Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului " Proiectare si executie autostrada Lugoj-Deva, Lot 1"


Anunt de participare numarul 126679/21.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  CNADNR SA - Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. 021.264.32.99, In atentia:  Dl. Horia Mihai Nicolae- Director Directia Achizitii cu Finantare Externa, Fax:  021.264.32.98, Adresa internet (URL):  www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului " Proiectare si executie autostrada Lugoj-Deva, Lot 1"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Romania, Judetul Timis si Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului "Proiectare si executie autostrada Lugoj-Deva, Lot 1", asa cum sunt descrise in cuprinsul Documentatiei de Atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71621000-7-Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
70 luni de la data de incepere a prestarii serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 1, 527, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
70 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de 30.540 Lei sau in cuantum de 7.306, 22 Euro. Garantie de buna executie ? 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri Europene Nerambursabile (FC) din cadrul POST- Bugetul de Stat al Romaniei
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprezentantul legal, ca nu se afla in niciuna din sit. prevazute la art.180 din OUG 34/2006 utilizand Form. 1 din Cap.3 din DA; Declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprezentantul legal, ca nu se afla in niciuna din sit. prevazute la art.181 din OUG 34/2006 utilizand Form. 2 din Cap.3 din DA; Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea oblig. de plata a imp.si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, si a imp.taxelor si contrib.de asig.soc la bugetul general consolidat (ANAF) la data de 31.07.2011.Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare): Declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprezentantul legal utilizand Formularul 3 din Cap.3 din DA; certificat de inregistrare (C.U.I.)emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial; Certificat Constatator emis de ORC de pe langa Tribunalul teritorial care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, valabil la data sedintei de deschidere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globalea ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie in valoare de minim1.500.000 Lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 5 ani* 1 contract/proiect de asistenta tehnica si/sau supervizare si/sau de management de contract aferent lucrarilor deconstructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si / sau drum expres si/ sau autostrada, in care participarea ofertantului la contract/proiect a fost de minim 1.250.000 Lei fara TVA, iar pentru contractul de executie a lucrarilor au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/ Galbena/ Conditii similare FIDIC
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie: Coordonatorul echipei de proiect
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.09.2011 16:29
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.09.2011 16:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 09.12.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.09.2011 12:30
Locul: CNADNR SA, Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte pentru proiectul respectiv in baza unei imputerniciri in acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri Europene Nerambursabile (FC) din cadrul POST
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
a) Documentatia de Atribuire este disponibila gratuit in format electronic pe site-ul www.e-licitatie.ro si pe site-ul www.cnadnr.ro. b) Moneda in care trebuie intocmita oferta: Lei. c) Prezentul contract intra sub incidenta acordului OMC.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030081, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios din cadrul CNADNR SA
Adresa postala:  BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 021.264.34.07, Adresa internet (URL):  www.cnadnr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.07.2011 00:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer