Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AUTOCAMIOANE


Anunt de participare (utilitati) numarul 89059/20.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS RA GALATI
Adresa postala: GALATI, STR. PORTULUI, NR. 32, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN SENDREA, Tel.0236460016, INT. 300, Email: [email protected], Fax: 0236460847, Adresa internet (URL): www.afdj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Activitti portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
AUTOCAMIOANE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul A.F.D.J R.A. Galati, str. Portului, nr. 32
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie AUTOCAMIOANE - 2 buc., pe loturi, in conformitate cu specificatiile caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34134000-5 - Camioane cu platforma si camioane basculante (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1: AUTOCAMION 3, 5 t - 1 buc.
LOTUL 2: AUTOCAMION 5 t - 1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 545, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de particip: Lot 1 :2450 ron, Lot 2:3000 ron, prin virament bancar sau un instr de garantare emis in cond legii de o societ bancara sau de o societ de asig, in original.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea, privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, certificat fiscal privind plata impozitele si taxele locale, certificat de atestare fiscala eliberat de DGFP. 2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
Persoane juridice romane: Certificat de inregistrare emis de ORC, certificat constatator emis de ORC. Persoane fizice romane: autorizatie de functionare/altele echivalente
Persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decat: 490.000 RON pt lot 1; 600.000 RON pt lot 2;2. Situatiile financiare anuale din 2007 si 2008 vizate si inregistrate de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara: furnizarea unor produse similare cu o valoare egala sau mai mare decat: 120.000 RON pt. Lotul 1, 150.000 RON pt. Lotul 2;
2. autorizarea de livrare, sau lant de autorizari, emise de catre producator in favoarea ofertantului, in copie, pentru fiecare lot ofertat.
3. Se va prezenta lista unitatilor service autorizate. Cerinta minima: cel putin o unitate service autorizata aflata pe o raza de 250 km de orasul Galati, pe teritoriul Romaniei, pentru fiecare lot ofertat.4. Se va prezenta copie dupa certificatul de omologare de tip emis de R.A.R. R.A., sau echivalent pentru fiecare lot ofertat.
5. Declaratie de conformitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.11.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.11.2009 15:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 15.02.2010
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.11.2009 11:30
Locul: sediul AFDJ RA Galati, str. Portului, nr. 32
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatorii CVAP, dupa caz
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii
Adresa postala: str. Portului, nr. 32, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Tel.0236/460016, Email: [email protected], Fax: 0236/460847, Adresa internet (URL): www.afdj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.10.2009 11:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer