Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AUTOUTILITARE N1 4 x 4 ? 25 buc.


Anunt de participare numarul 148688/24.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Adresa postala: CALEA GRIVITEI NUMARUL 391A SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Punct(e) de contact: ION DUMITRESCU, Tel. +40 212027000-296, In atentia: B.A.C.A.P., Email: [email protected], Fax: +40 213197433, Adresa internet (URL): www.rarom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma cu surse proprii
Activitate (activitati)
Altele: CAEN 7120 Activitati de testari si analize tehncie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
AUTOUTILITARE N1 4 x 4? 25 buc.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Reprezentanta R.A.R. Bucuresti - Voluntari
str. Birsei nr. 1 ? Voluntari, jud. Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transmitere drept de folosinta a 25 de autoutilitare prin cumparare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34113000-2 - Vehicule cu 4 roti motoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autoutilitare N1 4 x 4 ? 25 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 616, 330RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Garantia de participare (GP) este in suma de32.320 lei. Pentru o garantie de participare constituita in alta moneda, conversia se va face la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru dataanterioara cu 5 zile calendaristice datei limita de depunere a ofertelor.- Perioada de valabilitate a GP este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.- Modul de constituire a GP: conform art. 86 alin. (1), (2), (3) din HG 925/2006, GP se constituie, in favoarea RAR-RA, CUI RO1590236, cont RO78BRDE410SV19834754100, BRD-GSG, Sucursala J.L.Calderon, prin virament bancar (documentul probant se prezinta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, preferabil din Romania ori cu corespondent in Romania (se prezinta in original, vezi formular GP din Capitolul III-Formulare); se accepta constituirea GP potrivit art. 86 alin. (5) lit. a) din HG 925/2006; dovada constituirii GP se va prezenta la sediul RAR cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor.- In caz de asociere, GP poate fi constituita de oricare (unul sau mai multi) dintre asociati sau de toti, in numele asocierii respective. Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a GP, fiecare membru asociat va prezenta Declaratia de IMM (formular D3), in caz contrar, oferta comuna va fi respinsa.- Restituirea GP: conform art. 88 din HG 925/2006; ofertantii necastigatori vor preciza contul si banca in care se va face restituirea GP.- Retineri din GP: suma constituita de ofertant, in situatiile prevazute de art. 87 din HG 925/2006, sau suma de 5.396, 329 lei pentru cazul prevazut de art. 2781 din OUG 34/2006. Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 5% din valoarea contractului de furnizare, fara T.V.A. (50% pentru IMM) , astfel: -prin instrument de garantare emis de o societate bancara/de asigurari, preferabil din Romania sau cu corespondent in Romania, conform art. 90 alin. (1) din HG 925/2006; forma de prezentare: in original (formular GBE din Capitolul III);
-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, caz in care, contractantul are obligatia de a aplica prevederile art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 si prevederile HG 1045/2011.Dovada constituirii garantiei de buna executie se prezinta in termen de 5 zile de la data semnarii contractuluide furnizare. Alte detalii: in contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse: surse proprii ale regiei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Calitatea de participant la procedura: ?Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu formularul F 1 din Capitolul III (Formulare).
Forma de prezentare: in original.- Neincadrarea in situatiile prevazute de art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006:
?Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu formularul F 2 Adin Capitolul III.
Forma de prezentare: in original. Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.
In cazul in care se constata ca ofertantul se afla intr-una din situatiile enuntate in art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, acesta va fi exclus din procedura aplicata.
-Neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006:
?Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu formularul F 2 Bdin Capitolul III.
Forma de prezentare: in original. Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d).
In cazul in care se constata ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, acesta poate fi exclus din procedura de atribuire.
- Indeplinirea obligatiilor bugetare:
?Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general), eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia ofertantul isi are sediul social, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, la termenul legal al scadentei de plata.Forma de prezentare: in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", cu stampila ofertantului si semnatura reprezentantului legal al acestuia.
?Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale), eliberat de compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe raza careia ofertantul isi are sediul social, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, la termenul legal al scadentei de plata.Forma de prezentare: in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", cu stampila ofertantului si semnatura reprezentantului legal al acestuia.
In cazul in care certificatul de atestare fiscala evidentiaza datorii, ofertantul poate proba indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, prin prezentarea unor documente de inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de organele competente in domeniu.
Forma de prezentare: in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", cu stampila ofertantului si semnatura reprezentantului legal al acestuia.
- Obligatia asigurarii unei competitii reale:
?Certificat de participare cu oferta independenta, conform formularului F 12 din Capitolul III.
Forma de prezentare: in original.
- Evitarea conflictului de interese:
?Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, completata in conformitate cu formularul F 14din Capitolul III.
Forma de prezentare: in original. Documentul va fi prezentat prezentat de ofertanti/ofertantii asociati/subcontractanti/tertii sustinatori, dupa caz.
Autoritatea contractanta va lua masurile necesare pentru a evita aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale; pentru a evita situatiile de incompatibilitate mentionate mai sus, in continuare, sunt precizate persoanele care, in exercitarea functiei pe care o detin la nivelul autoritatii contractante, trebuie sa ia decizii cu privire la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv acele persoane care aproba bugetul necesar finantarii contractului de achizitie publica in cauza. Aceste persoane sunt: ing. George-Adrian Dinca - director general, ec. Mihaela Gheorghe - director economic, ing. Catalin Dumanschi ? sef Departament Transport, ing. Ion Dumitrescu ? sefB.A.C.A.P.. - Exercitarea activitatii profesionale: Persoane juridice romane si persoane fizice autorizate sau asociatii familiale romane:
?Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul competent teritorial, din care sa rezulte date despre sediul social si obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.R.C..
Forma de prezentare: in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", cu stampila ofertantului si semnatura reprezentantului legal al acestuia; certificatul va fi eliberat in asa fel incat informatiile cuprinse in acest document sa fie valabile/reale la data limita de depunere la autoritatea contractanta a ofertelor.Autoritatea contractanta va putea solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
Persoane juridice / fizice straine:
?Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica / juridica sau de inregistrare / atestare sau apartenenta la categoria profesionala impusa de indeplinirea viitorului contract de achizitie, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Forma de prezentare: in copii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul", cu stampila ofertantului (daca stampila este uzuala), cu semnatura reprezentantului legal al acestuia si insotite de o traducere in limba romana efectuata de un traducator autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta privind situatiile financiare anuale la 31 decembrie, pentru ultimii 3 ani financiari, inregistrate la organele competente, dupa caz.
-In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica in mai putin de 3 ani, se solicita prezentarea situatiilor financiare anuale sau a documentelor edificatoare, corespunzator perioadei efective de activitate.
Documente probante: ?Formularele bilantiere uzuale/extrase din acestea sau orice alt document din care sa rezulte informatiile necesare, referitoare la cifra de afaceri globala.
Cerinta privind cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani: 2010, 2011, 2012 (precizarea este necesara pentru ca toti operatorii economici sa se raporteze la aceiasi ani). Cifrele de afaceri globale anuale, ce vor fi inscrise in formularul F 3, reprezinta informatii disponibile in situatiile financiare anuale. Conversia leu/alta moneda se va realiza la cursul mediu anual stabilit de BNR pentru anul respectiv.-In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica in mai putin de 3 ani, media cifrei de afaceri globale se va calcula pe baza cifrelor de afaceri rezultate din situatiile financiare sau a documentelor edificatoare, corespunzator perioadei efective de activitate.
Nivelul mediei cifrei de afaceri globale sa fie cel putin 3.232.660 lei.Document probant: ?Fisa de informatii generale (formularul F 3 din Capitolul III.
Cerinta privind informatiile despre sustinerea acordata ofertantului (individual sau in asociere), de catre unul sau mai multi terti pentru indeplinirea unor cerinte minime de calificare (cifra medie de afaceri etc.).
Daca ofertantul beneficiaza de o asemenea sustinere, va prezenta dovezi ca cerintele minime de calificare pentru care se acorda sustinerea sunt indeplinite conform art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, art. 11 indice 1 din H.G. nr. 925/2006 si Anexei 2 la Ordinul 509/2011, coloana 'Cifra de afaceri'.Documente probante: ?Angajamente de sustinere si declaratii de disponibilitate (formularele din Capitolul III: A5, A6).
-Documentele de sustinere din oferta vor deveni anexe la contract.
-Tertii sustinatori vor completa declaratii pe proprie raspundere (formularele F 2 A, F 2 B si F 14 din Capitolul III), respectand prevederile art. 691, art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Forma de prezentare: in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", cu stampila ofertantului si semnatura reprezentantului legal al acestuia.Forma de prezentare a formularului F 3: in original.Forma de prezentare a formularelor A5, A6, F 2 A, F 2 B si F 14: in original, semnate si stampilate de catre fiecare tert sustinator.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta privind principalele livrari de produse in ultimii 3 ani socotiti pana la data limita de depunere a ofertei. Documente probante: ?Declaratie pe proprie raspundere(formularul F 4P din Capitolul III).
Cerinta privind experienta similara din ultimii 3 ani socotiti pana la data limita de depunere a ofertei, in ceea ce priveste livrarea de produse.Se solicita Lista principalelor livrari de produse, sub forma tabelului din anexa la formularul F 4P, cu date privind valori, perioade de livrare, beneficiari, din care sa reiasa ca ofertantul a livrat produse similare prin unul pana la maxim 3 contracte, a carui/caror valoare cumulata a fost de cel putin 1.616.330 lei (reprezentand valoarea estimata).Documente probante: ?Livrarile de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar; in cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. -Conversia lei/alta moneda se va realiza la cursul mediu anual stabilit de B.N.R. pentru anul aferent datelor prezentate in tabel.
Cerinta privind informatiile despre asocieri, dupa cazDocumente probante: ?In cazul existentei unei asocieri, se va prezenta acordul de asociere (formularul D 1 din Capitolul III) cu precizarea liderului asocierii si a mandatului incredintat de membrii grupului de asociati, fara a fi nevoie, la momentul depunerii ofertelor, de legalizarea asocierii, care se va solicita numai daca oferta comuna va fi declarata castigatoare: acordul de asociere se prezinta impreuna cu documentele insotitoare ale ofertei (a se vedea Sectiunea IV.4.3.1., punctul d.2.. Membrii asocierii trebuie sa indeplineasca cerintele de calificare prevazute in Sectiunea III.2., astfel: >> fiecare din asociati: cerintele prevazute in Sectiunea III.2.1.a), III.2.1.b) si III.2.3.b)-pentru partea din contract pe care o realizeaza asociatul;>> oricare din asociati, prin cumul: celelalte cerinte din Sectiunea III.2..Documente probante: ?Formularele de dovedire a indeplinirii cerintelor de calificare antementionate pentru asociati, dupa caz.
Cerinta privind informatiile despre sustinerea acordata ofertantului (individual sau in asociere), de catre unul sau mai multi terti, pentru indeplinirea unor cerinte minime de calificare (experienta similara etc.).
Daca ofertantul beneficiaza de o asemenea sustinere, va prezenta dovezi ca cerintele minime de calificare pentru care se acorda sustinerea sunt indeplinite conform art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, art. 11 indice 1 din H.G. nr. 925/2006 si Anexei 2 la Ordinul 509/2011, coloana 'Experienta similara'.
Documente probante: ?Angajamente de sustinere si declaratii de disponibilitate (formularele din Capitolul III: A5, A6).
-Documentele de sustinere din oferta vor deveni anexe la contract.
-Tertii sustinatori vor completa declaratii pe proprie raspundere (formularele F 2 A, F 2 B si F 14 din Capitolul III), respectand prevederile art. 691, art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Forma de prezentare a formularului F 4P: in original.Forma de prezentare a anexei la formularul F 4P: in original.
Forma de prezentare a documentelor probante: in còpii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul", cu stampila ofertantului si semnatura reprezentantului legal al acestuiaForma de prezentare a formularului D 1: in
original.
Forma de prezentare a formularelor de dovedire a indeplinirii cerintelor de calificare de catre asociati: conform precizarilor corespunzatoare din Sectiunea III.2..Forma de prezentare a formularelor A5, A6, F 2 A, F 2 B si F 14: in original, semnate si stampilate de catre fiecare tert sustinator.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de livrare
20%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-art. 161-169 OUG 34/2006; art. 38-44 Normele aprobate prin HG 1660/2006.-La licitatia electronica (LE) pot participa ofertantii inregistrati in SEAP, care au fost invitati; LE va incepe la 2 zile lucratoare de la instiintare; LE include 2 runde/o pauza-24 ore fiecare; echipamentul electronic folosit-conform SEAP.-Elementele reofertarii: pretul exprimat in lei (fara limite de imbunatatire); termenul de livrare.-Informatii disponibile: nr. participanti, pozitia in clasament, preturile/valorile reofertate, pas licitare: 0, 01% din valoarea estimata.-Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: detalii la VI.3. Alte informatii, punctul 2.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
- Nu exista.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.02.2014 13:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.02.2014 10:30
Locul: RAR-RA, Calea Grivitei nr. 391, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor (o persoana/ofertant, cu cel mult un insotitor) si observatorii UCVAP (daca procedura este supusa procesului de verificare)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Mod de obtinere a documentatiei de atribuire-Prin acces direct si nemijlocit la descarcarea fisierelor electronice atasate in SEAP la anuntul de participare, sectiunea "Documentatie si clarificari" sau de la sediul central RAR, pe baza de imputernicire; pentru deschiderea fisierelor cu extensie "p7m", instalati aplicatia "verifierx86.exe" care se poate descarca de la adresa www.certsign.ro/certsign/resurse/download, faceti dublu click pe fisier, selectati butonul View sau Save; documentatia este gratuita.-Solicitarile de documente/clarificari ale operatorilor economici se transmit autoritatii contractante in scris, prin fax/e-mail, utilizand datele de contact din Sectiunea I. 1) din prezenta fisa de date; raspunsul la solicitari se transmite prin fax/e-mail solicitantilor si operatorilor economici implicati in procedura de atribuire si se posteaza in SEAP; program de lucru: L-J (08:00-16:30); V (08:00-14:00).-Solicitarile de documente/clarificari ori alte comunicari ale autoritatii contractante se transmit operatorilor economici in scris, prin fax/e-mail, acestia fiind rugati sa confirme primirea adreselor RAR, utilizand datele de contact conform precizarii de mai sus.2.Mod departajare oferte clasate pe primul loc cu punctaje egale-Dupa incheierea LE si afisarea clasamentului SEAP, in ordine descrescatoare a punctajelor, daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare. Daca si preturile sunt egale, se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis, iar oferta cu noul pret cel mai scazut va fi declarata castigatoare.3.Comunicarea rezultatului procedurii-Cf. art. 200, art. 206-208 din OUG 34/2006; art. 82, 83 din HG 925/2006; art. 24, 25 din HG 1660/2006.4.Incheierea contractului-Conform art. 169 alin. (2), 204 si 205 din OUG 34/2006 si art. 93 din HG 925/2006; termen asteptare: 11 zile.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Registrul Auto Roman - R.A. - Compartimentul Juridic
Adresa postala: Calea Grivitei nr. 391A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Tel. +40 212027000, Email: [email protected], Fax: +40 213181754, Adresa internet (URL): www.rarom.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer