Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru ?Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta- Ialomita?


Anunt de participare (utilitati) numarul 101527/08.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala:  Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900590, Romania, Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare si Finantari Externe, Tel. 0040/241.664046, In atentia:  Stelian BUDES, Sef serviciu A.M.P., Email:  [email protected], Fax:  0040/241.664046, Adresa internet (URL):  www.rajac.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru ?Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta- Ialomita?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Judetul Constanta
Zona Constanta ? cuprinde aglomerarile: Constanta, Ovidiu, Cumpana.
Zona Nord ? cuprinde aglomerarile: Navodari, Mihail Kogalniceanu, Corbu, Lumina.
Zona Eforie ? cuprinde aglomerarile: Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol, Agigea, Tuzla, Cobadin.
Zona Mangalia ? cuprinde aglomerarile: Mangalia, Limanu.
Zona Poarta Alba ? cuprinde aglomerarile: Poarta Alba, Valu lui Traian.
Zona Harsova ? cuprinde aglomerarile: Harsova.
Zona Cernavoda ? cuprinde aglomerarile: Cernavoda.
Zona Medgidia ? cuprinde aglomerarile: Medgidia.
Judetul Ialomita
Cuprinde aglomerarile: Fetesti, Tandarei, Fierbinti, Dridu.
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta Tehnica pentru ?Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta- Ialomita?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71248000-8 - Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71311000-1-Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
79418000-7-Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asistenta Tehnica pentru ?Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta- Ialomita?
Valoarea estimata fara TVA: intre 51, 596, 524 si 52, 919, 512RON
II.2.2) Optiuni
Da
conf. art. 252, lit. k din O.U.G. 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
64 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participareLot 1:300.000 LeiLot 2:250.000 Lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene: 75, 2%Co- finantare nationala: 24, 8%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Formularul nr. 1 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Declaratie privind eligibilitatea - Formular nr.2-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 ? Formular nr. 3, la care se vor anexa:
a.Cazier judiciar al companiei -Pentru statele in care nu se elibereaza un astfel de document (de exemplu Romania) ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere (Formularul 4) semnata de catre persoanele autorizate. Operatorii economici din statele in care se emite un astfel de document vor prezenta certificatul in original.
b.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent, valabil la data deschiderii ofertei.c.Certificat pentru plata CAS, valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat la data 31.12.2009.
d.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local la data 01.06.2010.
-Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalentul din care sa rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/administratori
-Pentru persoanele juridice straine Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor ? dupa caz) trebuie sa completeze/prezinte/demonstreze:
- Formularul nr. 5.-Declaratie privind cifra de afaceri si profitul din Documentatia de atribuire- Sectiunea IV ? Formulare, prin care sa demonstreze ca media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2007, 2008 si 2009) este mai mare sau egala cu echivalentul in lei: Lot 1:9.000.000 euroLot 2:7.000.000 euro
- Documente justificative (copie bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente / raport de audit / raportul cenzorilor sau echivalent).
- Media profitului operational a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2007, 2008 si 2009) trebuie sa fie pozitiva.
- Declaratie bancara privind posibilitatea accesarii unui credit pentru acoperirea fluxului de numerar pe 6 luni, in valoare de : Lotul 1 = 2.400.000 Lei
Lotul 2 =2.000.000 LeiIn situatia in care se participa la doua loturi, valoarea liniei de credit la care are acces esterezultata din suma cifrelor liniilor de credit pentru fiecare lot in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor ? dupa caz) trebuie sa completeze/prezinte/demonstreze:
-Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii realizate in ultimii 3 ani ? Formular nr. 6 si Formularul 6.1 ? Experienta similara din Documentatia de atribuire - Sectiunea IV - Formulare-Din lista prezentata, operatorul economic trebuie sa dovedeasca ca, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a finalizat:
Lot 1-Cel putin 1 (un) contract de consultanta avand ca obiect ?Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului?in domeniul infrastructuri de apa si apa uzata sau smilar, in valoare minima de 7.000.000 Euro.
Lot 2-Cel putin 1 (un) contract de consultanta avand ca obiect ?Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor si Proiectare? in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata sau similar, in valoare minima de 5.500.000 Euro.
Din lista prezentata conform Formularului 6, pentru fiecare contract invocat pentru sustinerea experientei similare, se va prezenta Formularul 6.1, la care se vor atasa documente suport(conform fisa de date).
-Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere Formular nr. 7
-Lista cu expertii principali propusi pentru implementarea proiectului (Sectiunea II ? Anexe).
-Curriculum vitae pentru fiecare expert principal( Sectiunea II ? Anexe).
-Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV
-Certificate emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta indicata in CV (certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar)
-Operatorul economic sau grupul de operatori trebuie sa dovedeasca ca dispune de personal care cuprindespecialisti principali solicitatide autoritatea contractanta(acestia trebuie sa indeplineasca toate cerintele autoritatii contractante privind nivelul de studii, competenta si experienta, conform solicitarilor din Sectiunea 1 ? Fisa de date a achizitiei): -Declaratii de exclusivitate si disponibilitate semnate in original de fiecare specialist principal propus in oferta (Formularul nr.8)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Nu este cazul
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S43-063889 din 03.03.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.07.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.07.2010 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.07.2010 13:00
Locul: Casa de Cultura a Sindicatelor - Sala Mica, B-dul Alexandru Lapusneanu nr.1, Constanta, Jud Cta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, specialistii cooptati, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor, presa, invitati ai Autoritatii Contractante, observatorul U.C.V.A.P. , daca este cazul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Nu este cazul
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+40) 21.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+40) 21.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala:  Strada Traian nr. 23, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900743, Romania, Tel. (+40)241-616.003/606.591, Email:  [email protected], Fax:  (+40)241-616.003, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre rezultatul procedurii de achizitie publica
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al S.C. RAJA S.A.
Adresa postala:  Strada Calarasi 22-24, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900590, Romania, Tel. 0040/241.664046, Email:  [email protected], Fax:  0040/241.664046, Adresa internet (URL):  www.rajac.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.06.2010 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer