Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Autovehicule noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013 - RABLA, prin leasing financiar


Anunt de participare (utilitati) numarul 146345/07.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, Parter, ET 3-11, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Punct(e) de contact: Robert Lorentz, Tel. +40 212009313/ +40 212009330, In atentia: Bogdan Pana, Email: [email protected], Fax: +40 212007411, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
intreprindere publica cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Servicii po?tale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Autovehicule noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013 - RABLA, prin leasing financiar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unui numar total de 132 autovehicule noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013 - RABLA, prin contractarea unei finantari de tip leasing financiar pentru o perioada de 36 luni (cu dobanda fixa si utilizand drept avans prima de casare in valoare de 858.000 lei (cu TVA) corespunzatoare predarii spre casare a 132 autovehicule uzate), servicii de intretinere pe intreaga perioada de leasing (pentru o limita de 100.000 Km), precum si servicii de asigurare CASCO pentru 3(trei) ani si servicii de asigurare RCA pentru 1 (un) an.La finalul perioadei de leasing achizitorul urmeaza sa-si exercite dreptul de optiune in sensul de a dobandi proprietatea asupra obiectelor in leasing, conform art. 4.3 din modelul de contract.
Asigurarea CASCO incheiata pentru autovehicule va acorda despagubiri pentru avarii produse in stationare sau in mers, cu fransiza zero, conform conditiilor de asigurare pe teritoriul Romaniei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34136000-9 - Furgoane (Rev.2)
34110000-1-Autoturisme (Rev.2)
50112200-5-Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)
66114000-2-Servicii de leasing financiar (Rev.2)
66516100-1-Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia unui numar total de 132 autovehicule noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013 - RABLA, prin contractarea unei finantari de tip leasing financiar pentru o perioada de 36 luni (cu dobanda fixa si utilizand drept avans prima de casare in valoare de 858.000 lei (cu TVA) corespunzatoare predarii spre casare a 132 autovehicule uzate), servicii de intretinere pe intreaga perioada de leasing (pentru o limita de 100.000 Km), precum si servicii de asigurare CASCO pentru 3 (trei) ani si servicii de asigurare RCA pentru 1 (un) an.La finalul perioadei de leasing achizitorul urmeaza sa-si exercite dreptul de optiune in sensul de a dobandi proprietatea asupra obiectelor in leasing, conform art. 4.3 din modelul de contract.
Asigurarea CASCOincheiata pentru autovehicule va acorda despagubiri pentru avarii produse in stationare sau in mers, cu fransiza zero, conform conditiilor de asigurare pe teritoriul Romaniei.
Numarul total de 132 autovehicule este compus din: 7 autoutilitare - varianta1, 15 autoturisme - varianta1, 100 autoturisme - varianta2, 10 autoturisme -varianta 3, cf. prevederilor caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 310, 670EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare in cuantum de 20.000 Euro. Garantia poate fi constituita si in lei sau alta valuta. Cursul de referinta leu/alta valuta utilizat pt calculul echivalentei este cel comunicat de BNR pentru data de 22.08.2013. Cuantumul ce se retine cf.art.278^1 din OUG 34/2006 este = 8.141, 94 lei (echivalenta leu/Euro calculata la cursul 1 Euro = 4, 44 lei din 22.08.2013). Modalitatea de constituire a garantiei de participare este conform art. 86 alin.(1) din H.G.nr.925/2006. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contul in lei este RO23BPOS85002717790ROL02 deschis la BancPost Reprezentanta. Contul in euro este: RO53INGB0001008148690710 deschis la ING BANK, Bd.Iancu de Hunedoara, nr.48, sect.1 Bucuresti. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 zile de la data limita de depunere a ofertelor). Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Ofertantul are obligatia de a asigura primirea siinregistrarea de catre autoritatea contractanta a garantiei de participare pana la data stabilita pentru deschiderea ofertelor (cf. art. 86, alin (6) din HG 925/2006), direct sau pe cale postala, la Registratura, parter din sediul C.N. POSTA ROMANA S.A. din Bucuresti, Bd-ul Dacia nr.140, sect.2, cod postal 020065. In cazul constituirii garantiei de participare prin instrument de garantare acesta va fi prezentat in original. Nota: a.In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari, se va completa respectand modelul prevazut in Sectiunea Formulare. b.In cazul unei oferte comune, garantia de participare va fi constituita penumele operatorului economic desemnat liderul asocierii. In cazul incadrarii in prevederile art.278^1, alin.(4)din OUG nr.34/2006 CNPR va returna contestatorului suma retinuta. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare: 5% din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA. b) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (cf. art90, alin(1) din HG nr925/2006). Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Garantia de buna executie a contractului se va constitui in EURO sau echivalent in LEI la cursul de schimb BNR leu/Euro valabil la data de 1 a lunii in care se incheie contractul. CNPR va elibera/restitui garantia de buna executie in termen de 14 zile de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii CN Posta Romana SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 - completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Formularul din Sectiunea Formulare.
Persoane cu functii de decizie in cadrul CN Posta Romana SA in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ion SMEEIANU - Director General, Alexandru PETRESCU -Director Executiv Directia Strategie si Dezvoltare, Gabriel Eugen DUMITRU ? Director Directia Logistica, Gabriela Isabela MANTU ? Director Directia Economica si Dezvoltare, Bogdan PANA - Sef Serviciu Transport, Constantin ISAC - Expert Serviciul Transport, Cornelia Buscu -Sef Departament Bugete, Analize Economice si Controlling, Rosita ALEXE - Sef Departament Juridic si Reglementari Nationale, Comunitare si Internationale, Antonio Robert LORENTZ - Sef Serviciu Achizitii;
Fiecare operator economic care participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator are obligatia de a depune declaratia privind art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj)- eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat; se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale- eliberat de Primaria locala; se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completata in conformitate cu Formularul B1 din Sectiunea Formulare.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completat in conformitate cu Formularul B1a din Sectiunea Formulare.Nota: a. Existenta datoriilor privind obligatiile de plata la bugetul consolidat sau bugetul local vor conduce la descalificarea ofertantului.b. Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, compensari, etc.) de catre organele competente in domeniu, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor, ofertantul anexand documente justificative in acest sens.c. Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013.d. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana a) Pentru persoane fizice/juridice romane:
Certificat constatator, cu mentiunea conform cu originalul, emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, respectiv:
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
Pentru persoane fizice/juridice straine:
- documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/ atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, insotite si de traducerea autorizata in limba romana.
In etapa evaluarii ofertelor, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte pentru conformitate, certificatul constatator sau documentul echiv. in original sau copie legalizata.
b) Ofertantul (furnizorul in acceptiunea Ordonantei 51/1997) trebuie sa fie validat ca producator potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 1239/14.05.2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national. Nota: Ofertantul (furnizorul in acceptiunea Ordonantei 51/1997) va prezenta orice document prin care va face dovada ca are dreptul sa furnizeze autovehicule in cadrul Programului de stimularea a innoirii Parcului auto national, respectiv ca este validat ca producator potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 1239/14.05.2013.
c) Dovada inscrierii in Registrul general al BNR (art.25, alin(2) din Legea 93/2009) sau autorizatie BNR (art.10, alin(1) din OUG nr 99/2006) sau echivalent.d)Autorizare de functionare emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor(CSA) pentru practicarea asigurarilor de raspundere civila auto si CASCO (cf. art.3 din Ordinul 14/2011 al Presedintelui C.S.A) sau autorizare de functionare emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor(CSA) pt. broker de asigurare si/sau reasigurare care desfasoara activitate de intermediere a produselor de asigurare (cf. art. 2 din Ordinul 15/2010 pt. punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia) sau echivalent.
Nota: a) In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
b) In scopul indeplinirii cerintelor participarii la procedura de atribuire societatile de leasing autorizate sa deruleze operatiuni de leasing financiar se asociaza cu furnizori de produse, respectiv cu operatori economici prestatori de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA) si CASCO / brokeri de asigurari si/sau reasigurare (acreditati de Comisia Nationala de Supraveghere a Asigurarilor).
Locatorul/Finantatorul, furnizorul si asiguratorul/brokerul de asigurare vor depune oferta comuna (a se vedea art.3 si art.9 din Ordonanta 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, art.11, alin (2) si art.12, alin(3) si alin(4) lit.f. din Legea nr. 32/2000 (actualizata) privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor si art. 2 din Ordinul 15/2010 pt punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia). Cumularea uneia sau a mai multor calitati (locator/finantator, furnizor, respectiv asigurator/broker de asigurare) este permisa cu respectarea prevederilor legale.
Ordonanta 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing:
"ART. 3
(1) In cadrul unei operatiuni de leasing, poate avea calitatea de locator/finantator o societate de leasing, persoana juridica romana sau straina.
(2) Orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina, poate avea calitatea de locatar/utilizator, in conditiile legii romane.
ART. 9
Locatorul/finantatorul se obliga:
a) sa respecte dreptul locatarului/utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri, potrivit intereselor sale;
b) sa contracteze bunul cu furnizorul desemnat de locatar/utilizator, in conditiile expres formulate de catre acesta sau, dupa caz, sa dobandeasca dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator;
c) sa incheie contract de leasing cu locatarul/utilizatorul si sa transmita acestuia, in temeiul contractului de leasing, drepturile ce deriva din contract, cu exceptia dreptului de dispozitie, iar in cazul programelor pentru calculator, sa transmita dreptul de utilizare asupra programelor pentru calculator catre locatar/utilizator, fara a-si mai putea exercita acest drept pe perioada derularii contractului de leasing;
d) sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing, fara a schimba natura leasingului, ori de a inceta raporturile contractuale;
e) sa ii garanteze locatarului/utilizatorului folosinta linistita a bunului, in conditiile in care acesta a respectat toate clauzele contractuale;
f) sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in leasing, daca prin contractul de leasing partile nu au convenit altfel.")
Legea nr. 32/2000 (actualizata) privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor
"Art. 11.
(2) Un asigurator nu poate fi inregistrat in registrul comertului fara avizul prealabil in vederea inregistrarii emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 12.
(3) Comisa de Supraveghere a Asigurarilor va decide asupra acordarii autorizatiei necesare desfasurarii activitatii de asigurare sau asupra respingerii cererii de autorizare, in termen de 4 luni de la data depunerii documentatiei complete.(4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate acorda autorizatia mentionata la alin. (3) in cazul indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
f) societatea va desfasura exclusiv activitate de asigurare;"
Ordinul 15/2010 pt.punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si cond. de mentinere a acesteia
" Art. 2. - In vederea obtinerii autorizatie de functionare ca broker de asigurare si/sau de reasigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie persoana juridica romana in a carei denumire sa fie cuprinsa in mod obligatoriu sintagma "broker de asigurare", "broker de asigurare-reasigurare" sau "broker de reasigurare", dupa caz, in limba romana ori intr-o limba de larga circulatie si sa nu induca in eroare publicul;
b) sa aiba un capital social subscris si varsat in forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 25.000 lei;
c) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala valabil pe intregul teritoriu al Romaniei, cu o limita minima de acoperire de 1.121.000 euro/eveniment si o suma agregata de 1.700.000 euro pe an, fara fransiza;
d) sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare, cu exceptia prevazuta la art. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa aiba sediu social, destinat exclusiv desfasurarii activitatii pentru care a fost autorizat, unde se va transmite si se va primi corespondenta de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si de la alte institutii sau autoritati, [...]"
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nota: a) In cf. cu art.186 din OUG nr. 34/2006 si art.11^1 din HG nr.925/2006, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza sit. econ. si financ. invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, cf. prevederilor art. 180, ale art.181 lit.a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG nr 34/2006." b)Atunci cand un grup deoperatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. ln cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in cond lit. a.
Modalitatea de indeplinire
-
continuare Nota: Angajamentul este ferm si prin acesta sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantantului resursele financiare invocate. Angajamentul din partea sustinatorului trebuie sa contina cele solicitate in art. 11^1, alin (3) sau (4), dupa caz, din HG nr.925/2006, precum si prevederea ???????. (se completeaza cu denumirea sustinatorului)
raspunde pentru prejudiciile cauzate CN Posta Romana SA ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva ........... (se completeaza cu denumirea sustinatorului).?
Modalitatea de indeplinire
-
b) 1. declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani. 2.Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie de cel
putin 2.500.000, 00 Euro.
Modalitatea de indeplinire
1. Se va completa si depune Formularul B2 din Sectiunea Formulare.
2.Media cifrei de afaceri se calculeaza ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale anuale pentru ultimii trei ani, la cursul leu/valuta mediu comunicat de BNR aferent anilor de referinta (2010, 2011, 2012).
a)bilanturile contabile la 31.12.2011 si 31.12.2012, vizate si inregistrate de
organele competente. Nota: Operatorii economici nerezidenti (straini): In masura in care pentru operatorii economici nerezidenti, publicarea bilantului contabil nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Modalitatea de indeplinire
-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
d) declaratie pe propria raspundere privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze - cf. art. 188, alin. (2), lit. h din OUG nr. 34/2006. Nota: A se avea in vedere prevederile art. 96 din HG nr 925/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul D din Sectiunea Formulare.
continuare Nota: Angajamentul este ferm si prin acesta sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantantului resursele tehnice si profesionale invocate. Angajamentul din partea sustinatorului trebuie sa contina cele solicitate in art. 11^1, alin (3) sau (4), dupa caz, din HG nr.
925/2006, precum si prevederea???????. (se completeaza cu denumirea sustinatorului) raspunde pentru prejudiciile cauzate CN Posta Romana SA ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament,
aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva ?????? (se completeaza cu denumirea sustinatorului).?
Modalitatea de indeplinire
-
Nota: a)In cf. cu art.190 din OUG nr34/2006 si art.11^1 din HG nr 925/2006, daca ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, cf. preved. art.180, art.181 lit.a), c^1) si d) si art69^1 din OUG nr34/2006." b)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capac.tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.ln cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehn. si profesionala a unei/unor terte persoane, capac. tehn. si profesionala se demonstreaza in cond lit.a
Modalitatea de indeplinire
-
c)In vederea asigurarii intretinerii autovehiculelor pe perioada garantiei se va prezenta lista cu unitatile de service. Ofertantul va prezenta Lista cu reteaua
unitatilor service autorizate R.A.R (Registrul Auto Roman) pentru intretinere
si reparatii autovehicule avand o reprezentare nationala a reparatorilor
autorizati ai marcii, prezenta in cel putin 90% din judetele tarii.
Modalitatea de indeplinire
-
b) mostre, descrieri si/sau fotografii
Ofertantii au obligatia de a prezenta cataloage/ prospecte/ pliante pentru produsele ofertate.
Modalitatea de indeplinire
-
a) 1.lista a princip. livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere oferta), continand valori, per. de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
2. Confirmarea livrarii de produse similare pentru cel putin un contract din cele enumerate in lista se va realiza prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-odeclaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul C1 din Sectiunea Formulare.
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu leu/valuta comunicat de BNR, pentru fiecare din anii mentionati (2010, 2011, 2012). Pentru anul 2013 cursul de schimb mediu se calculeaza ca medie aritmetica simpla a cursurilor valutare medii lunare afisate pe site-ul BNR.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Procedura CNPR nr 50/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2013 12:00
Locul: sediul C.N. POSTA ROMANA S.A. din Bucuresti, Bd-ul Dacia, nr. 140, sect. 2, cod postal 020065
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cadrul criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut" evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea valorii totale, in Euro, fara TVA, a fiecarei oferte in parte. Oferta castigatoare este oferta care contine valoarea totala cea mai scazuta. In cazul in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au valori totale egale, se va solicita ofertantilor respectivi, pentru departajare, prezentarea in plic inchis a unei noi propuneri financiara. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In situatia in care egalitatea persista, comisia de evaluare va proceda la solicitarea in plic inchis a unei noi propuneri financiare pana la diferentierea ofertantilor.a) documentatia de atribuire se poate obtine accesand SEAP (www.e-licitatie.ro), prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul sectiunii "Documentatie, clarificari si decizii? din anuntul de participare.b) orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta poate fi obtinuta in conditiile mentionate la punctul a).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN POSTA ROMANA SA ? Departamentul Juridic si Reglementari Nationale, Comunitare si Internationale
Adresa postala: B-dul Dacia nr. 140, parter, etaj 3-11, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel. +40 212009258, Fax: +40 212009260
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2013 09:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer