Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AUTOVEHICULE


Anunt de participare (utilitati) numarul 145686/09.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APASERV SATU MARE S.A.
Adresa postala: Str.Gara Ferastrau nr.9/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440210, Romania, Punct(e) de contact: Monica - Tatiana Salajan, Tel. +40 261706058, Email: [email protected], Fax: +40 261721056, Adresa internet (URL): www.apaservsm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
AUTOVEHICULE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul autoritatii contractante - Satu Mare, str.Gara Ferastrau nr.9/A
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul nr.1 - Autoutilitara 4+1 locuri ? transport marfa ?i persoane
Lotul nr.2 - Autoutilitara 2+1 locuri ? carosata cu bena basculanta
Lotul nr.3 - Autoutilitara 5+1 locuri ? carosata cu bena basculanta ?i echipata cu macara
In Sectiunea II - Caietul de sarcini sunt prezentate caracteristicile tehnice si cerintele minime obligatorii necesare realizarii contractului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34131000-4 - Camionete (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul nr.1 - Autoutilitara transport marfa ?i persoane, 4+1 locuri? 7 buc
Lotul nr.2 - Autoutilitara carosata cu bena basculanta, 2+1 locuri ? 1 buc
Lotul nr.3 - Autoutilitara carosata cu bena basculanta ?i echipata cu macara, 5+1 locuri ? 2 buc
Valoarea estimata fara TVA: 800, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP Lot1= 8.400, 00 lei, Lot2=3.000 lei, Lot3=4.600 lei.GP se va constitui in RON. Echival pt GP depusa in euro se va face la curs BNR din data publicarii anuntului de participare. Per de valab a GP: 90 de zile, de la data lim de depunere a ofertelor. Dov constit GP trebuie sa fie prez cel mai tarziu la data si ora stabilita pt deschid ofert. GP se va constitui cu : a) Virament bancar, sau printr-un instrum de garantare emis de o societ bancara, ori de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada precizata mai sus. GP treb sa fie irevocabila. b) Ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor. c) Numerar la caseria autoritatii contractante. In cazul unei asocieri Instrumentul de garantare va fi emis de catre Liderul Asocierii in numele asocierii. Ofertantul care se incadreaza in categoria IMM si doreste sa beneficieze de prevederile art. 16 din Legea 346/2004, respectiv reducerea cu 50% a cuantumului GP, va prezenta o Declaratie din care sa rezulte ca se incadreaza in categ IMM (modelul de Declaratie se gaseste in Anexa 1 la Legea 346/2004). In cazul in care ofertantul este o asociere de mai multi operatori economici, reducerea se aplica daca fiecare din membrii asocierii se incadreaza in mod individual in categoria IMM. In cazul in care GP se va constitui printr-un instrum de garantare, acesta se va completa in conf cu modelul de Scrisoare de garantie - Formularul nr.5. Contul in care se poate depune garantia de participare: Cod IBAN: RO98BTRL03101202217787XX, Banca Transilvania Satu Mare.In conformitate cu preved art.278^1, alin.1, lit.a) si alin.2 din OUG 34/2006, cu modif si complet ulterioare, in masura in care CNSC respinge contestatia depusa de ofertant, autori contract va retine din garantia de part in raport cu val estim a contr de achizitie publica suma de Lot1=4.200 lei, Lot2=1.500 lei, Lot3=2.300 lei 10% din valoarea fara TVA a contractului de achizitie publica. Garantia de buna executie se va constitui in RON. Se va depune in original. Modul de constituire a garantiei de buna executie : In conformitate cu art.90, alin.(1) din HG nr.925/2006, garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru toata durata de prestare a contractului.Se va completa in conformitate cu modelul de Scrisoare de garantie de buna executie - Formularul nr.8 din sectiunea III Formulare).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare ? Surse proprii ale Autoritatii contractante.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf art 44 din OUG 34/2006. Se va prez un acord de asoc (in lb rom) in conf cu Form 9. Daca oferta este castig, se va legaliza asocierea la notariat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declaratia ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?. Declaratia se va depune in original si se va completa in conformitate cu Formularul nr.1 din Sectiunea III - Formulare.
Cerinta nr.2
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea. In cazul unei asocieri sau sustinere a ofertantului, fiecare asociat sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie. Declaratia se va depune in original si se va completa in conformitate cu Formularul nr.2 din Sectiunea III - Formulare. Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla in oricare din situatiile prevazute la art.180 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr.3
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie si documentele solicitate la pct.a) si b). In cazul in care exista tert sustinator, persoana care asigura sustinerea va completa Declaratia din care trebuie sa reiasa ca nu se afla in situatiile prevazute la art.181 lit.a), c^1) si d). Declaratia se va depune in original si se va completa in conformitate cu Formularul nr.3 din Sectiunea III - Formulare. Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant care se afla in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va anexa Declaratiei, urmatoarele:
a) Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadentela nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - in original sau copie copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiunea ?conform cu originalul?;
b) Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadentela nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor ? in original sau copie copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiunea ?conform cu originalul?;
Pentru operatorii economici straini ? Documente edificatoare - se vor depune in original sau copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiunea ?conform cu originalul?si traducerea autorizata in limba romana.
Cerinta nr.4
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri sau daca exista tert sustinator, subcontractanti, fiecare asociat, tert sustinator si fiecare subcontractant este obligat sa prezinte aceasta Declaratie. Declaratia se va depune in original si se va completa in conformitate cu Formularul nr.4 din Sectiunea III - Formulare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante : Stegerean Danutiu Vasile Viorel, Gyongyosi Stefan, Leitner Ioan, Mitra?ca Horea, Suciu Mirela Daniela, Matuz Bela Tiberiu, Cetera? Marius, Fogel Vasile, Kovacs Mate, Riscau Gheorghe, Salajan Monica Tatiana Cornelia, Nemes Loredana, Mate Kinga, Vilcu Mihaita, Coica Costel Dorel, Duma Ovidiu Mihai, Pop Dumitru Dorel, Dobos Stefan, Ghetina Mihai, Kovacs Eugen, Fedorca Aurelia, Mitrasca Vasile, Mellau Iosif, Kiss Zoltan, Nagy Iosif, Avorniciti Mariana, Gyakon Gheorghe Nicolae, Incze Ludovic, Lochli Mihai, Piricsi Artur, Fezer Gabor, Mosdoczi Vilhem, Domokos Alexandru, Roca Iosif, Lengyel Stefan, Gaman Mihai, Balogh Daniel, Kardosi Ioan Zoltan, Marchis Otto, Iuhasz Ludovic, Fenyi Laurentiu, David Gheorghe, Ludroczki Alexandru, Marian Gheorghe, Simon Levente, Stet Vasile Adrian, Toma Vasile Adrian, Rotar Marinel, Bartok ? Gurzau Ioan, Roka Marius Andrei, Sobius Mariana Monica, Ciupac Ioan, Andreica Florinel. Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla in oricare din situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinta nr.1
Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: Prezentarea deDocumente edificatoare, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau deinregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Nota: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator sau Documentul edificator prezentat de ofertant (operator economic unic) sau de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau documentul edificator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul repetitiv ? pretul ofertei, 1 runda de licitare, durata rundei 1 zi. Nu se impun limite ale val pana la care pretul ofertei poate fi imbunatatit. Inform care vor fi puse la dispoz: cea mai buna oferta si nr. de participanti. Inform vor fi disponib cu 2 zile lucrat inainte de data incep licitatiei. Echip electronic ? SEAP, accesibil pe internet la adresa www.e-licitatie.ro, unde in sectiunea Prima pagina se gasesc informatii referitoare la procedura de inregistrare pentru ofertant si in sectiunea ?Cerinte tehnice minimale? se gasesc informatii referitoare la conditiile tehnice minime si modalitatile de realizare a conectarii.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 16/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 26.11.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.08.2013 10:00
Locul: Sediul Autorita?ii Contractante - Satu Mare, str.Gara Ferastrau nr 9/A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si Observatorii UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Orice comunicari, solicitari, sau notificari trebuie sa fie transmise in scris, in limba romana. Solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici privind documentatia de atribuire se vor adresa autoritatii contractante, in scris, Acestea vor avea mentionat: Obiectul contractului; Numarul Invitatiei de participare publicata in SEAP ; Numele operatorului economic ; Numele persoanei de contact indicata in Invitatia de participare.- In cazulin care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret si clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, dupa etapa finala de licitatie electronica, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, cu repetare, daca este cazul.- Reprezentantii ofertantilor autorizati sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor vor prezenta Comisiei de evaluare imputernicire scrisa, semnata de reprezentantul legal al operatorului economic, buletin/carte de identitate sau pasaport, dupa caz.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Gara Ferastrau nr.9/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440210, Romania, Tel. +40 261759080, Email: [email protected], Fax: +40 261721056, Adresa internet (URL): www.apaservsm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2013 08:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer