Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru implementarea directivei banci sange, utilizare terapeutica celule si tesuturi umanecelule si tesuturi


Anunt de participare numarul 64659/25.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Economiei si Finantelor
Adresa postala: B-dul Mircea Voda nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare Phare, Tel.(+40 21) 326.87.33/326.55.55 int. 607, In atentia: Adrian Simion, Email: [email protected], Fax: (+40 21) 326.87.30/326.87.09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru implementarea directivei banci sange, utilizare terapeutica celule si tesuturi umanecelule si tesuturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Romania
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intarirea capacitatii institutionale si administrative a Ministerului Sanatatii Publice pentru utilizarea terapeutica a celulelor si tesuturilor de origine umana in concordanta cu standardele si cerintele Comunitatii Europene
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
79633000-0-Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini (atasat prezentului anunt de participare).
Valoarea estimata fara TVA: 1, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 20.000 Euro. Garantie de buna executie: 10% din valoareacontractului de achizitie publica de servicii (in euro, fara TVA)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea este asigurata de Uniunea Europeana prin programul Phare 2006/018-147.03.11. Conditii de plata conform Contractului atasat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori;
2. Adresa de la Curtea Districtuala / Instanta Competenta / Agentie Guvernamentala unde isi are sediul compania / sucursala sau echivalent din care sa rezulte ca operatorul economic nu este in insolventa/faliment/aranjament cu creditorii;
3. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor.
4. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor.
5. Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) valabil la data deschiderii ofertelor.
6. Cazier judiciar pentru administratorul/administratorii asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator care semneaza declaratia privind eligibilitatea. In cazul in care declaratia mentionataeste semnata de o persoana imputernicita se va prezenta cazierul judiciar pentru aceasta persoana precum si cel al administratorului/administratorilor care a imputernicit aceasta persoana.
7. Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2005, 2006 si 2007, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificata si completata. Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2007 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila intocmita la 31.12.2007, insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) Media profitului net al ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) pe ultimii trei ani (2005, 2006 si 2007) trebuie sa fie pozitiva.b)Media Cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) pe ultimii trei ani (2005, 2006 si 2007)trebuie sa fie mai mare de 1.000.000 Euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular nr. 8 Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani si Detalierea proiectelor Formularul 9
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) a finalizat in ultimii 3 ani (calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor) cel putin 1 contract in domeniul utilizarii terapeutice a tesuturilor si celulelor umane; participarea la respectivul contract a fost de minimum 300.000 Euro.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Propunerea tehnica
49%
Descriere:
2.
Propunerea financiara fara TVA
51%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2008 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2008 12:00
Locul: Ministerul Economiei si Finantelor Oficiul de Plati si Contractare Phare B-dul Mircea Voda nr. 44,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor care au depus oferta. Calitatea de delegat se atesta printr-o imputernicire scrisa, semnata si stampilata corespunzator.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Phare 2006/018-147.03.11
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata prezentului Anunt de participare. Documentatia de atribuire contine, cu titlu informativ, varianta in limba engleza a Caietului de Sarcini. Autoritatea Contractanta nu isi asuma responsabilitatea cu privire la exactitatea traducerii in limba engleza a acestuia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Stavopoleus nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+40(021)310.46.41, Email: [email protected], Fax: +40(021)310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Oficiul de Plati si Contractare Phare
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.+ 40 21 326.55.55/ int. 181, Email: [email protected], Fax: +40 21 326.87.09 / 326.87.30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 272 (2)si 280 alin. 5 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul de Plati si Contractare Phare
Adresa postala: B-dul Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.+4021 326 55 55 int. 614, Email: [email protected], Fax: +40 21 326.87.09 / 326.87.30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2008 20:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer