Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului ? Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)?


Anunt de participare numarul 146966/02.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MINCU, Tel. +40 213055530, In atentia: Directia Proceduri Achizitie, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului ? Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului ?Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)? constand in supervizarea activitatilor desfasurate in cadrul urmatoarelor contracte:
? Contractul de proiectare si executie pentru ?Extinderea SEAU si constructia incineratorului de namol? - CL1 ;
? Contractul de proiectare si executie pentru , ,Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol? ? CL2;
? Contractul de proiectare si executie pentru , ,Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0)? ? CL3;
? Contractul de proiectare si executie pentru , ,Reabilitarea Casetei si sistemului sau principal de drenare pe partea stanga a casetei (in sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan)? ? CL4;
? Contractul de proiectare si executie pentru, ,Reabilitarea casetei (in sectorul Vitan-Glina)? ? CL5;? Contractul de proiectare si executie pentru , ,Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului)? ? CL6.
Asistenta tehnica se refera la supervizarea lucrarilor aferente contractelor mentionate mai sus din pozitia de Inginer si include activitati realizate privind:
? Faza de preconstructie
? Faza de mobilizare a contractorilor? Verificarea proiectelor elaborate de Antreprenor, inclusiv in conformitate cu cerintele Legii 10/1995
? Perioada de constructie
? Perioada de receptie la terminarea lucrarilor
? Perioada de Notificare a defectelor
? Finalizarea contractelor de lucrari si a Cartii Constructiei
? Transferul de cunostinte catre personalul UIP
Aceste activitati trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
? Asigurarea calitatii lucrarilor executate;? Respectarea specificatiilor si indicatorilor tehnici aprobati;? Incadrarea lucrarilor in costurile aprobate;? Incadrarea fiecarui Contract de lucrari in perioada de timp prevazuta;? Respectarea prevederilor din contractele de lucrari;
? Respectarea conditiilor din Contractul de Finantare a Proiectului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului ?Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)?
Valoarea estimata fara TVA: 30, 151, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
47 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 603.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare (model orientativ Formular nr.3 - Garantia de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, Sectiunea 2).Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita In numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul de schimb BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (Formular nr.4 -Declaratie privind incadrarea in categoria I.M.M Sectiunea 2), garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Contul de Trezorerie al autoritatii contractante RO53TREZ7005006XXX000227 deschis la ATCPMB Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 (3) din HG 925/2006 prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (in acest caz se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011).In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (Formular nr.4 -Declaratie privind incadrarea in categoria I.M.M, Sectiunea 2), garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de coeziune: 62, 63%Bugetul de Stat: 7, 70%Bugetul Local: 0, 71%Alte surse legal constituite: 28, 96%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf. art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006.Daca este cazul, oferta va include un Acord de asociere (Formular enr. 5 ? Informatii despre asociere si Formular nr. 5A - Acord de asociere, Sectiunea 2)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: - Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului (Formular nr. 6 - Declaratie privind privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, Sectiunea 2)- Cazier judiciar al ofertantului / Cazier judiciar al administratorului. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006Conditie de calificare: Neincadrarea ofertantului in oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire: - Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului (Formular nr.7 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, Sectiunea 2)
- Prezentarea deCertificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, sanatate si fond de somaj, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor(formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident).In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG nr.925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de tipul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
In acest caz, ofertantul va prezenta toate documentele doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari/compensari in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractantaare obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului (Formular nr.8 - Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta, Sectiunea 2)
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
? Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului (Formular nr.9 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, Sectiunea 2)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Dl. Sorin Mircea Oprescu, Primar General ? ordonator principal de credite, Dl. Costin Berevoianu ? Consilier Personal Primar General, Dna. Daniela Mincu, Director General, Directia Generala Achizitii Publice, Dna. Silvia Barbulescu, Director Executiv, Directia Proceduri Achizitii, Dl.Ion Florea, Director Executiv, Directia Financiar Contabilitate, Dl. Mircea Octavian Constantinescu, Director General, Directia Generala Economica, Dl. Madalin Ionica Dumitru, Director General, Directia Generala Infrastructura si Servicii Publice, Dl. Cosmin Flavius Gheorghiu, Director Executiv, Directia Utilitati Publice, Dna. Magdalena Iuga, Director Executiv Adjunct Directia Utilitati Publice, Dl. Adrian Iordache, director Executiv ? Directia Juridic, Dl. Silviu Brinzan, Sef Serviciu, Unitatea de Implementare a ProiectuluiDatele de identificare aleconsilierilor generali se poate vizualiza pe site-ul PMB: www.pmb.ro ? pagina de start ? la rubrica Institutii/ Consiului General al Mun.Bucuresti/Componenta/Consilieri.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Nota: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare solicitate, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste toate cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? daca au fost solicitate diverse valori/cantitati, sau alte asemenea.Se va completa (Formular nr.21? Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare si anexa).
In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare, care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul precizat in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Pentru persoanele fizice/juridice romaneDocumente de confirmare: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte faptul ca domeniul de activitate principal/secundar corespunde domeniilor contractului .Informatiile cuprinse in certificatul constatatortrebuie sa fie actuale la data limita de depundere a ofertelorPentru persoanele fizice/juridice straine
Documente de confirmare: Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (Formular nr.4 - Declaratie privind incadrarea in categoria I.M.M, Sectiunea 2) cuantumul cifrei de afaceri se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
Cerinta nr. 1: Cifra de afaceri
Cifra medie de afaceri globala a ofertantului pentru ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu 60.302.000 lei.
CERINTA 2: Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow, pentru minim 2 (doua) luni de derulare a contractului, in valoare de 1.283.000 lei.
Informatii privind tertii sustinatori
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si art .691 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-1. Declaratie privind cifra de afaceri (Formular nr.10 - Declaratie privind cifra de afaceri globala, Sectiunea 2)Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul mediu lei/ eurocomunicat de Banca Nationala a Romanieipentru anul respectiv.ANUL CURS EURO2010 4, 2099 lei2011 4, 2379 lei2012 4, 4560 lei2. Documente justificative: Se va prezenta pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) bilantul contabil / extrase de bilant / raport de audit/raport al cenzorilor/orice alte documente echivalente, iar operatorul economic va alege documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia in EURO, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu pentru anul si moneda respectiva publicat pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiaresi care sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate.Ofertantul va prezenta un document emis de o organizatie/institutie financiara, pentru autoritatea contractanta, in original sau orice alt document legal, din care sa rezulte ca la momentul incheierii contractului, ofertantul va avea acces la, sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a asigura un cash-flow pentru 2 luni de derulare a contractului, in cuantum de 1.283.000 lei.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform (Formular nr.11 - Angajament tert sustinator financiar si Formular nr.11A - Declaratie tert sustinator economic si financiar, Sectiunea 2), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Experienta similara: Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici trebuie sa dovedeasca ca in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a implementat si prestat contracte de servicii de asistenta tehnica similare, duse la bun sfarsit, la nivelul unui contractmaxim 3 contracte a caror valoare cumulata sa fiede cel putin 15.075.500 lei.
NOTA: Prin servicii similare se intelege:
?supervizarea lucrarilor de proiectare si executie pentru construirea/ reabilitarea /extinderea unei statii de epurare ape uzate pentru aglomerari urbane;
?proiectarea (la nivel de Proiect Tehnic) si/sau supervizarea activitatilor de proiectare si executie pentru lucrari de reabilitare /extindere/construire statii de incinerare namoluri rezultate din procesul de epurare a apelor uzate pentru aglomerari urbane;?supervizarea lucrarilor de reabilitare/extindere/construire retele de canalizare ape uzate, inclusiv colectoare, magistrale vizitabile si nevizitabile pentru aglomerari urbane.Nota: Prin ?servicii duse la bun sfarsit? se intelege:
(i)servicii receptionate partial;
(ii)servicii receptionate la sfarsitul prestarii.
Personalul angajat si cadrele de conducere:
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Resurse umane: Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
Personalul minim si obligatoriu solicitat:
Experti cheieExpert cheie 1 - Lider de Echipa/Calificari si aptitudini: Studii superioareBuna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.Experienta profesionala generala:
Experienta in domeniul tehnic (constructii hidrotehnice/constructii civile/instalatii pentru constructii/mecanica/ imbunatatiri funciare, termo-energetica) de minim 5ani.
Experienta profesionala specifica:
- Experienta in calitate de lider de echipa in cel putin un proiect de supervizare (asistenta tehnica) pentru lucrari;
-Experienta in calitate de expert in cel putin un proiect in domeniul apei /apei uzate ce a inclus lucrari de extindere/reabilitare/constructie statie de epurare cu treapta biologica avansatasi retele de canalizare pentru aglomerari urbane.
Expert cheie 2 - Adjunct Lider de Echipa 1 (SEAU Glina)
Calificari si aptitudini: Studii superioare.Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translatorExperienta profesionala generalaExperienta in domeniul tehnic (constructii hidrotehnice/constructii civile/instalatii pentru constructii/mecanica/imbunatatiri funciare/termo-energetica) de minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica: Experienta in calitate de lider de echipa/ lider adjunct de echipa/coordonator de proiect/coordonator adjunct de proiectin cel putin un proiect de supervizare (asistenta tehnica) pentru lucrariExperienta in calitate de expert in cel putin un proiect in domeniul apei /apei uzate ce a inclus lucrari de extindere/reabilitare/constructie statie de epurare cu treapta biologica avansatasi/sau lucrari de constructie/reabilitare incinerator de namol.
Expert cheie 3- Adjunct Lider de Echipa 2 - Colectoare, drenuri, casetaCalificari si aptitudini: Studii superioare.Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.Experienta profesionala generala: Experienta in domeniul tehnic (constructii hidrotehnice/constructii civile/instalatii pentru constructii /mecanica/imbunatatiri funciare) de minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica: Experienta in calitate de lider de echipa/lider adjunct de echipa/coordonator de proiect/coordonator adjunct de proiectin cel putin un proiect de supervizare (asistenta tehnica) pentru lucrariExperienta in calitate de expert in cel putin un proiect in domeniul apei /apei uzate ce a inclus lucrari de extindere/reabilitare/constructie retele de canalizare, inclusiv magistrale/colectoare principale si statii de pompare ape uzatein aglomerari urbane.
Expert cheie 4-Inginer Rezident 1.1 ? SEAU Glina (CL1)Calificari si aptitudini: Studii superioare
Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generala: Experienta in domeniul tehnic (constructii hidrotehnice/constructii civile/industriale/instalatii de minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica: ?Participarea in calitate de inginer rezident ori pe o pozitie echivalenta (presupunand inclusiv coordonarea echipelor de experti) la cel putin un contract/proiect;
?Experienta in calitate de expert in cel putin un contract/proiect similar (ce a inclus lucrari de extindere/reabilitare/constructie statie de epurare cu treapta biologica avansata)
Expert cheie 5 - Inginer Rezident 1.2? Incinerator (CL1)-Calificari si aptitudini: Studii superioare.
Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generala: Experienta in domeniul tehnic (mecanic/ termoenergetica) de minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica?Participarea in calitate de inginer rezident ori o pozitie echivalenta (lider de echipa/adjunct lider de echipa), presupunand inclusiv coordonarea echipelor de experti, in cel putin un contract/proiect;
?Experienta in calitate de expert in cel putin un contract/proiect similar (in domeniul mecanic / termo-energetic implicand o unitate de ardere)
Expert cheie 6 - Inginer Rezident 2 ? Lacuri +Dren (CL2)
Calificari si aptitudini: Studii superioareBuna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generala: Experienta in domeniul tehnic (constructii hidrotehnice/constructii civile/instalatii/imbunatatiri funciare) de minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica: ?Participarea in calitate de inginer rezident ori o pozitie echivalenta (presupunand inclusiv coordonarea echipelor de experti) in cel putin un contract/proiect?Experienta in calitate de expert in cel putin un contract/proiect similar (ce a inclus lucrari de construire/ reabilitare/extindere retele de canalizare, inclusiv statii de pompare ape uzate, inclusiv sisteme de drenare)
Expert cheie 7 - Inginer Rezident 3 ? Colectoare (CL3 )-Calificari si aptitudini: Studii superioare
Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generalaExperienta in domeniul tehnic (constructii hidrotehnice/constructii civile/instalatii/imbunatatiri funciare) de minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica?Participarea in calitate de inginer rezident ori o pozitie echivalenta (presupunand inclusiv coordonarea echipelor de experti) in cel putin un contract/proiect?Experienta in calitate de expert in cel putin un contract/proiect similar (ce a inclus lucrari construire/ reabilitare/extindere retele de canalizare, inclusiv colectoare magistrale vizitabile si nevizitabile).
Expert cheie 8 - Inginer Rezident 4 ? Caseta Ciurel-Vitan (CL4)
Calificari si aptitudini: Studii superioare.
Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generalaExperienta in domeniul tehnic (constructii hidrotehnice/constructii civile/industriale/instalatii pentru constructii de minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica: ?Participarea in calitate de inginer rezident ori o pozitie echivalenta (presupunand inclusiv coordonarea echipelor de experti) in cel putin un contract/proiect?Experienta in calitate de expert in cel putin un contract/proiect similar (ce a inclus lucrari de construire/ reabilitare/extindere retele de canalizare cu colectoare magistrale si / sau galerii)
Expert cheie 9 - Inginer Rezident 5 ? Caseta Vitan ?Glina (CL5)
Calificari si aptitudini
Studii superioare: Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generalaExperienta in domeniul tehnic (constructii hidrotehnice/constructii civile/instalatii/imbunatatiri funciare) de minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica: ?Participarea in calitate de inginer rezident ori o pozitie echivalenta (presupunand inclusiv coordonarea echipelor de experti) in cel putin un contract/proiect?Experienta in calitate de expert in cel putin un contract/proiect similar ( ce a inclus lucrari de construire/ reabilitare/extindere retele de canalizare cu colectoare magistrale si / sau galerii)
Expert cheie 10 - Inginer Rezident 6 ?Retele (CL6)
Calificari si aptitudini: Studii superioare
Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generalaExperienta in domeniul tehnic (constructii hidrotehnice/constructii civile/instalatii/imbunatatiri funciare) de minim 5ani.
Experienta profesionala specifica?Participarea in calitate de inginer rezident ori o pozitie echivalenta (presupunand inclusiv coordonarea echipelor de experti) in cel putin un contract/proiect?Experienta in calitate de expert in cel putin un contract/proiect similar (ce a inclus lucrari de construire/ reabilitare extindere retele de canalizare)
Expert cheie 11 - Inginer Senior de Cantitati ? SEAU si IncineratorCalificari si aptitudini: Studii superioare.
Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.Experienta profesionala generala: Experienta in domeniul tehnic (constructii hidrotehnice/constructii civile/instalatii pentru constructii/mecanica/ imbunatatiri funciare/ termo-energetica) de minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica: Experienta in calitate de inginer de cantitati de cel putin 3 ani in activitati de supervizare a executiei lucrarilor de construire/ reabilitare/extindere statii de epurare ape uzate si/sau incineratoare de namol /deseuri municipale
Expert cheie 12 - Inginer Senior de Cantitati ? ReteleCalificari si aptitudini: Studii superioare
Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generala: Experienta in domeniul tehnic (constructii hidrotehnice/constructii civile/instalatii/imbunatatiri funciare) de minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica: Experienta in calitate de inginer de cantitati de cel putin 3 ani in activitati de supervizare a executiei lucrarilor de construire/ reabilitare/extindere retele de canalizare pentru aglomerari urbane.
Expert cheie 13 - Expert revendicari contractuale - SEAU Glina ( CL1)
Calificari si aptitudini: Studii superioare in domeniul tehnic, juridic sau economic.
Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generalaExperienta de minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica:
Experienta in emiterea determinarilor legate de revendicarile Antreprenorului (de ex.: extensii de timp si/sau costuri suplimentare, etc.) in cel putin un proiect.
Expert cheie 14 - Expert revendicari contractuale-Colectoare, lacuri+dren, caseta, retele( CL2-CL6)
Calificari si aptitudini
Studii superioarein domeniul tehnic, juridic sau economic
Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.Experienta profesionala generalaExperienta de minim 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta in emiterea determinarilor legate de revendicarile Antreprenorului (de ex.: extensii de timp si/sau costuri suplimentare, etc) in cel putin un proiect.
Informatii privind tertul sustinator tehnic
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.190 alin (1), (2) si (3) din OUG 34/2006
Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si art .691 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare in executarea contractului, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Implementarea standardului de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001 sau un document echivalent
Implementarea standardului de management de mediu conform ISO 14001 sau un document echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-? Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, inclusiv data limita de depunere a ofertelor din care sa reiasa indeplinirtea criteriului (completare Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (Formular nr.12 - Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, Sectiunea 2).? Lista principalelor contracte de prestari de servicii derulate in ultimii 3 ani (Anexa la Formular nr.12, Sectiunea 2).? Fisa de experienta similara (Formular nr.12A - Fisa experienta similara, Sectiunea 2)Din documentele prezentate trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati), denumirea contractului, obiectul, valoarea, perioada (inclusiv data incheierii contractului).Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (Formular nr.13 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere, din ultimii 3 ani, Sectiunea 2)Declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul de specialitate/organismul tehnic de specialitate. (Formular nr.14 - Declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul/organismul tehnic de specialitate, Sectiunea 2)Pentru personalul minim solicitat se vor prezenta: a) Curriculum Vitae (format Europass) pentru fiecare expert principal semnat de fiecare titular in parte.Curriculum vitae trebuie sa cuprinda experienta generala si profesionala specifica pentru indeplinirea criteriilor solicitate. In cazul in care expertul cheie a participat la mai multe proiecte/contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica in mod obligatoriu perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an. Perioadele care se suprapun se vor lua in considerare o singura data.b) Declaratie de disponibilitate semnata in original de fiecare expert principal propus in oferta (completare Anexa la Formular nr. 14 , Sectiunea 2)c) Copii ale diplomelor/certificatelor profesionale/ autorizatii/ alte documente mentionate in CV.d) Copii ale documentelor care dovedesc vechimea in munca (copii dupa carnetul de munca/contractul individual de munca, recomandari emise de angajatori din care sa reiasa perioadele mentionate in CV)e) Copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala specifica indicata in CV (certificatele sau referintele vor fi contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar al proiectului in care expertul a fost implicat si vor trebui sa specifice perioada ? de la data pana la data ? , activitatile desfasurate si pozitia ocupata);f) Copie a documentului care atesta angajarea / colaborarea dintre expertul propus si ofertant sau angajament de colaborare/angajare intre expert si ofertant;Nota: Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele solicitate.-------------In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform (Formular nr. 15 - Angajament Ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului si dupa caz, Formular nr.15A - Declaratie tert sustinator experienta similarasi/sau Formular nr. 15 B - Declaratie tert sustinator personal/organism tehnic de specialitate, Sectiunea 2) al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua prestarea obligatiilor din contract.Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (Formular nr. 16 ? Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si Formular 16A - Lista subcontractantilor, Sectiunea 2).Ofertantul va prezenta copia unui certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.Ofertantul va prezenta copia unui certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Componenta tehnica: Organizarea si planificarea in timp a activitatilor P2
20%
Descriere: Organizarea si planificarea in timp a activitatilor P2? maxim 20 puncte P2 = P2.1 +P2.2, unde: P2.1 = Abordarea referitoare la modul de alocare a zilelor de lucru pentru experti - maxim 10 puncte. P2.1 = P2.1.1+P2.1.2, Unde : P2.1.1. = Abordarea referitoare la modul de alocare a zilelor de lucru pentru expertii principali - maxim 4 puncte. P2.1.2 = Abordarea referitoare la modul de alocare a zilelor de lucru pentru expertii secundari - maxim 6 puncte. P2.2 = Numarul de experti implicati in realizarea activitatilor - maxim 10 puncte
3.
Componenta tehnica: Metodologia de prestare a serviciilor P3
40%
Descriere: Metodologia de prestare a serviciilor P3.P3 = P3.1+P3.2+P3.3+P3.4+P3.5, Unde: P3.1 = Abordarea referitoare la revizuirea si verificarea proiectelor antreprenorului, maxim 5 puncte. P3.2 = Abordarea referitoare la certificarea la plata a situatiilor de lucrari, a Certificatelor Interimare de Plata - maxim 10 puncte. P3.3 = Abordarea referitoare la gestionarea intarzierilor in executia lucrarilor, sub aspectul - maxim 8 puncte. P3.4 = Abordarea referitoare la managementul revendicarilor Antreprenorului si al propunerilor de modificari, maxim 10 puncte. P3.5 = Abordarea referitoare la organizarea receptiilor pe parcursul executiei lucrarilor- maxim 7 puncte.
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2013 11:00
Locul: Primaria Municipiului Bucuresti - Splaiul Independentei, nr.291-293, Sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor cu imputernicire si o copie a actului de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU (2007-2013)
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale.Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, autoritatea contractanta va desemna castigator pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Clauza suspensiva: Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea contractului de finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, directia AMPOS MEDIU (fonduri europene), semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor art. 94 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice. In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice nu se va semna, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 209 alin (1) lit. c) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa primirea notificarii din partea Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice cu privire la neacordarea finantarii, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.Vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitie
Adresa postala: Bd. Splaiul Independentei nr.291-293, sector 6 , etaj 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2013 10:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer