Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA REGIUNEA VALEA JIULUI, IN PERIOADA 2014-2020


Anunt de participare (utilitati) numarul 148432/10.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apa Serv Valea Jiului S.A.
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr. 23, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332034, Romania, Punct(e) de contact: Zbora Claudiu, Tel. +40 254543144, Email: [email protected], Fax: +40 254546672, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional unic pa Valea Jiului pentru alimentare cu apa/apa uzata
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA REGIUNEA VALEA JIULUI, IN PERIOADA 2014-2020
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Judetul Hunedoara (Municipiul Petrosani, Municipiul Vulcan, Municipiul Lupeni, Orasul Petrila Orasul Aninoasa, Orasul Uricani)
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii - ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA REGIUNEA VALEA JIULUI, IN PERIOADA 2014-2020 care cuprinde activitatea de elaborare a Cererii de Finantare (inlcusiv documentatiilor suport) in conformitate cu cerintele Comisiei Europene si cu ghidul elaborat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice. Documentatiile suport parte a Cererii de Finantare constau in: studii topo, geo, hidrologice si hidrogeologice, expertize structuri hidrotehnice, modelare hidraulica, studiu de fezabilitate, documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor, studiu de impact asupra mediului, documentatii pentru atribuirea contractelor de atribuire pentru contracte de servicii, bunuri/echipamente si lucrari.Contractul se va incheia conform prevederilor art.205, alin. 1 , lit a) din OUG 34/2006 numai dupa indeplinirea termenului de 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
72221000-0-Servicii de consultanta privind analiza economica (Rev.2)
79421200-3-Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
90711400-8-Servicii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), altele decat cele pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract de prestari servicii de ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA REGIUNEA VALEA JIULUI, IN PERIOADA 2014-2020, Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 12, 960, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
58 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 129.600, 00 lei. Data de referinta la care se va face echivalenta garantiei de participare din lei in alta valuta este cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor la cursul BNR.Garantia de participare se poate constitui conform prevederilor art. 86 din HG nr. 925/2006;a)Scrisoaredegarantiebancara Formularuluinr. 1 ? original;b)Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari ? original;sau c)Prin virament bancar in contul: RO74PIRB2202723447001000 in favoarea Autoritatii Contractante ? S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A., deschis la Pireus Bank Petrosani. Dovada platii garantiei de participare se va depune in original, cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, 120 de zile calendaristice de la data limita de depunerea ofertelor.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. In cazul unei asocieri de operatori economici se solicita ca scrisoarea de garantie financiara sa fie emisa in numele si pentru liderul asocierii care depune oferta. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract si care va fi valabila pe o durata de 58 luni calendaristice (cu posibilitatea de prelungire, in caz de prelungire a duratei contractului de finantare) - Formularul nr.2.Constituirea garantiei de buna executie este conditie de incepere a executarii obligatiilor contractuale.Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prinretineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, avand in vedere prevederile HG 1045/2011 in ceea ce priveste contul care trebuie deschis.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contributie UE ? Fondul de Coeziune 88, 16 %Contributie publica nationala ? Bugetul de Stat 10, 84%; Contributie locala ? Buget local 1%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDeclaratie pe proprie raspundere F3 Nota: Acest formular trebuie prezentat in original de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
2.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" - conform Ordinului nr.314/2010Declaratie pe proprie raspundere F5 Nota: Acest formular trebuie prezentat in original de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal F6Nota: Acest formular trebuie prezentat in original de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertulSustinator (dupa caz).
4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006AC nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local-documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadentela nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata. Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal F7Nota: Acest formular trebuie prezentat in original de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).Tertii sustinatori au obligatia neincadrarii la lit. a, c1 si d ale respectivului articol, conf.art. 186(2) si art. 190(2) din OUG 34/2006.5.Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat. Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat, sub forma de formulare eliberate de autoritatile competente; Certificat privind impozitele si taxele locale (pe raza careia societatea are sediul social) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau ?copie conform cu originalul?, pe formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Persoanele juridice straine - In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.180 si 181, ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. In ceea ce priveste certificatele de atestare fiscala, persoanele juridice straine vor prezenta documente justificative care sa dovedeasca indeplinirea cerintelor conform documentatiei. Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele juridice straine vor prezenta Certificate/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea acestora in limba romana de catre persoane sau institutii autorizate, limba de redactare a ofertei fiind limba romana.Nota: Se vor avea in vedere prevederile Ordinului nr.2618/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului MFP nr. 752/2006.Nota: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul ( dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu.
6.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006Declaratie pe proprie raspundere F8Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Director General- Costel Avram, Sef Departament Economic-Mariana Matrica, Sef Departament Dezvoltare-Monica Tarcea, Sef Departament Exploatare-Dacian Florin Donisa, Sef Departament Productie-Cristian Andrei Ionica, Sef Serviciu Juridic-Daian AdrianaNota : Acest formular trebuie prezentat in original de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice romane Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Prezentarea Certificatului de atestare Ministerul Mediului sau documentul echivalent, conform Ordinului nr. 1671 din 2007 actualizat, pentru domeniile a), b), c) si d) mentionate la art. 11 din ordin sau sa fie atestat la un nivel echivalent de o autoritate abilitata din tara in care este rezident (pentru persoanele fizice/juridice straine).In cazul unui grup de operatori econ.care depun oferta comuna, cerinta este considerata indepl.daca unul din asociati.detine atestarea/autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.Prezentare Certificare Registrul Nagional al elaboratorilot de studii pentru protectia mediului.pentru RM, RIM, EA potrivit Ordin nr. 1026 din 27/07/2009In cazul unui grup de operatori econ.care depun oferta comuna, cerinta este considerata indepl.daca unul din asociati.detine atestarea/autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.Informa?iile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do) - prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 24.000.000, 00 lei
Modalitatea de indeplinire
Completare F9Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv, publicat pe site-ul www.bnr.ro:
ANUL CURS RON/EURO
2010 4, 2099
2011 4, 2379
2012 4, 4560
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei, publicate pe site-ul: www.bnr.ro.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita inmod cumulativ.Copii conforme ale bilanturilor contabile, inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificata si completata (sau echivalent pentru persoanele nerezidente), sau orice alte documente doveditoare a cerintelor solicitate aferente exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
IMM pot beneficia de o reducere cu 50% a cifrei de afaceri globale, in conformitate cu prevederile art. 16 din Legea 346/2004.
Modalitatea de indeplinire
Completare F18
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani calculati panala data limita de depunere a ofertelor, cel putin un contract de servicii de asistentatehnica privindrealizarea unei cereri de finantare cu documentele suport pentru proiecte de infrastructura de mediu, servicii cu o valoare egala sau mai mare de 12.800.000 RON ( fara TVA) (aceasta valoare cuprinde numai partea prestata de operatorul economic ofertant in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractor).
Modalitatea de indeplinire
F11 F11.1 cu anexele: - Certificat/ document emis de o autoritate sau de catre clientul privat, care sa contina datele de identificare a contractului declarat, datele de incepere si de finalizare a contractului, valoarea contractului sau valoarea serviciilor prestate.- Se vor prezenta copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupacontract, recomandari sau alte documente similare, conform legislatiei in vigoare, care sa dovedeasca experienta similara la valoarea solicitata. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Documentatie suport inseamna toate documentele insotitoare a unei Cereri de finantare.
Cerinta nr. 2Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane considerate de AC ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului (personalul de specialitate si expertii care vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului); expertii principali se definesc ca fiind toti expertii care vor avea un rol important in implementarea contractului.Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere -conf. preved. Art. 188, alin. 2, lit.e, din OUG 34/2006, respectiv din ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
F14F13
Cerinta nr. 3
Personalul cheie angajat in contract ( experti principali)Operatorul economic sau grupul de operatori trebuie sa dovedeasca ca dispune de personal care cuprinde urmatorii experti principali si care trebuie sa dovedeasca urmatoarele cerinte minime privind calificarile/ abilitatile:
Experti principali:
1.Expert cheie 1 ? Manager de proiect
- Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor
- Experienta specifica- participarea ca Manager de Proiect in cel putin un proiect/contract (indiferent de domeniul proiectului) sau participarea intr-un proiect /contract cu obiect similar obiectului contractului (indiferent de pozitia detinuta)2. Expert cheie 2 ? Adjunct manager de proiect
- Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor
- Experienta specifica - participarea in calitate de Manager de Proiect sau Adjunct Manager de Proiect, Sef echipa/ Adjunct sef echipain cel putin un proiect/contract si /sau implicarea ca expert intr-un proiectsimilar
3. Expert cheie 3 ? Expert accesare fonduri europene
- Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor
-Experienta specifica ? participarea ca expert intr-un proiect/contract in care sa fi avut responsabilitati in pregatirea aplicatiei de finantare, documentatii de atribuire pentru contracte de lucrari si servicii.4. Expert cheie 4 ? Expert institutional
-Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor
-Experienta specifica - participarea ca expert institutional intr-un proiect/contract in care sa fi avut responsabilitati in domeniul institutional precum si in pregatirea personalului.
5.Expert cheie 5 ? Expert financiar
- Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor
- Experienta specifica - participarea ca expertfinanciar intr-un proiect/contract in care sa fi avut responsabilitati in realizareaanalizei cost ? beneficiu pentru elaborarea cererii de finantare6.Expert cheie 6 ? Coordonator echipa de proiectare
- Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor
- Experienta specifica - participarea ca si coordonator intr-un proiect/contract si /sau implicarea intr-un proiect contract cu obiect similar obiectului contractului (indiferent de pozitia detinuta)7.Expert cheie 7 ? Expert mediu
- Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor
- Experienta ca si expert de mediu in cadrul unui proiect/contract similar in care sa avut responsabilitati in pregatirea aplicatiei de finantare, elaborare documentatii pentru obtinere aviz de mediu, suport pentru evaluare strategica si evaluarea adecvata de mediu, sustinerea proiectului pe parcursul procedurii de obtinere a acordului de mediu.
8.Expert cheie 8 ? Expert modelare hidraulica
- Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Experienta specifica dintr-o pozitie de expert modelare hidraulica intr-un proiect/contract in care sa fi avut responsabilitatiin realizarea modelului hidraulic
Modalitatea de indeplinire
Pentru fiecare persoana declarata in F14 se vor prezenta: - F15 - F16- copii documente studii, atestate, autorizari, (recomandari, fise post etc detinute de persoanele respective, care sa atesteindeplinirea cerintelor minime.
a)F15 - CV cu semnatura persoanei in original si datat, pentru expertii angajati in contract, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate.- F21 cu semnatura persoanei in original, pentru fiecare dintre expertii mentionati in F14, in cazul in care acestia nu sunt angajati permanenti ai ofertantului se va atasa F16 completat.
Pentru Expert cheie 11 ? Specialist electrician ? nu se va prezenta decat atestat ANRE
Expert cheie 9 ? Expert hidrolog/hidrogeolog
- Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Experienta specifica dintr-o pozitie de experthidrologie ? hidrogeologie intr-un proiect/contract similar in care sa fi avut responsabilittatiin realizareade studii hidrologice si hidrogeologice.
10.Expert cheie 10 ? Inginer topograf
- Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
-Experienta specifica dintr-o pozitie de expert intr-un proiect/ contract in care sa fi avut responsabilitati in realizareade masuratori topografice11.Expert cheie 11 ? Specialist electrician
-Atestat ANRE12.Expert cheie 12 ? Inginer proiectant instalatii hidrotehnice
- Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Experienta specifica intr-o pozitie de inginer hidrotehnicintr-un proiect/contract in care sa fi avut responsabilitati in realizareade proiecte tehnicepentru instalatii hidrotehnice13.Expert cheie 13 ? Inginer proiectant constructii civile
- Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
-Experienta specifica intr-o pozitie similara intr-un proiect/contract in care sa fi avut responsabilitati in realizareade proiecte tehnice14.Expert cheie 14 ? Inginer energetic
- Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Experienta specifica intr-o pozitiesimilara intr-un proiect / contract in care sa fi avut responsabilitati in realizareade studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru un obiectiv de producere energie electrica.
Modalitatea de indeplinire
-
15.Expert cheie 15 ? Inginer colectare date
- Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Experienta intr-o pozitiespecifica intr-un proiect in care sa fi avut responsabilitati in realizareaunei campanii de masuratori de debite si presiuni in cadrul unui sistem de apa si apa uzata inlcusiv inspectii video pe retele de canalizare.
16.Expert cheie 16 ? Expert publicitate
- Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Experienta specificaintr-o pozitie de expert publicitate in care sa fi implementat o campanie de publicitate in cadrul careia sa fi organizat conferinte de presa, intalniri de consultare cu factori cheie, pregatire materiale publicitare.
17.Expert cheie 17 ? Expert sisteme de management al calitatiiStudii superioare; Expert Sisteme de Management al Calitatii/ Auditor Intern competentatestat prin certificareCOR 123456 sau similar.
18.Expert cheie 18 ? Inginer asistenta tehnica
-Studii superioare finalizate printr-o diploma de licenta sau echivalent- experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
- Experienta specificaintr-un proiect/contract in care sa fi avut responsabilitati de asistenta tehnica din partea proiectantului.
19.Expert cheie 19 ? Jurist
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul juridic; experienta profesionala de minim 3 ani in domeniul studiilor.
Modalitatea de indeplinire
-
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament fermconform F10B al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens F6, F7, F8In cazul in care candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica ?i/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca ter?ul sus?inator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerin?ei minime solicitate prin prezentarea listei de servicii prestate in ultimii 3 ani inso?ita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentulferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e) modalitatea de indeplinire a cerin?ei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati
Cerinta nr. 4 Lista cuprizand subcontractantii pentru toate activitatile ce urmeaza a fi executate, insotita si de acordurile de subcontractare pentru toti subcontractantii, cu indicarea partilor din contract pe care acestia urmeaza sa le execute. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Completare F12: In cazul in care par?i din contractul de achizi?ie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai mul?isubcontractan?i, autoritatea contractanta va solicita, laincheierea contractului de achizi?ie publica, prezentareacontractelor incheiate intre viitorul contractant ?i subcontractan?ii nominaliza?i in oferta; Contractele prezentate trebuie sa fie in concordan?a cu oferta ?i se vor constitui in anexe la contractul de achizi?ie publica; Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractan?ii nominaliza?i in oferta fara acceptul autorita?ii contractante, iareventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare ini?iale.
Cerinta nr. 5 Informatii privind asociatii (dupa caz) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obliga?i sa i?i legalizeze din punct de vedere formal asocierea. In cazul in care oferta comuna este declarata ca?tigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006
Modalitatea de indeplinire
F4F4.1
Cerinta nr.1 Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform SR EN ISO 9001 (sau echivalent) un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Nu se accepta ca ofertantul sa fie in curs de certificare.
Modalitatea de indeplinire
Copie certificata pentru conformitate cu originalul a certificatului SR EN ISO 9001 (sau echivalent) emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat , conform anexei la Ordinul 509/2011 al ANRMAP.
Cerinta nr.2 Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform SR EN ISO 14001 (sau echivalent), un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.Nu se accepta ca ofertantul sa fie in curs de certificare.
Modalitatea de indeplinire
Copie certificata pentru conformitate cu originalul a certificatului SR EN ISO 14001 (sau echivalent) emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat , conform anexei la Ordinul 509/2011 al ANRMAP.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului
30%
Descriere: Factorul de evaluare 2
3.
Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele caietului de sarcini.
30%
Descriere: Factorul de evaluare 3
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.02.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.02.2014 11:00
Locul: SC APA SERV VALEA JIULUI SA, str. Cuza Voda, nr.23, Petrosani, jud. Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
1. CLAUZA SUSPENSIVA: Semnarea contractului de servicii subiect al procedurii este conditionata de semnarea Contractului de Finantare dintre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si SC Apa Serv Valea Jiului. Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila fata de Ofertanti pentru nici un fel de pagube datorate intarzierii sau anularii procedurii in cazul in care Contractul de Finantare nu va fi semnat.2. Beneficiarul poate acorda avans maxim 10% din valoarea contractului in conformitate cu OUG 57 din 23 iunie 2010 si HG nr.264/2003* privind efectuarea de plati in avans din fonduri publice, Art.4, avansul acordindu-se doar prin prezentarea Scrisorii de garantie bancara de restituire a avansului ? Formular nr.17 din Documentatia de atribuire ? Sectiunea 4 ? Formulare. 3. Functie de calitatea de participant la procedura ( in nume propriu, asociati, subcontractanti, sustinatori) documentele solicitate la cap III.2. Conditii de participare, vor fi completate de participanti, conform Ordin ANRMAP 509/2011- Anexa 2. 4. Durata de executie este de 58 luni. Ofertantii straini vor prezenta documentele traduse in limba romana de un traducator autorizat. Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.5. Operatorul economic va prezenta imputernicire notariala semnata de catre administrator/director general, sau un alt document legal echivalent, in cazul in care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul firmei (original). Prin imputernicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. (Formular nr. 20)In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale comisia de evaluare acordand acelasi punctaj pentru doua sau mai multe oferte, atunci autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret pentru respectarea principiului eficientei utilizarii fondurilor.In situatia in care si preturile sunt egale se va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256 ind.2 din OUG 34/2006, contestatiile se formuleaza in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al Autoritatii Contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Apa Serv Valea Jiului SA
Adresa postala: str. Cuza Voda nr. 23, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332034, Romania, Tel. +40 254543144, Email: [email protected], Fax: +40 254546672
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 09:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer