Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dolj? finantat prin POS Mediu (2007 ? 2013)


Anunt de participare (utilitati) numarul 123844/18.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala:  str. Brestei, nr.133, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200177, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Iordache, Tel. 0251/422117, Email:  [email protected];[email protected], [email protected], Fax:  0251/422263, Adresa internet (URL):  www.apacraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dolj? finantat prin POS Mediu (2007 ? 2013)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Compania de Apa Oltenia S.A, Craiova str. Brestei, nr.133
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dolj? finantat prin POS Mediu (2007 ? 2013)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
71311000-1-Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dolj? finantat prin POS Mediu (2007 ? 2013)
Valoarea estimata fara TVA: 13, 248, 312RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
44 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare 200000 lei, garantie de buna executie 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene- decizia de finantare C(2011) 1611 din data de 10.03.2011
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea
-Cazier judiciar pentru administratorul/administratorii, asa cum este/sunt mentionat/ati in Certificatul Constatator
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006-Cazier judiciar al Operatorului Economic
-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent. din care sa rezulte ca nu are datorii la bugetul de stat consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor
-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local formular specific autoritatilor din Romania sau tara de origine
-Certificat pentru plata asigurarilor sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale emit acest certificat), valabil la data deschiderii ofertelor;
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura
-Certificatde participare la procedura cu oferta independenta
-Cazier judiciar al Operatorului Economic Sustinatorii ofertantilor (daca exista) vor depune declaratii pe proprie raspundere ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. rezultatul exercitiilor financiare pe ulstimii 3 ani
- Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2008, 2009 si 2010), trebuiesa fie mai maresauegala cu 25.000.000 Lei
- Rezultatele exercitiilorfinanciarepe ultimii 3 (trei) ani, daca ii permite activitatea depusa (2008, 2009 si 2010) .- Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int)
- Declaratie privind cifra de afaceri si profitul din Documentatia de atribuire- Sectiunea IV - Formulare
- Documente justificative (copie bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente / raport de audit / raportul cenzorilor sau echivalent)
- Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2008, 2009 si 2010, vor fi vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificata si completata
- Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.- Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine ? prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
- Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Experienta similara: a)cel mult 3 (trei) contracte de consultanta prestate, cu activitati in infrastructura de apa si apa uzata (CPV-uri similare cu CPV-urile prezentului contract) a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a prezentului contract;
- Activitatile din cadrul proiectelor vor avea cel putin urmatoarele componente:
-dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulica a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in cel putin 1 localitate, avand cel putin 100.000 locuitori echivalent- intocmirea corecta a unei documentatii de atribuire pentru un contract de lucrari (avand la baza conditiile contractuale tip executie) cu o valoare estimata a contractului cel putin egalacuvaloarea minima de publicare a anuntului de participare in JOUE, in domeniul infrastructurii edilitare si sprijin specializat acordat Autoritatii Contractante pe perioada desfasurarii licitatiilor;
- intocmirea unei documentatii de atribuire pentru un contract de lucrari (avand la baza conditiile contractuale tip Proiectare si Executie), cu o valoare estimata a contractului de cel putin valoarea minima de publicare a anuntului de participare in JOUE, in domeniul infrastructurii edilitare si sprijin specializat acordat Autoritatii Contractante pe perioada desfasurarii licitatiilor
b)realizarea a cel putin un Master Plan la nivel Regional pentru sectorul de apa si apa uzata, (nivel regional = nivelul unui judet sau alta forma administrativa sau cel putin 5 unitati administrativ teritoriale, care sa cuprinda cel putin 200.000 locuitori echivalent
c)Implementare a cel putin un sistem GIS, care sa fi acoperit reteaua publica de apa si canal, avand o lungime de minim 40 km
- In situatia in care la procedura de achizitie participa un grup de operatori care depun o oferta comuna, lista expertiilor solicitati se va completa de catre liderul asocierii in numele asocierii
-In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comunacerinta privind prezentarea de standarde de asigurarea calitatiiISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 trebuie indeplinita de cel putin unul din membrii asociaitiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
30%
30
Descriere: Componenta financiara
2.
Gradul de intelegere a obiectivelor proiectului si a rezultatelor asteptate de la ofertant
15%
15
Descriere:
3.
Metodologia de prestare a serviciilor
25%
25
Descriere:
4.
Organizarea si planificarea in timp a activitatilor pe durata contractului
30%
30
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 70
Pondere componenta tehnica: 70 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S249-381829 din 21.12.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.07.2011 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2011 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici interesati in a participa ca ofertanti trebuie sa stie s-a aprobat decizia de finantare C(2011) 1611 din data de 10.03.2011 , insa nu s-a primit Contractul de Finantare semnat intre Ministerul Mediului si Compania de Apa Oltenia S.A. Operatorii interesati sa participe ca ofertanti nu au dreptul de a beneficia din partea Autoritatii Contractante de rambursare sau daune pentru pierderile si costurile suportate de ofertanti in pregatirea si prezentarea ofertelor.Astfel, prin depunerea unei oferte, ofertantul economic isi asuma riscul ca prezentul contract sa nu intre in vigoare prin acceptarea clauzei suspensive si a consecintelor introducerii acesteia. Termenul limita pentru clauza suspensiva este data de semnare a contractului de servicii. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a anula aceasta procedura de atribuire fara alte pretentii financiare din partea candidatilor, daca pana la acea data Ministerul Mediului nu inainteaza contractul de finantare semnat
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleus, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3014641, Email:  [email protected], Fax:  021 3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleus, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3014641, Email:  [email protected], Fax:  021 3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Oltenia S.A - Biroul Juridic
Adresa postala:  Str. Brestei nr.133, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200177, Romania, Tel. 0251422117, Email:  [email protected], Fax:  0251422263, Adresa internet (URL):  www.apaoltenia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2011 12:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer