Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului: Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunea Turda Campia Turzii


Anunt de participare (utilitati) numarul 65479/04.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
Adresa postala: Str.Axente Sever nr.2, Localitatea: Turda, Cod postal: 401078, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN GIURGIU, Tel.0264/311771, In atentia: DOMNULUI ALEXANDRU SABAU-Director General, Email: [email protected], Fax: 0264/311772
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului: Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunea Turda Campia Turzii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Judetul Cluj orasul Turda, orasul Campia Turzii, comunele Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara, Luna.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Principalele activitati care trebuie desfasurate sunt urmatoarele:
1. Suport in managementul Proiectului2. Asigurarea conditiilor pentru gestionarea prin sisteme de management moderne si eficiente a retelelor de apa si canalizare;
3. Dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulica a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare;
4. Dezvoltarea unui management eficient de detectare a pierderilor de apa din retelele de distributie;
5. Managementul apelor uzate industriale;
6. Managementul reziduurilor din statiile de epurare;
7. Campanii de publicitate si promovare a Proiectului;
8. Actualizarea Master Plan-ului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79418000-7 - Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71800000-6-Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de deseuri (Rev.2)
90713000-8-Servicii de consultanta in probleme de mediu (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
NU ESTE CAZUL.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 938, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
54 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Scrisoare bancara de garantie de participare: 78000 Euro;Scrisoare de garantie bancara de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA;Scrisoare de garantie bancara pentru returnarea avansului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fondul de Coeziune 80, 74%- Co-finantare nationala Buget guvernamental: 12, 44%; Guvern local: 1, 81%; Credit Operator Regional: 5, 01%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte privind situatia personala: Declaratii privind eligibilitatea;Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006;Certificat constatator eliberat de Ministerul JustitieiORC sau echivalentul din care sa rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/administratori;Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil);Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) valabil la data deschiderii ofertelor;Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale.Neindeplinirea unuia din criteriile de mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci trebuie sa fie acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Cerinte de exercitare a activitatii profesionale(inregistrare): Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/Autorizatie de functionare/altele echivalente valabile la data deschiderii ofertelor;Certificat de inregistrare.Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta dpv profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dupa caz):
a) Media Cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2005, 2006 si 2007) in domeniul de activitate aferent obiectului contractului va depasi: Echivalentul in lei a 800.000 Euro.
b) Media profitului operational al ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2005, 2006 si 2007) Pozitiva
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Info si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate/Nivel specific minim necesar (dupa caz): Op. ec. sau membrii grupului de operatori ec. sa dovedeasca ca, in ultimii 3 ani financiari, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a implementat si finalizat: cel putin 2(doua) contr. finalizate de consultanta cu activ. in infr. de apa si apa uzata(CPV similare cu CPV ale prezentului contr.)fiecare dintre acestea in valoare de cel putin echiv. in lei a 400.000 EUR.Op. sau membrii grupului de operatori trebuie sa dovedeasca existenta in prezent a pers. calificat si cu experienta in elab. pr. din dom. infr. de apa si apa uzata: cel putin 10 angajati permanenti, cu studii sup. si experienta, in dom. specifice acestui contr. dintre care op. ec. sau grupul de operatori va pune la dispozitia Aut. Contr. o echipa formata din urmatorii experti pricipali: Expert principal 1LID. DE ECHIPAMANAG. DE PROIECT: Exp. prof. de minim 15 ani in dom. alim. cu apa, canalizari si epurarea apelor uzate;Studii sup. de l. durata;Lider/Lider Adj. de Echipa in minim 2(doua)pr. finantate din fonduri europene/internat. sau nationale, in acelasi domeniu si de aceasi complexitate cu prezentul proiect.Exp. principal 2EXP. FIN.: Exp. prof. de minim 10 ani in dom. ec.;Participarea in minim 2(doua)pr. finantate din fonduri UE/internat., in domeniul infr. apa/apa uzata.Exp. princ. 3 EXP. SPEC. IN ING. MEDIULUI: Exp. prof. generala de minim 10 ani: Participarea in mai mult de 2(doua)pr. finantate din fonduri UE/internat. sau nat., in dom. infr. de apa/apa uzata.Exp. princ. 4 EXP. GIS: Minim 10 ani de exp. prof. in planif., adm. de investitii legate de infr. de util. publice;Participarea in minim 2(doua) pr. pentru implem./dezv. GIS.Exp. princ. 5 EXP. ACHIZITII: Minim 10 ani de exp. prof. in planif., inadm./invest. legate de infr. de util. publice.Minim 10 ani exp. in dom. ach. publice.Op. ec. sau unul dintre membrii grupului de op. ec. sa dovedeasca faptul ca este certif. in conf. cu Standardul pentru Asigurarea Calitatii: Copie Certif. ISO 9001 sau echivalent, de catre un organism specializat in domeniu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertat
40%
Descriere:
2.
Gradul de intelegere a obiectivelor proiectului si a rezultatelor asteptate
20%
Descriere:
3.
Metodologia de prestare a serviciilor
20%
Descriere:
4.
Organizarea si planificarea in timp a activitatilor
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.11.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: OP. IN CONTUL RO93BTRL05101202A7261701 BANCA TRANSILVANIA TURDA, CHITANTA LA CASIERIA C.A.A. - S.A. TURDA.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.11.2008 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.11.2008 10:00
Locul: S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A., STRADA AXENTE SEVER, NR. 2, LOCALITATEA TURDA, JUDETUL CLUJ.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de Evaluare, reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti si observatori UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial de MediuAxa 1 Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzataProiectul se numeste: Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunea Turda Campia Turzii.
VI.3) Alte informatii
Adjudecarea prezentului contract exclude participarea aceluiasi ofertant la licitatia pentru servicii de supervizare pentru aceeasi Autoritate Contractanta.DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SE POATE RIDICA PE SUPORT MAGNETIC (CD)DE LA SEDIUL S.C.COMPANIA DE APA ARIES S.A. DUPA 72 DE ORE DE LA DATA PUBLICARII PREZENTULUI ANUNT.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunal Cluj
Adresa postala: Str. Calea Dorobantilor, nr 2-4, Localitatea: Cluj, Cod postal: 400117, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A.
Adresa postala: Str. Axente Sever, Nr. 2., Localitatea: Turda, Cod postal: 401078, Romania, Tel.+40-264-311.771, Email: [email protected], Fax: +40-264-311.771; 2
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2008 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer