Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor: Extinderea si reabilitarea sistemului de apa si apa uzata din Regiunea Turda-Campia Turzii


Anunt de participare (utilitati) numarul 64116/19.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
Adresa postala: Str.Bogata, nr.1, Adresa de corespondenta: str. Axente Sever, nr. 2, Localitatea: Turda, Cod postal: 401078, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN GIURGIU, Tel.0264/311771, In atentia: ALEXANDRU SABAU, Email: [email protected], Fax: 0264/311772
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor: Extinderea si reabilitarea sistemului de apa si apa uzata din Regiunea Turda-Campia Turzii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Judetul Cluj orasul Turda, orasul Campia Turzii, comunele Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara, Luna
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Principalele activitati care trebuie desfasurate sunt urmatoarele:
Faza de Pre-constructie
Principalele activitati din faza de pre-constructie vor fi:
- Mobilizarea;
- pregatirea Raportului de inceput;
- Pregatirea Manualului de Proceduri pentru Supervizare;
- Manualul de Asigurarea Calitatii;
- Asistenta in obtinerea Autorizatiilor, Licentelor, Aprobarilor, etc.
- Stabilirea unui Mecanism de Comunicare intre Anagajator si UIP;
Faza de Constructie
Principalele activitati din faza de constructie vor fi:
- Analizarea Proiectelor Contractorului;
- Analizarea Programului Contractorului;
- Analizarea Sistemului Contractorului pentru Autoritatea Contractanta (AC);
- Initierea si Prezidarea Sedintelor Saptamanale si Lunare;
- Inspectii Regulate pe Santier;
- Analizarea Solicitarilor Lunare pentru Plata ale Contractorului;
- Emiterea Certificatelor Interimare de Plata Lunare;
- Initierea Ordinelor de Variatie;
- Negocierea cu Contractorul referitor la Variatii si Ajustare;
- Aprobarea propunerilor Contractorului pentru Testul la Finalizare;
- Inspectii la Receptie, Certificate, Lista Defecte;
- Consiliere cu privire la Revendicari sau Dispute Contractuale;
- Verificarea si Aprobarea desenelor as-built
- Controlul si Aprobarea Manualului si a Programului de Mentenanta;
- Controlul si Aprobarea Programului de Instruire al Contractorului;
- Organizarea Sistemului de Arhivare.
Faza Post-constructie
Principalele activitati din faza de post-constructie vor fi:
- Inspectii regulate pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor
- Emiterea Certificatului de Recepie Finala
- Raport Final de Supervizare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
NU ESTE CAZUL
Valoarea estimata fara TVA: 2, 700, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
51 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Scrisoare bancara de garantie de participare: 50.000 EuroScrisoare de garantie bancara de buna executie: 250.000 EuroScrisoare de garantie bancara pentru returnarea avansului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de coeziune - 80, 74%Buget guv. - 12, 44%Buget local - 1, 81Operator regional - 5, 01
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte privind situatia personala
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006.Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil)
Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) valabil la data deschiderii ofertelor;Certificat privind plata impozitelor si taxelor legale
Neindeplinirea unuia din criteriile de mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel dedocumentesau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci trebuie sa fie acceptatao declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sensCerinte de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare): Persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / autorizatie de functionare / altele echivalente valabile la data deschiderii ofertelor;Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dupa caz):
a) Media Cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2005, 2006 si 2007) va depasi: Echivalentul in lei a 2.000.000 Euro.
b) Media profitului operational al ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2005, 2006 si 2007) Pozitiva
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dupa caz):
Ofertantul va demonstra ca a derulat: cel putin 2 ( doua ) contracte de consultanta cu activitati in infrastructura de apa si apa uzata (CPV similare cu CPV ale prezentului contract) fiecare dintre acestea in valoare de cel putin echivalentul in lei a 1.000.000 euro
Ofertantul va demonstra ca are o echipa formata din: Expert principal 1 LIDER DE ECHIPA MANAGER DE PROIECT
Experienta profesionala de minim 15 ani in domeniul alimentari cu apa, canalizari si epurarea apelor uzate.
Lider / Lider Adjunct de Echipa in minim 2(doua)proiecte finantate din fonduri europene/internationale sau nationale, in acelasi domeniu si de aceasi complexitate cu prezentul proiect.
Expert principal 2 Inginer Responsabil Turda
Experienta profesionala de minim 10 ani in domeniul supervizarii constructiei.
Cel putin un proiect de supervizare de extindere reabilitare reele utilitai publice apa sau canalizare, implementate conform conditiilor FIDIC Cartea Rosie ale contractuluiExpert principal 3 Inginer Responsabil, Campia Turzii Staia de Epurare
Experienta profesionala de minim 10 ani in domeniul supervizarii constructiei.
Cel putin un proiect de supervizare al unei STAP sau SE, implementate conform conditiilor FIDIC Cartea Galbena ale contractului;.
Expert principal 4 Inginer Responsabil, Campia Turzii Retele
Experienta profesionala de minim 10 ani in domeniul supervizarii constructiei.
Cel putin un proiect de supervizare de constructii in domeniul retele apa-canal/STAP/SE , implementate conform conditiilor FIDIC ale contractului.
Ofertantul va fi atestat: ISO 9001 sau echivalent, de catre un organism specializat in domeniu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertat
40%
Descriere:
2.
gradul de intelegere a obiectivelor proiectului si a rezultatelor asteptate
20%
Descriere:
3.
metodologia de prestare a serviciilor
20%
Descriere:
4.
organizarea si planificarea in timp a activitatilor
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 400 RON
Conditii si modalitate de plata: OP. IN CONTUL RO93BTRL05101202A7261701 BANCA TRANSILVANIA TURDA SAU CU CHITANTA LA CASIERIA CAA - SA TURDA.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2008 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2008 10:30
Locul: STR. AXENTE SEVER, NR. 2, TURDA, JUDETUL CLUJ, ORA 10.30.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de Evaluare, reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti si observatori UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial de MediuAxa 1 Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzataProiectul se numeste: Extinderea si reabilitarea sistemului de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii
VI.3) Alte informatii
Adjudecarea prezentului contract exclude participarea aceluiasi ofertant la licitaia pentru servicii de Managementul Proiectului pentru aceeasi Autoritate ContractantaNOTA IMPORTANTA: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE (PE SUPORT HARTIE SI SUPORT MAGNETIC) SE POATE RIDICA DE LA S.C.COMPANIA DE APA ARIES SA, STR. AXENTE SEVER, NR. 2, TURDA, CLUJ, DUPA 72 ORE DE LA PUBLICAREA ANUNTULUI.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunal Cluj
Adresa postala: Str. Calea Dorobantilor, nr 2-4, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A.
Adresa postala: Str. Axente Sever, Nr. 2, Localitatea: Turda, Cod postal: 401078, Romania, Tel.+40-264-311.771, Email: [email protected], Fax: +40-264-311.771; 2
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2008 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer