Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AUTORIZAREA, VERIFICAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA CAZANELOR DE INCALZIRE CENTRALA, INCALZITOARE DE APA SI SOBE TIP CONVECTOR


Anunt de participare (utilitati) numarul 136750/20.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Contracte, Tel. +40 0269805131, In atentia: Crisan Hajnalka, Email: [email protected], Fax: +40 0269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
AUTORIZAREA, VERIFICAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA CAZANELOR DE INCALZIRE CENTRALA, INCALZITOARE DE APA SI SOBE TIP CONVECTOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la sediul achizitorului, la locatiile indicate in caietul de sarcini
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 49, 180 si 65, 715RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In functie de necesitatea autoritatii contractante.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?? AUTORIZAREA, VERIFICAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA CAZANELOR DE INCALZIRE CENTRALA, INCALZITOARE DE APA SI SOBE TIP CONVECTOR??
- lotul 1 ?? AUTORIZAREA, VERIFICAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA CAZANELOR DE INCALZIRE CENTRALA, INCALZITOARE DE APA SI SOBE TIP CONVECTOR? - Medias;
- lotul 2 ?? AUTORIZAREA, VERIFICAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA CAZANELOR DE INCALZIRE CENTRALA, INCALZITOARE DE APA SI SOBE TIP CONVECTOR?- Tg. Mures?.
- lotul 3 ?? AUTORIZAREA, VERIFICAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA CAZANELOR DE INCALZIRE CENTRALA, INCALZITOARE DE APA SI SOBE TIP CONVECTOR?-Ploiesti, Roman, Craiova, Piatra Neamt
Serviciile sunt necesare pentru buna functionare a cazanelor de incalzire centrala, a instalatiilor de incalzit tip convector, a instalatiilor de incalzit apa calda la sediile societatii, apartamente de serviciu, formalitatile de lucru din santier.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50720000-8 - Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- lotul 1 ?? AUTORIZAREA, VERIFICAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA CAZANELOR DE INCALZIRE CENTRALA, INCALZITOARE DE APA SI SOBE TIP CONVECTOR? - Medias;
Valoarea estimata fara TVA, a acordului cadru : minim 16.225, 00 , maxim 21.150, 00Valoarea estimata a contractului subsecvent: minim 565, 00 lei, maxim 10.575, 00 lei
- pentru lotul 2 ?? AUTORIZAREA, VERIFICAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA CAZANELOR DE INCALZIRE CENTRALA, INCALZITOARE DE APA SI SOBE TIP CONVECTOR?- Tg. Mures
Valoarea estimata fara TVA, a acordului cadru : minim 17.925 lei, maxim 24.550, 00Valoarea estimata a contractului subsecvent: minim 565, 00 lei, maxim 12.275, 00 lei
- pentru lotul 3 ?? AUTORIZAREA, VERIFICAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA CAZANELOR DE INCALZIRE CENTRALA, INCALZITOARE DE APA SI SOBE TIP CONVECTOR?-Ploiesti, Roman, Craiova, Piatra Neamt
Valoarea estimata fara TVA, a acordului cadru : minim 15.030, 00 lei, maxim 20.015, 00Valoarea estimata a contractului subsecvent: minim 565, 00 lei, maxim 12.275, 00 lei
Valoarea estimata fara TVA: intre 49, 180 si 65, 715RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul gar. de par. este de: L1:423 lei, L2:491 lei, L3 400 lei . Per. de val. a gar. pentru par. este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor; In cazul subcontractarii, gar. de par. se constituie numai de contractant.In cazul asocierii, gar. de par. se constituie numai de liderul asocierii.Forma de constituire a gar. pentru par.: Documentul care atesta constituirea gar. de participare la procedura se va prezenta, cel mai tarziu, la deschiderea ofertelor, in original.Gar. de participare va fi exprimata in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: Ordin de plata (in original) vizat de banca in contul autoritatii contr., cont IBAN RO14 RNCB0231019568860001 B.C.R. Medias, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la deschiderea ofertelor; Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru per. prevazuta in doc. de atribuire. Scris. de gar. de par. trebuie sa fie intocmita in mod oblig. in conf. cu prevederile art. 86 din H.G. 925/2006 ? Formular 11. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine gar. pentru part., in cazul in care ofertantul isi retrage oferta in perioada de val. a acesteia; ofertantul desemnat castigator nu constituie gar. de buna executie in perioada de val. a ofertei; in cazul in care ofertantul desemnat castigator, refuza sa semneze acord cadru in perioada de val. a ofertei. Va fi 7% din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire: a)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; b) retineri succesive: prestatorul va prezenta aut. contractante, in termen de 3 zile de la semnarea contractului, un extras al contului de garantie de disponibil, distinct, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administratrea sa si pe numele prestatorului. Suma initiala care se va depune de catre contractant va fi de 0, 5% din pretul contractului. Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile emise, prin retinerea unui procent de 6, 5 % din valoarea fiecareia, si alimentarea contului de garantie pana la concurenta sumei stabilite drept garantie. Asupra acestui cont nu se poate opera decat cu consimtamantul achizitorului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit sunt din surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 zile de la data primirii lor de catre achizitor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Se va completa formularul nr. 12A (Aceasta declaratie se solicita pt ofertant/fiecare asociat/tert sustinator); Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 - Se va completa formularul 12B (Aceasta declaratie se solicita pt ofertant/fiecare asociat/tert sustinator privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 lit. a, c^1 si d); Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006- Se va completa formularul 13A referitor la evitarea conflictului de interese. Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele: d-nul Gheorghiu Sorin, avand functia de Director, d-nul Andrea Nicolae, avand functia de Director Tehnic , d-na Crisan Hajnalka, presedinte comisie de evaluare; d-na Melinescu Angela, membru comisie de evaluare, d-nul - Prisca Aurelian, membru comisie de evaluare. (Aceasta declaratie se solicita pt ofertant/fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant); Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. - Se va completa formularul 13B (acest doc se prezinta de ofertant/asociat);Certificatul de Atestare Fiscala privind impozitele, taxele catre stat, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat, emis de Directia Generala a Finantelor publice (pentru persoane fizice/juridice romane) care sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (acest doc se prezinta de ofertant/asociat). Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar (in original, copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul) eliberat cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii, cu cod CAEN corespunzator obiectului contractului. In situatia in care, ofertantul clasat pe primul loc a prezentat certificatul constatator in forma : copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul va prezenta pentru conformitate acest document in original sau in copie legalizata.Declaratie pe propria raspundere valabila la data deschiderii pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri - daca este cazul.
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza
Ofertantii vor prezenta autorizatie ISCIR, sau echivalent, conform prescriptiei tehnice PT A1-2010 si PT C9 - 2010pentru efectuarea serviciilor solicitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii au obligatia sa prezinte fisa de informatii generale care va contine toate informatiile despre firma (denumire, cod fiscal, adresa, tel/fax etc) inclusiv contul societatii si banca la care este deschis.Precizari: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a prezenta fisa de informatii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: lista principalelor servicii avand ca si obiect prestarea de servicii similare in ultimii 3 ani , pentru verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale prin prezentarea cel putin a unui document/contract/proces-verbal de receptie sau a unui numar maxim de documente/contracte/procese-verbale de receptie prin care sa confirme prestarea de servicii similare.
Informatii referitoare la personalul calificat si instruit pentru prestarea serviciilor de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.Ofertantul trebuie sa aiba personal autorizat ISCIR (RSVTI) ? minim 1 persoana.
Informatii referitoare la punctele de lucru, de caredispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului . Ofertantul va face dovada ca dispune de puncte de lucru in localitatile Medias, Tg. Mures si Ploiesti. Precizari: a. Aceste dovezi pot fi prezentate in favoarea ofertantului de eventualii subcontractanti, numai pentru partea lor de implicare. b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerinta este considerata indeplinita chiar si in mod cumulativ. c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, acestia din urma pot prezenta dovada indeplinirii cerintei in favoarea ofertantului in mod cumulativ.
Informatii privind subcontractantii ?daca e cazul. Precizam ca resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. Pentru subcontractanti trebuie sa se prezinte si declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, mai sus mentionata. La incheierea contractului, se solicita, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare.
Informatii privind Asocierea ? daca este cazul. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica
Inf. privind Angajamentul ferm.In cazul in care pentru indeplinirea contr. ofertantul isi demonstr. cap. tehnica si prof.a invocand sustinerea unei alte persoane (indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva), atunci acesta are oblig. de a dovedi sustinerea de care benef., de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la disp. ofert. resursele teh. si prof. invocate . In acest caz pers. care asigura sus. tehnica si prof. nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, avand obligatia de a prezenta declaratia pe proprie raspundere privind nein. in disp. art. 180 din OUG 34/2006, mai sus mentionata si Decl. pe proprie rasp. privind neincadrarea in prev. art. 181 din O.U.G. 34/2006.Decl privind nein. in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006.
Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001 sau echivalent pentru activitatile de ? Montare, instalare, punere in functiune, service, reparatii autorizare de functionare echipamente termotehnice: aparate consumatoare de gaz, in termen de valabilitate. In situatia in care prezentarea certificatului solicitat nu este posibila, se poate prezenta un act echivalent, ca urmare a raportarii la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde Europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde Europene privind certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
45%
45
Descriere: Tarif pentru reparatii accidentale(lei/ ora).Pentru tariful cel mai mic se acorda 45 puncte. Pentru tarif mai mare, (n) se acorda: P(n) = tarif cel mai mic / tariful propus (n) x 45 puncte
2.
Tarif pentru AF sobe tip convector(lei/operatie)
10%
10
Descriere: Pentru Tarif AF sobe convector Pentru cel mai mic tarif se acorda 10puncte. Pentru tariful(n) se acorda: P(n) = tarif cel mai mic (n) / tarif maxim x 10puncte
3.
Tarif pentru VTP centrale termice si instant ACM (lei/operatie)
10%
10
Descriere: Pentru Tarif VTP centrale term. si ACM pentru pretul cel mai micla tarifse acorda 10 puncte. Pentru tarif mai mare, (n) se acorda: P(n) = tarif cel mai mic / tariful propus (n)x 10 puncte.
4.
Tarif pentru VTP sobe tip convector(lei/operatie)
10%
10
Descriere: Pentru Tarif VTP sobe convectorpentru cel mai mic la tarif se acorda 10 puncte. Pentru timp mai mare, (n) se acorda: P(n) = timpul cel mai scurt / tariful propus (n)x 10 puncte.
5.
Tarif transport ( lei/km )
10%
10
Descriere: Pentru Tariftransportpentru pretul cel mai micse acorda 10puncte.Pentru tarif mai mare, (n) se acorda: P(n) = tarif cel mai mic / tariful propus (n)x 10 puncte
6.
Tarif pentru AF centrale termice si instant ACM (lei/operatie)
10%
10
Descriere: Pentru Tarif AF centrale term.si ACM pentru pretul cel mai mic la tarif se acorda 10puncte. Pentru tarif mai mare, (n) se acorda: P(n) = tarif cel mai mic / tariful propus (n) x 10puncte.
7.
Timp de interventii (ore)
5%
5
Descriere: Pentru cel mai mic timp de interventii, dar nu mai mare de 8 ore, se acorda 5 puncte. Pentru un termen mai mare, (n) se acorda: P(n) = [termenul cel mai mic / termenul (n)] x5 puncte.Pentru untermen de interventii mai mare decat cel solicitat in caietul de sarcini, respectiv 8 ore oferta este considerata neconforma.
Punctaj maxim componenta tehnica: 55
Pondere componenta tehnica: 55 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.07.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.07.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.07.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intemediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.In conformitate cu art. 11, alin. (4) si (5) din H.G. 925/2006, modificat si completat de pct.7 si 8 din H.G. 834/27.07.2009, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de dreptul acesta ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Se va completa Formularul 11 - Declaratie pe propria raspundere, insotita de Anexa. Se va prezenta modelul de contract de prestare de servicii, completat cu datele de identificare ale ofertantului, vizat de catre reprezentantii legali ai acestuia pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale obligatorii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A- SIRCOSS Medias - Biroul Juridic
Adresa postala: Soseaua Sibiului Nr.5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 026985156, Email: [email protected], Fax: +40 0269830283
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2012 13:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer