Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrari si a furnizarii de echipamente, Asistenta Tehnica in gestionarea si implementarea proiectului, Realizarea comunicarii, informarii si publicitatii pentru proiectul ?Sistem de management integrat


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.195.000 RON

Castigatorul Licitatiei: NOX INTERNATIONAL SRL
Anunt de atribuire numarul 142464/31.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141319
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
Adresa postala: str. traian, nr. 89, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220132, Romania, Punct(e) de contact: Sediu, Tel. +40 0372521151, In atentia: LUCIAN BOSOANCA, Email: [email protected], Fax: +40 0372521151, Adresa internet (URL): www.sejmh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrari si a furnizarii de echipamente, Asistenta Tehnica in gestionarea si implementarea proiectului, Realizarea comunicarii, informarii si publicitatii pentru proiectul ?Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Mehedinti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: JUDETUL MEHEDINTI
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consiliul Judetean Mehedinti implementeaza cu finantare POS Mediu, Axa prioritara 2 ?Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric?, proiectul Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Mehedinti. In Caietele de Sarcini sunt prezentate activitatile ce urmeaza a fi prestate in scopul realizarii contractului, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului pentru managementul proiectului, supervizarea lucrarilor de constructii si campanii de constientizare publica in cadrul proiectului? Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Mehedinti.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79341400-0-Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 195, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S053-087318din15.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1142 Denumirea: Asistenta Tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrari si a furnizarii de echipamente,
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NOX INTERNATIONAL SRL
Adresa postala: str. Radulescu Drumea, nr. 31, sect 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040336, Romania, Tel. +40 213300017, Email: [email protected], Fax: +40 213300017, Adresa internet (URL): www.ingedia.fr
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2490181.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1195000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Bugetul de stat, Bugetul local.POS Mediu Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor ??
VI.2) Alte informatii
1. Daca doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, avand preturi egale, atuncipentru desemnarea ofertantului castigator autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara ca raspuns la solicitarea de clarificari a autoritatii contractante postata in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Valabilitatea ofertei este de :120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Operatorilor economici ofertanti li se reaminteste faptul ca orice informatie falsa furnizata de acestia in procedura de achizitie publica conduce la excluderea acestora de la participarea la proceduri de atribuire organizate de Autoritatea Contractanta.2.Clauza suspensiva Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea contractului de finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, directia AMPOS MEDIU (fonduri europene), semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor art. 94 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice. In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice nu se va semna, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 209 alin (1) lit. c) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa primirea notificarii din partea Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice cu privire la neacordarea finantarii, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul Mediului nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul Mediului au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI - DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: STR TRAIAN NR 89, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220132, Romania, Tel. +40 0372521151, Email: [email protected], Fax: +40 0372521151
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 13:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer