Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GALATI, IN PERIOADA 2014 ? 2020


Anunt de participare (utilitati) numarul 148369/06.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CANAL S.A.
Adresa postala: STR. C. BRANCOVEANU NR. 2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800058, Romania, Punct(e) de contact: CAMELIA SGRUMALA, Tel. +40 0236473380, Email: [email protected], Fax: +40 0236473367, Adresa internet (URL): www.apa-canal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate contractanta cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GALATI, IN PERIOADA 2014 ? 2020
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: judetul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dupa caz, fara a se limita la: A. Analiza de risc si intocmire documentatie aferenta
B.Aplicatia de Finantare, documentatia de atribuire, proiect tehnic, detalii de executie1. Elaborare studiu de fezabilitate;2. Elaborare studiu geotehnic;3. Elaborare studiu hidrogeografic;4. Elaborare studiului de inundabilitate;5. Elaborare studiu topografic ;
6. Elaborare studiu de tratabilitate( daca este cazul);
7. Elaborare studiu privind calitatea apei potabile;
8. Elaborare studiu privind balanta apei;9. Elaborare studiu privind calitatea apei uzate;
10. Elaborare expertize;
11. Elaborare documentatii de avize, acorduri, aprobari;12. Elaborare analiza cost-beneficiu;13.Elaborare analiza institutionala;14.Elaborare strategie gestionare namol;15.Elaborare evaluare impact asupra mediului;16.Elaborare strategie achizitii;17.Elaborare aplicatie de finantare ;18.Elaborarea documentatiei de atribuire, a proiectelor tehnice si a detaliilor de executie ;19. Asistenta tehnica pe perioada de desfasurare a licitatiilor;
C. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor.Valoarea estimata fara TVA este de 17.101.094 lei, (valoarea nu cuprinde diverse si neprevazute).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestari servicii ? ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GALATI, IN PERIOADA 2014 ? 2020
In Caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor si specializarile necesare realizarii contractului.Valoarea estimata fara TVA este de 17.101.094 lei, (valoarea nu cuprinde diverse si neprevazute).
Valoarea estimata fara TVA: 17, 101, 094RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
79 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 340.000 lei, in conformitate cu prev. art.86 din HG nr.925/2006.-Pentru constituirea garantiei de participare sub forma unui instrument de garantare se va respecta Formular nr. 1.-Pentru constituire cu OP, cont: RO11RNCB014103286098 BCR Galati.In cazul IMM-urilor, conf. Legii nr.346/2004(facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat mai sus.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Ofertele care nu fac dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul si forma solicitate ( Formular nr. 1), cu o alta perioada de valabilitate decat cea solicitata in documentatia de atribuire, sunt respinse in cadrul sedintei de deschidere. Documentele privind constituirea garantiei de participare se prezinta in original, vor fi incluse in oferta sau vor fi depuse personal la inceputul sedintei de deschidere a ofertelor de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. Cursul leu/valuta la care se vor raporta ofertantii pentru cuantumul garantiei de participare este cel din data publicarii anuntului de participare(www.bnr.ro).In cazul in care ofertantul depune o contestatie la CNSC si acesta se va afla in oricare din situatiile prevazute la art. 278^1 din OUG 34/2006, AC va retine din garantia de participare suma calculata conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 34/2006.De asemenea retinerea garantiei de participare se va face si in conditiile prevazute la art.87 din HG 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului de servicii si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract (Formular nr.2). In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea si platile: -ETAPA a I-a se vor face din Programul Operational Sectorial Mediu 2007 ? 2013; - ETAPA a II-a se vor face din cadrul programarii fondurilor structurale perioada 2014 - 2020.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-(Formularul nr.3 si 3A).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )/cazier judiciar al operatorului economic/cazier judiciar al administratorului/directorului general- de catre Ofertant/Ofertant asociat/tert sustinator- se alege cazul corespunzator.2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 A )- de catre Ofertant/Ofertant asociat, iar pentru tert sustinator - art. 181 lit. a), c ^1 si d) din OUG nr. 34/2006- se alege cazul corespunzator.3.Autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conforma cu originalul?, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conforma cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta o declaratie pe proprie raspundere.Modalitatea de indeplinire : - Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general)- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale)de catre Ofertant/Ofertant asociat- se alege cazul corespunzator4.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"- conform Ordinului nr.314/2010.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5) de catre Ofertant/Ofertant asociat - se alege cazul corespunzator5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din ordonantaModalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 ) - de catre Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/tert sustinator- se alege cazul corespunzatorPentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Gelu Stan ? director generalElena Andresan ? director economicNita Podaru ? director tehnic productieCarmen Condurache ? sef DIPMona Raluca Barbieru ?manager contract DIPDumitru Banea? manager contract DIPCamelia Sgrumala- sef serviciu achizitii
Violeta Cazan ? consilier juridic
Daniela Trofimov ? manager contract DIPCarmen Stefanescu- adj.sef DIPViviana Tanu- sef Serv.Financiar-cont.6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura (completare Formular nr.6A )Modalitatea de indeplinire : Declaratie privind calitatea de participant la procedura (completare Formular nr.6A )Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se vor prezenta in original. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conforma cu originalul?, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conforma cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice/fizice romaneDocumente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate al respectivului operator economic.Pentru persoanele juridice/fizice straine.Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani: 2010, 2011, 2012 sa fie cel putin egala cu valoarea de 17.000.000 Lei.Se va completa: Declaratie privind cifra de afaceri globala (Formular nr.7).Documente relevante: - bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente (in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul) sau raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente edificatoare
Modalitatea de indeplinire
Formular nr.7.Documente relevante: - bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente (in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul) sau raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente edificatoare.
Intreprinderile mici si mijlocii, pot beneficia de o reducere cu 50% a cifrei de afaceri globale, in conformitate cu prevederile art.16 din Legea 346/2004.-Declaratie privind incadrarea in categoria I.M.M.- Formular nr. 17In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul 4, Formularul 4A, Formularul nr. 7B si Formular 6.Documentele relevante care certifica indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri se prezinta in copie lizibila cu mentiunea ?conforma cu originalul?.Documentele emise in alta limba decat romana vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conforma cu originalul? insotite de traducere autorizata si legalizata.Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant (altele decat documentele relevante) cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i).Nota: Pentru conversia in RON, daca documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (www.bnr.ro).Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar care sa confirme prestarea de servicii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Lista principalelor contracte de prestari servicii executate in ultimii 3 aniOfertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a prestat servicii similare duse la bun sfarsit, avand o valoare de minim 17.000.000 lei, concretizate intr-un contract sau din maxim 2 contracte (servicii a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu cea de mai sus).Sintagma ?servicii duse la bun sfarsit? inseamna : - servicii receptionate partial sau- servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie)Completare Formular nr.8.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, care sa contina datele de identificare a contractului/contractelor declarat/declarate. Din aceste documente trebuie sa reiasa: valori, perioade de prestare, beneficiari. In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractare/asociere, cu indicarea partii indeplinita de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular nr.8.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, care sa contina datele de identificare a contractului/contractelor declarat/declarate. Din aceste documente trebuie sa reiasa: valori, perioade de prestare, beneficiari. In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractare/asociere, cu indicarea partii indeplinita de acesta.Formularele nr. 8 si 8 C, Pentru conversia in RON, daca documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (www.bnr.ro).Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar care sa confirme prestarea de serviciiCapacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Prezentare Formular nr. 8A. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul 4, Formularul 4A, Formular nr. 8B si Formular nr. 6.
Cerinta nr. 2Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.In cazul in care ofertantul are intentia de a subcontracta o parte/parti din contract atunci acesta are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Pentru Cerinta 2:
Completare ? Formular nr.3B.Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. In cazul in care ofertantul are intentia de a subcontracta o parte/parti din contract atunci acesta are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.HG 925/2006 -Art. 96 - (1) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.OUG 34/2006 -Art.44 (2)Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.
Cerinta nr. 3Se vor prezenta in mod obligatoriu Lista experti principali pentru implementarea Proiectului (conform cu cerintele din Caietul de Sarcini).Completare ? Formular nr.15.A Experti Principali: 1. SEF DE PROIECT
Calificari si abilitati: Studii superioare cu diploma de licentaExperienta generala-Minim 5 ani de experienta profesionala-Experienta in managementul proiectelor
Experienta specifica: Experienta ca sef de proiect in cel putin un proiectMinim 3 ani experienta in cadrul proiectelor in domeniul apa/ape uzate care au avut ca obiect intocmirea de documentatii tehnice, respectiv, studiu de fezabilitate sidocumentatie de atribuire.2. ADJUNCT SEF DE PROIECTCalificari si abilitati: Studii superioare cu diploma de licentaExperienta generala minim 5 ani de experienta profesionalaExperienta specifica: minim 3 ani de experienta in proiectarea infrastructurilor de apa/ape uzate in special SE;3. INGINER TEHNOLOG
Calificari si abilitati: Studii superioare cu diploma de licentaExperienta generala minim 5 ani experienta profesionala.Experienta specifica: minim 3 ani experienta in proiectarea Statiilor de epurare.
Modalitatea de indeplinire
Pentru Cerinta 3:
Formularele nr. 15, 15A si 16In vederea dovedirii experientei solicitate persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii se solicita CV-uri, in original, declaratii de disponibilitate/angajamente de participare obtinute pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, precum si documente-suport care sa probeze indeplinirea cerintelor(copie de pe fisa de post/ copie de pe contractul de munca/ copie de pe contractul de colaborare sau prestari servicii/alte documente relevante prin care se face dovada indeplinirii experientei/cerintei solicitate si din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta).CV-urile expertilor propusi vor fi semnate de catre titulari, datate si insotite de documente din care sa rezulte informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala, calificarea fiecarei persoane propuse si atestarea profesionala, dupa caz.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Prezentare Formular nr. 8APersoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul 4, Formularul 4A, Formular nr. 8B si Formular nr. 6.Pentru persoanele juridice romane si straine, documentele relevante care certifica indeplinirea cerintelor obligatorii privind capacitatea tehnica si/sau profesionala se prezinta in copie lizibila cu mentiunea ?conforma cu originalul?.Documentele emise in alta limba decat romana vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conforma cu originalul? insotite de traducere autorizata si legalizata.Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i).
continuare Cerinta 34. EXPERT ACHIZITIICalificari si abilitati: Studii superioare cu diploma de licentaExperienta generala minim 5 ani experienta profesionala.Experienta specifica: Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in intocmirea documentatiilor de atribuire si aplicarea procedurilor de achizitii publice conform OUG nr. 34/2006.5. INGINER CONSTRUCTII CIVILE
Calificari si abilitati: Studii superioare cu diploma de licentaExperienta generala minim 5 ani experienta profesionala.Experienta specifica: minim 3 ani experienta in planificarea, proiectarea infrastructurii de alimentare cu apa si canalizareB Experti secundari1.Inginer constructor
Calificari si abilitati: Studii superioare cu diploma de licentaExperienta generala minim 5 ani experienta profesionala.Experienta specifica: Minim 3 ani experienta in proiectarea/ exploatarea sistemelor de apa / ape uzate2.Inginer instalatii electrice/SCADA
Calificari si abilitati: Studii superioare cu diploma de licentaExperienta generala minim 5 ani experienta profesionala.Experienta specifica: experienta de minim 3 ani ca specialist in automatizari si sisteme SCADA3.Expert juridic/institutional-studii superioare,
Calificari si abilitati: Studii superioare cu diploma de licentaExperienta generala minim 5 ani experienta profesionala.Experienta specifica: minim 3 ani experienta relevanta in dezvoltarea institutionala a utilitatilor din sectorul apa si apa uzata.4.Inginer mecanic
Calificari si abilitati: Studii superioare cu diploma de licenta- minim 3 ani experienta in proiectare in sectorul apa/apa uzata.5.Inginer electric
Calificari si abilitati: Studii superioare cu diploma de licenta- minim 3 ani experienta in proiectare in proiecte din sectorul de apa/apa uzata.6.Inginer electromecanic
Calificari si abilitati: Studii superioare cu diploma de licenta- minim 3 ani experienta in proiectarea SE.7.Inginer hidraulic
Calificari si abilitati: Studii superioare cu diploma de licenta? minim 3 ani experienta in proiectarea sistemelor de alimentare cu apa.8.Inginer geolog, geotehnic, hidrogeologCalificari si abilitati: Studii superioare cu diploma de licenta- Minim 5 ani de experienta profesionala in domeniu, Minim 3 ani de experienta in studii pentru alimentari cu apa.(6 persoane)9.Inginer constructorCalificari si abilitati: Studii superioare cu diploma de licenta- minim 3 ani experienta in proiectarea sistemelor de apa si apa uzata (minim 2 experti).10.Tehnicieni cu minim 3 ani experienta de lucru cu AutoCAD.
Modalitatea de indeplinire
Formularele nr. 15, 15A si 16In vederea dovedirii experientei solicitate persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii se solicita (altii decat expertii atestati/autorizati conform legii) CV-uri, in original, declaratii de disponibilitate/angajamente de participare obtinute pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, precum si documente-suport care sa probeze indeplinirea cerintelor(copie de pe fisa de post/ copie de pe contractul de munca/ copie de pe contractul de colaborare sau prestari servicii/alte documente relevante prin care se face dovada indeplinirii experientei/cerintei solicitate si din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta).CV-urile expertilor propusi vor fi semnate de catre titulari, datate si insotite de documente din care sa rezulte informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala, calificarea fiecarei persoane propuse si atestarea profesionala, dupa caz.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Prezentare Formular nr. 8APersoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul 4, Formularul 4A, Formular nr. 8B si Formular nr. 6.Pentru persoanele juridice romane si straine, documentele relevante care certifica indeplinirea cerintelor obligatorii privind capacitatea tehnica si/sau profesionala se prezinta in copie lizibila cu mentiunea ?conforma cu originalul?.Documentele emise in alta limba decat romana vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conforma cu originalul? insotite de traducere autorizata si legalizata.Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i).
Cerintanr. 1Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul ISO 9001 sau alte documente echivalente, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Conform art.193^1 din OUG 34/2006, certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana. In cazul unei oferte comune, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza (conform Ordin ANRMAP 509/2011, Anexa 2).Pentru persoanele juridice romane si straine, documentele relevante care certifica indeplinirea cerintelor obligatorii se prezinta in copie lizibila cu mentiunea ?conforma cu originalul?.Documentele emise in alta limba decat romana vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conforma cu originalul? insotite de traducere autorizata si legalizata.Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se vor prezenta in original.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 010/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.02.2014 11:00
Locul: Societatea APA CANAL SA Galati , str. C. Brancoveanu, nr. 2 Galati, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie. In situatia in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Functie de calitatea de participant la procedura (in nume propriu, asociati, subcontractanti, sustinatori) documentele solicitate la capitolul III.2 ? conditii de participare vor fi completate si depuse de participanti conform Ordin ANRMAP 509/2011, Anexa 2. Documentatia de atribuire este publicata atasat anuntului, in SEAP(www.e-licitatie.ro). Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Clauza suspensiva: Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea contractului de finantare cu Autoritatea de Management, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor art. 94 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare cu Autoritatea de Management. In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare cu Autoritatea de Management nu se va semna, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 209 alin (1) lit. c) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa primirea notificarii din partea Autoritatii de Management cu privire la neacordarea finantarii, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta si/sau Autoritatea de Management nu pot fi considerati raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta si/sau Autoritatea de Management au fost notificate asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 /+40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Apa Canal SA Galati
Adresa postala: Strada C.Brancoveanu, nr. 2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800058, Romania, Tel. +40 236473380, Email: [email protected], Fax: +40 236473367, Adresa internet (URL): www.apa-canal.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 14:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer