Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica (supravegherea executiei lucrarilor) in cadrul proiectului Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate, perimetrul de ameliorare Copaceana-Ranzesti, comuna Falciu, judetul Vaslui


Anunt de participare numarul 95316/03.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Petrica Manolachi, Tel.0235361095, Email: [email protected], Fax: 0235361091, Adresa internet (URL): www.consiliu.vaslui.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica (supravegherea executiei lucrarilor) in cadrul proiectului Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate, perimetrul de ameliorare Copaceana-Ranzesti, comuna Falciu, judetul Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Romania, judetul Vaslui, comuna Falciu
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica in timpul executiei lucrarilor de impadurire a terenurilor agricole degradate (supravegherea executiei lucrarilor), constituite in perimetrul de ameliorare Copaceana-Ranzesti, 50 ha, comuna Falciu, judetul Vaslui.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asistenta tehnica in timpul executiei lucrarilor de impadurire a terenurilor agricole degradate (supravegherea executiei lucrarilor), constituite in perimetrul de ameliorare Copaceana-Ranzesti, 50 ha, comuna Falciu, judetul Vaslui, pe perioada de 5 ani.
Valoarea estimata fara TVA: 53, 291RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul pentru Mediu - in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006. Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului. Persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Documente prin care face dovada experientei in proiectare si/sau executie de lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic (contract de proiectare si/sau executie etc.).
-Certificat de atestare a ofertantului emis de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in baza Ordinului nr. 88/2006 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic, valabil la data deschiderii ofertelor.
-Declaratie privind asigurarea cu personal responsabil direct de indeplinirea contractului de lucrari completand formularul din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
-CV - ul Responsabilui cu asistenta tehnica (supravegherea executiei lucrarilor) atestat de M.A.P.D.R., in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 88/2006 - completand formularul din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
-Copia certificatului de atestare pentru Responsabil cu asistenta tehnica (supravegherea executiei lucrarilor), atestat de M.A.P.D.R., in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 88/2006.
-Declaratia de disponibilitate a Responsabil cu asistenta tehnica (supravegherea executiei lucrarilor) completand formularul din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Indeplinirea in ultimii 3 ani cel putin a unui contract care a avut ca obiect proiectarea si/sau executia unor lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic.-Ofertantul trebuie sa fie atestat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru executia lucrarilor de imbunatatiri funciare din domeniul silvic, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 88/2006 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic.-Ofertantul trebuie sa dispuna de cel putin un inginer silvic - Responsabil cu asistenta tehnica (supravegherea executiei lucrarilor), atestat pentru proiectare si executie lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic de M.A.P.D.R., in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 88/2006 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic, cu experienta relevanta in domeniu (proiectare si/sau executie lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.03.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.03.2010 10:00
Locul: JUDETUL VASLUI - Consiliul Judetean Vaslui, municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
ATENTIE ! Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici, clarificarile din initiativa autoritatii contractante, notificarile, instiintarile, privind aceasta procedura, vor fi publicate in SEAP, atasate la anuntul/invitatia de participare, la sectiunea Documentatie si clarificari . Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta au obligatia de a urmari/accesa site-ul www.e-licitatie.ro unde este publicat anutul/invitatia de participare, pana la data depunerii ofertelor, pentru a lua cunostinta de acestea si a se conforma.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232 260600, Email: [email protected], Fax: 0232 255907
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui Compartimentul juridic-contencios
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel.0235361089, Email: [email protected], Fax: 0235361090, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.03.2010 10:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer