Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 1611 | 1612 | 1612 2010 | 1613 | 16183 | 162153 | 1624 | 163200 | 1641 | 1641 01.04.2014 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor -proiect " Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau"


Anunt de participare (utilitati) numarul 116185/02.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU
Adresa postala:  str Unirii, bl8FGH, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120360, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Achizitii Publice, Tel. 0238/720356, In atentia:  Ionel Tescaru, Email:  [email protected], Fax:  0238/445786, Adresa internet (URL):  www.cabuzau.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor -proiect " Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Orasele: Buzau, Ramnicu Sarat, Nehoiu, Pogoanele, Patarlagele
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
asistenta tehnica pentru Supervizarea deLucrari.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71247000-1-Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In Caietul de sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 13, 352, 411.24RON
II.2.2) Optiuni
Da
achizitionarea ulterioara de servicii suplimentare/aditionale, art.252 lit j din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
42 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare =267.048, 22 LEI; garantie de buna executie=10% din v aloarea contractului.modalitati de constituire conform art.86 si art.90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1-?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006);Cazierul judiciar al companiei;Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent, Certificat pentru plata CAS, Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine;Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul RegistruluiComertului;certificatul de inregistrare eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului;Documente care dovedescforma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritati competente in tara de origine,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2007, 2008 si 2009), trebuie sa fie mai mare sau egala cu 26.704.822, 48 LEIMedia profitului operational a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2007, 2008 si 2009) trebuie sa fie pozitiva, iar pentru anul financiar 2009 profitul operational trebuie sa fie pozitiv.Declaratie privind cifra de afaceri si profitul Bilanturile pe ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009), inregistrate la organele competente in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul in ultimii 3 ani a finalizat cel mult 2 contracte de consultanta priv supervizarea de lucrari cu activitati in infrastructura de apa si apa uzata de valoare cumulata de cel putin egala cu valoarea prezentului contract. Contractele au inclus cel putin: asistenta de supervizare pentru implementarea unei lucrari de investitii pe baze FIDIC(echivalent) pentru reabilitare/extindere retele de apa si canalizare, lucrare sa fi inclus instalarea a cel putin 60Km conducte distributie apa si a cel putin 80Km. conducte canalizare;asistenta tehnica de supervizare pentru implementarea unei lucrari de investiti pe bazeFIDIC(echivalent) pentru executia/reabilitarea unei statii de tratare pentru apa de suprafata cu o capacitate de min 4.400 metri cubi/zi;asistenta tehnica de supervizare pentru implementarea unei lucrari de investitii pe baze contractuale FIDIC(echivalent) pentru reabilitarea/construirea unei SEAU cu o cap. de min 80.000LE, lucrare care a inclus realizarea unei trepte tertiare(eliminarea fosforului si azotului) Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, Contracte prestari servicii, Referinte autorizate, Procese Verbale de Receptie Finala semnate de catre Beneficiarul Final si Certificate de Receptie Finala semnate de Consultantul de supervizare, .Lista expertii propusi; CV pentru fiecare expert principal;Declaratii de exclusivitate si disponibilitate;Expert principal-lider de echipa manager de proiect;Expert principal 2-lider de echipa adjunct;Expert principal 3-inginer rezident pentru coordonarea lucrarilor din cadrul CL1;Expert principal 4-inginer rezident pentru coordonarea lucrarilor din cadrul CL2;Expert principal 5-Inginer rezidentpentru coordonarea lucrarilor din cadrul CL3;Expert principal 6-inginer rezident pentru coordonarea lucrarilor din cadrul CL4;Expert principal 7-inginer rezident pentru coordonarea lucrarilor din cadrul CL5;Expert principal-8-inginer rezident pentru coordonarea lucrarilor din cadrul CL6;Expert principal 9-Inginer de Proces;diplome de studii universitare, certificate sau alte documente privind cursuri de formare profesionala si specializare;acte care dovedesc vechimea in munca
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.04.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.04.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.04.2011 11:00
Locul: punct de lucru Statia de Epurare, sos. Vadu Pasii, coordonate GPS: in fisa de date
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor (cu imputernicire si copie act identitate)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1-?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Stavropoleos nr. 6, Sector 3, , ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti,
Adresa postala:  str Emil Zola nr.4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  10043, Romania, Tel. 0244522455, Email:  [email protected], Fax:  0244522452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal- art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala:  Str.Unirii bl.8FGH, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120360, Romania, Tel. 0238726187, Email:  [email protected], Fax:  0238726187, Adresa internet (URL):  www.cabuzau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.02.2011 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer