Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor pentru implementarea proiectului la sursa CET ?i de reabilitare a retelelor de termoficare in Municipiul Oradea


Anunt de participare numarul 144402/18.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: biroul achizitii publice, Tel. +4 0259437000, In atentia: manuela maghiar, Email: [email protected], Fax: +4 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor pentru implementarea proiectului la sursa CET ?i de reabilitare a retelelor de termoficare in Municipiul Oradea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: municipiul oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
conformCaietului de SarciniLucrarile pentru care prestatorul va presta serviciile de supervizare sunt urmatoarele: Componenta I: Activitatea I: Proiectare demolari, demontari magazii depozite si ateliere din CET OradeaActivitatea II: Executie lucrari demolari, demontari magazii depozite si ateliere din CET OradeaProiectare, obtinere avize si autorizatii in cadrul Activitatii I si constructii-montaj pentru realizarea lucrarilor in cadrul Activitatii II.Componenta II: Activitatea I: Proiectare retele de transport si distributieActivitatea II: Executie lucrari, inclusiv demontari /demolari pentru realizare retele de transport si distributie in Municipiul OradeaProiectare, obtinere avize si autorizatii in cadrul Activitatii I si constructii-montaj pentru realizarea lucrarilor in cadrul Activitatii II
Componenta III: Activitatea I: Proiectare de capacitati noi in sursaActivitatea II: Executie lucrari in sursa in Municipiul OradeaProiectare, obtinere avize si autorizatii in cadrul Activitatii I si constructii-montaj pentru realizarea lucrarilor in cadrul Activitatii II.Valoarea estimata a achizitiei cuprinde cota de cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 223646, 74 lei fara tva in conformitate cu prev. pct 11 din OUG 77/2012
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
79421100-2-Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform prevederilor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 5, 735, 445.34RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
64 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
da84.117, 00leiGarantia de participare poate fi constituita in urmatoarele forme: a) Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante conform formularului anexat (Formularul 2).b) ordin de plata , in contul RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea.c) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari - asigurare de garantii.Perioada de valabilitate a garantiei- 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul respingerii unor contestatii ca nefondate sau in cazul in care contestatia este retrasa, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, sume stabilite conform prevederilor art. 278^1 lit.cdin OUG 34/2006-Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul comunicat de BCE la data publicarii anuntului de participare Da7, 5% din valoarea fara tva a contractului se va putea constitui prin: a) scrisoare de garantie bancara (Formularul 3)b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o de o societate de asigurari-asigurare de garantiic) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest sens contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fide 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Fonduri europene (fondul de coeziune) = 50%-Co-finantare nationala = 45%-Co-finantare locala = 5%Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 3
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea unui CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta- in baza ORDINULUI 314/2010 INTRAT IN VIGOARE LA 20.10.2010 prin care certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Se solicita prezentarea unei declaratiicompletata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului, conform ? Formularului din documentatie- DECLARATIE privind calitatea de participant la procedura?Se solicita prezentarea unei declaratiicompletata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului, conform ? Formularului nr. 10- DECLARATIE privind situatia personala a ofertantului?- prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180 , 181 siart 69?1 din OUG 34/2006.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Nr crt Numele persoanelor ce detin functii de decizie Functia in cadrul autoritatii contractante
1 Bolojan Ilie Gavril Primar
2 Malan MirceaViceprimar
3 Muresan Ovidiu Viceprimar
4 Unita LucianConsilier Local
5 Ritli Laszlo CsongorConsilier Local
6 Felea Adrian IoanConsilier Local
7 Negrean Daniel Dumitru Consilier Local
8 Bonchis Ioan Consilier Local
9 Vulcu Daniel Sorin Consilier Local
10 Dan Octavian Consilier Local
11 Mohan Aurel George Consilier Local
12 Campan Ioan Consilier Local
13 Lascu Tudor Sebastian Consilier Local
14 Debelka Boglarka Lilla Consilier Local
15 Dulca Camelia Mariana Consilier Local
16 Popa Dan Lucian Consilier Local
17 Filimon Teofil Laviniu Consilier Local
18 Manea Mihai Consilier Local
19 Tau IoanConsilier Local
20 Pasztor Sandor Consilier Local
21 Huszar Istvan Eric Consilier Local
22 Delorean Ion Iulius Consilier Local
23 Szabo Jozsef Consilier Local
24 Sarkozi Zoltan Consilier Local
25 Corches Dorin Octavian Consilier Local
26 Ile Cristian Consilier Local
27 Coste Marina Adelina Consilier Local
28 Gal Sorin Calin Consilier Local
29 Borbei Eugenia Director executiv
Directia Juridica
30 Mihele Adriana Consilier
Directia Juridica
31 Florea Augustin Eduard Director executiv
Directia Economica
32 Has Nadia Ramona Sef serviciu
Directia Economica
33 Mos Florin Marius Director executiv
Directia Manag. Proiecte Finant. Internationala
34 Sim DumitruSef Serviciu Directia Manag. Proiecte Finant. Internationala
35 Delcea Cristian Eugen Consilier
Directia Manag. Proiecte Finant. Internationala
36 Sarac Ionut Pavel Consilier Directia Manag. Proiecte Finant. Internationala
37 Neag Mihaela Consilier Directia Manag. Proiecte Finant. Internationala
38 Maghiar Ioan Daniel Consilier Directia Manag. Proiecte Finant. Internationala
39 Marge Ileana Adina Sef Birou
Achizitii Publice
40 Kocsis Iuliana Elena Consilier Achizitii Publice
41 Maghiar Iulia Manuela Consilier Achizitii Publice
42 Dan Antoniu Sebastian Consilier Achizitii Publice
43 Marioara Sturz Consilier
44 Ciorba Ionut consilier
45 Daniel FranciscMembrii ai consiliului de Administratie al SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA
46 Dragos Gligor Florinel47 Florut Emil48 Gogoneata Emilia49 Miclaus Dan Sorin50 Szabo Stefan Gheza51 Todoca Traian Presedinte al CA
52 Dragos Gligor Florinel Director General
53 Daniel Francisc Director Tehnic
54 Ungur Calin Director productie
55 Rus Marcela Georgeta Director economic
56 Tigan Daniel Nicolae Director termoficare
57 Ciobanca Adrian Ioan Membru UIP
58 Pele Elena Daniela Membru UIP
59 Radu Roman Expert cooptat in comisia de evaluare dinpartea consultantului asocierea HILL INTERNATIONALPrezentare Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva). Certificatele de atestare fiscala/certificatele privind plata impozitelor si taxelor la bugetul local, trebuie sa prezinte situatia obligatiilor exigibilein luna anterioara celei in care se depun ofertele, in sensul ca acestea trebuie sa ateste ca ofertantul nu aredatorii exigibile inluna anterioara termenului limita de depunere a ofertei.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertei.
Forma de prezentare: copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul".Aplicabilitatea in cadrul procedurii (1):
? In situatia in care din documentele solicitate la capitolul III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.180 art.181 sau de art. 69?1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractractului de achizitie publica. Sunt asimilati situatiei expuse mai sus ofertantii care au emise pe numele lor documente constatatoare inregistrate la ANRMAP, care atesta neindeplinirea obligatiilor contractuale in sensul prevederilor art 181 din OUG 34/2006 respectiv ale art.97^1 din HG nr.925/2006.
? In situatia in care cele declarate in cadrul CERTIFICATului de participare la licitatie cu oferta independenta, se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta ofertantul in cauza va fi descalificat in baza punctului II.2 din certificatul in cauza.
Nota:
In cazul persoanelor juridice straine, autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus. In ceea ce priveste cazurile mentionate la art. 180, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti ofertantii, aceste solicitari se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste candidatul sau ofertantul.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Note: a. Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181, 180 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractantib. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a, c1 si d
c. In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181, 180, 69ind1 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat Se va completa Formularul 29. De asemenea Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire ? art69^1. solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata-certificatul trebuie sa ateste ca: ? obiectul de activitate al ofertantului permite prestarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei
? la datele la zi ale firmei, nu figureaza mentiuni referitoare la faptul ca ofertantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de un judecator sindicForma de prezentare- certificatul se va prezenta in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul".Aplicabilitatea in cadrul procedurii (2):
? In situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac biectul achizitiei conditia referitoare la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) va fi considerata neindeplinita iar oferta inacceptabila in bza art 36 alin 1 lit b din HG 925/2006.
Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5 alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus ?[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate?. Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizatConditie de calificare : Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) la data de 25 a lunii anterioare termenului limita de depunere a ofertei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima impusa pentru media cifrei de afaceri globale, anuala aferenta ultimilor 3 anieste ca aceasta sa fie mai mare sau egala cu 5 000 000 lei. .Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int- Euro foreign exchange reference rates) pentru data de 31.12 a anului pentru care au fost intocmite situatiile financiare respective .An Curs de schimb RON/EUR
2010 4, 2122
2011 4, 2391
2012 4.4593
se vor prezenta:
1. Fisa de informatii generale -(Formular nr. 11 - INFORMATII GENERALE) din care sa reiasa datele de identificare si contact ale ofertantului precum si cifra de afaceri globala anuala aferenta ultimilor 3 ani.2.prezentarea de copii certificate pentru conformitate cu originalul dupa bilantul contabil sau extrase de bilant pe anii2010, 2011, 2012, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, conform prevederilor art 185 lit b din OUG 34/2006. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.In cazul solicitarii sprijinului din parte unor terti se vor completa si vor prezenta Formularele: nr. 27, nr. 28,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Fisa de informatii generale -(Formular nr. 11 - INFORMATII GENERALE) din care sa reiasa datele de identificare si contact ale ofertantului precum si cifra de afaceri globala anuala aferenta ultimilor 3 ani.2.prezentarea de copii certificate pentru conformitate cu originalul dupa bilantul contabil sau extrase de bilant pe anii2010, 2011, 2012, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, conform prevederilor art 185 lit b din OUG 34/2006. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.In cazul solicitarii sprijinului din parte unor terti se vor completa si vor prezenta Formularele: nr. 27, nr. 28,
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: declaratie privind lista principalelor prestari de serviciiin ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei)- prin care sa se facadovada ca Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economiciin ultimii 3 ani financiari, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei a a dus la bun sfarsit in cadrul unuia sau mai multor contracte similare, prestarea de servicii de natura si complexitatea celor prevazute in cadrul caietului de sarcini, respectiv servicii de supervizare constand in servicii de dirigentie de santier pentru lucrari de constructie in domeniul: ? sistemelor centralizate de incalzire si/sau reabilitare si/sau extindere sisteme de transport si distributie si/ sau extindere / reabilitare sursa
si/sau
? infrastructurii de apa si/sau apa uzatasi/sau reabilitare si/sau extindere sisteme de apa si/sau sisteme de canalizarecu o valoare cumulata egala sau mai mare decat suma de 4.897.200 lei. fara TVANOTA: Conform art 13 din Ordinul ANRMAP 509/2011 prin formula "servicii duse la bun sfarsit" se inteleg: - servicii receptionate partial;
- servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).
Autoritatea contractanta accepta si considera cerinta indeplinita daca operatorul economic prezinta ca experienta similara oricare varianta din cele mentionate mai sus.
Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int- Euro foreign exchange reference rates) pentru anul in care contractul pentru respectivul contract a fost semnat.Se vor prezenta: Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (calculati de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor);Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa rezulte in mod obligatoriubeneficiarii, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor. -pentru fiecare contract in parte.In cazul solicitarii sprijinului din partea unor terti se vor completa si vor prezenta Formularele: nr. 26, nr. 28, 29Forma de prezentare- in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul".
A. RESURSE UMANE :
Cerinta 2:
EXPERTII CHEIE
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie urmatoarea echipa de proiect ? EXPERTI CHEIE - Conform subcerintelor de mai jos.
2.1 Lider de Echipa/ Manager de Proiect - Expert cheie 1: Va fi Liderul Echipei Supervizorului si va ocupa si pozitia de:
? Inginer Rezident pentru contractul de demolari, pe durata contractului de demolari si? Expert in domeniul constructiilor pentru toate contractele de lucrari, pe intreaga durata a contractului de supervizare.
Calificari si competente: ? Diploma de licenta in inginerie, specialitatea Constructii civile, industriale si agricole.
? Detinerea de competente relevante privind managementul de proiect dovedite prin certificate recunoscute cel putin la nivel national, cum ar fi ?Manager de proiect? - cod C.O.R. 241919 sau similar;
Experienta profesionala generalaCel putin 3 ani de experienta:
? in domeniul serviciilor de supervizare a lucrarilor de constructii-montaj industriale in conformitate cu conditiile de contract tip FIDIC*)sau similarsi/sau? in managementul contractelor de lucrari in conformitate cu conditiile de contract tip FIDIC*) sau similar
Experienta profesionala specifica
Minim 1 (un) proiect de investitii, in domeniul lucrarilor de constructii-montaj, industriale de complexitate asemanatoare, unde a ocupat pozitia de:
? coordonator/ sef de proiect sau
? Manager sau
? Lider de echipa sau
? Lider Adjunct de echipa sau similarsi in care a prestat servicii de supervizare lucrari sau coordonare executie lucrari in conformitate cu conditiile de contract tip FIDIC* sau similar).NOTA:
*) Un contract de supervizare poate fi considerat similar cu unul desfasurat in baza conditiilor Generale de Contract FIDIC, daca: ? Supervizorul verifica:
o Calitatea lucrarilor executate, si conformitatea acestora cu proiectul si specificatiile;
oConformitatea cu programul de executie a lucrarilor;
o Respectarea obligatiilor contractuale ale Partilor;
? Supervizorul certifica valoarea lucrarilor executate, spre efectuarea platii de catre Beneficiar;
? Supervizorul emite modificari (specificatii tehnice sau altele);
Supervizorul analizeaza revendicarile Partilor si emite decizii in privinta modului de solutionare a acestora.
Se vor prezenta o singura data pentru intreg personalul urmatoarele formulare:
1.Formular Personalul cheie angajat in contract; se va completa Formularul nr. 20
2.Formular declaratie privind personalul implicat direct in indeplinirea contractului; (se va completa Formularul nr. 16)
3.Formular -Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere; se va completa Fornularul nr. 19Se vor atasapentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: 1.Formular Experienta profesionala a personalului cheie; se va completa Formularul nr. 20- Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17) De asemenea, pentru a se putea verifica echivalenta unui contract cu tipul FIDIC, din CV vor trebui sa rezulte atributiile supervizorului conform mentiunilor de la nota de mai jos.
2.Copii dupa diploma/ diplome/ certificari mentionata/ mentionate in CV-uri, care sa probeze calificarile si competentele indicate in CV3. se vor solicita doar ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator, inainte de intocmirea raportului procedurii- copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala generala si specifica indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute. Se va evidentia pozitia si durata in care a lucrat ca expert; natura serviciilor prestate.-4.Declaratie de disponibilitate - Pentru fiecare expert solicitat se va completa F18
2.2 Inginer Rezident 1 ? (Retele de transport si distributie energie termica) - Expert cheie 2: Calificari si competente: ? Diploma de licenta in inginerie, specialitatea, Energetica sau orice alta specialitate din domeniul lucrarilor de constructie/ reabilitari de retele primare de transport agent termic/ retele secundare de distributie si Puncte termice.
Experienta profesionala generala:
Cel putin 3 ani de experienta:
? in domeniul serviciilor de supervizare a lucrarilor de constructii-montaj industriale in conformitate cu conditiile de contract FIDIC sau similare*)si/sau? in managementul contractelor de lucrari in conformitate cu conditiile de contract FIDIC sau similare*).Experienta profesionala specifica:
Minim 1 (un) proiect de investitii, in domeniul lucrarilor de reabilitari/ executie de retele primare de transport agent termic/ retele secundare de distributie si Puncte termice, unde a ocupat pozitia de:
? coordonator/ sef de proiect sau
? Manager sau
? Lider de echipa sau
? Lider Adjunct de echipa sau? Inginer Rezident sau
? Sef de santier sau similarsi in care a prestat servicii de supervizare lucrari sau coordonare executie lucrari in conformitate cu conditiile de contract FIDIC sau similare*).Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17)
NOTA:
*) Un contract de supervizare poate fi considerat similar cu unul desfasurat in baza conditiilor Generale de Contract FIDIC, daca: ? Supervizorul verifica:
o Calitatea lucrarilor executate, si conformitatea acestora cu proiectul si specificatiile;
oConformitatea cu programul de executie a lucrarilor;
o Respectarea obligatiilor contractuale ale Partilor;
? Supervizorul certifica valoarea lucrarilor executate, spre efectuarea platii de catre Beneficiar;
? Supervizorul emite modificari (specificatii tehnice sau altele);
Supervizorul analizeaza revendicarile Partilor si emite decizii in privinta modului de solutionare a acestora.
Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: 1.Formular Experienta profesionala a personalului cheie; se va completa Formularul nr. 20- Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17) De asemenea, pentru a se putea verifica echivalenta unui contract cu tipul FIDIC din CV vor trebui sa rezulte atributiile supervizorului conform mentiunilor de la nota de mai sus.
2.Copii dupa diploma/ diplome/ certificari mentionata/ mentionate in CV-uri, care sa probeze calificarile si competentele indicate in CV3. se vor solicita doar ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator, inainte de intocmirea raportului procedurii- copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala generala si specifica indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute. Se va evidentia pozitia si durata in care a lucrat ca expert; natura serviciilor prestate4.Declaratie de disponibilitate in original - Pentru fiecare expert solicitat conform se va completa Formularul nr. 18Declaratie de disponibilitate, al carei scop este urmatorul: ? Expertii trebuie sa se angajeze ca vor fi disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pentru toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia finala, dupa cum este indicat in Caietul de sarcini.
2.3 Inginer Rezident 2 ? (Implementare proiect la sursa) - Expert cheie 3: Calificari si competente: ? Diploma de licenta in inginerie, specialitatea Energetica sau orice alta specialitate din domeniul lucrarilor de constructie/ reabilitari in cadrul Centralelor electro-termice.
Experienta profesionala generala:
Cel putin 3 ani de experienta:
? in domeniul serviciilor de supervizare a lucrarilor de constructii-montaj industriale in conformitate cu conditiile de contract FIDIC sau similare*)si/sau? in managementul contractelor de lucrari in conformitate cu conditiile de contract FIDIC sau similare*).Experienta profesionala specifica: Minim 1 (un) proiect de investitii, in domeniul lucrarilor de reabilitari/ executie/ introducere a unor echipamente noi in sursa de producere a energiei electrice si termice, de complexitate asemanatoare, unde a ocupat pozitia de:
? coordonator/ sef de proiect sau
? Manager sau
? Lider de echipa sau
? Lider Adjunct de echipa sau? Inginer Rezident sau
? Sef de santier sau similarsi in care a prestat servicii de supervizare lucrari sau coordonare executie lucrari in conformitate cu conditiile de contract FIDIC sau similare*). Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17)
NOTA:
*) Un contract de supervizare poate fi considerat similar cu unul desfasurat in baza conditiilor Generale de Contract FIDIC, daca: ? Supervizorul verifica:
o Calitatea lucrarilor executate, si conformitatea acestora cu proiectul si specificatiile;
oConformitatea cu programul de executie a lucrarilor;
o Respectarea obligatiilor contractuale ale Partilor;
? Supervizorul certifica valoarea lucrarilor executate, spre efectuarea platii de catre Beneficiar;
? Supervizorul emite modificari (specificatii tehnice sau altele);
Supervizorul analizeaza revendicarile Partilor si emite decizii in privinta modului de solutionare a acestora.
Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: 1.Formular Experienta profesionala a personalului cheie; se va completa Formularul nr. 20- Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17) De asemenea, pentru a se putea verifica echivalenta unui contract cu tipul FIDIC din CV vor trebui sa rezulte atributiile supervizorului conform mentiunilor de la nota de mai sus.
2.Copii dupa diploma/ diplome/ certificari mentionata/ mentionate in CV-uri, care sa probeze calificarile si competentele indicate in CV3.copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala generala si specifica indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute. Se va evidentia pozitia si durata in care a lucrat ca expert; natura serviciilor prestate se vor solicita doar ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator, inainte de intocmirea raportului procedurii
4.Declaratie de disponibilitate in original Pentru fiecare expert solicitat conform se va completa Formularul nr. 18Declaratie de exclusivitate si disponibilitate, al carei scop este urmatorul: ? Expertii trebuie sa se angajeze ca vor fi disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pentru toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia finala, dupa cum este indicat in Caietul de sarcini.
2.4 Inginer Rezident 3 (demolari)/ Expert Constructii - Expert cheie 4: Va ocupa pozitia de Inginer Rezident pentru contractul de demolari si va fi si Expertul in domeniul constructiilor pentru toate contractele de lucrari, pe intreaga durata a contractului de supervizare.
Calificari si competente: ? Diploma de licenta in inginerie, specialitatea Constructii civile, industriale si agricole.
Experienta profesionala generala:
Cel putin 3 ani de experienta:
? in domeniul serviciilor de supervizare a lucrarilor de constructii-montaj industriale in conformitate cu conditiile de contract FIDIC sau similare*)si/sau? in managementul contractelor de lucrari in conformitate cu conditiile de contract FIDIC sau similare*).Experienta profesionala specifica:
Minim 1 (un) proiect de investitii, in domeniul lucrarilor de reabilitari/ executie/ introducere a unor echipamente noi in sursa de producere a energiei electrice si termice sau lucrarilor de reabilitari/ executie de lucrari de retele primare de transport agent termic/ de retele secundare de distributie si de Puncte termice, de complexitate similara, sau lucrari de complexitate similara in domeniul infrastructurii de mediu, unde a ocupat cel putin pozitia de:
? Inginer Rezident sau
? Expert constructii sau
? Sef de santier structuri sau similarsi in care a prestat servicii de supervizare lucrari sau coordonare executie lucrari in conformitate cu conditiile de contract FIDIC sau similare*). Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17)NOTA:
*) Un contract de supervizare poate fi considerat similar cu unul desfasurat in baza conditiilor Generale de Contract FIDIC, daca: ? Supervizorul verifica:
o Calitatea lucrarilor executate, si conformitatea acestora cu proiectul si specificatiile;
oConformitatea cu programul de executie a lucrarilor;
o Respectarea obligatiilor contractuale ale Partilor;
? Supervizorul certifica valoarea lucrarilor executate, spre efectuarea platii de catre Beneficiar;
? Supervizorul emite modificari (specificatii tehnice sau altele);
Supervizorul analizeaza revendicarile Partilor si emite decizii in privinta modului de solutionare a acestora.
Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: 1.Formular Experienta profesionala a personalului cheie; se va completa Formularul nr. 20- Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17) De asemenea, pentru a se putea verifica echivalenta unui contract cu tipul FIDIC din CV vor trebui sa rezulte atributiile supervizorului conform mentiunilor de la nota de mai sus.
2.Copii dupa diploma/ diplome/ certificari mentionata/ mentionate in CV-uri, care sa probeze calificarile si competentele indicate in CV3.copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala generala si specifica indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute. Se va evidentia pozitia si durata in care a lucrat ca expert; natura serviciilor prestate se vor solicita doar ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator, inainte de intocmirea raportului procedurii
4.Declaratie de disponibilitate in original Pentru fiecare expert solicitat conform se va completa Formularul nr. 18Declaratie de exclusivitate si disponibilitate, al carei scop este urmatorul: ? Expertii trebuie sa se angajeze ca vor fi disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pentru toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia finala, dupa cum este indicat in Caietul de sarcini.
2.5 Inginer Asigurarea calitatii - Expert cheie 5:
Calificari si competente: ? Diploma de licenta in domeniul tehnic sau echivalent, in orice specialitate din domeniul lucrarilor, care fac obiectul supervizarii? Certificat MEC_ Cod COR 242302 ? Manager al sistemelor de management al calitatii sau echivalent
Experienta profesionala generala:
Cel putin 3 de ani de experienta profesionala in domeniul studiilor;
Experienta profesionala specificaMinim 1 (un) proiect de investitii, in domeniul lucrarilor de constructii-montaj, industriale de complexitate asemanatoare in care a avut atributii privind asigurarea calitatii. Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17)
NOTA:
? *) Un contract de supervizare poate fi considerat similar cu unul desfasurat in baza conditiilor Generale de Contract FIDIC, daca: ? Supervizorul verifica:
o Calitatea lucrarilor executate, si conformitatea acestora cu proiectul si specificatiile;
oConformitatea cu programul de executie a lucrarilor;
o Respectarea obligatiilor contractuale ale Partilor;
? Supervizorul certifica valoarea lucrarilor executate, spre efectuarea platii de catre Beneficiar;
? Supervizorul emite modificari (specificatii tehnice sau altele);
Supervizorul analizeaza revendicarile Partilor si emite decizii in privinta modului de solutionare a acestora.
Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: 1.Formular Experienta profesionala a personalului cheie; se va completa Formularul nr. 20- Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17) De asemenea, pentru a se putea verifica echivalenta unui contract cu tipul FIDIC din CV vor trebui sa rezulte atributiile supervizorului conform mentiunilor de la nota de mai sus.2.Copii dupa diploma/ diplome/ certificari mentionata/ mentionate in CV-uri, care sa probeze calificarile si competentele indicate in CV3.copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala generala si specifica indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute. Se va evidentia pozitia si durata in care a lucrat ca expert; natura serviciilor prestate se vor solicita doar ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator, inainte de intocmirea raportului procedurii
4.Declaratie de disponibilitate in original Pentru fiecare expert solicitat conform se va completa Formularul nr. 18Declaratie de exclusivitate si disponibilitate, al carei scop este urmatorul: ? Expertii trebuie sa se angajeze ca vor fi disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pentru toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia finala, dupa cum este indicat in Caietul de sarcini.
2.6 Expert Automatizari/ Instalatii electrice industriale - Expert cheie 6Calificari si competente:
Diploma de licenta in domeniul tehnic sau echivalent, specialitatea Instalatii, Automatica, Electro-energetica, electrotehnica sau echivalent relevant pentru proiect.Experienta profesionala generala:
Minim 3 ani de experienta in lucrari din domeniul automatizarilor si instalatiilor electrice industrialeExperienta profesionala specifica: Minim 1 (un) proiect de investitii, in care a prestat servicii de supervizare lucrari sau coordonare executie lucrari in domeniul instalatiilor de automatizare si/ sau electrice industriale Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17)NOTA:
*) Un contract de supervizare poate fi considerat similar cu unul desfasurat in baza conditiilor Generale de Contract FIDIC, daca: ? Supervizorul verifica:
o Calitatea lucrarilor executate, si conformitatea acestora cu proiectul si specificatiile;
oConformitatea cu programul de executie a lucrarilor;
o Respectarea obligatiilor contractuale ale Partilor;
? Supervizorul certifica valoarea lucrarilor executate, spre efectuarea platii de catre Beneficiar;
? Supervizorul emite modificari (specificatii tehnice sau altele);
Supervizorul analizeaza revendicarile Partilor si emite decizii in privinta modului de solutionare a acestora.
Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: 1.Formular Experienta profesionala a personalului cheie; se va completa Formularul nr. 20- Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17) De asemenea, pentru a se putea verifica echivalenta unui contract cu tipul FIDIC din CV vor trebui sa rezulte atributiile supervizorului conform mentiunilor de la nota de mai sus.
2.Copii dupa diploma/ diplome/ certificari mentionata/ mentionate in CV-uri, care sa probeze calificarile si competentele indicate in CV3.copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala generala si specifica indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute. Se va evidentia pozitia si durata in care a lucrat ca expert; natura serviciilor prestate se vor solicita doar ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator, inainte de intocmirea raportului procedurii
4.Declaratie de disponibilitatein original Pentru fiecare expert solicitat conform se va completa Formularul nr. 18Declaratie de exclusivitate si disponibilitate, al carei scop este urmatorul: ? Expertii trebuie sa se angajeze ca vor fi disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pentru toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia finala, dupa cum este indicat in Caietul de sarcini.
2.7 Expert montaj si punere in functiune turbogeneratoare cu gaz prevazute cu cazane recuperatoare ? Expert cheie 7
Calificari si competente: ? Diploma de licenta in inginerie, specialitatea Masini termice, Energetica sau orice alta specialitate din domeniul lucrarilor in cadrul Centralelor electro-termice.
Experienta profesionala generala:
Cel putin 3 ani de experienta in domeniul montajului si punerii in functiune a turbogeneratoarelor cu gaz prevazute cu cazane recuperatoareExperienta profesionala specifica:
Minim 1 (un) proiect de investitii, in domeniul lucrarilor de reabilitari/ executie/ introducere a unor echipamente noi in sursa de producere a energiei electrice si termice, de complexitate asemanatoare, unde a ocupat pozitia de:
? Coordonator de proiect sau? Lider sau Lider Adjunct sau
? Inginer Rezident sau
? Sef Santier sau
? Coordonator sau Expert montaj si punere in functiunesau similar si in care a prestat servicii de supervizare sau coordonare montaj si punere in functiune aturbogeneratoarelor cu gaz prevazute cu cazane recuperatoare. Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17)
NOTA:
*) Un contract de supervizare poate fi considerat similar cu unul desfasurat in baza conditiilor Generale de Contract FIDIC, daca: ? Supervizorul verifica:
o Calitatea lucrarilor executate, si conformitatea acestora cu proiectul si specificatiile;
oConformitatea cu programul de executie a lucrarilor;
o Respectarea obligatiilor contractuale ale Partilor;
? Supervizorul certifica valoarea lucrarilor executate, spre efectuarea platii de catre Beneficiar;
? Supervizorul emite modificari (specificatii tehnice sau altele);
Supervizorul analizeaza revendicarile Partilor si emite decizii in privinta modului de solutionare a acestora.
Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: 1.Formular Experienta profesionala a personalului cheie; se va completa Formularul nr. 20- Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17) De asemenea, pentru a se putea verifica echivalenta unui contract cu tipul FIDIC din CV vor trebui sa rezulte atributiile supervizorului conform mentiunilor de la nota de mai sus.
2. Copii dupa diploma/ diplome/ certificari mentionata/ mentionate in CV-uri, care sa probeze calificarile si competentele indicate in CV3.copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala generala si specifica indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute. Se va evidentia pozitia si durata in care a lucrat ca expert; natura serviciilor prestate se vor solicita doar ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator, inainte de intocmirea raportului procedurii
4.Declaratie de disponibilitate Pentru fiecare expert solicitat conform se va completa Formularul nr. 18Declaratie de exclusivitate si disponibilitate, al carei scop este urmatorul: ? Expertii trebuie sa se angajeze ca vor fi disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pentru toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia finala, dupa cum este indicat in Caietul de sarcini.
Cerinta 4: SUBCONTRACTANTII
Informatii priviind subcontractantiiSe accepta subcontractarea propunerii tehnice in limita unui procent de 30%.
Se va completaDeclaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Formularele nr. 21, nr. 22, nr. 23
Nota:
a. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.
b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.Pentru subcontractanti se va prezenta in original sau copie legalizata Formularul nr. 22 completat, semnat si stampilat.in documentele prezentatesa se evidentieze: -datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, -specializarea acestora precum si -informatii privind proportia in care contractulurmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti mentionandu-se valoarea si tipul operatiunilor ce vor fi executate de catre subcontractantSubcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu se incadreaza la prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006, conform formularului din documentatia de atribuire;
Cerinta 5: ASOCIEREA (daca este cazul)
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa i?i legalizeze din punct de vedere formal asocierea.In cazul in care oferta comuna este declarata ca?tigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006.
se va prezenta Acordul de asociere-cf formular documentatie si sarcinile care revin fiecarei parti in original sau copie legalizata, din care sa rezulte:
- cine este liderul asociatiei si- partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric , procent din valoarea contractului si tipuri de activitati/ etc. realizate de fiecare in parte), - inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si- imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei.In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta si traducere autorizata si autentificata in limba romana dupa acesta.
Nota: Pentru fiecare asociat, se vor prezenta toate documentele solicitate la Situatia personala a ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, Informatii privind capacitatea tehnica si Informatii privind capacitatea profesionala, precum si orice alte documente
Sa faca dovada implementarii Sistemului de management de calitate in conformitate cu ISO 9001:2008, sau echivalent pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (calculati de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor);Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa rezulte in mod obligatoriubeneficiarii, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor. -pentru fiecare contract in parte.In cazul solicitarii sprijinului din partea unor terti se vor completa si vor prezenta Formularele: nr. 26, nr. 28, 29Forma de prezentare- in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul".Se vor prezenta o singura data pentru intreg personalul urmatoarele formulare: 1.Formular Personalul cheie angajat in contract; se va completa Formularul nr. 202.Formular declaratie privind personalul implicat direct in indeplinirea contractului; (se va completa Formularul nr. 16)3.Formular -Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere; se va completa Fornularul nr. 19Se vor atasapentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: 1.Formular Experienta profesionala a personalului cheie; se va completa Formularul nr. 20- Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17) De asemenea, pentru a se putea verifica echivalenta unui contract cu tipul FIDIC, din CV vor trebui sa rezulte atributiile supervizorului conform mentiunilor de la nota de mai jos.2.Copii dupa diploma/ diplome/ certificari mentionata/ mentionate in CV-uri, care sa probeze calificarile si competentele indicate in CV3. se vor solicita doar ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator, inainte de intocmirea raportului procedurii- copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala generala si specifica indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute. Se va evidentia pozitia si durata in care a lucrat ca expert; natura serviciilor prestate.-4.Declaratie de disponibilitate - Pentru fiecare expert solicitat se va completa Formularul nr. 18, al carei scop este urmatorul: ? Expertii trebuie sa se angajeze ca vor fi disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pentru toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia finala, dupa cum este indicat in Caietul de sarcini.Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: 1.Formular Experienta profesionala a personalului cheie; se va completa Formularul nr. 20- Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17) De asemenea, pentru a se putea verifica echivalenta unui contract cu tipul FIDIC din CV vor trebui sa rezulte atributiile supervizorului conform mentiunilor de la nota de mai sus.2.Copii dupa diploma/ diplome/ certificari mentionata/ mentionate in CV-uri, care sa probeze calificarile si competentele indicate in CV3. se vor solicita doar ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator, inainte de intocmirea raportului procedurii- copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala generala si specifica indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute. Se va evidentia pozitia si durata in care a lucrat ca expert; natura serviciilor prestate4.Declaratie de disponibilitate in original - Pentru fiecare expert solicitat conform se va completa Formularul nr. 18Declaratie de disponibilitate, al carei scop este urmatorul: ? Expertii trebuie sa se angajeze ca vor fi disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pentru toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia finala, dupa cum este indicat in Caietul de sarcini.Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: 1.Formular Experienta profesionala a personalului cheie; se va completa Formularul nr. 20- Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17) De asemenea, pentru a se putea verifica echivalenta unui contract cu tipul FIDIC din CV vor trebui sa rezulte atributiile supervizorului conform mentiunilor de la nota de mai sus.2.Copii dupa diploma/ diplome/ certificari mentionata/ mentionate in CV-uri, care sa probeze calificarile si competentele indicate in CV3.copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala generala si specifica indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute. Se va evidentia pozitia si durata in care a lucrat ca expert; natura serviciilor prestate se vor solicita doar ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator, inainte de intocmirea raportului procedurii4.Declaratie de disponibilitate in original Pentru fiecare expert solicitat conform se va completa Formularul nr. 18Declaratie de exclusivitate si disponibilitate, al carei scop este urmatorul: ? Expertii trebuie sa se angajeze ca vor fi disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pentru toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia finala, dupa cum este indicat in Caietul de sarcini.Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: 1.Formular Experienta profesionala a personalului cheie; se va completa Formularul nr. 20- Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17) De asemenea, pentru a se putea verifica echivalenta unui contract cu tipul FIDIC din CV vor trebui sa rezulte atributiile supervizorului conform mentiunilor de la nota de mai sus.2.Copii dupa diploma/ diplome/ certificari mentionata/ mentionate in CV-uri, care sa probeze calificarile si competentele indicate in CV3.copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala generala si specifica indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute. Se va evidentia pozitia si durata in care a lucrat ca expert; natura serviciilor prestate se vor solicita doar ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator, inainte de intocmirea raportului procedurii4.Declaratie de disponibilitate in original Pentru fiecare expert solicitat conform se va completa Formularul nr. 18Declaratie de exclusivitate si disponibilitate, al carei scop este urmatorul: ? Expertii trebuie sa se angajeze ca vor fi disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pentru toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia finala, dupa cum este indicat in Caietul de sarcini.Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: 1.Formular Experienta profesionala a personalului cheie; se va completa Formularul nr. 20- Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17) De asemenea, pentru a se putea verifica echivalenta unui contract cu tipul FIDIC din CV vor trebui sa rezulte atributiile supervizorului conform mentiunilor de la nota de mai sus.2.Copii dupa diploma/ diplome/ certificari mentionata/ mentionate in CV-uri, care sa probeze calificarile si competentele indicate in CV3.copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala generala si specifica indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute. Se va evidentia pozitia si durata in care a lucrat ca expert; natura serviciilor prestate se vor solicita doar ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator, inainte de intocmirea raportului procedurii4.Declaratie de disponibilitate in original Pentru fiecare expert solicitat conform se va completa Formularul nr. 18Declaratie de exclusivitate si disponibilitate, al carei scop este urmatorul: ? Expertii trebuie sa se angajeze ca vor fi disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pentru toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia finala, dupa cum este indicat in Caietul de sarcini.Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: 1.Formular Experienta profesionala a personalului cheie; se va completa Formularul nr. 20- Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17) De asemenea, pentru a se putea verifica echivalenta unui contract cu tipul FIDIC din CV vor trebui sa rezulte atributiile supervizorului conform mentiunilor de la nota de mai sus.2.Copii dupa diploma/ diplome/ certificari mentionata/ mentionate in CV-uri, care sa probeze calificarile si competentele indicate in CV3.copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala generala si specifica indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute. Se va evidentia pozitia si durata in care a lucrat ca expert; natura serviciilor prestate se vor solicita doar ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator, inainte de intocmirea raportului procedurii4.Declaratie de disponibilitatein original Pentru fiecare expert solicitat conform se va completa Formularul nr. 18Declaratie de exclusivitate si disponibilitate, al carei scop este urmatorul: ? Expertii trebuie sa se angajeze ca vor fi disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pentru toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia finala, dupa cum este indicat in Caietul de sarcini.Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: 1.Formular Experienta profesionala a personalului cheie; se va completa Formularul nr. 20- Studiile si experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor mentionate. Cv ?ul se va prezenta pentru fiecare persoana solicitata in FDA si nominalizata, in parte(se va completa Formularul nr. 17) De asemenea, pentru a se putea verifica echivalenta unui contract cu tipul FIDIC din CV vor trebui sa rezulte atributiile supervizorului conform mentiunilor de la nota de mai sus.2. Copii dupa diploma/ diplome/ certificari mentionata/ mentionate in CV-uri, care sa probeze calificarile si competentele indicate in CV3.copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala generala si specifica indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute. Se va evidentia pozitia si durata in care a lucrat ca expert; natura serviciilor prestate se vor solicita doar ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator, inainte de intocmirea raportului procedurii4.Declaratie de disponibilitate Pentru fiecare expert solicitat conform se va completa Formularul nr. 18Declaratie de exclusivitate si disponibilitate, al carei scop este urmatorul: ? Expertii trebuie sa se angajeze ca vor fi disponibili, capabili si dispusi sa lucreze pentru toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia finala, dupa cum este indicat in Caietul de sarcini.Se va completaDeclaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Formularele nr. 21, nr. 22, nr. 23Nota: a. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.Pentru subcontractanti se va prezenta in original sau copie legalizata Formularul nr. 22 completat, semnat si stampilat.in documentele prezentatesa se evidentieze: -datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, -specializarea acestora precum si -informatii privind proportia in care contractulurmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti mentionandu-se valoarea si tipul operatiunilor ce vor fi executate de catre subcontractantSubcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu se incadreaza la prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006, conform formularului din documentatia de atribuire;Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa i?i legalizeze din punct de vedere formal asocierea.In cazul in care oferta comuna este declarata ca?tigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006.se va prezenta Acordul de asociere-cf formular documentatie si sarcinile care revin fiecarei parti in original sau copie legalizata, din care sa rezulte: - cine este liderul asociatiei si- partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric , procent din valoarea contractului si tipuri de activitati/ etc. realizate de fiecare in parte), - inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si- imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei.In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta si traducere autorizata si autentificata in limba romana dupa acesta.Nota: Pentru fiecare asociat, se vor prezenta toate documentele solicitate la Situatia personala a
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer