Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica privind realizarea lucrarilor ?Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuare, sistem de gestionare a apelor pluviale de suprafata, modernizare parcuri?


Anunt de participare numarul 130888/23.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Sannicolau Mare
Adresa postala:  str. Republicii nr.15, Localitatea:  Sannicolau Mare, Cod postal:  305600, Romania, Punct(e) de contact:  [email protected], Tel. 0256370366, In atentia:  d-nului primar Danut Groza, Email:  [email protected], Fax:  0256370350, Adresa internet (URL):  www.sannicolau-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica privind realizarea lucrarilor ?Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuare, sistem de gestionare a apelor pluviale de suprafata, modernizare parcuri?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Teritoriul orasului Sannicolau Mare
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica privind realizarea lucrarilor ?Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuare, sistem de gestionare a apelor pluviale de suprafata, modernizare parcuri?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71311100-2 - Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- conform specificatiilor din Documentatia de atribuire (Caietul de sarcini).- pe toata durata de executia a lucrarilor de?Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuare, sistem de gestionare a apelor pluviale de suprafata, modernizare parcuri? pe cele 5 loturi: de la data atribuirii contractului de servicii, pana la data receptiei finale a lucrarilor (data raportului final).
Valoarea estimata fara TVA: 1, 041, 352.04RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :19.000 lei ; garantia de buna executie: 8% din valoarea contractului (excl. TVA).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
se vor respecta prevederile contractului de finantare nr. 1120/10.12.2010 dintre autoritatea contratanta si AM POR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale; Declaratie privind calitatea de ofertant: Formularul B si Anexa; Declaratie privind participarea cu oferta independenta: Formularul C; Declaratie eligibilitatea: Formularul D; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - Formularul E; Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriala ( tip): achitarea taxelor si impozitelor la bugetul de stat; Certificat de atestare fiscala (tip) emis de Directia de Specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea: plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, valabile la data deschiderii ofertei;Certificat de Cazier fiscal pentru societate. Persoanele juridice straine vor prezenta documente care dovedesc achitarea impozitelor, taxelor si a contributiilor obligatorii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care firma isi are resedinta, emise de institutiile autorizate: formulare tip. (art. 182 din O.U.G. 34/2006);Certificat de inregistrare si constatator emise de Oficiul Registrului Comertului. Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecaruia dintre administratorii societatii. Societatea va trebui sa dovedeasca ca are in obiectul sau de activitate si desfasoara autorizat activitatea supusa licitatiei si nu are inscrise urmatoarele mentiuni: faliment, condamnari, abuz de incredere, fals, uz de fals, concurenta neloiala, abateri.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie egala sau mai mare de 2.000.000 lei. Demonstrarea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani, pentru ofertantii nerezidenti, se poate face prin prezentarea de alte documente relevante emise de organele competente din tara de rezidenta.Bilantul contabil: 31.12.2008; 31.12.2009; 31.12.2010. Lista obligatiilor contractuale in desfasurare, daca este cazul (model Formularul F). Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii din ultimii 3 ani (Completarea Formularului E si Recomandarile); In cazul in care operatorul economic are contracte incheiate cu autoritatea contractanta in ultimii 5 ani, se vor prezenta Recomandari de buna executie . Experienta similara: servicii de natura si complexitate similara; se va demonstra prin prezentarea a cel putin: 1 contract (din ultimii 5 ani), in care valoarea serviciilor similare prezentate sa fie de cel putin 500.000 lei, excl. TVA (se va lua in considerare valoarea cumulata a max.3 contracte), ( Formular experienta similara: Formularul H; contractul de servicii; PV de receptie la terminarea contractului; recomandare; orice alte documente edificatoare).Declaratie privind efectivele medii anuale (din ultimii 3 ani) ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere si personalul propus pentru realizarea contractului: Anexa la Formularul I, si documentele solicitate. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune executantul si Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice folosite la indeplinirea contractului: Formularul J si Anexa 1. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana.Certificari privind implementarea sistemul de asigurare a calitatii (cf. standardului ISO 9001 sau echivalent) si a sistemul de protectie a mediului (cf. standardului ISO 14001 sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
Cf.art.110, al(1)lit.a si art.113 al 2 din OUG34/2006, deoarece la lit. anterioara nu a fost depusa nici o oferta conforma
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Selectia se va realiza pe baza criteriilor de calificare .Neindeplinirea unui criteriu va duce la excluderea ofertei.Toti canditatii calificati vor fi selectati in etapa urmatoare.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
20344/06.09.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.10.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2011 15:00
Locul: SEDIUL PRIMARIEI ORASULUI SANNICOLAU MARE SALA 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?, Domeniul de interventie 1.1. ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul: Centre urbane;
- Contract de finantare nr. 1120/10.12.2010.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
fonduri nerambursabile 98% bugetul propriu al autoritatii contractante 2%
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6 , sector 3 , Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despreun act al aut. contr
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala:  str. Republicii nr. 15 , Localitatea: Sannicolau Mare, Localitatea:  Sannicolau Mare, Cod postal:  305600, Romania, Tel. 0256370366, Email:  [email protected], Fax:  0256370350, Adresa internet (URL):  www.sannicolau-mare.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2011 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer