Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru Supervizarea lucrarilor in cadrul Proiectului ?Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras Severin?


Anunt de participare (utilitati) numarul 134604/06.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALAAQUACARAS S.A.RESITA
Adresa postala: P-ta Republicii , Nr 7, Localitatea: Resita, Cod postal: 320026, Romania, Punct(e) de contact: Ladislau Sallai, Tel. +40 0255212458, Email: [email protected], Fax: +40 0255214421, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. AQUACARAS S.A.
Adresa postala: Pta Republicii, nr 7, Localitatea: Resita, Cod postal: 320026, Romania, Punct(e) de contact: Dan Ogasan, Tel. +40 0722333752, Email: [email protected], Fax: +40 0255212097
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru Supervizarea lucrarilor in cadrul Proiectului ?Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras Severin?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Judetul Caras Severin, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Supervizarea lucrarilor in faza premergatorare lucrarilor de executie - Principalele activitati in faza premergatoare lucrarilor de executie sunt:
? Mobilizare;? Introducerea Sistemului Computerizat de Management al Proietului;
? Pregatirea Manualului de Proceduri de Supervizare;
? Manualul Asigurarii Calitatii;
? Asistenta in obtinerea Autorizatiilor, Licentelor, Aprobarilor, etc;
? Stabilirea Mecanismului de Comunicare intre AC si UIP;
? Alte activitati de suport pentru AC cu privire la Cerintele Agentiei Finantatoare.
Supervizarea lucrarilor in faza de executie - Principalele activitati in faza de executie sunt:
? Verificarea Proiectului Antreprenorului;
? Verificarea Programului de Executie al Antreprenorului;
? Verificarea Sistemululi de Asigurare a Calitatii al Antreprenorului;
? Initierea si Conducerea de Sedinte Saptamanale si Lunare;
? Inspectii periodice pe santier;
? Analiza Situatiilor de Plata Lunara emise de Antreprenor;
? Emiterea de Certificate Lunare de Plata Interimara;
? Emiterea de Ordine de Variatie;
? Negocierea cu Antreprenorul a Variatiilor si Ajustarilor;
? Aprobarea propunerii Antreprenorului de efectuare a Testelor la Finalizarea lucrarilor;
? Inspectia la Preluare, Certificate, Lista de defecte;
? Consultarea privind Contestatiile sau Disputele Contractuale;
? Verificarea si Aprobarea desenelor "post-executie?;? Manuale de Aprobare si Control+ Programul de Mentenanta;
? Controlul si Aprobarea Programului de Instruire a AC propus de catre Antreprenori;
Supervizarea lucrarilor in faza post-executie - Principalele activitati in faza post-executie sunt:
? Inspectii periodice pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor;
? Emiterea Certificatelor de Lipsa a Defectelor (Certificatul de Performanta);? Raportul Final de Supervizare.
Inginerul va furniza aceste servicii de supervizare pentru 12 (douasprezece) contracte de lucrari. Descrierea contractelor de lucrari este prezentata in Anexa I a Caietului de Sarcini (Anexa I din Sectiunea II ? caiet de sarcini)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestari servicii - In Caietul de sarcini sunt mentionate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 17, 924, 786RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
43 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 350.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putinegala cu perioada de valabilitate a ofertei , 180 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor).Garantia de participare va fi constituita in favoarea Autoritatii Contractante conform prevederilor art. 86 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitati de constituire acceptate: Virament bancar in contul autoritatii contractante BCR RO89RNCB0100022409840001., confirmat prin extras de cont emis de banca pentru Autoritatea Contractanta (se va tine cont de punctul 2 din nota de mai jos);Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, pentru procedura de achizitie publica avand ca obiect ?Asistenta Tehnica pentru Supervizarea lucrarilor in cadrul Proiectului ?Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras Severin?pentru suma de 350.000 LEI si cu un termen de valabilitate de minim 180 zile de la data deschiderii ofertelor. Se va prezenta in original. Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste la cota de 10 % din valoarea contractului, in Leifara TVA. Poate constituiprin scrisoare de garantie bancara emisain favoarea autoritatiicontractante, de o banca agreata de ambele parti sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari; Se va prezenta in original si va deveni anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene - 79.68 %. Co-finantare nationala - 20.32%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire notariala de la reprezentantul legal al ofertantului. Toate documentele vor avea pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
Fiecare din documentele de mai jos, va fi prezentat in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.Documentele vor fi emise de catre fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/consortiu.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu se emit astfel de documente, sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci trebuie sa fie acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Declaratie privind eligibilitatea art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006determina excluderea din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.Documente obligatorii : se va completaDeclaratia privind eligilibitatea ( formular nr.1) Acest formular va fi completat si prezentat de catre ofertant si de catre fiecare membru al asocierii, dupa caz, precum si de catre sustinatori, acolo unde va fi cazul.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazuite la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr.34/2006determina excluderea din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.Documente obligatorii : se va completaDeclaratia privind neincadrarea in situatiile prevazuite la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 ( formular nr.2) Acest formular va fi completat si prezentat de catre ofertant si de catre fiecare membru al asocierii, dupa caz, precum si de catre sustinatori, acolo unde va fi cazul.
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent, valabil la data deschiderii ofertelor (in luna anterioara celei care se depune oferta), care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat, sau echivalent in cazul persoanelor juridice/fizice straine.
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (autoritati fiscale si administrative), valabil la data deschiderii ofertelor(in luna anterioara celei care se depune oferta), care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local -formular specific autoritatilor din Romania sau statului in care este inregistrat ofertantul.Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDocumente obligatorii: se va completaDeclaratia privind calitatea de participant la procedura ( formular nr.3)
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator.
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69^1din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.
Documente obligatorii : se va completaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006( formular nr.29)
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Director General -Anatoli Liber
Director Executiv - Dan Petrescu
Manager Sucurcale .Cornel PopManager Economic. Elena GrozavescuManager ConercialDacian RomanSef.Departament TehnicVladimir DavidSef Departament PAGSP IulianMunteanuIng.Responsabil cu Achizitiile ( UIP)Dan OgasanJurist Ramona VoinaEc.Irimia Luminita Anisoara
ing.(UIP) Adela PuichitaIng.(UIP) Sallai LadislauCertificat de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta
Documente obligatorii : Se va completaCertificatul de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta (formularul nr.30) Certificat constatator, (in original, copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul data de operatorul economic), emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului, valabil la data depunerii ofertelor (emis cu cel mult 30 de zile inainte de deschiderea ofertelor), din care sa rezulte:
a.Data inregistrarii societatii
b.Denumirea ofertantului si toate datele de identificare;
c.Cod caen
d.Codul unic de inregistrare;
e.Sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);
f.Structura actionariatului;
g.Numele reprezentantilor legali ai ofertantului;
h.Domeniul de activitate principal;
i.Domeniile de activitate secundare;
j.Situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezinta Certificatul constatator emis de ORCpentru conformitate , documentul in original/copie legalizata.
Persoane juridice/fizice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din care sa reiasa informatiia.Data inregistrarii societatii
b.Denumirea ofertantului si toate datele de identificare;
c.Cod caen
d.Codul unic de inregistrare;
e.Sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);
f.Structura actionariatului;
g.Numele reprezentantilor legali ai ofertantului;
h.Domeniul de activitate principal;
i.Domeniile de activitate secundare;
j.Situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globalaanuala medie pe ultimii 3 ani sa fie de minim 35.800.000, 00 LEI (pentru persoanele juridice romane) sau echivalentul sumei in EURO la cursul Banca Centrala Europeana valabil
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara. Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca a finalizat servicii de natura si complexitate similare cu prezentul contract ( a se vedea codurile CPV de la punctul II.1.6) pentru sectorul de apa si apa uzatain valoare de minim 17.900.000, 00 LEI.
Ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor se va accepta si experienta acumulata in anul 2011 si in lunile din 2012 pana la data limita de depunere a ofertelor.
Personal. Profilele profesionale ale expertilor principali care trebuie pusi la dispozitie de catre Prestator sunt:
1 - Expert principal 1: Lider de Echipa
Responsabilitati: Coordonarea si gestionarea contractului.Va reprezenta Consultantul de Supervizare in relatia cu Managerul de Proiect al Autoritatii Contractante si cu reprezentatii Contractorilor.
Calificare si aptitudini. Studii universitare/postuniversitare tehnice;
Experienta profesionala. Minim 5 ani de experienta in domeniul implementarii proiectelorsimilare de infrastructura de apa si apa uzata;
Experienta ca Manager de Proiect /Manager de Proiect Adjunct /Lider de echipa/Lider Adjunct de echipa dovedita prin participarea in cel putin un proiect similar si intr-o pozitie similara .2 -Expert principal 2 ? Lider Adjunct de Echipa
Responsabilitati. Sustinerea Liderului de Echipa in coordonarea si gestionarea contractului
Calificare si aptitudini. Studii universitare/postuniversitare tehnice.
Experienta profesionala. Minim 5 ani de experienta in domeniul implementarii proiectelorsimilare de infrastructura de apa si apa uzata.
Experienta ca Manager de Proiect /Manager de Proiect Adjunct / Lider de echipa/ Lider Adjunct de echipa dovedita prin participarea in cel putin un proiect similar si intr-o pozitie similara .
3 - Expert principal 3: Inginer Rezident 1 pentru contractele CS-CL-01 si CS-CL-03
Responsabilitati. Supervizarea si administrarea celor doua contracte de lucrari.Calificare si aptitudini.Studii superioare tehnice.
Experienta profesionala
Experienta profesionala de minim 5 ani in supervizare lucrari de construire / extindere si/sau reabilitare statie de tratare apa potabila si statie de epurare sau similare.
Participarea in calitate de Inginer Rezident in cel putin un proiect similar si intr-o pozitie similara
4 - Expert principal 4: Inginer Rezident 2 pentru contractele CS-CL-02 si CS-CL-04 si CS-CL-05
Responsabilitati. Supervizarea si administrarea celor trei contracte de lucrari.Calificare si aptitudini. Studii superioare tehnice.
Experienta profesionala.Experienta profesionala de minim 5 ani in supervizare lucrari de construire / extindere si/sau reabilitare statie de tratare apa potabila sau statie de epurare sau similare.
Participarea in calitate de Inginer Rezident in cel putin un proiect similar si intr-o pozitie similara .
5 - Expert principal 5: Inginer Rezident 3 pentru contractele CS-CL-7 si CS-CL-11
Responsabilitati. Supervizarea si administrarea celor doua contracte de lucrari.Calificare si aptitudini. Studii superioare tehnice.
Experienta profesionala
Experienta profesionala de minim 5 ani in supervizare lucrari de extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare, din care cel putin un an experienta in apa uzatasau similare.
Participarea in calitate de Inginer Rezident cel putin un proiect similar si intr-o pozitie similara .
6 - Expert principal 6: Inginer Rezident 4 pentru contractele CS-CL-6 si CS-CL-8
Responsabilitati. Supervizarea si administrarea celor doua contracte de lucrari.Calificare si aptitudini. Studii superioare tehnice.
Experienta profesionala
Experienta profesionala de minim 5 ani in supervizare lucrari de extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare, din care cel putin un an experienta in apa uzatasau similare.
Participarea in calitate de Inginer Rezident cel putin un proiect similar si intr-o pozitie similara.
7 - Expert principal 7: Inginer Rezident 5 pentru contractele CS-CL-9 si CS-CL- 10 si CS - CL- 12
Responsabilitati. Supervizarea si administrarea celor trei contracte de lucrari.Calificare si aptitudini. Studii superioare tehnice.
Experienta profesionala
Experienta profesionala de minim 5 ani in supervizare lucrari de extindere si/sau reabilitare retele de apa si/sau canalizare , sau similare.
Participarea in calitate de Inginer Rezident cel putin un proiect similar si intr-o pozitie similara.
8 - Expert principal 8 - Expert in tratarea apei / inginer proces
Responsabilitati. Verificarea proiectelor tehnice propuse de catre Antreprenori pentru statiile de tratare apa potabila.Participarea la testele de punere in functiune.
Verificarea manualelor de operare si mentenanta.
Calificare si aptitudiniStudii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice, civile, instalatii mecanice, ingineria mediului, imbunatatiri funciare sau echivalent.
Experienta profesionala
Participarea sa in cel putin un proiect similar si intr-o pozitie similara .
Experienta relevanta de minim 5 ani in echipe de consultanta pentru proiectare si supervizare proiecte de infrastructura apa sau similare.
9 - Expert principal 9 - Expert in epurarea apei uzate / inginer proces
Responsabilitati. Verificarea proiectelor tehnice propuse de catre Antreprenori pentru statiile de epurare apa uzata.Participarea la testele de punere in functiune.
Verificarea manualelor de operare si mentenanta.
Calificare si aptitudiniStudii superioare de lunga durata in domeniile constructii hidrotehnice, civile, instalatii mecanice, ingineria mediului, imbunatatiri funciare sau echivalent.
Experienta profesionala
Participarea sa in cel putin un proiect similar si intr-o pozitie similara .
Experienta relevanta de minim 5 ani in echipe de consultanta pentru proiectare si supervizare proiecte de infrastructura apa uzata sau similare.
10 - Expert principal 10 - Expert in automatizare / SCADAResponsabilitati. Verificarea proiectelor tehnice propuse de catre Antreprenori pentru instalatiile de automatizare/SCADA.Participarea la testele de punere in functiune.
Verificarea manualelor de operare si mentenanta.
Cooperarea cu echipa Beneficiarului si echipa asistentei tehnice pentru Management in definitivarea proiectului SCADA la nivelul Operatorului Regional.
Calificare si aptitudini. Studii superioare de lunga durata in domeniile de referinta;
Experienta profesionala
Participarea sa in cel putin un proiect similar si intr-o pozitie similara .
Experienta relevanta de minim 5 ani in echipe de consultanta pentru proiectare si supervizare proiecte de infrastructura apa si sau apa uzata sau similare.
11 - Expert principal 11 - Expert mecanic
Responsabilitati. Verificarea proiectelor tehnice propuse de catre Antreprenori pentru instalatiile mecanice.Participarea la testele de punere in functiune.
Verificarea manualelor de operare si mentenanta.
Calificare si aptitudini.Studii superioare de lunga durata in domeniile de referinta.
Experienta profesionala
Participarea sa in cel putin un proiect similar si intr-o pozitie similara.
Experienta relevanta de minim 5 ani in echipe de consultanta pentru proiectare si supervizare proiecte de infrastructura apa si sau apa uzata sau similare.
12 - Expert principal 12 - Expert structuri
Responsabilitati. Verificarea proiectelor tehnice propuse de catre Antreprenori pentru constructii/structuri.Participarea la testele de punere in functiune.
Verificarea manualelor de operare si mentenanta.
Calificare si aptitudiniStudii superioare de lunga durata in domeniul constructiilor civile si/sau industriale;
Experienta profesionala
Participarea sa in cel putin un proiect similar si intr-o pozitie similara .
Experienta relevanta de minim 5 ani in echipe de consultanta pentru proiectare si
supervizare proiecte de constructii de infrastructura apa si sau apa uzata sau similare.
13 - Expert principal 13 - Inginer revendicariResponsabilitati. Suport pentru echipa Inginerului in pregatirea determinarilor Inginerului pentru revendicarile contractuale ale Antreprenorului/Beneficiarului.
Calificare si aptitudiniStudii superioare de lunga durata in domeniul tehnic
Experienta profesionala
Participarea sa in cel putin un proiect similarsi intr-o pozitie similara .
Experienta relevanta de minim 5 ani in echipe de consultanta pentru proiectare si supervizare proiecte de constructii de infrastructura apa si apa uzata sau similare.
Expertii SecundariExpertii secundari, alti experti in afara expertilor principali, se definesc ca fiind toti expertii care vor avea un rol direct in indeplinirea activitatilor contractului.
Pentru fiecare expert secundar propus se va indica daca este vorba de un aport pe termen scurt sau lung, pentru a permite aplicarea costului unitar corespunzator pe om si unitate de timp conform bugetului detaliat.
Profilele profesionale ale expertilor secundari care trebuie pusi la dispozitie de catre Prestator sunt definite in cele ce urmeaza:
Diriginti de Santier
Responsabilitati. Inginerul va propune minim 14 diriginti de santier pentru a acoperi eficient toate contractele de lucrari si toate specialitatile din cadrul contractului de supervizare pentru urmatoarele domenii:
-constructii edilitare si de gospodarie comunala;
-drumuri;
-instalatii aferente constructiilor;
-retele;
Cerinte si calificari
Atestarea ca diriginte de santier conform cu legislatia in vigoare pentru domeniile susmentionate.
Participarea in calitate de diriginte de santier intr-un proiect similar.
Verificatori de Proiect
Responsabilitati
-Inginerul va propune un numar de specialisti verificatori de proiecte atestati pentru a acoperitoate contractele de lucrari si toate specialitatiledin cadrul contractului de supervizare pentru urmatoarele domenii:
A1-Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala - cu structura din beton,
beton armat, zidarie, lemn;
A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala - cu structura de rezistenta din metal, lemn;
B9-Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala;
C-Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile;
D-Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile;
Is-Instalatii sanitare, care cuprind:
- instalatii exterioare de alimentare cu apa;
- instalatii exterioare de canalizare
Ie-Instalatii electrice,
Cerinte si calificari. Atestat ca verificator de proiecte conform cu legislatia in vigoare pentru domeniile susmentionate.
Inginer constructii civile
Responsabilitati
Suport pentru echipa Inginerului in verificarea proiectelor tehnice propuse de catre Antreprenori pentru constructiile civile.Calificare si aptitudini.Studii superioare de lunga durata in domeniul constructiilor civile si/sau industriale.
Experienta profesionala de minim 1 an in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata sau similar.
Inginer electrician
Responsabilitati.
Suport pentru echipa Inginerului in verificarea proiectelor de instalatii eletrice, avize, etc , propuse de catre Antreprenori pentru contractele de tip Proiectare si executie.
Calificare si aptitudini.Studii superioare de lunga durata.Experienta profesionala de minim 1 an in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata sau similar.
Coordonator SSM
Atestat conform legislatiei nationale in vigoare.
Asistent Inginer Rezident/Inginer Masuratori
Responsabilitati:
Inginerul va propune minim 3 Asistenti pentru Inginerii Rezidenti/ Ingineri Masuratori pentru a acoperi eficient pregatirea documentelor de contract, IPCs, Rapoarte de progres, etc pentru toate contractele de lucrari.
Calificare si aptitudini: Studii superioare de lunga durata.Experienta profesionala de minim 1 an in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata sau similar.
Standarde de asigurare a calitatii
CerintaOfertantul trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii) valabil la data deschiderii ofertelor, in domeniul ce face obiectul contractului. In cazul in care exista asociati, toti ofertantii implicati trebuie sa detina acest certificat sau echivalentul acestuia. Nu se accepta certificat in curs de atestare. Nerespectarea cerintei minime duce la descalificarea ofertantului.
Standarde de protectie a mediului
Cerinta
Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 14001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al mediului) valabil la data deschiderii ofertelor, in domeniul ce face obiectul contractului. In cazul in care exista asociati, toti ofertantii implicati trebuie sa detina acest certificat, sau echivalentul acestuia. Nu se accepta certificat in curs de atestare. Nerespectarea cerintei minime duce la descalificarea ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.05.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.05.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.05.2012 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantul ofertantului va prezenta completat Formularul nr. 28 - Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Mediu / Fonduri de Coeziuni
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestor oferte.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile conform art.256^2 / OUG 34/ 2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. AQUACARAS S.A. Compartiment juridic
Adresa postala: Pta Republicii, nr 7, Localitatea: Resita, Cod postal: 320026, Romania, Tel. +40 255212459, Email: aq[email protected], Fax: +40 0255214421
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2012 08:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer