Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Autobuze pentru transportul urban de calatori


Anunt de participare numarul 144427/21.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Targu Jiu
Adresa postala: Bd. Constantin Brancusi, nr.19, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210192, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE SULEA, Tel. +40 253205038, In atentia: Ec. Ileana Vasile, Email: [email protected], Fax: +40 253214878, Adresa internet (URL): www.targujiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Autobuze pentru transportul urban de calatori
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Sediul SC TRANSLOC SA TG JIU, STRADA ZAMBILELOR, Nr. 12
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contracte de achizitie publica incheiate pe 5 ani pentru furnizarea in sistem a:
- Lot 1:8 bucatiautobuze noi pentru transportul urban, cu o capacitate de transport de minim 100 de persoane din care minim 25 de locuri pe scaun, cu podeacoborata, cu motor care sa respecte standardul de poluare Euro 5, Euro 6 sau EEV;
- Lot 2:7 bucatiautobuze noi pentru transportul urban, cu o capacitate de transport de minim 75 persoane din care minim 25 de locuri pe scaune, cu podeacoborata, cu motor care sa respecte standardul de poluare Euro 5, Euro 6 sau EEV
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34121400-5 - Autobuze cu podea joasa (Rev.2)
66114000-2-Servicii de leasing financiar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Lot 1:8 bucatiautobuze noi pentru transportul urban, cu o capacitate de transport de minim 100 de persoane din care minim 25 de locuri pe scaun, cu podeacoborata, cu motor care sa respecte standardul de poluare Euro 5, Euro 6 sau EEV;
- Lot 2:7 bucatiautobuze noi pentru transportul urban, cu o capacitate de transport de minim 75 persoane din care minim 25 de locuri pe scaune, cu podeacoborata, cu motor care sa respecte standardul de poluare Euro 5, Euro 6 sau EEV
Valoarea estimata fara TVA: 11, 190, 476.76RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1:70000 leilot 2:50000 leiPerioada de valabilitate 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelorse va constitui: orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurare, scrisoare de garantie bancara, OP confirmat de banca in contul RO16TREZ3365006XXX001927 deschis la Trezoreria Municipiului Tg JiuAutoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia in conditiile art. 87 din HG 925/2006 si art. 278?1 din OUG 34/2006Pentru garantiile constituite in alta valuta data de echivalenta va fi cea comunicata de BNR in data aparitiei anuntuluide participareAC va tine cont de prevederile Legii 346/2004 10% din valoarea contractului aferent fiecarui lotMod constituire: orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurare, scrisoare de garantie bancara, OP confirmat de bancagarantia de buna executie va fi valabila pana la semnarea (fara mentiuni) PV de receptia a ultimului autobuz livrat
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Declaratie eligibilitate - Formularul 12A
Se va depune de catre ofertant / fiecare asociat al unei asocieri / tert sustinator / subcontractanti
Cerinta 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - Formularul 12B
Se va depune de catre ofertant / fiecare asociat al unei asocieri / tert sustinator / subcontractanti
Cerinta 3: Certificate de atestare fiscala eliberate de organismele acreditate privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat al statului si la bugetul local din care sa rezulte ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Se va depune de catre ofertant / fiecare asociat al unei asocieri / tert sustinator / subcontractanti.
Se vor depune in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea , ,conform cu originalul"
Pentru persoanele juridice straine care nu au prevederi legale vis a vis de declaratia pe proprie raspundere atunci vor prezenta o declaratie autentica data in fata unui notar sau unitate addministrativa/juridica.
Cerinta 4: Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul 12C
Se va depune de catre ofertant / fiecare asociat al unei asocieri / tert sustinator / subcontractanti
Cerinta 5: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ord. 314/2010 - Formularul 12J
Se va depune de catre ofertant / fiecare asociat al unei asocieri / tert sustinator / subcontractanti
Cerinta 6: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69.1 din OUG 34/2006 - Formularul 12K
Se va depune de catre ofertant / fiecare asociat al unei asocieri / tert sustinator / subcontractanti Cerinta 1. Certificatul constatator emis de ORC-original, copie legalizata sau copie cu mentiunea , ,conform cu originalul" din care sa reiasa ca ofertantul are domeniu de activitate producerea si/sau comercializarea de produse similare cu cele solicitate in prezenta documentatie de atribuire
In etapa evaluarii ofertantul clasat pe primul loc va transmite inainte de comunicarea rezultatului procedurii, in baza unei solicitari din partea AC, certificatul constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Fisa de informatii generale - Formularul nr. 2
Cifra de afaceri medie globala anuala minima impusa pentru ultimii 3 ani sa fie:
- Lotul 1 - 10000000 lei,
- Lotul 2 - 8000000 lei.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular
Cerinta 2: Bilantul contabil
in cazul in care durata de functionare a unui ofertant este mai mica de 3 ani acesta va depune bilanturile aferente duratei de functionare
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte bilanturile
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea Formularului nr. 2Cursul mediu valutar anual pentru determinarea echivalentei cifrei de afaceri va fi cel comunicat de BNRIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea unui tert atunci acesta are obligatia de a si dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm al tertului incheiat in forma autentica prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.In cazul unei asociericerinta se indeplineste prin cumulIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea unui tert atunci acesta are obligatia de a si dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm al tertului incheiat in forma autentica prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocateIn cazul unei asociericerinta se indeplineste prin cumul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati
Din lista sa rezulte ca au fost livrate cel putin 5 autobuze aferent Lotului 1 si 5 auto9buze aferent Lotului 2, livrate prin 1 sau maxim 5 contracte
Cerinta 4: Informatii privind subcontractantii
Daca parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca
de unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul va prezenta o
declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti , specializarea acestora si acordurile de subcontractare
Toti subcontractantii trebuie sa indeplineasca si sa respecte toate cerintele
din prezenta documentatie de atribuire raportate la partea de contract pe
care o vor executa, inclusiv criteriile de calificare.
Cerinta 5: Informatii privind asociereaAsociatii, trebuie sa indeplineasca fiecare in parte cerintele obligatorii de la
punctele III.2.1), iar cerintele de la punctele III.2.2) si III.2.3)a.se vor
considera indeplinite in mod cumulativ
Cerinta 1: Standard de asigurare a calitatii
Prezentarea certificatului de implementare a sistemului de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau oricarui standard echivalent emis de organisme acreditate stabilite in alte state
In cazul unei asocieri aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asicierii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea Formularului 12DOrice certificate, documente care confirma indeplinirea cerinteiCompletarea formularului 12Gin cazul in care doi sau mai multi operatori economici depun oferta comunase solicita completarea Acordului de asociere semnat de parti - Formularul 3Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organismindependent care atesta ca acesta are implementat si mentine, un sistem de management al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara Oferta cu pretul cel mai mic primeste punctajul cel mai mare, punctajul pentru celalte oferte se calculeaza dupa algoritmul:
2.
Caracteristici tehnice si functionale
35%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 35
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.08.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.08.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.08.2013 12:00
Locul: sala de sedinte a primariei etajul 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care daua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj rezultat in urma aplicarii sistemului de factori de evaluare atunci, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Utilizarea cailor de atac se vor folosi in conformitate cu prevederile art. 256.2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Administrativ din cadrul Primariei Municipiului Tg Jiu
Adresa postala: Bdul Constantin Brancusi, nr. 19, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210192, Romania, Tel. +40 253205040, Fax: +40 253214878
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2013 16:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer