Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Auditul financiar contabil pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA pentru situatiile financiare aferente anului 2013


Anunt de participare (utilitati) numarul 149230/10.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Elisabeta Pogocsan, Tel. +40 254236407/+40 254570790/+40 254541460, In atentia: Florin Visirin, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 254236404/+40 254570481/+40 0254506104, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro;www.termodeva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. Sucursala Electrocentrale Deva- Mintia
Adresa postala: Str.Santierului, nr.1, Localitatea: Mintia, Cod postal: 337532, Romania, Punct(e) de contact: Florin Visirin, Tel. +40 254236407, In atentia: Florin Visirin, Email: [email protected], Fax: +40 254236405, Adresa internet (URL): www.termodeva.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. Sucursala Electrocentrale Deva- Mintia
Adresa postala: Str.Santierului, nr.1, Localitatea: Mintia, Cod postal: 337532, Romania, Punct(e) de contact: Florin Visirin, Tel. +40 254236407, In atentia: Florin Visirin, Email: [email protected], Fax: +40 254236405, Adresa internet (URL): www.termodeva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Auditul financiar contabil pentruSocietatea Complexul Energetic Hunedoara SA pentru situatiilefinanciare aferente anului 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Auditul financiar contabil pentruSocietatea Complexul Energetic Hunedoara SA pentru situatiilefinanciare aferente anului 2013, conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Auditul financiar contabil pentruSocietatea Complexul Energetic Hunedoara SA pentru situatiilefinanciare aferente anului 2013, conform graficului de plati atasat documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 181, 464RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 3600 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de participare se va constitui conf.art.86 din HG 925/2006 . Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in original la sediul Sucursala Electrocentrale Deva- Mintia, pana la data limita de depunere a candidaturilor. Nota: Ofertantii cu statut de IMM-uri vor prezenta toate documentele legale care certifica acest lucru, acestia beneficiind de legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. (Formularul A109) In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia depusa , autoritatea contractanta va retine contestatarului 1814, 64 lei din garantia de participare, retinerea se va face in conformitate cu prevederile art. 278^1 alin.1 lit.a, respectiv 278^1 alin 2 din OUG 34/2006. In cazul in care, garantia de participare se constituie in alta moneda, se va lua in considerare cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a candidaturilor cu 5 zile Garantia de buna executie reprezinta un cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui conform prevederilor art. 89, alin.2 din HG 925/2006, prin una din formele mentionate la art. 90 alin. 1 sau 3 din HG 925/2006. In cazul alegerii optiunii de la art. 90 alin. 3 din HG 925/2006, se vor avea in vedere prevederile HG 1045/2011.Pentru IMM-uri : Ofertantii care dovedesc ca indeplininesc cerintele Legii nr. 346/2004, depunand declaratia conform anexei nr.1 sau nr.2 la lege, pot beneficia de reducere cu 50% la criteriul cuantumul garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Firma de audit sa fie acceptata de catre Banca Europeana de Investitii. In conformitate cu Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, aprobat prinLegea 121/2012, art. 6.09 lit.c se prevede ?angajarea ca auditor a unei firme acceptabile pentru BEI?.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006(Formular 12A)
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006(Formular 12B)
Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta (Formular A104
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 (Formular A106)
Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt nominalizate in Formularul A106
Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt :
- Director General-Daniel Costel Andronache
- Director General Adjunct Divizia Energetica? Florian Ioan Sandru
- Director Comercial? Vasile Gabriel Giurgiu
- Director Economic? Maria Ciobanu
- Director General Adjunct Divizia Miniera? Nicolae Dragoi- Sef Serviciu Achizitii ? Elisabeta Pogocsan
- Sef Serviciu Juridic ? Gabriela Paciu
- Sef Serviciu Contabilitate Patrimoniu- Florin Mihai Visirin Se solicita certificat Constatator emis de Oficiul registrului comertului / autorizatie de functionare / altele echivalente
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita a ofertei si se va prezenta in original, copie legalizata sau semnat si stampilat de ofertant ?CONFORM CU ORIGINALUL?.
Ofertantului clasat pe primul loc I se va solicita, pentru conformitate, prezentarea acestuia in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii.
Dovada ca firma este membru deplin al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC).Se vor prezenta documente care sa demonstreze acest lucru.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr.34/2006 cu completarile ulterioare. Autoritatea contractanta stabileste cacerinta minima- Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani(2011, 2012, 2013) va fi cel putin egala cu 181464 lei. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta va putea fi indeplinita si prin cumul.
Dovada situatiei economice si financiare conform art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare. Echivalenta in alta valuta se va calcula la cursul valutar mediuanual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei http: //www.bnr.ro, Incazul asocierii criteriile de calificare privind situatia economico-financiara sicapacitatea tehnico-economica vor fi indeplinite conform Ordin ANRMAP509/2011.
Operatorii economici sustinuti de o alta persoana juridica vor dovedisustinerea prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respectivecare pune la dispozitie resursele financiare pe durata derularii contractului, conform prevederilor legislatiei in vigoare. Se va completa in acest sensNota: In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor, care fac dovada acesteicalitati prin prezentarea documentelor prevazute de Legea 346/2004 -? Declaratie privind incadrarea in categoria IMM, valoarea pentru cifra medie globala de afaceri se accepta in procent de 50% dincuantumul precizat.
In situatia in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoriaintreprinderilor mici si mijlocii ?i reducerea de 50% a cerintei privind ciframedie de afaceri pe ultimii 3 ani se va aplica numai daca toti asociatii seincadreaza, in mod individual, in categoria IMM-urilor.
Modalitatea de indeplinire
Dovada situatiei economice si financiare conform art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare Formularul Cifra de afaceri din Sectiunea Formulare
Prezentarea in copie a situatiilor financiare pentru anii2011 si 2012 , vizate si inregistrate de organele competente (bilanturi auditate si/sau, dupa caz, rapoarte de audit). Pentru anul 2013 se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii/alte documente in copie, din care sa rezulte cifra de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa asigure o echipa formata din specialisti acreditati la nivel national de catre CAFR (Camera Auditorilor din Romania)/ la nivel international de catre ACCA (Association of Chartered Certified Accountings) sau de alte organisme similare, in conformitate cu OUG 75/1999. Echipa de audit va fi formata din minim 10 membri, din care cel putin 6 persoane sa fie acreditate de Camera Auditorilor Financiari din Romania
Modalitatea de indeplinire
Se va completa, ? Lista cu expertii principali si cei secundari (optional) propusi pentru Indeplinirea contractului.
Informatii privind experienta similara din care sa rezulte prestarea de servicii de audit financiar la autoritati contractante sau clienti privati, din ultimii 3 ani. Se va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat cel putin o misiune de audit de natura si complexitate similara, a careivaloare a fost de minim 127.000 lei , insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta va putea fi indeplinita si prin cumul.
Pentru indeplinirea experientei similare cu privire la prestarea de serviciiconform art. 188 alin.2 lit.a se va depune o lista a principalelor serviciiprestate in ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestiadin urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de serviciise confirma prin prezentarea unui sau unor certificate/documentejustificative emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientulprivat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, dinmotive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei sauunor certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor deservicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Pentrucontractele exprimate in alte monede se va folosi pentru conversie ratamedie anuala de schimb comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei(www.bnr.ro) pentru anul in care contractul pentru respectivul proiect a fostsemnat.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare secalculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.In cazul asocierii criteriile de calificare privind situatia economico-financiarasi capacitatea tehnico-economica vor fi indeplinite conform Ordin ANRMAP509/2011.Operatorii economici sustinuti de o alta persoana juridica vor dovedisustinerea prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respectivecare pune la dispozitie resursele tehnice si/sau profesionale pe durataderularii contractului, conform prevederilor legislatiei in vigoare. Se vorcompleta in acest sens Formular angajament terti din sectiunea formulare.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza si prezenta Formularul 12A - Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, din care sa reiasa cerinta minima solicitata.Totodata, se va prezenta in copie cel putin un document/certificat emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, care sa confirme prestarea de servicii de audit de complexitate similara.
Standarde de asigurare a calitatiiSe vor prezenta certificate sau echivalente ale acestora care atestaImplementarea Sistemului de Management Calitate ISO 9001 sauechivalentul acestuia in domeniul obiectului contractului.Certificatul sau echivalentul acestuia se va prezenta in copii lizibile cumentiunea ?conform cu originalul?
Daca exista o asociere atunci standardele sau echivalentele acestoratrebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat in parte, pentru partea decontract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta certificate sau echivalente ale acestora care atesta Implementarea Sistemului de Management Calitate ISO 9001 sau echivalentul acestuia in domeniul obiectuluicontractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 08:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.02.2014 09:00
Locul: C.E.H.-Sucursala Mintia, str.Santierului, nr.1, loc. Mintia, com.Vetel, jud.Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Delegatiimputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Procedura de achizitii se desfasoara in doua etape. Etapa 1 este de depunere a candidaturilor in vedera calificarii iar in etapa a 2 a se vor depune ofertele preliminare(tehnica si financiara)de catre ofertantii calificati.Vor fi preselectati toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare.Numar de agenti economici preconizat este 3.In cazul in care in cadrul prezentei proceduri offline se constata ca ofertele finale clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Daca egalitatea persista se va repeta acelasi procedeu pana cand un singurofertant se va situa pe primul loc, conform criteriului de atribuire mentionat .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC CEH SA
Adresa postala: STR. PAROSENI, Localitatea: VULCAN, Cod postal: 332753, Romania, Tel. +40 0254570790, Email: [email protected], Fax: +40 0254570481, Adresa internet (URL): WWW.cenhd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 09:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer