Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru sprijin in managementul proiectului si supervizarea lucrarilor de constructii in cadrul proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita?


Anunt de participare numarul 145073/20.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul achizitii publice, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru sprijin in managementul proiectului si supervizarea lucrarilor de constructii in cadrul proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Judetul Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In cadrul prezentului contract prestatorul trebuie sa duca la bun sfarsit urmatoarele activitati:
? Asistenta tehnica in managementul proiectului, cresterea capacitatii institutionale a UIP/Beneficiar; suport in derularea achizitiilor publice;
? Supervizarea lucrarilor de constructii din cadrul proiectului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
72224000-1-Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
90700000-4-Servicii privind mediul (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestatii servicii:
Componenta 1 - Suport in Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul Consiliului Judetean Harghita
Componenta 2 ? Supervizarea lucrarilor de constructii
Componenta 3 ? Sprijin in procesul de achizitii publice inclusiv in pregatirea documentatiilor de atribuire pentru delegarea serviciilor de salubrizare
Componenta 4 ? Asistenta tehnica pentru dezvoltarea si implementarea strategiei de informare si constientizare a publicului referitoare la gestionarea deseurilor municipale
In Caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.Valoarea estimata fara TVA - 5.865.667, 69 lei
Din care:
-Asistenta tehnica pentru managementul proiectului: 1.955.224 lei
-Supervizarea lucrarilor pe perioada de executie, incluzand Asisitenta tehnica pe perioada executiei (diriginte de santier)- 3.910.444 lei
Durata contractului este 51 luni de la semnarea contractului (inclusiv 24 luni reprezentand perioada de notificare a defectelor pentru lucrarile ce vor fi supervizate).
Valoarea estimata fara TVA: 5, 865, 667.69RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
51 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantumul de 110.000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se va constitui conform art. 86 din HG 925/2006.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;
- in masura in care CNSC respinge pe fond contestatia depusa, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare un cuantum conform art. 278^1 din OUG 34/2006.Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii, conform Legii nr. 346/2004, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Doar in cazul unei asocieri formata exclusiv din IMM-uri, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. In toate celelalte variante de constituire a unei asocieri, garantia de participare va fi constituita integral. Cuantumul garantiei de buna executie este 10 % din pretul contractului fara TVA. Modalitatea de constituire: in oricare dintre formele de la art. 90 alin. (1)(3)din HGR nr.925/2006. Totodata, se vor avea in vedere prevederile HGR nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Bugetul de stat, Bugetul local.POS Mediu Axa prioritara 2 , Domeniul Major de IntervenTie 1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Prezentare Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/2010 (Formular nr.1)
Cerinta 2: neincadrarea in prevederile art. 180, ofertantii vor completa Formularul nr. 2 ? ?Declaratie privind eligibilitatea?;Cerinta 3: Ofertantii vor completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? Formularul nr. 3;
Documente de confirmare: 1.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
- Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr.2 si 3 si a documentelor de confirmare.- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrativ sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in original, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.Tertul/tertii sustinator/sustinatori care asigura sustinerea tehnica si profesionala, si/sau financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 4: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006 (Conflictul de interese)
Documente de verificare:
- extras din Registrul actionarilor/asociatilor, certificate de administrator in cazul societatilor pe actiuni (dupa caz). Se solicita a fi prezentat de catre toti participanti, si de catre subcontractanti, terti sustinatori.
In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ?Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire."Conform art. 2 din Ordinul 170/2012 privind interpretarea art.69^1 din OUG 34/2006, ordin publicat in MO 328/15.05.2012, persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, care aproba/ semneaza/ documentele/contractele/bugetul-aferente prezentei proceduri, sunt:
Consilieri judeteni:
Borboly Csaba
Birtalan Jo;zsef
Petres Sandor
Egyed Arpad
Ambrus Sandor
Barti Tihamer
Becze Istvan
Bege Karoly
Bende Sandor
Benyovszki Lajos
Bíro; Barna Botond
Burus-Siklo;di Botond
Csillag Peter
Csutak Maria Magdolna
Danguly Ervin
Ferencz Salamon Alpar Laszlo;
Incze Csongor
Magyari Vencel
MarcuRaducu Ioan
Orosz-Pal Levente
Palffy Domokos
Pop Adrian
Proca Ion
Racz Arpad
Rafain Zoltan
Salamon Zoltan
Sandor Barna
Sebestyen Csaba Istvan
Sorban Attila
Szentes Antal
Thamo; Csaba Zsolt Bela
To;aso; Laszlo;
DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SI TRANSPORT IN COMUN
1. Szabo;Barna
2. BalintAndras
3 Albert Monika
4. GergelyOlga
5. LakatosZsolt
6. Barabas Arpad
7. Mihaly Emeric
DIRECTIAGENERALAADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
1. RomfeldMaria Magdolna
2. ZolyaZoltan
3. Do;saSzilard
4. VagassyAlpar
5. ViraghFerenc
6. VoslabanClaudia
7. TulbureIrina
8. CsaszarIstvan
9. SalamonBoroka
DIRECTIA GENERALA INVESTITII
1. Orban Bela
2. Papai Carol
3. Peli Levente
4. Molnar Zsuzsanna
5. Albert Katalin
6. Csurka Ludovic
7. Fekete Laszlo;
8. Laczko; Zoltan
9. Csipor Zita
10. Csurka Piroska
11. Barcsay Annamaria
12. Jakab Csaba Istvan
13. Bardocz Aron
14. Gaspar Balazs
15 Balazs Zoltan
16. Bara Jolan
17. Petho Eniko Zsuzsanna
DIRECTIA GENERALAECONOMICA
1. GaborLaszlo;
Se solicita completarea Formularului 4: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte domeniul de activitate.
In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu legislatia aplicabila acestora.
Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Certificatul constatator in copie conforma cu originalul, se va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita:
- completarea Formularului nr. 5 - Informatii generale, cu privire la media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani de minim
11.500.000 lei fara TVA.Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita: - completarea Formularului nr. 5 - Informatii generale, cu privire la media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Experienta similara
Ofertantul va face dovada ca, in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a prestat si dus la bun sfarsit servicii similare ca natura si complexitate cu cele ce fac obiectul prezentului contract (respectiv servicii de supervizare lucrari), in valoare/valoare cumulata de minim 5.800.000 lei
fara TVA, prestate in baza a maxim 3 contracte.
Cerinta nr.2
Informatii referitoare la echipamentele tehnice si soft-urile de care dispune
ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Cerinta nr. 3
Prezentarea de informatii privind resursele umane
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la efectivele medii anuale
ale personalului angajat si personalului de conducere din cadrul organizatiei
ofertantului in ultimii 3 ani.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa (Formularul 12).
Cerinta nr. 4
Informatii privind personalul de specialitate
Lista personalului de specialitate ? ?cheie? care va fi angajat in cadrul contractului, descrierea pe scurt a pregatirii profesionale si experientei (Formularul 13).
Pentru personalul responsabil, care va fi angajat in cadrul contractului, se
vor atasa urmatoarele documente suport:
a)C.V. ?uri (Formularul 14)
b)Copii certificate ?conform cu originalul? ale diplomelor, atestatelor, autorizatiilor, certificatelor profesionale obtinute si documente relevante emise de angajatori sau beneficiari care sa ateste indeplinirea cerintelor solicitate;
c) o declaratie de disponibilitate (Formularul 15), prin care isi declara disponibilitatea pentru contract, pe toata durata acestuia.
Cerinta minima:
Personalul propus pentru indeplinirea contractului trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele functii considerate de autoritatea contractanta ca fiind strict necesar indeplinirii in bune conditii a contractului
Atentie: Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile mentionate mai jos. Ofertele in care nu se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare post vor fi respinse.
Expert cheie 1 ?Lider de echipa
Calificare si competente? Studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
Experienta generala in domeniul studiilor
? Minim 5 ani.Experienta specifica in managementul proiectelor
? Experienta similara in cel putin 1 proiect in care a detinut functia de Sef de echipa/Lider de echipa/ Lider de echipa adjunct/ Coordonator/Manager de proiect (conform COR 242101)/ sau echivalent in sectorul infrastructurii de mediu.Expert cheie 2 - Asistent lider de echipa /? Inginer rezident
Calificari si competente
? Studii superioareabsolvite cu diploma de licentaExperienta generala in domeniul studiilor
? Minim 5 ani.Experienta specifica? Experienta, in supervizarelucrari in conditii de contract FIDIC, ca inginer rezident/adjunct Team Leader sau echivalent, in cel putin1 proiect in domeniul infrastructurii de mediu dus la bun sfarsitExpertul cheie 3: Expert institutional
Calificari si competente
? Studii superioareabsolvite cu diploma de licentaExperienta generala in domeniul studiilor
? Minim 5 ani.Experienta specifica? Experienta in cel putin 1(unul)proiect finalizat in domeniuldeseurilorin care a detinut functia de expert institutional.Expertul cheie 4 : Expert managementul deseurilor;
Calificari si abilitati
? Studii superioareabsolvite cu diploma de licentaExperienta generala in domeniul studiilor
? Minim 5 ani.Experienta specifica? Participarea ca expert in cel putin un proiect similar, in care a participat la elaborarea documenta?iei de atribuire si la intocmirea studiilor de oportunitate pentru delegarea serviciilor de salubrizare (operare depozit deseuri si/sau colectare deseuri);
Continuare la Cerinta 4Expertul cheie 5 ? Expert de mediu
Calificare si competente
? Studii superioareabsolvite cu diploma de licentaExperienta generala in domeniul studiilor
? Minim 5 ani.Experienta specificaParticiparea ca expert de mediu in cel putin un proiect similar.Expertul cheie 6 ? Expert achizitii publice
Calificare si competente? Studii superioareabsolvite cu diploma de licenta.Experienta generala in domeniul studiilor
? Minim 5 ani.Experienta specifica? Experienta in cel putin 1 proiect finalizat in domeniul managementului de mediu in care a detinut functia de expert in achizitii publice cu atributii specifice privind elaborarea documentatiilor de atribuire pentru delegarea serviciilor de salubrizare (operare depozit de?euri si/sau colectare deseuri);Expertul cheie 7? Expert financiar
Calificare si competen?e? Studii superioareabsolvite cu diploma de licenta.
? Experienta generala in domeniul studiilor
? Minim 5 ani.? Experienta specifica? Experienta in cel putin 1 proiect de investitii in infrastructura de mediu dus la bun sfarsit in calitate de expert financiar.
?Experti cheie - Diriginti de santier
Expertul cheie 8 - Diriginte de santier atestat pe domeniul de atestare 2.2 Constructii civile, industriale si agricole ? Categoria de importanta C, Expertul cheie 9 Diriginte de santier atestat pe domeneniul de atestare 3.3 Drumuri, poduri, piste de aviatie, transport pe cablu ? de interes local, Expertul cheie 10 Diriginte de santierAtestare ca ?Diriginte de Santier? in domeniul 6 Costructii edilitare si de gospodarie comunala, valabila la data deschiderii ofertelor.
Experienta pe aceeasi pozitie in implementarea a cel putin un proiect in domeniul managementul deseurilor (reabilitare si inchidere depozite neconforme/constructie depozit ecologic de deseuri).Expertul cheie 11 -Diriginte de santierAtestare ca ?Diriginte de Santier? in domeniul 5.2 Lucrari hidrotehnice ? Categoria de importanta C sau 7 Lucrari de imbunatatiri funciare, valabila la data deschiderii ofertelor.Expertul cheie 12 Diriginte de santier atestat pe domeniile de atestare ? 8.1 Instalatii electrice, 8.2. Instalatii sanitare si termoventilatii si 9.1 Retele electrice;Expertul cheie 13 - Expert relatii publice si comunicare
Calificare si competente? Studii superioareabsolvite cu diploma de licentaExperienta generala in domeniul studiilor
? Minim 5 ani.Experienta specificaExperienta in calitate de expert in relatii publice/comunicare in realizarea si implementarea a minim o campanie de constientizare/informare in domeniul infrastructurii de mediu.
Informatii privind asociatii (daca e cazul)
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in exercitarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru
executarea respectivelor atributii.
Se va completa Formularul nr. 10 ? Acord de asociere semnat de catre fiecare asociat.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
In cazul subcontractarii unor parti din contract, se va completa Formularului
nr. 9 - Declaratie privind partea din contract care este indeplinita de subcontractanti si specializarea acestora ? in original. Se va prezenta acordul subcontractantilor propusi, cu referire la obiectivele si cerintele din Caietul de sarcini pe care si le asuma.
Cerinta nr.1
Ofertantul va prezenta Certificatul privind implementarea si mentinerea unui
Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei
SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul procedurii.
Cerinta nr.2
Ofertantul va prezenta Certificatul privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management de Mediu, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 14001 sau echivalent, pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul procedurii .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: - Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (Formular nr.6), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati- Fisa de experienta similara (Formular nr.7) pentru serviciile prestate si prezentate drept experienta similara, insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, pentru confirmarea prestarilor de servicii, care vor contine date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul serviciilor/ activitatilor prestate, perioada in care s-a realizat contractul, valoarea contractului.Operatorii nerezidenti vor prezenta documentele solicitate insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.In cazul unei asocieri, cerinta minima se demonstreaza prin luarea in considerare a tuturor resurselor asocierii.Prin formularea ?servicii duse la bun sfarsit? se intelege: - servicii receptionate partial- servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, respectiv pentru ultimii 3 ani.Se va prezenta Declaratia privind utilajele, instalatiile, mijloacelede transport, echipamentele tehnice de care dispune operatorul ec. pt. indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii(Formular nr.8)Se va completa FORMULARUL12 - Prezentarea de informatii privind resursele umaneSe vor completa FORMULARELE 13, 14, 15Se vor completa FORMULARELE 13, 14, 15In cazul unei oferte comune, se va completa Formularul nr. 10 ?Acord de asociere semnat de catre fiecare asociat.In cazul subcontractarii unor parti din contract, se va completa Formularului nr. 9 - Declaratie privind partea din contract care este indeplinita de subcontractanti si specializarea acestoraIn cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta certificatul ISO9001 sau echivalent pentru obiecte de activitate relevante inraport cu obiectul procedurii. Certificatul va fi in termen devalabilitate la data limita de depunere a ofertelor si se vaprezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte certificatul ISO 14001 sau echivalent pentru obiecte de activitaterelevante in raport cu obiectul procedurii. Certificatul va fi in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor si seva prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13109
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.08.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire si act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS Mediu Axa prioritara 2 , Domeniul Major de IntervenTie 1
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).In urma licitatiei electronice, daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Harghita, Directia achizitii publice si transport in comun
Adresa postala: Piata Libertatii nr. 5, ,Localitatea: Miercurea Ciuc, ,Cod postal: 530140, Romania, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2013 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer