Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul BUZAU, Romania.


Anunt de participare (utilitati) numarul 111092/12.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU
Adresa postala:  str Unirii, bl8FGH, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120360, Romania, Punct(e) de contact:  Str Unirii, bl 8FGH, Tel. 0238/720356, In atentia:  Ionel Tescaru, Email:  [email protected], Fax:  0238445786, Adresa internet (URL):  www.cabuzau.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul BUZAU, Romania.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Orasele: Buzau, Ramnicu Sarat, Nehoiu, Pogoanele, Patarlagele
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii ? In Caietul de sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71311000-1 - Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71800000-6-Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de deseuri (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectivul general privind masurile de investitii il reprezinta imbunatatirea infrastructurii de apa potabila/apa uzata in JudetulBuzau pentru conformarea cu obligatiile negociate de Romania in Tratatul de Aderare si obiectivele POS Mediu si Axa Prioritara I sub care vor fi elaborate proiectele de apa
Valoarea estimata fara TVA: 12, 748, 384.8RON
II.2.2) Optiuni
Da
achizitionarea ulterioara de servicii suplimentare/aditionale- art.252 lit j din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare.254967.70;garantie de buna executie 10% din valoarea contractului- modalitate de constituire conform art.86 si art.90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1-?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
art.44 din OUG 44/2006privind asocierea/subcontractarea
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006;Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului;Cazierul judiciar al companiei, in original;Certificat de atestare fiscala;Certificat pentru plata CAS;Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale;Certificatul de inregistrare eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2007, 2008 si 2009), in domeniul de activitate aferent obiectului contractului trebuie sa fie egala cu 19, 122, 577.20leiMedia profitului operational a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2007, 2008 si 2009) trebuie sa fie pozitiva.Declaratie privind cifra de afaceri si profitulDocumente justificative (copie bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente / raport de audit / raportul cenzorilor sau echivalent).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici sa dovedeasca ca, in ultimii 3 ani financiari, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei au finalizat cel mult 2(doua) contractede consultanta cu activitati in infrastructura de apa si apa uzata (CPV ?uri similare cu CPV-urile prezentului contract) a caror valoare cumulata sa fie egala cu valoarea prezentului contract- Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani; referinte autorizate emise de catre beneficiari specificand tipul serviciilor prestate, perioada si valoarea contractului solicitat. 2.Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici trebuie sa faca dovada ca are capacitatea de a efectua studiile de teren necesare derularii proiectului (studii topo, geo, hidro, etc) cu personal autorizat si cu mijloacele tehnice necesare 3.Operatorul economic sau grupul de operatori pune la dispozitia Autoritatii Contractante o echipa de experti: 5 experti cu studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice, civile, instalatii sau echivalent: expert principal 1 ? lider de echipa (le)- manager de proiect, expert principal 2 adjunct lider de echipa(dtl);expert principal 3 ? inginer de proces?expert in tratarea apei potabile si epurarea apei uzate;expert principal 4 Inginer specialist in hidraulica;expert principal 5 expert in modelare hidraulica;un expert principal (6) expert achizitii, studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic, economic sau juridic, certificat de expert in achizitii publice sau echivalent Curriculum vitae pentru fiecare expert principal;copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV; certificate emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta indicata in CV; Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere; standardul pentru asigurarea c alitatiiISO 9001 sau echivalent, sistem de management demediu, standardul pentu ISO 14001sau echivalent, standardul ISO 18001 sau echivalent, sistemul de management al securitatii si sanatatii ocupationale
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
Metodologia de prestare a serviciilor
25%
Descriere: componenta tehnica
3.
Organizarea si planificarea in timp a activitatilor pe durata contractului
25%
Descriere: componenta tehnica
4.
Modul in care ofertantul intelege obiectivele proiectului si rezultatele asteptate
20%
Descriere: componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.12.2010 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.12.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.12.2010 11:00
Locul: punct de lucru Statia de Epurare Buzau, sala de sedinte, comuna Vadu Pasii FN
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1-?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?.
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala:  str Emil Zola nr.4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100043, Romania, Tel. 0244522445, Email:  [email protected], Fax:  0244522452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
art.256^2 alin 1 lit a din OUG 34/2006- 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou achizitii Publice
Adresa postala:  str Unirii bl8FGH, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120360, Romania, Tel. 0238726187, Email:  [email protected], Fax:  0238445786, Adresa internet (URL):  www.cabuzau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.11.2010 13:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer