Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Autogunoiera 12 mc


Anunt de participare numarul 56045/18.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SFINTU GHEORGHE, JUDETUL IALOMITA
Adresa postala: com.Sfintu Gheorghe, judetul Ialomita, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 927215, Romania, Punct(e) de contact: PETRU-MADALIN TECULESCU, Tel.0243/262001, Email: [email protected], Fax: 0243/262001, Adresa internet (URL): www.sf-gheorghe.bellsoft.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Autogunoiera 12 mc
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comuna Sfintu Gheorghe , judet Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Vehicul pentru colectarea si transportul deseurilor menajere, autocompactoare cu suprastructura de 12 mc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144511-3 - Vehicule de colectare a deseurilor menajere (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autogunoiera 12 mc - 1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 92, 500EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare - 3207 lei , garantia de buna executie - 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de la bugetul local si fonduri comunitare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea , Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 , Certificate constatatoare privind plata obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul local , Certificat constatator emis de ORC .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil ;
Informatii generale privind cifra de afceri ;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ultimul bilant contabil , vizat si inregistrat de organele competente;Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani min.960.000 lei.;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani ;
Lista de experienta similara ;
Recomandari de la beneficiari;
Informatii privind personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut in special pentru asigurarea controlului calitatii;
Declaratie pe propria raspundere referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si a persoanelor responsabile pentru executia contractului;
Declaratie pe prorpia raspundere referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
Certificat conformitate produs ;
Standarde de asigurare a calitatii;
Standarde de protectia mediului ;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Recomandari privind 3 contracte similarea din partea beneficiarilor, contracte finalizate;Completare formular cuprinzand valori , perioada de livrare , beneficiari/cantitati;Min.3 recomandari;Prezentarea de CV-uri pentru persoanele cheie in indeplinirea contractului, calificari ale personalului se recomanda prezenta unui specialist care sa poata sa instruiasca soferii si angajatii care vor lucra pentru autovehicule;Se vor include CV-urile personalului responsabil in derularea contractului ;Completare formular;Copie certificat conformitate produs ;Certificat ISO 9001(sau echivalent)sau in curs de implementare;Certificat ISO 14001(sau echivalent)sau in curs de implementare;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.07.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 40 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash la casieria unitatii sau prin OP in contul RO09TREZ39521180250XXXXX deschis la TRezoreria Cazanesti.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.07.2008 10:15
Locul: La sediul Primariei Sfintu Gheorghe
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Phare 2004 CES schema de investitii pentru proiecte mici si de gestionare a deseurilor
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stravopoleus , nr.6 , Sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Judecatoria Urziceni
Adresa postala: strada Alexandru Ioan Cuza , nr.9 , ,Localitatea: Urziceni, Cod postal: 925300, Romania, Tel.0243 / 250843, Email: [email protected], Fax: 0243/250843
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciu juridic - Secretariat - Primaria Sfintu Gheorghe
Adresa postala: Strada Principala , nr.15, Localitatea: Sfintu Gheorghe, Cod postal: 927215, Romania, Tel.0243/262001, Email: [email protected], Fax: 0243/262001, Adresa internet (URL): www.sf-gheorghe.bellsoft.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2008 16:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer