Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL MEHEDINTI


Anunt de participare (utilitati) numarul 135732/23.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa postala: BDUL. CAROL I, NR. 53, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 352401330, In atentia: CRISTIAN CRIVAC, Email: [email protected], Fax: +40 352401330, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL MEHEDINTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Drobeta Turnu Severin, Vinju Mare, Cujmir, Strehaia, Baia de Arama
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste incheierea unui contract de achizitie publica de servicii avand ca obiect , ,Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor aferente proiectului REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL MEHEDINTI??
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Implementarea cu succes a contractului de management si supervizare in conformitate cu Decizia de Finantare si cu respectarea conditiilor din Contractul de Finantare.
Valoarea estimata fara TVA: 14, 641, 804RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
40 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va prezenta in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006 (virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantum de 292.000, 00 lei sau echivalentul in euro pentru o perioada de valabilitate prevazuta in documentatie). Garantia de participare in original, trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora pentru deschiderea deschiderea ofertelor respectand in totalitate cerintele exprimate in Formularul 24 din cadrul Sectiunii IV - Formulare. Valabilitatea garantiei de participare va fi de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantiei de participare i se vor aplica prevederile art. 278^1 lit. c) din OUG 34/2006. Cuantumul retinerii garantiei de participare va fi de 9.024, 18 lei; Garantia de participare va fi prezentata in original in limba romana. Garantia de participare in original prezentata in alta limba decat limba romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana, legalizata la notariat. Garantia de buna executie se va prezenta in conformitate cu prevederile art. 90 alin. 1) din HG 925/2006 (virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantum de 10% din valoarea contractului, respectand in totalitate cerintele exprimate in Formularul 28 din cadrul Sectiunii IV - Formulare. Garantia de buna executie va fi prezentata in original in limba romana. Garantia de buna executie in original prezentata in alta limba decat limba romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana, legalizata la notariat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat, buget local, credit operator regional si fonduri structurale nerambursabile - Fondul de Coeziune, Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1: Declaratia privind calitatea de participant la proceduraOfertantul nu are dreptul: -sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant/tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Modalitate indeplinire cerinta 1: Ofertantul (operator economic, lider, asociat, tert sustinator) trebuie sa completeze Formularul nr.2 Declaratie privind calitatea de participant la procedura din Documentatia de atribuire - Sectiunea IV ? Formulare.CERINTA 2: Declaratie privind privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006Operatorul economic sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006, modificat si completat ulterior .Operatorul economic/fiecare membru dintr-un grup de operatori economici trebuie sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, exigibile in luna anterioara celei in care se depune oferta.Modalitate indeplinire cerinta 2: Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si sustinatorii ofertantilor (daca exista) vor depune urmatoarele: a).Formularul nr. 1 - DECLARATIE privind situatia personala a operatorului economicb).Cazier judiciar al operatorului economicc).Cazier fiscal al operatorului economicPentru statele in care nu se elibereaza astfel de documente (cazier) ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens.Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanata de Urgenta nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura si respingerea ofertei.d).Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa reiasa situatia obligatiilor de plata exigibile in luna anterioara celei in care se depune ofertae).Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are / au sediul sau echivalent, din care sa reiasa situatia obligatiilor de plata exigibile in luna anterioara celei in care se depune oferta.f).Documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (pentru evitarea dublei impuneri) valabil la data deschiderii ofertelor ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie.g).Certificatului de participare cu oferta independenta - Formularul nr. 3.In situatia in care operatorul economic se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus din procedura, oferta fiind respinsa.In situatia in care tertul sustinator se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 lit. a), c1), d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus din procedura, oferta fiind respinsa.h). Declaratiei pe propria raspundere privind neancadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formularul nr. 26Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director General ? Dr. ing. ILIE PISOI, Director Economic ? ec. LIVIU LEPRI, Director Tehnic ? ing. GEORGE LUPULESCU, Comp.juridic ? jr. MARIAN BUZATU, Comp. UIP Fonduri de Coeziune ? ing. EPURAN SORIN, Comp. Achiziti Publice ? ing. CRISTIAN CRIVAC, Comp. Achiziti Publice ? ing. GHEORGHE VLADICA.In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 691 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.Neindeplinirea unuia din criteriile de mai sus vor conduce automat la excluderea Ofertantului si respingerea ofertei.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. CERINTA 1: Persoane juridice/fizice romane : Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Modalitate indeplinire cerinta 1: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, nu mai vechi de 30 de zile din care sa reiese faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Persoane juridice/fizice straine : Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din documentul care atesta obiectele de activitate ale operatorului economic.Modalitate indeplinire cerinta 1: - persoane juridice/fizice straineDocument care dovedeste forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Document care atesta obiectele de activitate ale operatorului economic.Documentele vor fi prezentate in copii legalizate si traduse in limba romana de catre un traducator atestatIn cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din documentul care atesta obiectele de activitate ale operatorului economic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1: In conformitate cu art. 9, lit. b) din HG 925/2006, cifra medie de afaceri sa fie de cel putin 29.283.608, 00 lei sau echivalentul sumei in euro.
- cifra medie de afaceri globala pentru ultimii trei ani (2009, 2010si 2011)Pentru conversia monedei LEI/EURO se va utiliza rata de schimb a Bancii Nationale a Romanieila data de 31 decembrie pentru fiecare dintre anii solicitati.
Anul 2009 = 4, 2282 RON;
Anul 2010 = 4, 2848 RON;
Anul 2011 = 4, 3197 RON;
Pentru demonstrarea indeplinirii nivelului solicitat pentru cifra de afaceri se vor prezentabilanturile aferente acestor ani, cu precizarea ca in cazul in care pentru anul 2011, exista operatori economici care nu au obligatia legala de depunere a bilantului pentru 2011 pana la data depunerii ofertelor, se vor lua in considerare alte documente contabile in sustinerea cifrei de afaceri.
CERINTA 1:
CERINTA Capacitatea economica si financiara
CERINTA 2: Lichidatea generala in ultimul an financiar (active circulante / datorii curente) x 100 trebuie sa fie de minim 100%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1: O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca, in ultimii 3 ani impliniti la data limita pentru depunerea ofertei, a prestat servicii similare serviciilor ce fac obiectul contractului im maxim 3 contracte, in valoare cumulata de cel putin 14.641.804, 00 lei .
CERINTA 2: Studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului Expertii prezentati vor trebui sa faca dovada participarii in cadrul unui proiect similar. Se vor solicita ofertantilor care vor depune oferta, urmatoarele documente: Acte doveditoare, cum ar fi: a) diploma studii superioare in domeniu b) referinte emise de beneficiari din care sa reiese participarea la un contract similar care sa dovedeasca indeplinirea cerintelor pentru toti expertii prezentati in Caietul de Sarcini, mai putin dirigintii de santier, verificatorii de proiect atestati si coordonatori SSM (art. 4.2 Personalul Consultantului), dupa caz:
1. Lider de echipa Responsabilitatea totala ?Managementul contractactului de servicii Calificari si abilitati: Studii superioare in domeniul tehnic Experienta profesionala : - experienta ca si lider de echipa / adjunct lider de echipa in cel putin un proiect similar. (Prin proiecte similare se inteleg proiecte in domeniul infrastructurii de apa si canal)
2. Inginer supervizor pentru contractul CW1 aglomerarea Drobeta Turnu Severin, aglomerarea Simian, aglomerarea Gura Vaii Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala in calitate de inginer supervizor in lucrari de construire si/sau extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare si/sau lucrari de construire si/sau reabilitare si/sau extindere statie de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract din domeniul infrastructurii de apa si canal.
3. Inginer supervizor adjunct pentru contractul CW1- aglomerarea Drobeta Turnu Severin, aglomerarea Simian, aglomerarea Gura Vaii Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala in calitate de inginer supervizor in lucrari de construire si/sau extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare si/sau lucrari de construire si/sau reabilitare si/sau extindere statie de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract din domeniul infrastructurii de apa si canal.
4. Inginer supervizor pentru contractul CW2 in Strehaia-Comanda Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala in calitate de inginer supervizor in lucrari de construire si/sau extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare si/sau lucrari de construire si/sau reabilitare si/sau extindere statie de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract din domeniul infrastructurii de apa si canal.
5. Inginer supervizor pentru contractul CW 3Vinju Mare-Rogova Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala in calitate de inginer supervizor in lucrari de construire si/sau extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare si/sau lucrari de construire si/sau reabilitare si/sau extindere statie de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract din domeniul infrastructurii de apa si canal.
6. Inginer supervizor pentru contractul CW 4 Cujmir Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala in calitate de inginer supervizor in lucrari de construire si/sau extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare si/sau lucrari de construire si/sau reabilitare si/sau extindere statie de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract din domeniul infrastructurii de apa si canal.
7. Inginer supervizor pentru contractul CW 5 in Baia de Arama -Brebina Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala in calitate de inginer supervizor in lucrari de construire si/sau extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare si/sau lucrari de construire si/sau reabilitare si/sau extindere statie de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract din domeniul infrastructurii de apa si canal.
8. Inginer supervizor pentru contractul CW 6 Extindere Statie Epurare Drobeta Turnu Severin Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala in calitate de inginer supervizor in lucrari de construire si/sau extindere statie de tratare apa uzata cu treapta biologica si tertiara dovedita prin participarea in cel putin un contract similar din domeniul infrastructurii de apa si canal.
9. Inginer supervizor pentru contractul CW7 constructie statii tratare ape uzate in Strehaia, Cujmir, Gura Vaii Studii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice/civile/instalatii/imbunatatiri funciare; Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala in calitate de inginer supervizor in lucrari de construire statie de tratare apa uzata dovedita prin participarea in cel putin un contract similar din domeniul infrastructurii de apa si canal.
10.Inginer de proces expert in tratarea apei si epurarea apelor uzate
Studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic
Diploma Universitara in inginerieExperienta in implementarea proiectelor cu respectarea Directivelor Europene si a legislatiei romanesti relevante in domeniul apa/apa uzata.-participarea ca expert in tratarea apei si apelor uzate in cel putin un contract similar in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata.
11.Expert Scada Studii superioare tehnice Experienta ca si inginer electric in minim un proiect de infrastructura de apa/apa uzata cu referire la automatizare -Scada.
12.Inginer Mecanic Studii superioare tehnice Diploma Universitara in Inginerie Experienta profesionala: -experienta ca inginer mecanic in minim un proiect de infrastructura de apa/apa uzata
13.Expert inginerie de mediu Studii superioare in domeniul Ingineriei Mediului sau tehnic similar cu obiectivele Proiectului Diploma Universitara in inginerie Experienta profesionala : -participarea in minim un proiect, in calitate de expert de mediu, in care a realizat strategia de gestionare a namolurilor, a reziduurilor rezultate din statiile de epurare precum si managementul apelor industriale .
14.Inginer Master Plan Expert in in ceea ce priveste planificarea dezvoltarii serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate. Participarea in minim un proiect Master Plan in infrastructura de apa/apa uzata
15.Economist / expert in indicatori de performanta Diploma Universitara in domeniul stiintelor economice Participarea in minim un proiect cu relevanta in proiecte de infrastructura de apa/apa uzata.
16.Expert de relatii cu publicul si publicitate Studii superioare, experienta in publicitate in cadrul proiectelor co-finantate de catre UE (ISPA, Phare, etc.) Participarea in minim un proiect de infrastructura de apa/apa uzata 17.Jurist Diploma universitara in stiinte juridice Minim un proiect experienta in solutionarea disputelor contractuale din domeniul infrastructurii de apa /canal, cunostinte in dreptul comertului international.
CERINTA 3: Informatii privind subcontractantii In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora
CERINTA 3:
CERINTA 1: Implementarea standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 9001 pentru activitati de consultanta tehnica in domeniul constructiilor.
CERINTA 2: Implementarea standardului de management al mediului din seria ISO 14001 pentru activitati de consultanta tehnica in domeniul constructiilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
2892 din 23.04.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.07.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.07.2012 12:00
Locul: Sediul SC SECOM SA Drobeta Turnu Severin, Bdul Carol I, nr. 53
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul de Coeziune, Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?. Tip de finantare: Fonduri europene Fond european: Programul Operational Sectorial Mediu
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
1.IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE, TOATE DOCUMENTELE CARE VOR FI PREZENTATE INTR-O ALTA LIMBA DECAT LIMBA ROMANA, DE CATRE OFERTANTII PERSOANE FIZICE/JURIDICE ROMANE/STRAINE, VOR FI INSOTITE DE TRADUCEREA AUTORIZATA IN LIMBA ROMANA, LEGALIZATA LA NOTARIAT.2.In conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 si art. 35 din HG 925/2006, Comisia de Evaluare de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prezentate de acestia pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.3.Modalitate de departajare: In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale modalitatea de departajare va fi pretul. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor (intr-un termen de 24 de ore de la solicitare).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG 34/2006, art. 256^2, lit. a)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC SECOM SA - Compartimentul Achizitii Publice
Adresa postala: B-dul Carol I, nr. 53, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220146, Romania, Tel. +40 352401330, Email: [email protected], Fax: +40 352401330
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.05.2012 09:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer