Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AUTOUTILITARE TRANSPORT MIX


Anunt de participare (utilitati) numarul 148652/20.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Barajului, nr.6, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540191, Romania, Punct(e) de contact: Sorin-Ioan Stan, Tel. +40 265404110, Email: [email protected], Fax: +40 265306098, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
AUTOUTILITARE TRANSPORT MIX
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str.Barajului nr.6
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoutilitare transport mixt- valoare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34131000-4 - Camionete (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Formularul 12 din cadrul Capitolului III cuprinde informatiile privind obiectul contractului si cantitatea solicitata:
Lot 1 - 7 bucati, Lot 2 - 17 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 2, 934, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: Lot 1 ? 18.900 lei, Lot 2 ? 39.780 lei.Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta la cursul comunicat de BNR este data publicarii anuntului de participare in SEAP;Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor;In cazul asocierii, garantia de participare se poate depune de oricare dintre asociati.Forma de constituire a garantiei pentru participare.Garantia de participare va fi exprimata in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: -Virament bancar vizat de banca in contul autoritatii contractante, cont IBAN RO30 CRDZ 002A 0018 1056 9001 deschis la Nextebank Tg.-Mures, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la termenul limita de primire a ofertelor.-Instrument de garantare emis in conditiile legii de o Societate bancara ori de o Societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante care va fi prezentat in original.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare, vor fi respinseCuantumul ce se va retine in conditiile art. 278^1 din OUG 34/2006 este de Lot 1 ? 4.724, 99 lei, Lot 2 ? 5.768, 99 lei.Garantia de participare se va restitui in conditiile prevazute de art 88 din HG 925/2006 actualizata. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5% din pretul fara TVA al contractului.Garantia de buna executie se constituie in una din urmatoarele forme : - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, care devine anexa la contract.Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie conform art 92 alin 1 din HG 925/2006 actualizata, respectiv in cel mult 14 zile de la data furnizarii produselor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
-Declaratie de eligibilitate
Declaratie de eligibilitate conform art.180 din OUG 34/2006 actualizata se va completa Formularul 1 din capitolul III Formulare
Cerinta nr.2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, actualizataDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, actualizata se va completa Formularul 1.B din capitolul III Formulare
(acest document va fi depus si de tertul sustinator, pentru lit.a, c^1 si d);
Cerinta nr.3-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, actualizata
Se va completa Fornularul 1.C din capitolul III Formulare Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Director General Vrgil Marius Metea, Director Adjunct Corin Cindrea, Director Departament Tehnic Achizitii Lucian Barsan, Director Cristian Cioban, Director Exploatare Dezvoltare ing. Ioan Stefan, Inginer Sef Exploatare ing. Ioan Scridon, Sef Birou Contracte cons.jur Madalina Pirlea, inlocuitor sef birou cj.Adina Zeces, ec. Dan Obreja, ing. Szabo Erno, ec Cristian Ilinca, ec. Florin Ciopaian, cj Radu Lechintan, cj. Andrea Cerghizan.(acest document va fi prezentat atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul).
Cerinta nr.4
-Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010;
Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta se va completa Formularul ANEXA din capitolul III Formulare
Cerinta nr.5
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Se va completa Formularul 1.D din capitolul III Formulare
Cerinta nr.6
- Certificate privind datoriile
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la taxele locale din care sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care e prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG nr.925/2006 Conditie de calificare: autoritatea contractanta va considera indeplinita cerinta in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniunu.
(Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul, neprezentarea certificatelor mentoinate anterior duce la excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului
Un ofertant nu are voie in cadrul aceleiasi proceduri, sub sanctiunea excluderii de la procedura:
a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comuneb) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca si subcontractant in cadrul altei oferte
c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociatIn cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind situatia personala trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte Inregistrare persoane juridice/fizice romane
Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar (in original, copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul) informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, cu cod CAEN corespunzator obiectului contractului conform Anexei al Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.509/2011. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in forma: copie conform cu originalul.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale
-Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani de cel putin: :
Lot 1 ? 1.890.000 lei, Lot 2 ? 3.978.000 leiDaca oferta se face pe unul, mai multe loturi sau toate loturile, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita individual pentru fiecare lot pentru care se depune oferta fara a se cumulaIn cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind cifra de afaceri trebuie sa fie indeplinita prin cumulul cifrelor de afaceri a celor ce formeaza asocierea.Capacitatea economica si financiara a unui ofertant pot fi sustinute, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva conform Art. 186 OUG 34/2006 si Art. 190 OUG 34/2006. Persoana care asigura sustinerea economica si financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006 actualizat.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 2 din Capitolul III-Formulare
Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in lei, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Ofertantul trebuie sa faca dovada efectuarii de livrari cu obiect similar celui al prezentului contract, livrari in valoare de minim: Lot 1-945.000lei; Lot2-1.989.000 lei, efectuate in baza unui contract.
Daca oferta se face pe unul, mai multe loturi sau toate loturile, cerinta privind experienta similara va fi indeplinita individual pentru fiecare lot pentru care se depune oferta fara a se cumula
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind experienta similara va vi indeplinita in totalitate de unul din componentii asocierii.Capacitatea tehnica si proferionala a unui ofertant pot fi sustinute, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva coform Art. 186 OUG 34/2006 si Art. 190 OUG 34/2006. Persoana care asigura sustinerea economica si financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006 actualizata.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formular 4 din Capitolul III-FormulareDaca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in lei, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv
Cerinta nr.2
Contractul prezentat la cerinta 1 se confirma prin - prezentare certificate/documente emise sau contra- semnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar sau o declaratie a operatorului economic, in cazul in care, din motive obiective, acesta nu are posibilitatea de a obtine certificarea/confirmarea livrarilor de produse din partea beneficiarului.
Modalitatea de indeplinire
Oricare dintre urmatoarele documente(in copie)contracte, procese verbale de receptie, facturi, documente constatatoare etc.
Implementarea standardului demanagement al sistemului calitatiidin seria ISO 9001:2008 sau echivalent
Documente emise de organisme acreditate care atesta implementarea sistemului calitatii.
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind managementul calitati trebuie sa fie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta certificate sau documente emise de organisme abilitate care sa ateste implementarea sistemului calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent
Documentele vor fi prezentate in copie cu mentiunea , ,Conform cu originalul?.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind managementul calitatii trebuie sa fie indeplinit individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
94%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de livrare
2%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Termen de garantie
2%
Descriere: Componenta tehnica
4.
Cheltuieli de intretinere
2%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 6
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.02.2014 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.02.2014 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.02.2014 10:00
Locul: Sediul Autoritatii Contractante Str. Barajului nr.6 Tg.Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si rfeperezentatii autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi punctaj dupa aplicarea criteriului de atribuire fiind situati pe primul loc, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.-Documentele solicitate prin documenatatia de atribuire sunt obligatorii. Se vor solicita completari si clarificari doar la documentele depuse.-Ofertantul poate uza de prevederile art.11 alin 4 din HG 925/2006Ofertantii incadrati ca I.M.M. beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.- Se va prezenta modelul de contract, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale specifice. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat la deschiderea ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior.Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii(ce sunt parte a documentatiei de atribuire).Daca un operator economic considera ca anumite clauze sunt defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati pana la data limita de depunere a ofertelor.Prin urmare clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atata timp cat nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului.Clauzele obligatorii ale contractului pot fi de asemenea amendate in oferta depusa de ofertant, iar amendamentele negociaza de autoritatea contractantaprin conciliere in situatia in care ofertantul care a depus amendamentele este declarat castigator in atribuirea contractului.Clauzele specifice ale contractului pot fi negociate/modificate la solicitarea ofertantului cu acceptul autoritatii contractante daca propunerile sunt justificate sau in conformitate cu anumite obligatii prevazute de legislatia in vigoare si daca nu sunt dezavantajoase autoritatii contractante si inainte de luarea hotararii privind atribuirea contractului de achizitie publica.Daca autoritatea contractanta nu este de acord cu aceste modificari, va comunica acest fapt ofertantului, iar daca acesta isi mentine pozitia, in conformitate cu prevederile art.36, alin.2, literele a si b din HG 925/2006 actualizata, oferta va fi considerata neconforma.La luarea hotararii privind atribuirea contractului, se va considera faptul ca aceste clauze contractuale sunt studiate, analizate si acceptate de catre ambele parti contractuale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita de dep.a contestatiilor 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act al AC pe care orice persoana care se considera vatamata il considera nelegal.Daca se contesta doc.atrib, termenul decurge de la data public.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA - STTMTg MuresBiroul Juridic
Adresa postala: str. Barajului, nr.6, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540191, Romania, Tel. +40 265250501, Fax: +40 265306098
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 13:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer