Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru supervizarea proiectelor


Anunt de participare (utilitati) numarul 65533/04.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Somes S.A.
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Punct(e) de contact: Pop Iuliana, Tel.0264591444, Email: [email protected], Fax: 0264592619, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Asistenta tehnica pentru supervizarea proiectelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Aria deservita de operatorul regional Compania de Apa SOMES, judetele Cluj si Salaj: Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Huedin, Zalau, Simleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei;
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de Consultanta pentru supervizarea implementarii Proiectului Cluj/Salaj: surse, tratarea apei, aductiuni, retele distributie apa, rezervoare, statii pompare apa potabila, retele canalizare, statii pompare ape uzate orasenesti, statii epurare, SCADA
Tipul activitatilor se regaseste in Termenii de referinta din Documentatia de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71311000-1-Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Termenilor de referinta ( Caiet de sarcini si Anexe)
Valoarea estimata fara TVA: 5, 290, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
62 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 80.000 Euro sub forma de Scrisoare de garantie bancara, Garantie de buna executie 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de Coeziune 74%, Buget de stat 11, 3%, Buget local 1, 9%, Credit 12, 8%. Plati in Lei, trimestrial, avans max 10%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, Certificatul constatator eliberat de Ministrul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalentul din care sa rezulte nume complet, sediul, persoane autorizate/administratori, Certificatul de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre stat, eliberat de organul fiscal competent, Cerificat de plata CAS ( pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, Declaratia privind calitatea de participant la procedura, Certificat de inregistrare M.J. ONRC si ANEXA/Autorizatie de functionare, altele echivalente. Pentru persoane juridice straine : Documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere prifesional, in conformitate cu legile tarii de rezidenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani : minimum 7, 5 milioane Euro; Media profitului operational pe ultimii 3 ani ( 2005, 2006, 2007) sa fie pozitiva, Rapoartele auditorilor financiari si contabili autorizati sau cenzori (2005, 2006, 2007), Bilanturile contabile, Contul de profit si pierderi si anexe ( 2005, 2006, 2007) inregistrate la Autoritatile competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara pentru ultimii 3 ani(impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor)cel putin 2 Contracte de consultanta de supervizare finalizate, fiecare dintre acestea cu o valoare cel putin egala cu 2 milioane Euro, pentru infrastructura de apa potabila si apa uzata de natura similara si complexitate ce cerintele proiectului.
In cazul in care ofertantul a fost asociat sau subcontractor acesta va fi acceptat doar daca serviciile din cadrul contractului de supervizare au fost de cel putin 2 milioane Euro.
Echipa consultantului de supervizare trebuie sa indeplinesca urmatoarele cerinte minime:
Toti expertii vor avea studii superioare de lunga durata, experienta in implementarea proiectelor din fonduri europene si/sau internationale, in acelasi post si domeniu cu Proiectul de apa, canalizare si epurare si sa fi implementat cel putin:
Expert 1:2 proiecte tehnice apa potabila, canal, SP si rezervoare, cu cel putin100 km retele fiecare; 1 proiect tehnic o statie de tratare 40.000 mc/zi, 1 proiect tehnic o statie de epurare ape uzate 85.000PEExpert 2:2 proiecte tehniceapa potabila, canal, SP si rezervoare, cu cel putin50 km retelefiecare; 1 proiect tehnic o statie de tratare 40.000 mc/zi;Expert 3: experienta in proiecte de apa, apa uzata si epurare; experienta in supervizare proces epurare ape uzate: 1 proiecttehnico statie de tratare 40.000 mc/zi; 1 proiect tehnico statie de epurare ape uzate 200.000PE; Expert 4:1 proiect tehnic statie de epurare ape uzate 85.000PE, 1 proiecttehnicstatie de epurare ape uzate 15.000 PE; Expert 5:1 proiect tehnic statie de epurare ape uzate 50.000 PE ;1 proiect tehnic statie de epurare ape uzate 12.000 PE; Expert 6:2 proiecte tehnice apa potabila, canal, SP si rezervoare, cu cel putin50 km retelefiecare;Expert 7:2 proiecte tehnice apa potabila, canal, SP si rezervoare, cu cel putin50 km retelefiecare;Expert 8:2 proiecte tehnice apa potabila, canal, SP si rezervoare, 50 km retele fiecare; 1 proiect tehnic statie de tratare 40.000 mc/zi. Ofertantii vor depune documentele justificative si formularele privind experienta tehnica si profesionala solicitate in Fisa de date a achizitiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
INV 155-2008-IP
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S26-035186 din 07.02.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.10.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.10.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.10.2008 12:00
Locul: Sediul Companiei de Apa Somes, Sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali sau delegatii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta. Acestia vor prezenta imputernicirea precum si cartea de identitate/buletinul sau pasaport dupa caz;
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul POS Mediu "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj -imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj" finantat preponderent din Fonduri de Coeziune.
VI.3) Alte informatii
Adjudecarea prezentului contract exclude participarea aceluiasi ofertant la procedura de achizitie a contractului de Asistenta tehnica pentru managementul Proiectului Cluj/SalajData vizitei la Operatorul Regional: 14 octombrie 2008, ora: 11, 00, intalnirea la Sediul Companiei de Apa SOMES, Bdul 21 Decembrie 1989, nr 79, Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Sala de Consiliu. In cadrul intalnirii se va face o prezentare generala a Proiectului Cluj/Salaj, dar se recomanda ofertantilor sa inspecteze individual locatiile proiectului si imprejurimile pentru a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si risc datele necesare pentru elaborarea ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021-310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: P-ta Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-431057, Fax: 0264-593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar despre un act al Autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Compania de Apa Somes
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Tel.0264/591144, Fax: 0264/592619
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2008 11:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer