Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Audit financiar pentru exercitiul anului 2012; Revizie limitata a situatiilor financiare intocmite pentru semestrul I aferent anului 2013


Anunt de participare (utilitati) numarul 140739/23.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Grigorie DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: GeorgetaSANDU, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Audit financiar pentru exercitiul anului 2012; Revizie limitata a situatiilor financiare intocmite pentru semestrul I aferent anului 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., str. Uzinei, nr.1, loc Turceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de audit financiar pentru exercitiul anului 2012 si revizie limitata a situatiilor financiare pe semestrul I al anului 2013
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
intregul serviciu - servicii de audit financiar pentru exercitiul anului 2012 si revizie limitata a situatiilor financiare pe semestrul I al anului 2013
Valoarea estimata fara TVA: 882, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum GP: 8.900, 00 leiPerioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu per de valabilitate a ofertelor (90 zile de la data limita de primire a ofertelor)Forma constituire GP: a) virament bancar in contul autoritatii contractante (cont RO59RZBR0000060014652248 ? Raiffeisen Bank Tg Jiu) sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Original instrument garantare participare procedura depus la sediul achizitor, cladire Directia Achizitii, et.1, pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor;b) ordin de plata confirmat de banca, pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1 din OUG34/2006.Echivalenta leu/valuta se va face cu 5 zile inainte de data depunerii ofertelor, la cursul comunicat de BNR. Cuantum GBEx: 5% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Executantul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% valoare contra ct. Achizitorul alimenteaza cont din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitorul instiinteaza executant varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de executant, cu aviz scris achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 69^1, 180 si 181, din OUG 34/2006;calitate participant procedura; participare cu oferta independenta; incadrare IMM. Completare formulare 9, 17, 14, 15, 16.
1) daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HG 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare si anexa mentionare succint mod concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare.2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului. Se completeaza formularul 5 si anexa 1 la acesta.3)Autoritatea contractanta are obligatie de a descalifica operatorii economici aflati in situatiile prevazute de art. 181, 69^1 si art. 180 din OUG 34/2006.
4) Prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetul general si cel local, (formulare tip eliberate de autoritatile competente), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului in copie legalizata/copie lizibila ?conform original?, din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar de activitate cod CAEN corespondent obiect contract ce reiese din documentatie atribuire. Prezentare in copie a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, aferent domiciliului fiscal al ofertantului.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in copie legalizata/copie lizibila ?conform original?. Documente traduse in lb. romana de traducatori autorizati si legalizate.
In etapa de evaluare oferte si inainte de transmitere comunicare rezultat procedura, AC isi rezerva drept solicitare ofertant clasat pe primul loc, prezentare pt. conformitate Certificat constatator emis ONRC in original.Prestatorul va face dovada (prin transmitere documente in copie) ca:
- detine certificat de atestare a calitatii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania;
- este membru deplin al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);
- este inclusa in Retelele si Asociatiile de Contabilitate top 30 ? Vechime in Contabilitate, evaluate conform profitului anual;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Delaratie privind situatie economico-financiara; Fisa informatii generale
Prezentarea cifrei medii de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului, in ultimii 3 ani sa fie in valoare de cel putin 882.000, 00 lei, demonstrata pe baza bilanturilor contabile aferente.
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principale servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, confirmate de autoritati contractante sau clienti privati prin prezentarecertificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar.
Nota: in cazul clientilor privati atunci cand din motive obiective si justificate ofertantul nu poate obtine o certificare/confirmare, va demonstra prestarea serviciilor printr-o declaratie.
Cerinta minima: ofertantul va face dovada prestarii in ultimii 3 ani cel putin a unei misiuni de audit de natura si complexitate similare celor ce fac obiectul procedurii de achizitie, in valoare min. de 882.000 lei, prin prezentarea unui document/certificat constatator sau copie contract (sau parti relevante din acesta) si recomandare.
Informatii privind dotarea tehnica cu utilaje, instalatii, echipamente tehnicePrezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu echipamentele specifice prestarii serviciului, de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Informatii privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut, pentru prestarea serviciilor.
Se vor prezenta informatii privind studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul procedurii de achizitie.Cerinta minima: ofertantul trebuie sa asigure o echipa formata din cel putin 16 specialisti in domeniul auditului financiar din care minim 7 sa fie acreditati atat la nivel national de catre CAR (Camera Auditorilor din Romania), precum si la nivel international de catre ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) sau de alte organisme similare.
Capacitatea tehnica/profesionala privind incadrarea cu personal a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1, 180 si 181, lit. a, c^1 si d, din OUG 34/2006.
Informatii privind experienta personalului desemnat pentru prestarea serviciilor.
Cerinta minima: Ofertantii trebuie sa demonstreze ca membrii echipei de auditori au experienta si rezultate semnificative in domeniile: financiar-contabil, evaluare, fiscalitate, control financiar-contabil, drept comercial.
Membrii echipei propuse de ofertant trebuie sa aiba studii superioare in domeniul economic si o experienta de minim doi ani in servicii de audit similare celor care fac obiectul contractului. Se vor prezenta CV ? urile personalului respectiv.
Informatii privind subcontractantiiSe va completa formularul 13, continand informatii privind partea din contract pe care operatorul economic ofertant are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Capacitatea tehnica/profesionala privind experienta similara a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1, 180 si 181, lit. a, c^1 si d din OUG 34/2006.
Documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate, care confirma certificare sistem calitate ofertant.Prezentare in copie, certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data depunerii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.12.2012 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.12.2012 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.12.2012 10:00
Locul: S.C. C.E.O. S.A., Directia Achizitii, etaj 1, str. Uzinei, nr. 1, loc. Turceni, jud. Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;2. Deoarece S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. desfasoara activitati de investitii majore finantate din surse atrase de la institutii bancare, se impune necesitatea existentei unor rapoarte de audit financiar emise de firme de prestigiu international, credibile in relatiile societatii noastre cu aceste institutii de credit si cu actualii si viitorii parteneri de afaceri in domeniul lucrarilor de retehnologizare si pe linie de mediu. Astfel, in conformitate cu Acordul de Imprumut incheiat la 21.10.2009 intre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Electrocentrale Turceni este necesar ca firma de audit financiar sa fie o societate acceptabila pentru BERD.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditii OUG 34/2006, despre act autoritate contractanta considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., Departamentul Juridic
Adresa postala: str.Uzinei, nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2012 14:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer