Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea Lucrarilor ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Iasi?


Anunt de participare (utilitati) numarul 104416/22.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala:  str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  RO-700495, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Mihailescu, Tel. 0332-413186, In atentia:  Ion Mihailescu, Email:  [email protected], Fax:  0332-413230, Adresa internet (URL):  www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea Lucrarilor ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Iasi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Aglomerarile: Iasi, Targu Frumos, Harlau, Podu Iloaiei
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor din cadrul POS Mediu - S.C. APAVITAL S.A. Iasi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71800000-6 - Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de deseuri (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asistenta tehnica si supervizare lucrarilor - in caietul de sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 32, 719, 771RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-Garantie de participare: 650.000 RON;
-Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri Europene: 76, 27%- Co-finantare nationala: 23, 73%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Orice operator are dreptul de a participa la procedura de atribuire individual sau intr-un grup de operatori (asociere/subcontractare).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratia privind calitatea de participant la procedura;
-declaratia privind eligibilitatea;
-declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
-certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei-Oficiul Registrului Comertului;
-cazier judiciar;
-certificat de atestare fiscala;
-certificat pentru plata cas;
-certificat privind plata impozitelor si taxelor locale;
-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
-certificat de inregistrare;
-documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Media Cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2007, 2008 si 2009), in domeniul de activitate aferent obiectului contractului trebuie sa fie mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 8.000.000 Euro;b) Profitului operational a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2007, 2008 si 2009) trebuie sa fie pozitiv in fiecare an: -copie bilant contabil 2007, 2008, 2009 vizate si inregistrate/raport audit/raport cenzori.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Op. ec. sau membrii gr. de op. ec. sa dovedeasca ca, in ultimii 3 ani, impliniti la data term. limita pentru depunerea ofert. a implementat si finalizat:
-cel putin 1 contr. de consultantafinalizat, constand in asis. teh. si/sau supervizarepentru sectorul apa/apa uzata, in val. de minim 4000000 Euro, de natura si complex. similara cu prezentul contr.;
-cel putin 1 contr. de consultanta finalizat, constand in elaborarea de proiecte tehnice, caiete de sarcini, documentatii de atribuire pentru lucrari de investitii in domeniile apa si canalizare. Pro. tehnic, caietul de sarcini si detaliile de executie trebuie sa se refere la o lucrare de montat retele de apa si/sau canalizare in mediul urban de 40 km de diferite diametre.
-cel putin 1 contr. finalizat ce a avut ca scop supervizarea lucrarilor in sectorul apa/apa uzata in conditii FIDICRosu si/sau FIDIC Galben. Lucrarile supervizate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii: reabilitare si extindere de retele de apa in lungime de de 20Km; reabilitare si extinderi retele de canal/colectoate in lungime de 50 Km; statii de epurare pentru o populatie echivalenta de 850000 locuitori echi.
2. Op. ec. sau grupul de op. pune la dispozitia Autoritatii Contractante o echipa de experti care cuprinde urmatorii experti: -exp. pr. 1 ?lider de echipa ? manager de pr.;
-exp. pr. 2 -lider adjunct de echipa;
-exp. pr. 3-exp. in ingineria mediului;
-exp. pr. 4-exp. in tratarea apei si epurarea apelor uzate/ing. procese de epurare;
-exp. pr. 5-exp. GIS;
-exp. pr. 6-exp. modelare hidraulica;
-exp. pr. 7-ing. supervizor 1 pentru lucrarile din Targu Frumos si Podul Iloaie;
-exp. pr. 8-ing. supervizor 2 pentru lucrarile din orasul Harlau (proiectare si executie statie);
-exp. pr. 9-ing. supervizor 3 pentru lucrarile din Iasi;
-exp. pr. 10-ing. mecanic;
-exp. pr. 11-ing. electrician;
-exp. pr. 12-ing. scada.3. Op. ec. sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul pentru Asigurarea Calitatii?ISO 9001 sau echivalent, Standardul pentru Sistemul de Management de Mediu?ISO 14001 sau echivalent, Standardul pentru Managementul Sanatatii si Securitatii Ocupationale?OHSAS 18001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
30/14.07.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.09.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.09.2010 12:00
Locul: Sediul SC Apavital S.A. Iasi, Str. Mihail Costachescu, nr. 6, judetul Iasi, cod pos. 700495, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii pot participa la deschiderea ofertelor prin persoane imputernicite in scris sa reprezinte interesul operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Iasi?.
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavopoleus nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40(021)310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +40 (021) 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. Anastasie Panu, nr. 25., Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. +40(0232).260.600, Email:  [email protected], Fax:  +40(0232).217.808, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Contracte
Adresa postala:  S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700495, Romania, Tel. +40(0332). 413.129, Email:  [email protected], Fax:  +40(0332). 413.257, Adresa internet (URL):  www.apavital.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.07.2010 10:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer