Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor pentru Proiectul ?Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti di


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
17.465.898 RON

Castigatorul Licitatiei: SCTranstech Global Engineers SRL
Anunt de atribuire numarul 142550/29.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141229
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUAVAS SA VASLUI
Adresa postala: str Stefan Cel Mare 70 parter, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730169, Romania, Punct(e) de contact: SC AQUAVAS SA Vaslui, Tel. +40 235311600, In atentia: BALANESCU DORIN, Email: [email protected], Fax: +40 235311900, Adresa internet (URL): www.aquavaslui.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor pentru Proiectul ?Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti din judetul Vaslui"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Judetul Vaslui(municipiile Vaslui, Barlad, Husisi orasulNegresti)
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dupa caz, fara a se limita la: A.Asigurarea unui management eficient pentru implementarea Proiectului, elaborarea documentatiilortehnice, economice si a documentelor de licitatii1. Sprijin pentru Beneficiar in managementul de proiect;2.IntocmireaProiectelor Tehnice si aDocumentatiilor de Atribuire, pentru toate contractele de lucrari (FIDIC rosu), pregatirea documentatiilor si cererilor pentru avize, aprobari, acorduri autorizatiisi sprijin pentru a UIP in timpulobtinerii avizelor si autorizatiilor si pe parcursul procedurilor de achizitii pentru toate contractele FIDIC Rosu.AsistentaTehnica pe perioada de executie a lucrarilor conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii3. Dezvoltarea unui sistem SCADA la sediul central al ROC: 4. Dezvoltarea unui Sistem de Modelare Hidraulica pentru sistemele de apa si apa uzata in 4 aglomerari5. Dezvoltarea unui sistem GIS pentru toata infrastructura din aria proiectului;6. Dezvoltarea unuiManagement eficient de Reducere a Pierderilor de Apa7. Suport pentru Beneficiar in Managementul Deversarilor deApe Uzate Industriale8. Suport pentru Beneficiar in Managementul Namolului si a altor reziduuri din SEAU si ST9.Suport pentru Beneficiar pentru stabilirea zonelor de protectie la sursele de apa;10.Dezvoltarea unei campanii eficiente de Publicitate si Promovare a Proiectului11. Suport pentru Beneficiar pentru dezvoltarea unui plan de management a activelor12. Actualizarea Master Plan-ului si a Studiului de FezabilitateB. Supervizarea executiei lucrarilor pentru implementarea Proiectului.Valoarea estimata fara TVA este de 34220386 lei, (valoarea cuprinde cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in procent de 3, 3% aplicata la valoarea estimata a contractului.Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 1093197lei fara TVA).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17, 465, 898.69RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
VS-CS-ATMP-01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S057-094078din21.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2507 Denumirea: ATMP "Reab. sist. de alim. cu apa, a sist. de canaliz. si a st. de ep. din aglom. VS, BD, HS, NG"
V.1) Data atribuirii contractului 25.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCTranstech Global Engineers SRL
Adresa postala: Aleea Dealul Mitropoliei nr 15, et 1, ap 2, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040163, Romania, Tel. +4 0371447625, Email: [email protected], Fax: +4 0314379878
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34220386.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17465898.69 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU ? AXA PRIORITARA 1 ? EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEME DE APA SI APA UZATA
VI.2) Alte informatii
Ofertantul trebuie sa-si insuseasca, la depunerea ofertei, clauzele contractuale obligatorii, precizate la art.1, 2, 3, 5, 7 si 8 din Sectiunea 3a ? Conditii Speciale si art. 5, 6, 7, 9, si 28 din Sectiunea 3b ? Conditii generale, Restul clauzelor sunt considerate clauze specifice.Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie. Esecul de a depune o oferta care sa contina toate informatiile cerute in termenul prevazut va putea duce la respingerea ofertei. Nu se va tine cont de nici o exprimare a unei rezerve in oferta cu privire la Documentatia de Atribuire.Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.In situatia in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Functie de calitatea de participant la procedura (in nume propriu, asociati, subcontractanti, sustinatori) documentele solicitate la capitolul III.2 ? conditii de participare, vor fi completate de participanti conform Ordin ANRMAP 509/2011, Anexa 2.Durata contractului va fi de 42 de luni de la data semnarii contractului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vaslui
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 54, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730171, Romania, Tel. +40 235311582, Email: [email protected], Fax: +40 235311582
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AQUAVAS SA Vaslui
Adresa postala: Strada Stefan cel Mare, nr. 70 parter, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730169, Romania, Tel. +40 235311600, Email: [email protected], Fax: +40 235311900, Adresa internet (URL): www.aquavaslui.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 13:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer