Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI SI SUPERVIZAREA LUCRARILOR "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL HARGHITA "


Anunt de participare (utilitati) numarul 129158/25.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC. HARVIZ SA
Adresa postala:  Str. Salcam nr. 1, Localitatea:  Miercurea-Ciuc, Cod postal:  530153, Romania, Punct(e) de contact:  Jo;zsef Reinitz Moldovan, Tel. 0266313636, Email:  [email protected], Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI SI SUPERVIZAREA LUCRARILOR "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL HARGHITA "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Judetul Harghita.
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI SI SUPERVIZAREA LUCRARILOR " EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL HARGHITA "
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)
71311000-1-Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In Caietul de sarcini sunt mentionate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 25, 388, 693.35RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
38 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare 350.000 lei. garantie de buna executie 10% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene 77, 4% si cofinantare nationala 22, 6%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA; CERTIFICAT PRIVIND PARTICIPAREA CU OFERTA INDEPENDENTA; DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE la art. 181; Certificat de atestare fiscala; Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale; Certificat pentru plata asigurarilor sociale;DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA; Cazier judiciar pentru administratorul/administratorii; Cazier judiciar al Operatorului Economic; Certificatul de inregistrare; certificat constatator
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII GENERALE; copii certificate pentru conformitate cu originalul dupa situatiile financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si pierderi, anexe) pe anii 2008, 2009 si 2010; ANGAJAMENT PRIVIND ASIGURAREA RISCULUI PROFESIONAL; Cifra de afaceri anuala medie pe ultimii 3 ani (2010, 2009 si 2008) sa fie de minim 30.000.000 LEI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. a) cel mult 3 (trei) contracte de consultanta prestate in ultimii 3 ani, cu activitati in infrastructura de apa si apa uzata a caror valoare totala sa fie cel putin egala cu echivalentul a 1000000 euro; b)realizarea a cel putin un Master Plan in ultimii 3 ani la nivel Regional pentru sectorul de apa si apa uzata, (nivel regional = nivelul unui judet sau alta forma administrativa sau cel putin 5 unitati administrativ teritoriale, care sa cuprinda cel putin 100000 locuitori; c)realizarea unei Strategii in ultimii 3 ani privind managementul namolului rezultat din Statiile de epurare si/sau a unei strategii privind managementul apelor uzate industriale; d)cel mult 2 (doua) contracte de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de infrastructura de apa si apa uzata in ultimii 3 ani, a caror valoare cumulata sa fie echivalentul in lei a 500000 euro. Lucrarile supervizate in cadrul contractului trebuie sa fi fost supuse conditiilor contractuale FIDIC sau similare si sa fi cuprins: fronturi de captare, statii de tratare a apei potabile, statii de pompare, retele de alimentare cu apa, retele de canalizare si statii de epurare.2. Profilele profesionale ale expertilor principali care trebuie pusi la dispozitie de catre Prestator sunt definite in cele ce urmeaza: -Exp.prin.1-LIDER DE ECHIPA?MANAGER DE PROIECT;
-Exp.prin.2?ADJUNCT LIDER pentru Managementul Proiectului;
-Exp.prin.3-EXPERT FINANCIAR;
-Exp.prin.4-EXPERT IN INGINERIA MEDIULUI;
-Exp.prin.5-EXPERT IN TRATAREA APEI SI EPURAREA APELOR UZATE/INGINER DE PROCESE DE EPURARE;
-Exp.prin.6-EXPERT GIS;
-Exp.prin.7-EXPERT MODELARE HIDRAULICA;
-Exp.prin.8-EXPERT ACHIZITII;
-Exp.prin.9-ADJUNCT LIDER servicii de Supervizare;
-Exp.prin.10?ING.REZ.1?PENTRU SUPERVIZAREA lucrarilor din M-Ciuc. Vlahita si Madaras;
-Exp. prin.11-ING.REZ.2?PENTRU SUPERVIZAREA lucrarilor din Sandominic si Vlahita;
-Exp. prin.12-ING.REZ.3-PENTRU SUPERVIZAREA lucrarilor din M-Ciuc, Soimeni, Fitod si Leliceni;
-Exp. prin.13-ING.REZ.4-PENTRU SUPERVIZAREA lucrarilor din Sandominic;;
-Exp. prin.14-ING.REZ.5-PENTRU SUPERVIZAREA lucrarilor din Tomesti, Danesti, Madaras si Carta;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S160-264515din23.08.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.09.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2011 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.10.2011 10:00
Locul: La sediul autoritatii contractante.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Administrator sau imputernicit din partea ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ??Extindere si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030081, Romania, Tel. +40-21-10.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +040-21-310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de constator despre un act pa care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2011 16:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer