Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte AXA PRIORITARA 5 -Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc, Domeniul major de interventie 1?Protectia impotriva inundatiilor" care cuprinde Confo


Anunt de participare numarul 141787/02.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA
Adresa postala: str.Calea Campulung , nr.6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110 147, Romania, Punct(e) de contact: Marian Coman, Carmen Paius, Tel. +40 248223449, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 248220878, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte AXA PRIORITARA 5 -Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc, Domeniul major de interventie 1?Protectia impotriva inundatiilor" care cuprinde Conform caietului de sarcini: , ,Punerea in siguranta a lucrarilor hidrotehnice pe raul Dambovita, aval acumulare Lacul Morii?N.H. Tanganu, Mun..Bucuresti, jud. Ilfov si jud. Calarasi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Punerea in siguranta a lucrarilor hidrotehnice pe raul Dambovita, aval acumulare Lacul Morii?N.H.Tanganu, Mun. Bucuresti, jud. Ilfov si jud. Calarasi
Codul NUTS: RO3 - Macroregiunea trei
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte AXA PRIORITARA 5 -Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc, Domeniul major de interventie 1 ? Protectia impotriva inundatiilor" care cuprinde Conform caietului de sarcini:
- APLICATIA DE FINANTARE (SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTATII TEHNICO-ECONOMICE (FAZA S.F.-PROIECT COMPLEX), ELABORAREA STUDIILOR DE TEREN NECESARE (TOPOGRAFICE, GEOTEHNICE, HIDROLOGICE, EXPERTIZA, ETC), DOCUMENTATII PENTRU TERENURI, ANALIZA COST-BENEFICIU, ANALIZA INSTITUTIONALA, STRATEGIA DE ACHIZITII, EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR SI OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM, PRECUM SI A AVIZELOR SI ACORDURILOR NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, CEREREA DE FINANTARE)
-DOCUMENTATIILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII DE SERVICII/LUCRARI/FURNIZARE ECHIPAMENTE;
-ASIGURAREA SERVICIILOR DE AUDIT
-ASIGURAREA SERVICIILOR DE PUBLICITATE ASISTENTEI TEHNICE A PROIECTULUI privind "Punerea in siguranta a lucrarilor hidrotehnice pe raul Dambovita, aval acumulare Lacul Morii ? N.H. Tanganu, Municipiul Bucuresti, judetul Ilfov si judetul Calarasi?
Contractul se va incheia conform prevederilor art.205, alin. 1 , lit a) din OUG 34/2006 numai dupa indeplinirea termenului de 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiuni, daca exista): Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte AXA PRIORITARA 5-Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc, Domeniul major de interventie 1?Protectia impotriva inundatiilor" care cuprinde conform caietului de sarcini:
-APLICATIA DE FINANTARE (SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTATII TEHNICO-ECONOMICE (FAZA S.F.-PROIECT COMPLEX), ELABORAREA STUDIILOR DE TEREN NECESARE (TOPOGRAFICE, GEOTEHNICE, HIDROLOGICE, EXPERTIZA, ETC), DOCUMENTATII PENTRU TERENURI, ANALIZA COST-BENEFICIU, ANALIZA INSTITUTIONALA, STRATEGIA DE ACHIZITII, EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR SI OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM, PRECUM SI A AVIZELOR SI ACORDURILOR NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, CEREREA DE FINANTARE)
-DOCUMENTATIILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII DE SERVICII/LUCRARI/FURNIZARE ECHIPAMENTE;
-ASIGURAREA SERVICIILOR DE AUDIT
-ASIGURAREA SERVICIILOR DE PUBLICITATE ASISTENTEI TEHNICE A PROIECTULUI privind "Punerea in siguranta a lucrarilor hidrotehnice pe raul Dambovita, aval acumulare Lacul Morii?N.H. Tanganu, Mun. Bucuresti, judetul Ilfov si judetul Calarasi"
In Caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
?Documentatiile solicitate la II.1.1/II.1.2. si necesare pentru obtinerea finantarii din programul POS mediu-AXA 5-Domeniul majoritar de interventie 1- Protectia impotriva inundatiilor se intocmesc in 4 (patru) exemplare in limba romana si 1 exemplar in limba engleza-scrise si in format electronic (CD sau DVD).
Valoarea estimata fara TVA: 16, 257, 229RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 100.000, 00lei, echivalent in alta valuta la cursul BNR existent la 3 zile inainte de data de depunere a ofertelor; valabilitate 90 zile de la data limita de primire a ofertelor, se exprima in lei si poate fi constituita prin: virament bancar, instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (scrisoare de garantie bancra-formular 20), ori de o societate de asigurari (polita de asigurare, altele), care se prezinta in original; ordin de plata in contul IBAN RO37TREZ0465005XXX005417, deschis la Trezoreria Pitesti (CIF 18293604), confirmat de banca; Ofertele care nu sant insotite de garantia de participare, in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, conform art 33, alin.(3), lit. b)din HG 925/2006, vor fi respinse. In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004), garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul mai sus precizat.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b)neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in situatia in care isi retrage oferta in perioada de valabilitate; nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei ca fiind castigatoare; refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei; in masura in care CNSC respinge o contestatie se retine in raport cu valoarea estimata o suma in conformitate cu prevederile art. 278^1 din OUG nr. 34/2006. Cuantumul 5% din valoarea contractului de prestari servicii fara TVA. Constituire: comform art.90 alin.1 din HG 925/2006; sau retineri succesive avand in vedere prevederile HG nr.1045/2011. Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie astfel: -in termen de 14 zile de la data predarii si insusirii/aprobarii documentatiei tehnico-economice respective. In cadrul ofertelor din categoria IMM-urilor (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea 346/2004) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul mai sus precizat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Coeziune 90%, Bugetul de stat 10%. Proiectul va fi finantat din POS MEDIU - AXA PRIORITARA 5 - Domeniul major de interventie 1 ? Protectia impotriva inundatiilor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Contrac.se poate modif.de drept in caz rectificari.bugetare pe perioad.derularii cont.care modifica lista anuala a obiectivelor de inves.;inceteaza de drept daca la buget. proiect nu mai sunt fonduri pentru acoperirea cost.aferente obiect.cont, datorita aparitiei unor modific.ale bugetului.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor.
-Declaratii privind neincadrarea in situatiile prev. la art.180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Cerinta obligatorie formularul 12A in Modelul de formulare), fiind necesar a fi prezentat si de tertul sustinator; Cazier judiciar Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens; Cazierul fiscal al operatorului economic (cerinta obligatorie);
-Cazierul judiciar al persoanelor aflate la conducerea operatorului?economic;
-Declaratie pe propria raspundere privind istoricul litigiilor;
-Declaratie privind neincadrarea in nici una dintre situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Cerinta obligatorie, completare formularul 12B, fiind necesar a fi prezentat si de tertul sustinator. Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 alin.1 dinO.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.(Cerinta obigatorie, completare formular 12D). Persoanele autoritatii contractante care detin functii de decizie si au rol in initierea, derularea si finalizarea procedurii: Dumitru CIOBANU?director, Octavian Tanasescu-director ec, Marian Coman, Laurentiu Cazan, Bogdan Udristeanu, Carmen Paius, Sanda Mirtoiu, Delia Lita si Felicia Andrei.
-Declaratii privind calitatea de participant la procedura (prezentare formular 12C din modelul de formulare);
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Cerinta obligatorie, prezentare formular 12J din Modele de formulare);
-Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale: Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberate de M.F.?A.N.A.F., din care sa rezulte plata contributiilor la bugetul de stat, din care sa rezulte situatiia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta. Acest certificat trebuie sa ateste ca aceste obligatii sunt achitate (in original, copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura reprezentantului legal al operatorului economic si stampila; Certificat constatator pentru persoanele juridice privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, eliberat de consiliul local, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta. Acest certificat trebuie sa ateste ca aceste obligatii sunt achitate (in original, copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura reprezentantului legal al operatorului economic si stampila.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu indeplineste cerintele obligatorii, nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc, oferta va fi respinsa ca inacceptabila (conform art.36, alin.1 lit.b) din HG 925/19 iulie 2006 cu modificarile si completarile ulterioare). -Prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original, copie legalizata sau xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila, valabil la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte: sediul actual al societatii; obiectul de activitate care trebuie sa corespunda cu obiectul prezentei proceduri de atribuire; In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu indeplineste cerintele obligatorii, nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc, oferta va fi respinsa ca inacceptabila (conform art.36, alin 1, lit b din HG 925 din 19 iulie 2006 cu modificarile si completarile ulterioare).
-In cazul persoanelor juridice/fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este resident, cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 (original, copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul).
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire Formular S. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg. In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie indeplinite de fiecare asociat. Documentele vor fi insotite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat. Se permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale, in care se solicita cifra de afaceri globala medie pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu 4.620.500, 00 lei sau echivalentul in euro 1.000.000 EURO, in cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor (dovada prin prezentare documente prevazute in Legea 346/2004) cifra de afaceri se constituie in procent de 50%. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu indeplineste cerinta obligatorie, nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
-Documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de mai sus sunt la latitudinea fiecarui ofertant.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea formularului nr. KANULCURS EURO20104, 209920114, 237920124, 4560
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor contracte de servicii de proiectare prestate in ultimii 3 ani cu o valoare de cel putin 16.171.750 lei, fara TVA, echivalenta a 3.500.000 euro la cursul de schimb leu/euro valabil la data de 26.07.2012, 1 euro=4, 6205 lei, ale caror obiecte au fost serviciilede asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte privind protectia impotriva inundatiilor. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei solicitari se vor prezenta documentele considerate relevante, de fiecare ofertant.
Informatii privind subcontractantii, informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual intentia sa o subcontracteze. In cazul in care, parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, se vor prezenta contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Recomandari din partea altor beneficiari/clienti: autoritatea contractanta solicita, ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a cel putin una sau mai multe recomandari din partea unor beneficiari/clienti pentru prestare servicii de proiectare similare (inclusiv de la beneficiarii contractului sau contractelor de valoarea minima impusa).
Declaratie privind echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii: ofertantul trebuind sa faca dovada ca dispune de echipamente tehnice pentru indeplinirea contractului.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere de care dispune, sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, pentru indeplinirea contractului de servicii, din care sa reiasa ca ofertantul dispune de: minim 10 specialisti pentru elaborarea SF-ului, a analizei cost beneficiu, a analizei institutionale, a strategiei de achizitii, a studiului de impact, daca este cazul, a cererii de finantare si a documentatiilor de atribuire a contractelor de servicii/lucrari/furnizare echipamente.
Se solicita ca cerinta minima, pentru prestarea serviciilor de proiectare, desemnarea de catre ofertant a unui coordonator in materie de securitate si sanatate pentru nivelul superior pe durata elaborarii proiectului, conform ORDIN 242/23.03.2007, care poate fi angajat al ofertantului sau persoana fizica/juridica a carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
Informatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru executia lucrarilor. Formularul va fi insotit de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului si al responsabilului tehnic cu executia precum si al responsabilului cu verificarea calitatii.
Sistem management al mediului (Standarde de protectie a mediului certificat ISO 14001); Autoritatea contractanta va accepta orice probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele, dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
Managementul calitatii (certificat ISO 9001 sau echivalent pentru mamagementul calitatii). Autoritatea contractanta va accepta orice probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele, dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular 12E + anexa formular 12ECompletare Formular 12G + tabelRecomandariCompletare Formular 12H + tabelCompletare Formular 12ICertificat de atestareCompletare Formular 12ICertificat ISO 14001Certificat ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Oferta financiara: 30 puncte.
2.
Modul in care ofertantul intelege obiectivele
20%
Descriere: 2.1. Prezentarea aspectelor considerate de catre ofertant ca fiind esentiale pentru obtinerea rezultatelor asteptate ale contractului si atingerea obiectivelor acestuia insotite de comentarii relevante: 6 puncte; 2.2. Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului: 7 puncte; 2.3. Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a afecta cerintele caietului de sarcini: 7 puncte.
3.
Metodologia de prestare a serviciilor
25%
Descriere: 3.1. Descrierea detaliata a etapelor propuse de ofertant pentru realizarea activitatilor, in vederea indeplinirii contractului, inclusiv punctele de referinta precum si rezultatele si documentele ce trebuie prezentate pentru fiecare activitate: 15 puncte; 3.2. Definirea atributiilor si responsabilitatilor expertilor pentru ducerea la indeplinire in cele mai bune conditii a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate: 5 puncte; 3.3. Descrierea facilitatilor suport (resurse tehnice, backstopping, logistice, administrative, etc.) pe care ofertantul le pune la dispozitie, in scopul realizarii activitatilor propuse: 5 puncte.
4.
Organizarea si planificarea activitatilor pe durata contractului
25%
Descriere: 4.1. Planificarea, succesiunea si durata activitatilor si etapelor, luandu-se in considerare si timpul necesar pentru mobilizare (grafic Gantt) cu evidentierea momentelor semnificative ale proiectului si utilizarea resurselor pentru fiecare etapa, in raport cu necesitatea atingerii rezultatelor: 15 puncte; 4.2. Modul de alocare a zilelor de lucru pentru experti, pe intreaga perioada de derulare a contractului: 5 puncte; 4.3. Numarul de specialisti implicati in realizarea activitatilor cu asigurarea si demonstrarea faptului ca sunt asigurate toate expertizele necesare pentru realizarea activitatilor: 5 puncte.
Punctaj maxim componenta tehnica: 70
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.04.2013 09:00
Locul: sediul autoritatii contractante din Pitesti, str. Calea Campulung, nr. 6-8, jud. Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti legali sau imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
A.In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire?oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic? avem doua sau mai multe oferte cu acelasi punctaj, va avea prioritate pretul cel mai scazut.Daca si in acest caz egalitatea persista, se va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, trimiterea unei noi oferte financiare in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.B.Informatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pt executia lucrarilor.Formularul va fi insotit de CV-uri ale persoanelor respons.direct cu indepl.contract.si al respons.teh.cu exec.precum si al respons.cu verif.calitatii.Pt fiecare categ.de servicii(elaborare SF-proiect complex, documentatii pt intabulare teren., documentatie pt obtin.Certificat urbanism si avize solicitate prin acesta, analiza cost-beneficiu, analiza institutionala, strategia de achizitii, studiu de impact, cerere finantare)si elaborare document.pt atrib.contract.de serv./lucr./furniz.echip. vor fi desemnati sefi/experti-de proiecte, care treb.sa indepl.min.urmatoarele calificari si calitati: -1 sef proiect-calificare si calitati(Diploma univ.pt studii teh., econ.sau mediu;cunostinte lb engleza pt.exprimare scris/oral);exper.profes.gen.(exper.relevanta aplic.Directiv.UE;min10ani exper.profes.domen.teh, econ/mediu;exper.sef proiect/adj.sef elabor.docum.starteg.domen protectiei-1proiect finalizat);exper.profes.specific(min3ani exper.relevanta manag.proiect.finantare internat.-sef proiect/adj.sef proiect). -Zece specialisti/experti in dom.hidroteh.: calificare si calitati (diploma univers.pt studii inginerie, cu specializare indom.hidroteh.;cunostinte bune lb engleza pt exprimare scris/oral);exper.profes.gen.(min10 ani exper.profes.in dom.hidroteh.;exper.aplic.DirectiveUE si legislat.rom.relevante-participare, ca specialist, in cel putin 1proiect similar).-Un spec./expert fin.: calificare si calitati(diploma univ.specialitate;cunostinte lb engleza pt exprimare scris/oral);exper.profes.gen.(min.10 ani exper.profes.in dom.ec-fin;buna cunoastere directiveUE relevante in sect.de mediu, min.1 proiect cu finant.internat.finalizat la care a participat in pregatirea estimarilor de costuri, analize ec-fin pt proiecte mediu).Informatii refer.la studii, pregatire profes.si calific.personal conducere, precum si persoane respons.pt prest.serv.-C.V.-uri (atat cadre conducere, cat si specialisti/experti).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- conf. art. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Nationala Apele Romane ?Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea Pitesti ? Oficiul juridic
Adresa postala: str. Calea Campulung, nr.6-8, jud. Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110147, Romania, Tel. +40 248223449, Fax: +40 248220878
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2013 08:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer