Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru Managementul proiectului si Supervizare Lucrari, Proiect: ?Protectia si reabilitarea partii sudice a Litoralului Romanesc al Marii Negre in zona Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud, Eforie Nord.?


Anunt de participare numarul 136383/09.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Bazinala de Apa DobrogeaLitoral
Adresa postala: CONSTANTA STR MICEA CEL BATRAN NR 127, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900592, Romania, Punct(e) de contact: MIRELLA OANCEA, Tel. +40 241673036, Email: [email protected], Fax: +40 241673025, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru Managementul proiectului si Supervizare Lucrari, Proiect: ?Protectia si reabilitarea partii sudice a Litoralului Romanesc al Marii Negre in zona Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud, Eforie Nord.?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Orasele Constanta si Eforie Nord, judetul Constanta, Romania
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si
supervizarea executiei lucrarilor investitiei?Protectia si reabilitarea partii sudice a Litoralului Romanesc al Marii Negre in zona Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud, Eforie Nord?,
conform prevederilor din Volumul II-Caietul de Sarcini.
1. Asistenta tehnica pentru managementul proiectului va asigura:
- managementul proiectului;
- publicitatea proiectului;
- achizitia echipamentelor necesare proiectului;
- verificarea modelului/modelelor hidraulice propuse de Antreprenor;
- pregatirea dcomentatiei de achizitie a serviciilor de audit independent al proiectului.2. Supervizarea executiei lucrarilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In Caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 16, 124, 093RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
37 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
290800 lei, sau echiv, la cursul BNR la data publicarii anuntului.Per.de valabilitate a gar.de particip. 120 zilede la data limita de depunere a ofertelor.Gar.de particip. se constituie conf. prev.art. 86 (1) din H.G. 925/2006.OP la Trezoreria Constanta in contul RO98TREZ2315005XXX006429 COD FISCAL RO23877359 Instrumentul de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, sau de catre o societate de asigurari, altele trebuie sa contina informatiile incluse in Formularul nr.3 - Volumul IIIFormulareIn conf. cu art. 278^1 alin (1) lit. c din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, in situatia in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia depusa de Ofertant ca nefondata, suma de 9.172, 41 lei 10% din valoarea contractuluifara TVA.Modul de constituire: conf. Art.90 din HG 925/2006: Instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, sau de catre o societate de asigurari care sa contina informatiile incluse in Formularul nr.4, Volumul III - Formulare), cu valabilitate cel putin egala cu durata de executie a contractului.Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive. In acest caz Contractantul are obligatia de a deschide un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, in conformitate cu prevederile HG 1045/19.10.2011. Suma initiala care se depune in acest cont de catre Contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareSe solicita Formular Nr. 5 - Volumul III - Formulare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Art.180
Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documente edificatore- Formularul nr.6 din Volumul III - formulare, completatFormularul trebuie completat in original de catre Ofertant/asociatsi sustinatori ai Ofertantului, daca este cazul.
II. Art.181
Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documente edificatoare:
- Formularul nr.7 din Volumul III- formulare completat in original de catre Ofertant/asociat;
- Formularul 7ยน din Volumul III- formularecompletat in original de catre sustinator, pentru dovedirea neincadrarii in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006.
La acestea ofertantul/fiecare membru al asocierii vor anexa:
? Certificat de atestare fiscala, sau echivalent, (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent? Certificat privind plata contributiilor de asigurari sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si contributiile de asigurari sociale)? Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are / au sediul sau echivalent
Certificatele fiscale trebuie sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Certificatele fiscale vor fi depuse in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota: In cazul esalonarilor si amanarilor la plata, conform prevederilor legale, se vor prezenta toate documentele emise din care sa rezulte in mod distinct plata la zi a esalonarilor conform graficului aprobat, precum si plata la zi a obligatiilor curente.
III. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Operatorii economici participanti la procedura vor certifica faptul ca participarea este facuta in concordanta cu regulile de concurenta in conformitate cu Ordinul ANRMAP Nr.314/2010.Documente edificatoare:
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul nr. 8 din Volumul III formulare), in original. Se va completa de catre ofertant/asociat
IV.Art. 69^ 1
Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 69^ 1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Documenteedificatoare:
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare (Formularul nr.9 din Volumul III Formulare)
Pentru completarea declaratiei: persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante ABADL, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt: - Director ?Marian Mitrea
- Director economic ? Tanasie Bian
- Director Tehnic Exploatare Investitii ? Stelica Hagi
- ABAD-L Comp. UIP ? Hristu Uzun
- MMP ? Marian Dumitrascu
- ANAR ? Laurentiu Cazan- ABAD-L Comp.Juridic ? Ana Maria Balan
- ABAD-L Comp. UIP ? Aura Lavru
- ABAD-L Comp. UIP ? Cosmin Bucur, Bianca Bian
- ABAD-L Comp. Achizitii ? Constantin Sava, Mirella OanceaFormularul trebuie completat in original de catre Ofertant/asociat, subcontractanti si sustinatori ai Ofertantului.
Documentele transmise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci vafi acceptata o declaratie pe propria raspundere, sau, daca in tara respectiva un exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica, data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Persoane juridice/fizice romane
Ofertantul sa fie inregistrat legal iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Documente de confirmare: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, sau echivalent, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte:
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b) codul unic de inregistrare;
c) durata de functionare;
d) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);
e) structura actionariatului;
f) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
g) sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati;
h) domeniul de activitate principal;
i) domeniile de activitate secundare;
j) nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii Nr.85/2006 privind procedura insolventei si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, firma este operanta in perioada de depunere a ofertei si/sau de executare a contractului de furnizare.Persoane juridice/fizice straine
Ofertantul sa fie inregistrat legal in conformitate cu prevederile tarii in care este stabilit si sa dovedeasca ca are in obiectul de activitate, activitatile prevazute in contract.Documente de confirmare: Vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? documentele care atesta urmatoarele, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Ofertantul este rezident: (i) denumirea completa a operatorului economic, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, (iv) structura actionariatului, (v) persoane imputernicite/administratori, (vi) domenii de activitate, (vii) sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, (viii) domeniul principal de activitate, (ix) domenii de activitate secundare si ca (x) nu sunt inscrise mentiuni privind procedura insolventei si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, este operanta in perioada de depunere aofertei si/sau de executare a contractului.
Documentele trebuie sa fie emise cu cel mult 30 de zile inainte de data limita a depunerii ofertelor..
Documentele transmise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul unei asocieri-consortiu, fiecare membru al asocierii va prezenta aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiaraOperatorul economic trebuie sa-si demonstreze capacitatea economico - financiara in vederea indeplinirii contractului prin prezentarea in original a fisei de informatii generale (Formularul nr.10 ? Volumul III - Formulare).
Cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu 29.000.000 lei.
Ofertantul va prezenta documente suport (ex.bilanturile contabile sau situatiile financiare sau orice alte documente relevante pentru demonstrarea situatiei financiare), pentru ultimii 3 ani, prin prezentarea in copie purtand mentiunea ?conform cu originalul? a acestora
Informatii privindexistenta disponibilitatilor financiareOfertantul castigator va trebui sa demonstreze la existenta disponibilitatilor financiare pentru a asigura fluxul de numerar pentru maxim 6 luni pe durata implementarii proiectului, respectiv pana la limita a 2.614.700 lei, sau echivalent alte valute la cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare
La semnarea contractului de prestare de servicii, se vor prezenta in original, documente emise de autoritatile competente prin care poate demonstra existenta resurselor financiare disponibile (ex. o scrisoare de bonitate bancara, etc.)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similaraIn ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertei
1. a prestat maxim 3 contracte de asistenta tehnica pentru managementulproiectului, care sa includa activitatile prezentului contractin domeniul infrastructurii hidrotehnice cu specific marin sau portuar a carorvaloarecumulata sa fie de cel putin 5.000.000 lei;2.a prestatmaxim 3 contracte de supervizare lucrari in domeniul infrastructurii hidrotehnice cu specific marin sau portuar a carui valoare sa fie de cel putin 10.000.000 lei.
Ca evidenta a experientei sale anterioara, Ofertantul va prezenta, documente suport (ex. copii parti relevante contract, procese-verbale de receptie, recomandari, etc.) care sa confirme prestarea de servicii similare.
Resurse umane Studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului Operatorul economic sau grupul de operatori trebuie sa puna la dispozitia proiectului o echipa de experti care cuprinde cel putin urmatorii specialisti principali si care trebuie sa dovedeasca cel putin urmatoarele calificari/abilitati: LIDER DE ECHIPA Calificari si aptitudini: - Studii superioare de lunga durata in domeniu tehnic, constructii hidrotehnice, civile, instalatii, ingineria mediului, imbunatatiri funciare sau echivalent - Experienta profesionala generala de cel putin 5 ani; experienta in calitate de Manager de proiect / lider de echipa / lider adjunct de echipa in cadrul a cel putin unui contract similar in domeniul hidrotehnic sau similar.Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune: - CV (Formular 13 din Volumul III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietul de sarcini
Managementul contractelor de lucrari ADJUNCT LIDER DE ECHIPA Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice sau economice de lunga durata - Studii post universitare in domeniul managementului de proiect sau curs de specializare pentru Manager de proiect (cod COR 241919) sau echivalent - Cunostinte in utlizarea softurilor pentru managementul proiectelor. Experienta profesionala - Experienta profesionala in cel putin un contract similar de asistenta pentru managementul contractelor - minim 3 ani experienta in domeniul implementarii proiectelor similare in domeniul infrastructurii hidrotehnice, marine sau portuare
Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune:
- CV (Formular 13 din Volumul III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietul de sarcini.
EXPERT MODELARE HIDRAULICA ? 2 persoane Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice de lunga durata in constructii hidrotehnice cu specific marin sau portuar Experienta profesionala - experienta profesionala in elaborarea de modele hidraulice de minim 3 ani prin utilizarea de software specializate in domeniul marin (modelare valuri, transport flux sedimente si morfologie costiera, etc.).
Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune:
- CV (Formular 13 din Volumul III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietul de sarcini.
EXPERT FINANCIAR Calificari si aptitudini ? Studii superioare de lunga durata in domeniul economic Experienta profesionala - minim 5 ani experienta in domeniul financiar-contabil - Experienta profesionala in coordonarea activitatii de management financiar, in elaborarea de analize cost-beneficiu pentru proiecte si in certificarea platilor in cel putin 1 contract similar
Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune:
- CV (Formular 13 din Volumul III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietul de sarcini.
EXPERT DE MEDIU Calificari si abilitati - Studii superioare de lunga durata sau post-universitare in domeniul de mediu, - Cel putin Specializare post-universitara in domeniul de protectia mediului marin; - Cunoasterea legislatiei de mediu romanesca si/sau UE in domeniul protectiei mediului cu specific marin/costier. Experienta profesionala - minim 5 ani experienta in domeniul infrastructurii de mediu, -participarea in cel putin un contract similar, in calitate de expert de mediu pentru lucrari de infrastructura de protectie costiera.
Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune:
- CV (Formular 13 din Volumul III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietul de sarcini.
EXPERT INSTITUTIONAL Calificari si aptitudini - Studii superioare in domeniul juridic Experienta profesionala - Experienta profesionala de minim 3 ani in analiza si dezvoltare institutionala (elaborare de organigrame, fise de post, manuale de proceduri, instruire pentru organizatii); - experienta in cel putin un contract similar.
Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune:
- CV (Formular 13 din Volumul III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietul de sarcini.
EXPERT PUBLICITATE SI COMUNICARE Calificari si aptitudini - Studii superioare de lunga durata; - specializare in PR si comunicare. Experienta profesionala - Experienta profesionala in comunicare (campanii de promovare) in cel putin un contract similar cu finantare publica europeana sau nationala/internationala de cel putin 3 ani.
Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune:
- CV (Formular 13 din Volumul III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietul de sarcini.
EXPERT JURIDIC CONTRACTE Calificari si aptitudini - Studii superioare juridice de lunga durata; - cunoasterea conditiilor contractuale tip proiectare si executie - cunoasterea procedurilor si reglementarilor finantarilor publice. Experienta profesionala - Experienta profesionala in domeniul juridic, negociere/derulare contracte in domeniul constructiilor de cel putin 3 ani, - experienta in cel putin un contract similar pe aceeasi pozitie, implicand si mediere in solutionarea disputelor rezultate in derularea contractelor.
Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune:
- CV (Formular 13 din Volumul III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietul de sarcini.
EXPERT ACHIZITII Calificari si abilitati - Studii superioare in domeniul tehnic/economic/juridic. - curs de specializare pentru Expert achizitii (cod COR 241940) sau echivalent - Cunoasterea legislatiei romanesti si europene relevante, cunoasterea procedurilor de achizitie. Experienta profesionala - experienta profesionala in intocmirea documentatiilor de atribuire si aplicarea procedurilor de achizitii publice conform OUG nr. 34/2006, in cel putin 1 contract similar.
Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune:
- CV (Formular 13 din Volumul III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietul de sarcini.
Supervizarea COORDONATOR ECHIPA- SUPERVIZARE Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice de lunga durata; - atestare ca diriginte de santier in domeniul hidrotehnic, categoria de importanta A, in conformitate cu legislatia romana, Experienta profesionala - experienta ca lider de echipa/lider adjunct de echipa/coordonator proiect supervizare pentru cel putin un proiect similar celui prezent in conditii contractuale similare.
Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune:
- CV (Formular 13 din Volumul III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietul de sarcini.
INGINERI SUPERVIZORI INGINER SUPERVIZOR/DIRIGINTE DE SANTIER - minim 5 persoane Calificari si abilitati Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice de lunga durata; - atestare ca diriginte de santier in domeniul hidrotehnic, categoria de importanta A, in conformitate cu legislatia romana, Experienta profesionala - experienta ca inginer supervizare/diriginte de santier in cel putin un proiect similar celui prezent si in conditii contractuale similare.
Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune:
- CV (Formular 13 din Volumul III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietul de sarcini.
EXPERT TEHNIC ? 2 PERSOANE Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice de lunga durata in constructii hidrotehnice cu specific marin sau portuar - cunoasterea legislatiei romanesti in domeniul constructiilor;cunoasterea proceselor de eroziune costiera;cunostinte si abilitati pentru verificarea proiectelor si desenelor de executie realizate pentru constructii de aparare a plajelor impotriva eroziunilor (diguri, epiuri, innisipari, etc.) cunoasterea conditiilor de contractare tip proiectare si executie; experienta profesionala de minim 5 ani in proiectare si supervizare lucrari de infrastructura hidrotehnica cu specific marin sau portuara; experienta in implementarea a cel putin unui proiect de investitii similar (constructie/reabilitare infrastructura pentru protectie impotriva eroziunii costiere).Pt.expert principal propus ofertantul va depune: CV (Formular 13 din Vol. III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele din caietul de sarcin
INGINER MATERIALE DE CONSTRUCTII Calificari si abilitati - Studii superioare tehnice de lunga durata in domeniul lucrarilor hidrotehnice portuare. Experienta profesionala in proiectare si/sau executia lucrarilor de constructii hidrotehnice de cel putin 5 ani, experienta ca inginer materiale de constructii pentru cel putin un proiect similar.Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune:
- CV (Formular 13 din Volumul III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietul de sarcini.
INGINER RESPONSABIL CALITATE MATERIALE Calificari si abilitati Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice de lunga durata in domeniul constructii civile sau hidrotehnice - Decizie de numire pe functia de inginer calitate. Experienta profesionala - Experienta profesionala in executia lucrarilor de constructii hidrotehnice sau civile de cel putin 5 ani, - experienta ca inginer responsabil calitate materiale in cel putin un proiect.
Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune:
- CV(Formular 13 din Volumul III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietul de sarcini.
INGINER RESPONSABIL CU ELEMENTELE PREFABRICATE Calificari si abilitati Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice de lunga durata in domeniul constructii civile sau hidrotehnice Experienta profesionala - Experienta profesionala in executia lucrarilor de constructii hidrotehnice sau civile de cel putin 5 ani, - experienta ca inginer responsabil cu elementele prefabricate in cel putin un proiect.
Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune:
- CV (Formular 13 din Volumul III - Formulare);Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietul de sarcini.
Echipamente Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine minim urmatoarele echipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea activitatilor contractului: - Statie totala masuratori topometrice;
- GPS ? RTK pentru masuratori topometrice;
- Calculatoare;
- Softwares pentru prelucrare masuratori topografice.
Informatii privind subcontractantii In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora.
Standard de Asigurare a Calitatii ISO 9001 sau echivalent
Prezentare Certificat ISO 9001 sau echivalent.
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul de Asigurare a Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism independent, acreditat in domeniu, conform cu legislatia comunitara sau cu standardele europene sau internationale privind certificarea, care sa ateste implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele ISO 9001 sau echivalent.
Standard de mediu sau echivalentOfertantul trebuie sa detina un certificat ISO 14001 sau echivalent (sistem de management mediu certificat), relevant contractului propus.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.07.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.07.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.07.2012 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Conform prevederilor art. 11 alin. (4) si (5) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (Formularul 18 din Volumul III ? Formulare.Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen va fi de minim 3 zile lucratoare.In cazul in care comisia de evaluare constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita o noua propunere financiara care se va depune in aceleasi conditii ca si oferta (in plic sigilat cu scrisoare de inaintare).Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire ? pretul cel mai scazut.Ofertele depuse de asocieri de operatori economici trebuie sa indeplineasca si urmatoarele cerinte suplimentare: ? Unul din membri va fi numit liderul asocierii responsabil pentru acest contract, iar desemnarea persoanei care semneaza oferta trebuie sa fie confirmata prin inaintarea unor imputerniciri in acest sens (Formularul nr.22 din Voluml III ? Formulare), semnate de reprezentantii legali sau mandatari cu procura speciala emisa in acest scop ai fiecarui membru al asocierii.Toti membrii asocierii se obliga sa ramana in asociere pe toata durata de executie a contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic si Contencios-Administratia Nationala Apele Romane ? Administratia Bazinala de Apa Dobrogea ? Litoral
Adresa postala: Str. Micea cel Batran nr. 127, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900592, Romania, Tel. +40 241673036, Fax: +40 241673025
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2012 11:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer