Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica privind realizarea lucrarilor "Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuare, sistem de gestionare a apelor pluviale de suprafata, modernizare parcuri", e


Anunt de participare numarul 134787/13.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Sannicolau Mare
Adresa postala: str. Republicii nr.15, Localitatea: Sannicolau Mare, Cod postal: 305600, Romania, Punct(e) de contact: Sediul Autoritatii, Tel. +40 256370366, In atentia: Danut Groza, Email: [email protected], Fax: +40 256370350, Adresa internet (URL): www.sannicolau-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica privind realizarea lucrarilor "Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuare, sistem de gestionare a apelor pluviale de suprafata, modernizare parcuri", executate pe 5 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Orasul Sannicolau Mare
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71311100-2 - Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor presta serviciile de asistenta tehnica de specialitate (din partea proiectantului) pe parcursul executiei lucrarilor: ?Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuare, sistem de gestionare a apelor pluviale de suprafata, modernizare parcuri?, ce vor fi executate de catre 5 antreprenori diferiti in cadrul celor 5 loturi (zone teritoriale), pe teritoriul orasului Sannicolau Mare; serviciile vor fi realizate conform specificatiilor din Documentatia de atribuire (Caietul de sarcini).
Valoarea estimata fara TVA: 1, 041, 352RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 19.000 lei; Perioada de valabilitate: 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor;
- Modul de constituire: a)prin prezentarea unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (original);b) prin virarea sumei in contul nr. RO55TREZ6275006XXX000643, deschis de autoritatea contractanta la Trezoreria Sannicolau Mare si prezentarea ordinului de plata, cu conditia ca la data/ora deschiderii ofertelor sa poata fi confirmata prezenta sumei in contul achizitorului.Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: 1) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau 2) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Garantia se va constitui in favoarea autoritatii contractante, pentru contractul ce face obiectul prezentei proceduri si va avea specificata perioada de valabilitate.In cazul in care CNSC va respinge contestatia ca nefondata: autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma prevazuta de art. 2781 din O.U.G. 34/2006:4.405 lei. 8 % din pretul contractului, fara T.V.A.; Modul de constituire: se va specifica in cadrul Formularului de oferta una din urmatoarele modalitati pentru care se opteaza (art. 90 din HG 925/2006): 1) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; sau 2) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (situatia in care contractantul va deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul de interventie 1.1. ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul: Centre urbane; Contract de finantare nr.1120/10.12.2010.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de ofertant: completarea Formularului B si a Anexei;Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta: completarea Formularul C; Declaratie privind conflictul de interese: ofertantul va demonstra faptul ca nu se incadreaza in prevederile art. 69 ind. 1 din O.U.G. 34/2006 : completarea Formularului D (persoane cu functii de decizie in cadrul AC: Danut Groza, Farca Manuel, Iovanovici Biliana Emina);Declaratie privind eligibilitatea: ofertantul va demonstra faptul ca nu se incadreaza in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 : completarea Formularul E;
Ofertantul va demonstra faptul ca nu se incadreaza prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006: - Completarea Formularului F: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, insotita de: - Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriala (certificat tip) pentru persoanele juridice din Romania, prin care se va demonstra achitarea datoriilor la bugetul general consolidat;
- Certificat de atestare fiscala (certificat tip)emis de Directia de Specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local;
Ofertantii vor demonstra faptul ca nu au obligatii de plata restante la data de 25 a lunii anterioare celei in care are loc deschiderea ofertelor.
- Persoanele juridice straine vor prezenta documente care dovedesc achitarea impozitelor, taxelor si a contributiilor obligatorii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care firma isi are resedinta, emise de institutiile autorizate: formulare tip. (art. 182 din O.U.G. 34/2006). Documentelevorfi prezentate in original si vor fi insotite detraducerea legalizata in limba romana.
- Certificatele pot fi depuse in una din urmatoarele forme: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (emis cu cel mult 30 zile anterior datei deschiderii ofertelor);
- Ofertantul va face dovada faptului ca societatea are in obiectul sau de activitate si desfasoara autorizat activitatea supusa licitatiei si nu are inscrise urmatoarele mentiuni: falimente, condamnari, abuz de incredere, fals, uz de fals, concurenta neloiala, abateri. (conform documentelor eliberate de catre O.R.C.).
- Persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil cel putin la data limita de depunere a ofertelor. Documentelevorfi prezentate in original si vor fi insotite detraducerea legalizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declararea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie egala sau mai mare de: 2.000.000 lei
- Demonstrarea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani, pentru ofertantii nerezidenti, se poate face prin prezentarea de alte documente relevante emise de organele competente din tara de rezidenta. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate.
- Bilantul contabil (depus la organele competente, cu viza) la data de: 31.12.2009, 31.12.2010 si balanta contabila la 31.12.2011(sau, daca este posibil, bilantul la data de 31.12.2011).
- Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Angajamentul ferm trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor servicii prestatein ultimii 3 ani (anterior datei depunerii ofertelor), insotita de certificari de buna executie (recomandari) pentru cele mai importante contracte;
- Experienta similara: - Se va demonstra prin prezentarea a cel putin: 1 contract (dintre cele prevazute in Lista solicitata anterior) in cadrul caruia au fost realizate servicii de natura si complexitate similara (servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor): valoarea serviciilor prezentate ca experienta similara trebuie sa fie de cel putin 250.000 lei, excl. TVA.
- Declaratie privind efectivele medii anuale (ultimii 3 ani) ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere;
- Personalul propus pentru realizarea contractului; Echipa de experti (minim):
- Responsabil de contract: coordonator al echipei de specialisti: inginer proiectant; studii superioare de lunga durata: Inginerie civila;experienta minima: in domeniul studiilor: 5 ani; si participarea la realizarea unui proiect similar;
- Loctiitor al responsabilului de contract: inginer proiectant; experienta minima: in domeniul studiilor: 5 ani; si participarea la realizarea unui proiect similar;
-Expert 1 : inginer proiectant; studii superioare de lunga durata: Inginerie civila, cu specializarea Cai ferate, drumuri si poduri; experienta minima: in domeniul studiilor: 3 ani; si participarea la realizarea unui proiect similar;
-Expert 2 : inginer proiectant; studii superioare de lunga durata: Inginerie civlia, cu specializarea Constructii civile, industriale si agricole / Inginerie civila; experienta minima: in domeniul studiilor: 3 ani; si participarea la realizarea unui proiect similar;
-Expert 3: inginer proiectant; studii superioare de lunga durata: Inginerie civlia, cu specializarea Amenajari si constructiihidrotehnice; experienta minima: in domeniul studiilor: 3 ani;
-Expert 4 : inginer; studii superioare de lunga durata: Inginerie civlia, cu specializarea Imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala (topometrist) ? clasa C (minim); experienta minima: in domeniul studiilor: 3 ani;
-Expert 5 : inginer proiectant; studii superioare de lunga durata: Retele electrice ? Instalatii electrice; experienta minima: in domeniul studiilor: 3 ani;
- Responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii (produse pentru constructii si lucrari de drumuri si poduri );
- Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca, conform HG 300/21.03.2006.
- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune prestatorul: Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice folosite la indeplinirea contractului (conform cerintelor impuse de caietul de sarcini, corelate cu graficul de realizare propus) (incusiv Laborator de incercari in constructii -grupa II, autorizat pentru efectuarea de incercari si verificari in toate domeniile care au legatura cu specificul contractului.).
- Lista obligatiilor contractuale in desfasurare, daca este cazul (formularmodel).
Informatii privind subcontractantii
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
Certificari privind implementarea sistemul de asigurare a calitatii (conform standardului ISO 9001 sau echivalent): certificari valabile, pentru un domeniu corespunzator obiectului contractului.
Certificari privind implementarea sistemul de protectie a mediului: certificari valabile privind implementarea sistemul de protectie a mediului (conform standardului ISO 14001 sau echivalent), pentru un domeniu corespunzator obiectului contractului:
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
In conformitate cu art. 113, al. (2) din OUG34/2006, este necesara accelerarea procedurii deoarece autoritatea contractanta a incheiat deja contractele de executie de lucrari, pentru careeste obligatorie prestarea serviciilor de asistenta tehnica.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Vor fi selectati ofertantii care indeplinesc criteriile minime de selectie, asa cum sunt acestea definite la cap. III.2) ?Conditii de participare?.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1525/20.01.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.04.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.04.2012 15:00
Locul: Sediul Autoritatii Contractante(Primaria Sannicolau Mare)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
- In cazul in care mai multe oferte vor obtine punctaj egal (situandu-se pe primul loc), va fi organizata o noua runda de negocieri.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termen: 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante (se vor aplica prevederile art. 278^1 din O.U.G. 34/2006).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala: str. Republicii nr. 15, Localitatea: Sannicolau Mare, Cod postal: 305600, Romania, Tel. +40 256370366, Email: [email protected], Fax: +40 256370350
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.04.2012 12:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer