunostinte privind: i) fluxurile/procesele specifice sectorului de activitate (administratia publica/institutiile de interes public) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit si ii) domeniul industriei piscicole (respectiv amenajari/constructii piscicole, tehnologiile de productie/crestere/reproducere) aferente obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la sectorul de activitate, respectiv domeniul industiei piscicole indicat sau prin implicarea in contracte/proiecte/programe care sa fi vizat acest sector de activitate, respectiv domeniu, ori prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a activititatilor specifice acestui sector de activitate, respectiv acestui domeniu);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de consultanta/asistenta tehnica/ analize/ cercetari/ evaluari privind optimizarea/ automatizarea proceselor tehnologice din domeniul pescuit/acvacultura.
9. Continuare cerinta nr. 3Profilul expertului cheie nr. 5 - Expert tehnic constructii/reabilitari hidrotehnice/portuare/maritime5.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: - Studii superioare de profil tehnic (constructii civile/hidrotehnice), finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
- Experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind ingineria mecanica/sistemele de automatizare industriale, respectiv a abilitatilor necesare si suficiente pentru stabilirea tipurilor de echipamente/instalatii/utilaje/sisteme de automatizare eligibile in cadrul axei/masurilor referitoare la constructia/modernizarea infrastructurii portuare (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional avand ca obiect domeniul indicat sau prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a acestui tip de activitati);5.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Detinerea de cunostinte privind: i) fluxurile/procesele specifice sectorului de activitate (administratia publica/institutiile de interes public) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit si ii) domeniul (pescuit si acvacultura) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la sectorul de activitate, respectiv domeniul indicat sau prin implicarea in contracte/proiecte/programe care sa fi vizat acest sector de activitate, respectiv domeniu, ori prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a activititatilor specifice acestui sector, respectiv acestui domeniu);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de consultanta/asistenta tehnica (poiectare/supervizare)/ analize/ cercetari/ evaluari avand ca obiect executia/proiectarea si executia lucrarilor de constructie/modernizare a porturilor destinate pescuitului (porturi pescaresti).
10. Continuare cerinta nr. 3: Profilul expertului cheie nr. 6 ? Responsabil proiect: 6.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: - Studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
- Experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind managementul de proiect si metodologiile specifice implementarii unor procese de management eficace, respectiv a abilita?ilor necesare ?i suficiente pentru aplicarea conceptelor de management eficient la nivelul activitatilor desfasurate (dovedita prin prezentarea de diplome/atestari/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la aceasta specializare, recunoscute cel putin la nivel national, cum ar fi "Manager de proiect" - cod C.O.R. 241919 ?i cu referire la promovarea eficientei in cadrul proceselor de management);6.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Detinerea de cunostinte de baza privind fluxurile/procesele specifice sectorului de activitate (administratia publica/institutiile de interes public) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la sectorul de activitate indicat sau prin implicarea in contracte/proiecte/programe care sa fi vizat acest sector de activitate, ori prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a activititatilor specifice acestui sector);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice de management de proiect/ conducere/ coordonare a unui proiect (indiferent de domeniul proiectului).
11. Continuare cerinta nr. 3: Profilul expertului cheie nr. 7 ? Expert metodologii statistice de evaluare piscicola/cercetari de piata a pestelui (statistica pescaresca) 7.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: - Studii superioare in domeniul economic/tehnic (stiinte marine/tehnica piscicola/acvacultura), finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma.;
- Experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente avansate privind metodologia specifica cercetarilor de piata statistice pescaresti, respectiv a abilitatilor necesare si suficiente pentru realizarea activitatilor de prelevare a esantioanelor, de prelucrare a probelor/ analiza si interpretare a datelor si a rezultatelor (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la evaluarile specifice statisticii pescaresti sau a stocurilor piscicole);7.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Detinerea de cunostinte privind: i) fluxurile/procesele specifice sectorului de activitate (administratia publica/institutiile de interes public) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit si ii) elaborarea studiilor de piata (avand ca obiect analiza cantitativa si calitativa a produselor din peste) aferente obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la sectorul de activitate, respectiv procesul de elaborare a tipului de studii indicat(e) sau prin implicarea in contracte/proiecte/programe care sa fi vizat acest sector de activitate, respectiv acest tip de studii de piata, ori prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a activititatilor specifice acestui sector, respectiv elaborarii acestui tip de studii);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de consultanta/asistenta tehnica/ analize/ cercetari/ evaluari privind elaborarea/ implementarea unui sistem de inventariere a resurselor in domeniul pescuit/acvacultura.
12. Continuare cerinta nr. 3: Profilul expertului cheie nr. 8 ? Expert evaluare/auditare proiecte/programe specifice domeniului pescuit/acvacultura 8.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: - Studii superioare de profil economic/cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
- Experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind evaluarea/auditarea proiectelor/programelor (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la aceasta specializare sau prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a acestui tip de activitati);8.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Detinerea de cunostinte privind domeniul (pescuit si acvacultura) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la domeniul indicat sau prin implicarea in contracte/proiecte/programe care sa fi vizat acest domeniu, ori prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a activititatilor specifice acestui domeniu);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice de evaluare/audit/analiza economico-financiara.
13. Continuare cerinta nr. 3: Profilul expertului cheie nr. 9 ? Expert comunicare si informare9.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: - Studii superioare in domeniul comunicarii/ jurnalismului/ media, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
- Experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind intocmirea planurilor/strategiilor de comunicare/publicitate in contextul programelor operationale, respectiv a abilitatilor necesare si suficiente pentru asigurarea unei informari complete a actorilor principali asupra prevederilor POP (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional avand ca obiect domeniul indicat sau prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a acestui tip de activitati);9.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Detinerea de cunostinte privind domeniul (pescuit si acvacultura) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la domeniul indicat sau prin implicarea in contracte/proiecte/programe care sa fi vizat acest domeniu, ori prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a activititatilor specifice acestui domeniu);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati privind realizarea unei campanii de constientizare publica.
14. Continuare cerinta nr. 3Profilul expertului cheie nr. 10 ? Expert legislatie specifica domeniului pescuit ?i acvacultura 10.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: - Studii superioare in domeniul juridic/ economic/ biologie/ tehnic (?tiin?e marine/tehnica piscicola/ acvacultura), finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma);
- Experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind dezvoltarea/managementul zonelor/ ariilor destinate pescuitului/ acvaculturii, respectiv a abilitatilor necesare si suficiente pentru stabilirea directiilor de actiune/masurilor care sa conduca la dezvoltarea/implementarea unui management eficient in acest domeniu (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional avand ca obiect domeniul indicat sau prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a acestui tip de activitati);10.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Detinerea de cunostinte privind: i) fluxurile/procesele specifice sectorului de activitate (administratia publica/institutiile de interes public) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit si ii) domeniul (implementarea/aplicarea legislatiei aferente pescuitului si acvaculturii/afacerilor maritime, respectiv a legilor pe mare) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la sectorul de activitate, respectiv domeniul indicat sau prin implicarea in contracte/proiecte/programe care sa fi vizat acest sector de activitate, respectiv domeniu, ori prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a activititatilor specifice acestui sector de activitate, resectiv acestui domeniu);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de consultanta/asistenta tehnica/ analize/ cercetari/ evaluari avand ca obiect alinierea/transpunerea legislatiei nationale de profil la reglementarile europene aplicabile.
15. Continuare cerinta nr. 3Profilul expertului cheie nr. 11 ? Expert juridic (cadrul legislativ comunitar) si constructie institutionala11.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: - Studii superioare in domeniul juridic finalizate prin diploma de licen?a sau examen de diploma;
- Experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;11.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Detinerea de cunostinte privind domeniul (implementarea/aplicarea acquis-ului comunitar) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la domeniul indicat sau prin implicarea in contracte/proiecte/programe care sa fi vizat acest domeniu, ori prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a activititatilor specifice acestui domeniu);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fii desfasurat activitati de consultanta/asistenta juridica/analize/cercetari/evaluari avand ca obiect construc?ia/organizarea institu?ionala/intarirea capacita?ii administrative.
16. Continuare cerinta nr. 3Profilul expertului cheie nr. 12 ? Expert monitorizare si control/management implementare program opera?ional 12.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: - Studii superioare in domeniul economic/biologie/tehnic (stiinte marine/tehnica piscicola/acvacultura), finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma.;
- Experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind planificarea strategica, respectiv a abilitatilor necesare si suficiente pentru stabilirea politicilor/masurilor de dezvoltare/optimizare a proceselor decizionale (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional avand ca obiect domeniul indicat sau prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a acestui tip de activitati);12.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Detinerea de cunostinte privind: i) fluxurile/procesele specifice sectorului de activitate (administratia publica/institutiile de interes public) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit si ii) elaborarea de documente procedurale cum ar fi protocoale/ghiduri/proceduri operationale avand ca obiect managementul/monitorizarea si controlul implementarii programelor/granturilor, aferente obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la sectorul de activitate, respectiv procesul de elaborare a tipurilor de documente procedurale indicat(e) sau prin implicarea in contracte/proiecte/programe care sa fi vizat acest sector de activitate, respectiv acest tip de documente procedurale, ori prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a activititatilor specifice acestui sector, respectiv elaborarii acestui tip de documente);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de consultanta/asistenta tehnica/analize/cercetari/evaluari prvind procesul de implementare a proiectelor din domeniul pescuit/acvacultura;
17. Continuare cerinta nr. 3Profilul expertului cheie nr. 13 ? Expert cooperare/asistenta tehnica in domeniul acvaculturii (inclusiv de tip off-shore)13.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: - Studii superioare in domeniul economic/biologie/tehnic (stiinte marine/tehnica piscicola/acvacultura), finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma.;
- Experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;13.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Detinerea de cunostinte privind: i) fluxurile/procesele specifice sectorului de activitate (administratia publica/institutiile de interes public) aferent obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit si ii) gestionarea proiectelor de cooperare/asistentatehnica (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la sectorul de activitate, respectiv procesul de gestionare a tipului de proiecte indicat(e) sau prin implicarea in contracte/proiecte/programe care sa fi vizat acest sector de activitate, respectiv gestionarea acestui tip de proiecte, ori prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a activititatilor specifice acestui sector, respectiv gestionarii acestui tip de proiecte);
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de consultanta/asistenta tehnica/analize/cercetari/evaluari privind procesul de implementare a proiectelor din domeniul acvaculturii (inclusiv de tip off-shore).
18. Continuare cerinta nr. 3Profilul expertului cheie nr. 14 ? Expert financiar analize cost-beneficiu14.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: - Studii superioare de profil economic/cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
- Experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;14.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Detinerea de cunostinte privind intiativele de antreprenoriat (de tip start-up)/procesele de dezvoltare a IMM-urilor (dovedite prin prezentarea de diplome/atestate/certificate obtinute pe parcursul profesional cu referire la initiativele antreprenoriale/procesul de dezvoltare a IMM-urilor sau prin implicarea in contracte/proiecte/programe care sa fi vizat aceste initiative antreprenoriale/procese de dezvoltare, ori prin detinerea pe parcursului profesional a unei pozitii de coordonare a activititatilor specifice acestor initiative/procese);
- Participarea pe parcursul profesional la minim un contract/proiect/program in cadrul caruia sa fi desfasurat cel putin activitati specifice de analiza cost-beneficiu/economico-financiara.
19. Cerinta nr. 4
Informatii privindsubcontractantii si/sau, dupa caz, asociatii.
Cerinta nr. 1
Informatii privind sistemul de management al calitatiipentru activitatile ce fac obiectul contractului (cel putin consultanta pentru afaceri si management/suport tehnic), prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr.1Se vor prezenta: a) Formularul nr. 6 - Lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani;b) Pentru contractele executate in vederea indeplinirii cerintei priv. experienta similara se vor prezenta certificate/documente/recomandari/procese-verbale de receptie partiale/finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiar ? o autoritate contract.sau un beneficiar privat) prin care se confirma prestarea serviciilor similare in conditiile mentionate, inclusiv informatiile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 (beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; perioada de prestare; valoarea prestatiilor).Nota: Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat Lei se va folosi cursul stabilit de catre parti in respectivele contracte (daca este cazul) sau, in absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost derulate contractele in cauza respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei. In sensul celor anterior mentionate, pentru contractele derulate in anul 2013, cursul valutar aplicabil se va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru perioada cuprinsa intre inceputul anului ?i luna anterioara depunerii ofertei.a) Op. ec. care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat doc. false in cadrul proc. de atribuire sau la alte proc. de atribuire a contractelor de achiz. publica vor fi respinsi din cadrul prez. proceduri.b. Op. ec. nerezidenti vor prez. copiile respective insotite de trad. autoriz. si legaliz. a acestora in lb. romana.Continuare modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1c. Pentru indeplinirea cerintei privind niv. valoric min. al exp sim. se accepta: - fie prezent.unui singur ctr. (care sa acopere prin obiect toate activit./componentele princip.ale ctr.ce urm.sa fie atribuit, respectiv serv./activit.mentionate) in val.de cel putin 2.000.000 Euro (fara TVA);
- fie prezent.mai multor ctr.distincte in orice combinatie a obiect.acestora (indiferent de modul de struct.al obiect./valoarea respectivelor.ctr.), cu conditia ca prin ctr. prezent.sa fie acoperite in asamblu toate tipurile de activit./componente princip.aferente exper.similare stabilite (conform pct. 1 ? 5 de mai sus), iar val.cumulata a ctr. prezent.sa fie de cel putin 2.000.000 Euro (fara TVA). Se face preciz.ca pt.fiecare tip de activit./componenta aferenta exper.similare se accepta prez.a cel mult doua ctr. distincte, iar val.unui anumit ctr.va fi luata in consid.o singura data in mod global indif.daca acesta se prezinta pentru demonstr.indeplinirii uneia sau mai multor dintre activit./componentele stabilite in cadrul exper.similare.d. Serv. prez. in scopul dovedirii exp. sim. tb. sa reprez. serv. efectiv executate/prestate in perioada mentionata, sens in care se vor prez. dovezi coresp.priv. realiz. acestora (doc. din cadrul carora sa rez.nat., valoarea si complexit., respectiv caracterist.serv.prestate).e. Pentru fiecare ctr. mentionat in cadrul Form. nr. 6 in scopul probarii exp. sim. dar care nu poate fi prez. in cond. de mai sus, indif. de motive, se va transm. cel putin o fisa sintetica de prezent. care va contine descr. princip. activitati desf., lista / tipul de livrabile realiz. si rezultate obtinute in cadrul resp. contract, impreuna cu detalierea valorica a serv. prestate, in caz contrar ctr. respectiv urmand sa nu fie luat in consid. in scopul probarii exp. sim. Aceste info. vor fi sustinute fie prin insusirea fisei de prezentare de catre beneficiar (prin contrasemnarea si stampilarea acesteia), fie prin trimitere la surse publice de informare/alte doc. suport edificatoare.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2Se solicita: a. Formularul nr. 7 - Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.b. Documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte ca operatorul economic dispune de utilajele/echipamentele respective pentru indeplinrea corespunzatoare a contractului, respectiv prin care se dovedeste posibilitatea concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.Nota: In cazul in care operatorul economic are in dotarea sa/dispune de instalatiile/utilajele/echipamentele mentionate prin contracte/conventii de inchiriere se vor prezenta contractele / conventiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente impreuna cu documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte informatiile aferente dotarilor de care va dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3:
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 8 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de doc. suport din care sa rezulte info. referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de poriect;
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnat de titular autentic, pentru fiecare astfel de specialist);
- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.
- Doc. suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialit.propus in cadrul echipei de proiect rezulta indeplinirea cerintelor stabilite si se poate asigura executia la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit.A se vedea lit. c) a notei de mai jos.
Nota:
a. Doc.suport se vor prezenta in original, copie legaliz. sau, dupa caz, cu mentiunea?conform cu originalul?, autorit.contractanta rezervandu-si dreptul de a face aplicarea prevederilor art. 11alin.(3) din H.G.nr. 925/2006 in legatura cu toate doc. prezentate.
b. Nu se accepta propunerea unor persoane de specialit. care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.
c. In sensul prevederilor de mai sus, ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor stabilite, cum ar fi:
- cartile de munca sau, dupa caz, ctr. individ. de munca si/sau ctr. de prestari serv. incheiate intre ofertant si pers. respective/angajamentele/acordurile de participare (care sa asigure trasabilit. includerii in oferta a specialistilor) si/sau alte doc. echiv. in aplic. preved. art. 188 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006, din care sa rezulte indepl. cerintelor priv. profilul expertilor propusi;
- dipl. priv.specializ.personalului(studii, pregatire profes., calificari si atestari profes.);
- autorizatii/certificate de atest. profes./legitimatii aflate in termen de valabilit. la data limita stabilita pt.depunerea ofertelor sau, in lipsa acestora, copii ale transcript., declaratia pe propria raspund.din partea expertului priv. experienta/certificarile detinute si echivalenta cu cerintele solicitate, insotite de dovada respectiv. certificari, a deciziilor de numire pt. pozitia respectiva si copia document. de specializ. in baza carora s-a realiz.numirea.5. Continuare modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3
d. In cazul in care expertii propusi nu sunt vorbitori de lb.romana, op.ecn.va asigura servcii de traducere si interpretariat de specialit.din/in limba romana, pe toata durata contractului si in functie de necesitatile care pot aparea pe parcursul realizarii activit.proiectului.Op. economic va lua toate masurile pentru asig.unor traduceri de calitate.
e. Prin proiect similar din pdv al parcurs.prof.al expertilor(cu exceptia cazurilor in cadrul carora nu a fost impusa o astfel de conditionalitate)se intelege un ctr./proiect/program in cadrul caruia s-au prestat serv. de nat. celor din caietul de sarcini, respectiv cel pu?in unul din tipurile de servicii mentionate in cadrul cerin?ei privind experien?a similara, specifice din punctul de vedere al pregatirii profesionale ?i/sau a pozi?iei pentru care este propus respectivul expert.
f. Expertii cheie si non- cheie (echipa de proiect) au fost stabiliti la un nivel min.prin raportare la durata de executie a ctr. maxim acceptata, sens in care operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a calendarului de implementare a contractului cu echipa de proiect propusa, suplimentand dupa caz componenta acesteia cu un personal suport adecvat, astfel incat pe baza documentelor prezentate sa rezulte fezabilitatea/ sustenabilitatea propunerii tehnice.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.Modalitatea de indeplinire cerinta nr. 4: Se va prezenta: - Formularul nr. 11 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.Nota: a. Pentru evitarea oricaror confuzii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, in cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.c. In cazul asoc. de op. ecn. in ved. depunerii unei oferte comune, cerintele privind sit. ecn-fin. si cap.tehn.?i/sau prof.pot fi indeplinite prin luarea in consid. a resurselor tuturor membrilor grupului, in timp ce restul cerintelor de calif. vor fi indeplinite de fiecare asoc. in parte, in conformit.cu partea/partile din ctr. pe care ace?tia o vor executa cf. acordului de asoc. prezentat.d. In sensul prevederilor lit. c), acordul de asociere va tb. sa contina cel putin urm. informatii: - asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a ctr., la termen si in conditiileasumate prin acesta;
- liderului asocierii si membrii acesteia impreuna cu datele de identificare ale acestora;
- comunicarile dintre aut. ctr. si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii;
- partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asoc. in parte.Modalitatea de indeplinire cerinta nr. 1Se va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care actesta/acestia le realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
50%
50
Descriere: Componenta financiara
2.
Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
3.
Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara afectarea cerintelor caietului de sarcini
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
4.
Durata de prestare a serviciilor referitotare la elaborarea Programului Operational pentru Pescuit (POP) 2014 ? 2020 (DPS)
15%
15
Descriere: Componenta tehnica
5.
Numarul zilelor de lucru (man-days) asigurate pentru serviciile de asistenta tehnica aferente contractului (NMD)
15%
15
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
Pondere componenta tehnica: 50 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- Elem. ofertei care vor face ob.procesului de reofertare: 1.Pretul ofertei- Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (cu prelungire)- Procentul pt. stabilirea pasului de licitare: 0, 1%
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
248659/ 26.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European pentru Pescuit, Programul Operational pentru Pescuit: Axa prioritara 5 - Asistenta tehnica
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational pentru Pescuit - POP
VI.3) Alte informatii
- In sensul preved.Cap.II.3. ? ?Durata contractului sau termenul pentru finalizare?, durata ctr. se calculeaza de la data emiterii ordinului de incepere ?i, indiferent de data atribuirii contractului, aceasta se va intinde pe o perioada de 24 luni, in corelare cu oferta ?i in funct.de graficul de implement.al proiectului ?i activita?ile din cadrul acestuia, neputand depasi aceasta data decat in conditiile enuntate in caietul de sarcini.Nota: Durata de 24 luni de la data semnarii contractului reprezinta durata maxima acceptata pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului care urmeaza sa fie atribuit ?i nu poate fi depa?ita decat in situa?ii neprevazute, care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a prestatorului ?i care impun extinderea duratei de implementare a proiectului.- In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj in urma reofertarii de pret din cadrul rundei finale de licitatie electronica, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta castigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte sunt clasate pe pozitia 1 a clasamentului, autorit.contract.va reface clasamentul in ordinea descrescatoare a valorii obtinute de ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmator (primul factor de evaluare al propunerii tehnice), oferta castigatoare fiind cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul refacut potrivit acestei reguli.Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de cate ori este n
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer