Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Automotoare Diesel adaptate pentru circulatia pe Caile Ferate Romane


Anunt de participare (utilitati) numarul 104794/28.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala:  B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  RO-010867, Romania, Punct(e) de contact:  Mariana NICA, Tel. 021/319.24.28, In atentia:  serviciu Achizitii, Email:  [email protected], Fax:  021/319.24.28, Adresa internet (URL):  www.cfrcalatori.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Automotoare Diesel adaptate pentru circulatia pe Caile Ferate Romane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Beneficiar
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 700, 000 si 268, 000, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Calendar estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: primul contract subsecvent se va incheia cu termen de valabilitate: 31.12.2010, urmand ca celelalte contracte subsecvente sa se incheie la interval de 6 luni
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Automotoare Diesel adaptate pentru circulatia pe Caile Ferate Romane
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34620000-9 - Material rulant (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Automotoare Diesel adaptate pentru circulatia pe Caile Ferate Romane- min.1 unitate- max.40 unitati
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 700, 000 si 268, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare in valoare totala de 2, 680, 000 lei. Garantie buna executie 5% fara TVA din valoarea contractului subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea;2.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in stare de faliment ori lichidare, indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, indeplinirea conditiilor contractuale, in ultimii 2 ani, candamnari in ultimii 3 ani ;3.Declaratie pe proprie raspundere privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj);4.Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale;5.Declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la Art.5 alin. 1 din legea nr.21/1996 privind concurenta6.Certificat constatator, in original sau copie legalizata emis, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.bilantul contabil la 31.12.2009 ;2.declaratie privind cifra medie de afaceri si informatii generale;3.informatii privind bonitatea ofertantului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificate clar prin referire la specificatii sau standarde relevante;Ofertantii? persoane juridice romane ? trebuie sa indeplineasca cerintele OMT 290/2000, adica furnizorul sa aiba Autorizatie de Furnizor Feroviar si Certificat de Omologare Tehnica/Agrement Tehnic, dupa caz, eliberate de AFER, in conformitate cu solicitarile din Caietul de sarcini si cerintele OMT 290/2000, in termen de valabilitate.Ofertantii? persoane juridice straine ? certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificate clar prin referire la specificatii sau standarde relevante si Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si cerintele OMT 290/2000, in termen de valabilitate.b) declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de munca si protectia muncii ? in originalc)Standarde de asigurare a calitatiiSe vor prezenta, in copie certificate care atesta implementarea sistemului de calitate, laofertant.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
50/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.09.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.09.2010 11:00
Locul: Sediul SNTFC CFR Calatori SA, Bd. Dinicu Golescu, nr 38, etaj 4, Sala de consiliu, sect 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata si se descarca de pe site-ul www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Str. Splaiul Independentei, nr.5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  021/319.51.83
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala:  Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010867, Romania, Tel. 021/319.95.28, int. 122961, Fax:  021/313.20.62
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.07.2010 12:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer