Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru sprijin in managementul proiectului si campanii de constientizare publica in cadrul Proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Hunedoara?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.445.607 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142609/22.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139346
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
Adresa postala: Deva, str. 1Decembrie 1918, nr.28, jud.Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Punct(e) de contact: VIOREL ROTAR, Tel. +40 254/213383, Email: [email protected], Fax: +40 254/230030, Adresa internet (URL): www.cjhunedoara.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru sprijin in managementul proiectului si campanii de constientizare publica in cadrul Proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Hunedoara?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: judetul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consiliul Judetean Hunedoara implementeaza cu finantare POS Mediu Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 1 ?Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor? proiectul Sistem de management integrat al deseurilorin judetul Hunedoara. In Caietul de Sarcini sunt prezentate activitatile ce urmeaza a fi prestate in cadrul realizarii contractului de asistenta tehnica in managementul proiectului si campanii de constientizare publica in cadrul proiectului ? Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Hunedoara?.In cadrul prezentului contract prestatorul trebuie sa duca la bun sfarsit urmatoarele activitati: ?Asistenta tehnica in managementul proiectului, cresterea capacitatii institutionale a UIP/Beneficiar; suport in derularea achizitiilor publice;?Asigurarea masurilor de informare, publicitate si constietizare cu privire la proiect
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
72224000-1-Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
79341400-0-Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
90700000-4-Servicii privind mediul (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 445, 607RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S204-335765din23.10.2012
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S059-097783din23.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 390 Denumirea: Asistenta tehnica pentru sprjin in managementul proiectului si cmpanii de constientizare publica
V.1) Data atribuirii contractului 05.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: str.Eternitate, nr.76, cladirea centru AXA, eta 3-4, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700329, Romania, Tel. +40232217605, Email: [email protected], Fax: +40232217603
S.C. AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L.
Adresa postala: Calea 13 Septembrie, nr.231A, etaj 8, ap.86, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050723, Romania, Tel. 0753406000, Fax: +40314327879
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2964843.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1445607.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS Mediu Axa Prioritara 2, Domeniul major de interventie 1 ?Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor?.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care, dupa aplicarea algoritmului de calcul, doua sau mai multe oferte obtin un punctaj egal si cel mai mare totodata, autoritatea contractanta va atribui contractul ofertantului care a prezentat pretul cel mai scazut. In cazul in care si preturile prezentate sunt egale, autoritatea contractanta va departaja ofertele in functie de punctajele obtinute in urma aplicarii algoritmilor de calcul aferenti factorilor de evaluare tehnici, in ordinea: Pm, Pr. Daca egalitatea persista, AC va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la cap.III 2, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. (Formular nr.24)Solicitarile de clarificari se vor transmite la nr. de fax: +40 254/226200.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Hunedoara
Adresa postala: str.1 Decembrie 1918, nr.35, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Tel. +40 254211574, Email: [email protected], Fax: +40 254216333
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic contencios si relatii cu consiliile locale
Adresa postala: str.1 Decembrie 1918, nr.28, Localitatea: Deva, Cod postal: 330025, Romania, Tel. +40 254211350, Fax: +40 254230030
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.08.2013 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer