Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor aferente Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din judetul Bistrita-Nasaud


Anunt de participare numarul 81436/03.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: RAVECA COLDEA, Tel.0263230741, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0263214750, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor aferente Sistemului de Management Integrat al Deseurilordin judetul Bistrita-Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Judetul Bistrita Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordarea de asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor aferente sistemului de management integrat al deseurilor din judetul Bistrita Nasaud
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71541000-2 - Servicii de gestionare a proiectelor de constructii (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79421000-1-Servicii de gestionare a proiectelor, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
79421100-2-Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
90700000-4-Servicii privind mediul (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul -supervizarea contractelor - managementul deseurilor -conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 5, 858, 554RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie 50.000 lei ron (11.800 euro), garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-sistemul de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita Nasaud -Programul operational sectorial mediu 2007-2013 cod: CCI 2007 RO 161 PR 013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie de eligibilitate-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/ 2006
-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, valabile la data licitatiei
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului , dupa data 20.07.2009
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul la 31.12.2008
Informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- profit pozitiv pe anul 2008- cifra medie de afaceri pe ultimi 3 ani mai mare de 8.447.600 lei ron (2.000.000 euro)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- lista principaleor prestari de servicii prestate in ultimi 3 ani
- lista expertilor cheie propusi
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
experti-cheie, avand calificarea si experienta detaliate, dupa cum urmeaza: 1)1 Manager de Proiect/Coordonator/Team Leader calificare/diploma de Manager de Proiect; experienta in planificarea/proiectarea si implementarea a minim 1 proiect in domeniul managementului deseurilor;2)1 Diriginte de santier atestat pe domeniul de atestare 2.2 Constructii civile, industriale si agricole Categoria de importanta C;3)1 Diriginte de santier atestat pe domeniul de atestare 3.3 Drumuri, poduri, piste de aviatie, transport pe cablu de interes local;4)1 Diriginte de santier atestat pe domeniile de atestare 6 Lucrari tehnico-edilitare 6.1 De alimentari cu apa si canalizare;5)1 Diriginte de santier atestat pe domeniile de atestare 6 Lucrari tehnico-edilitare - 6.2 De imbunatatiri funciare sau pe domeniulde atestare 5 Lucrari hidrotehnice 5.2 Lucrari hidrotehnice Categoria de importanta C; experienta pe aceeasi pozitie in implementarea a cel putin un proiect in domeniul managementului deseurilor (reabilitare si inchidere depozite neconforme/constructie depozit ecologic de deseuri);6)1 Diriginte de santier atestat pe domeniile de atestare 8 Instalatii aferente constructiilor 8.1 Instalatii Electrice si 8.2 Instalatii Sanitare si termoventilatii si 9.1 Retele electrice;7) 1 Inginerde Asigurare a Calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.08.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2009 13:00
Locul: La sediul Consiliului Judetean Bistrita Nasaud, P-ta petru Rares , nr. 1-2, loc Bistrita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice ofertant sau imputernicit al acestuia poate participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
toata documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt , orice modificare sau claificare adusa la Documentatia de atribuire va fi atasata prezentului anunt
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 400133, Romania, Fax: 021/310642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Cluj
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264/593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al consiliului Judetean
Adresa postala: P-ta Petru Rares , nr. 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Fax: 0264/214750
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2009 17:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer