Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor pentru Proiectul ?Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti di


Anunt de participare (utilitati) numarul 142550/19.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUAVAS SA VASLUI
Adresa postala: str Stefan Cel Mare 70 parter, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730169, Romania, Punct(e) de contact: SC AQUAVAS SA Vaslui, Tel. +40 235311600, In atentia: BALANESCU DORIN, Email: [email protected], Fax: +40 235311900, Adresa internet (URL): www.aquavaslui.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor pentru Proiectul ?Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti din judetul Vaslui"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Judetul Vaslui(municipiile Vaslui, Barlad, Husisi orasulNegresti)
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dupa caz, fara a se limita la:
A.Asigurarea unui management eficient pentru implementarea Proiectului, elaborarea documentatiilor
tehnice, economice si a documentelor de licitatii
1. Sprijin pentru Beneficiar in managementul de proiect;
2.IntocmireaProiectelor Tehnice si aDocumentatiilor de Atribuire, pentru toate contractele de lucrari (FIDIC rosu), pregatirea documentatiilor si cererilor pentru avize, aprobari, acorduri autorizatiisi sprijin pentru a UIP in timpulobtinerii avizelor si autorizatiilor si pe parcursul procedurilor de achizitii pentru toate contractele FIDIC Rosu.
AsistentaTehnica pe perioada de executie a lucrarilor conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii
3. Dezvoltarea unui sistem SCADA la sediul central al ROC:
4. Dezvoltarea unui Sistem de Modelare Hidraulica pentru sistemele de apa si apa uzata in 4 aglomerari5. Dezvoltarea unui sistem GIS pentru toata infrastructura din aria proiectului;
6. Dezvoltarea unuiManagement eficient de Reducere a Pierderilor de Apa
7. Suport pentru Beneficiar in Managementul Deversarilor deApe Uzate Industriale
8. Suport pentru Beneficiar in Managementul Namolului si a altor reziduuri din SEAU si ST
9.Suport pentru Beneficiar pentru stabilirea zonelor de protectie la sursele de apa;
10.Dezvoltarea unei campanii eficiente de Publicitate si Promovare a Proiectului
11. Suport pentru Beneficiar pentru dezvoltarea unui plan de management a activelor
12. Actualizarea Master Plan-ului si a Studiului de Fezabilitate
B. Supervizarea executiei lucrarilor pentru implementarea Proiectului.Valoarea estimata fara TVA este de 34220386 lei, (valoarea cuprinde cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in procent de 3, 3% aplicata la valoarea estimata a contractului.Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 1093197lei fara TVA).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestari servicii ? Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor ? ?Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti din judetul Vaslui?
In Caietul de sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
Valoarea estimata fara TVA este de 34220386 lei, (valoarea cuprinde cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in procent de 3, 3% aplicata la valoarea estimata a contractului).
Valoarea estimata fara TVA: 34, 220, 386RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
42 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 500000 lei.Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006.(Formular nr. 1).Pentru constituire cu OP, cont: RO60RNCB0259028452770001 -BCR VasluiIn cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens)garantia participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Formular nr.1)Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Ofertele care nu fac dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, sunt respinse in cadrul sedintei de deschidere.Documentele privind constituirea garantiei de participare se prezinta in original, vor fi incluse in oferta sau vor fi depuse personal la inceputul sedintei de deschidere a ofertelor de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Cursul leu/euro la care se vor raporta ofertantii este cel din data publicarii anuntului de participare. In cazul in care ofertantul depune o contestatie la CNSC si acesta se va afla in oricare din situatiile prevazute la art. 278^1 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma calculata conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Deasemenea retinerea garantiei de participare se va face si in conditiile prevazute la art. 87 din HG 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10%din valoarea fara TVA a contractuluisi se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit sunt: Grant UE= 81.5%Contributie Guvern =10.1%Autoritati Locale =0, 9%Operator regional =7.5 %
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - (Model orientativ ? Formular nr.3/3A)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 A )
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"- conform Ordinului nr.314/2010.
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din ordonanta
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Ing. Barbu Neculai ? director general
Ec. Tibulca Dumitru ? director economic
Ing.Tibulca Ioan ? director tehnic investitii
Ing. Balanescu Dorin ? Inginer sef UIP-PI
Ing. Rusu Constantin ? sef compartiment UIP
Jr.Prisacaru Mihaiela ? consilier juridic
Ing. Gartu Margareta ? analist cumparari
Ing. Buzincu Catalin ? ing. Sef suc Barlad
Ing. Musat Catalin ? ing. Sef sucursala Vaslui
Ing.Musteata Cristian ? manager contracte
Ing. Antohi Stefan ? ing. Sef suc. Husi
Ing. Severincu Ioan ? manager contracte
5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura(completare Formular nr.6A ) Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora;In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta o copie lizibila ? cu mentiunea conform cu originalul?, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea certificatului constatator, in original/copie legalizata pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.Pentru persoanele juridice straine.
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.
Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu valoareade 33.000.000 Lei.
Se va completa Declaratie privind cifra de afaceri (Formular nr.7).
Documente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Intreprinderile mici si mijlocii, pot beneficia de o reducere cu 50% a cifrei de afaceri globale, in conformitate cu prevederile art.16 din Legea 346/2004
Declaratie privind incadrarea in categoria I.M.M.- Formular nr. 19
Modalitatea de indeplinire
Formular nr.7Formular nr. 19
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor contracte de prestari servicii executate in ultimii 3 ani
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a prestat servicii duse la bun sfarsit, avand o valoare de minim 33.000.000 lei, concretizate intr-un contract sau maxim 3 contracte.
Se vor accepta contracte care contin toate tipurile de servicii care fac obiectul contractului sau combinatii ale serviciilor care fac obiectul contractului.Completare Formular nr.8.
Sintagma ?servicii duse la bun sfarsit? inseamna : - servicii receptionate partial sau- servicii receptionate la sfarsitul prestarii (nu presupune expirarea perioadei de garantie)Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Prezentare Formularnr. 8A
Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, Se va prezenta Formular nr. 8B si Formular nr. 6
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 8Formular nr. 8AFormular nr. 8B siFormular nr. 6.
2) Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
In cazul in care ofertantul are intentia de a subcontracta o parte/parti din contract
atunci acesta are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Completare ? Formular nr.3B.
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire
Modalitatea de indeplinire
Formular nr.3B
3)Expertii principali.
Se vor prezenta in mod obligatoriu Lista experti principali pentru implementarea Proiectului (conform cu cerintele din Caietul de Sarcini).
Completare ? Formular nr.17.EP 1 LIDER DE ECHIPA.
Completare ? Formular nr. 18.
Calificari si abilitati:
-Studii superioare.
Experienta profesionala:
-Minim 4, 5 ani de experienta profesionala generala.
-Implicarea ca lider sau adjunct lider echipa intr-un proiect (indiferent dedomeniul proiectului).
Modalitatea de indeplinire
Formular nr.17Formular nr. 18
A. ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENT PROIECT SI PROIECTARE.EP2 LIDER DE ECHIPA ADJUNCT- MANAGEMENTUL PROIECTULUI.
Completare ? Formular nr. 18.
Calificari si abilitati:
-Studii superioare.
Experienta profesionala: -Cel putin 4, 5 ani de experienta profesionala generala
-Implicarea intr-un proiect/contract cu obiect similar obiectului contractului.
EP3 EXPERT FINANCIAR.
Completare ? Formular nr. 18.
Calificari si abilitati:
-Studii superioare in domeniul economic;
-Experienta profesionala generala minim 4, 5 ani in domeniul economic.-Implicarea intr-un proiect (indiferent de domeniul proiectului).
EP4 SPECIALIST INGINERIE DE MEDIU.
Completare ? Formular nr. 18.
Calificari si abilitati:
-Studii superioare.
-Experienta profesionala generala minim 4, 5 ani.-Implicarea intr-un proiect/contract cu obiect similar obiectului contractului.
EP5 SPECIALIST MODELARE HIDRAULICA.
Completare ? Formular nr. 18.
Calificari si abilitati:
-Studii superioare;
-Experienta profesionala generala minimum 4, 5 ani;
-Implicarea intr-un proiect/contract cu obiect similar obiectului contractului.
EP6 INGINER DE PROCES.
Completare ? Formular nr. 18.
Calificari si abilitati:
-Studii superioare;
-Experienta profesionala generala minimum 4, 5 ani;
-Implicarea intr-un proiect/contract cu obiect similar obiectului contractului.
EP7 EXPERT IN ACHIZITII.
Completare ? Formular nr. 18.
Calificari si abilitati:
-Studii superioare;
-Experienta profesionala generalaMinim 4, 5 ani;
-Minim 2, 5 ani experienta in Achizitii Publice;EP8 SPECIALIST GIS.
Completare ? Formular nr. 18
Calificari si abilitati:
-Studii superioare;
-Experienta profesionala generala minim 4, 5 ani;
- minim 2, 5 ani in configurarea si implementarea sistemelor GIS.EP9 SPECIALIST SCADA.
Completare ? Formular nr. 18.
Calificari si abilitati:
-Studii superioare;
-Experienta profesionala generala minim 4, 5 ani.-Minim 2, 5 ani experienta in configurarea si implementarea sistemelor SCADA.EP10 EXPERT IN PUBLICITATE SI RELATIILE CU PUBLICUL.
- Completare ? Formular nr. 18.
Calificari si aptitudini: -Studii superioare;
-Experienta profesionala generala minim 4, 5 ani;
-Minim 2, 5 ani experienta in relatii publice si/sau publicitate.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 18
B. ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR.EP11 LIDER DE ECHIPA ADJUNCT.
Completare ? Formular nr. 18
Calificari si abilitati:
-Studii superioare;
-Cel putin 4, 5 ani de experienta profesionala generala;
-Implicarea intr-un proiect/contract cu obiect similar obiectului contractului.INGINERI REZIDENTI:
EP12 INGINER REZIDENT ?Vaslui(VS-CL-VS-R-01).
Completare ?Formular nr. 18.
- Calificare: studii superioare tehnice;
- Minim 4, 5 ani de experienta profesionala generala;
- Minim 2, 5 ani de experienta in supervizarea executiei lucrarilor in infrastructura de mediu;EP13 INGINER REZIDENT ? Barlad (VS-CL-BD-R-02).
Completare ? Formular nr. 18.
-Calificare: studii superioare tehnice;
-Minim 4, 5 ani de experienta profesionala generala;
-Minim 2, 5 ani de experienta in supervizarea executiei lucrarilor in infrastructura de mediu;EP14 INGINER REZIDENT?Husi & Negresti (VS-CL-HU&NE -R-03) - Completare ? Formular nr. 18.
-Calificare: - studii superioare tehnice;
-Minim 4, 5 ani de experienta profesionala generala;
-Minim 2, 5 ani de experienta in supervizarea executiei lucrarilor in infrastructura de mediu;EP15 INGINER REZIDENT ?Negresti (VS-CL-NE-R-04).
-Calificare: studii superioare tehnice-Minim 4, 5 ani de experienta profesionala generala;
-Minim 2, 5 ani de experienta in supervizarea executiei lucrarilor in infrastructura de mediu;EP16 INGINER REZIDENT ?Vaslui& Barlad (VS-CL-R-05).
Completare ? Formular nr. 18.
-Calificare: studii superioare tehnice;
-Minim 4, 5 ani de experienta profesionala generala;
-Minim 2, 5 ani de experienta in supervizarea executiei lucrarilor in frastructura de mediu;EP17 INGINER REZIDENT ?Statii de tratare a apei potabile Vaslui, Barlad, Husi (VS-CL-G-01).
Completare ? Formular nr. 18.
-Calificare: studii superioare tehnice;
-Minim 4, 5 ani de experienta profesionala generala;
-Minim 2, 5 ani de experienta in supervizarea lucrarilor de executie / reabilitare in infrastructura de mediu;EP18 INGINER REZIDENT ?Statii de epurare a apei uzate Vaslui, Barlad, Husi(VS-CL-G-02).
Completare ? Formular nr. 18.
-Calificare: studii superioare tehnice;
-Minim 4, 5 ani de experienta profesionala generala;
-Minim 2, 5 ani de experienta in supervizarea lucrarilor de executie / reabilitare in infrastructura de mediu;EP19 EXPERT FINANCIAR.
Completare ? Formular nr. 18.
Calificari si abilitati:
-Studii superioare in domeniul economic;
-Experienta profesionala generala de minim 4, 5 ani in domeniul economic;
-Implicarea intr-un proiect (indiferent de domeniul proiectului).
EP20 INGINER DE PROCES Statie tratare apa potabila/SEAU .
Completare ? Formular nr. 18.
-Studii superioare;
-Experienta profesionala generala minimum 4, 5 ani, -Implicarea intr-un proiect/contract cu obiect similar obiectului contractului.
EP21 SPECIALIST SCADA.
Completare ? Formular nr. 18.
-Studii superioare;
-Experienta profesionala generala minim 4, 5 ani;
-Minim 2, 5 ani experienta in configurarea si implementarea sistemelor SCADA.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 18
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B, Formularul4, Formularul 4A, Formularul 6.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 7AFormular nr.7B , Formular nr.4Formular nr. 4A, Formular nr. 6
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul ISO 9001 sau alte documente echivalente.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul ISO 14001 sau alte documente echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.05.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.05.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.05.2013 11:00
Locul: Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70 parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU ? AXA PRIORITARA 1 ? EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEME DE APA SI APA UZATA
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Ofertantul trebuie sa-si insuseasca, la depunerea ofertei, clauzele contractuale obligatorii, precizate la art.1, 2, 3, 5, 7 si 8 din Sectiunea 3a ? Conditii Speciale si art. 5, 6, 7, 9, si 28 din Sectiunea 3b ? Conditii generale, Restul clauzelor sunt considerate clauze specifice.Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie. Esecul de a depune o oferta care sa contina toate informatiile cerute in termenul prevazut va putea duce la respingerea ofertei. Nu se va tine cont de nici o exprimare a unei rezerve in oferta cu privire la Documentatia de Atribuire.Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.In situatia in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Functie de calitatea de participant la procedura (in nume propriu, asociati, subcontractanti, sustinatori) documentele solicitate la capitolul III.2 ? conditii de participare, vor fi completate de participanti conform Ordin ANRMAP 509/2011, Anexa 2.Durata contractului va fi de 42 de luni de la data semnarii contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AQUAVAS SA Vaslui
Adresa postala: Strada Stefan cel Mare, nr. 70 parter, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730169, Romania, Tel. +40 235311600, Email: [email protected], Fax: +40 235311900, Adresa internet (URL): www.aquavaslui.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2013 17:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer