Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Autovehicule noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013 - RABLA, prin leasing financiar


Anunt de participare numarul 147252/16.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.103, Sector 4+40 123456789, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Punct(e) de contact: GEORGETA NEAGU, Tel. +40 315003074, Email: [email protected], Fax: +40 315003666, Adresa internet (URL): www.radiocom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
Altele: Telecomunicatii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Autovehicule noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013 - RABLA, prin leasing financiar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unui numar total de 50 autovehicule noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013 - RABLA, prin contractarea unei finantari de tip leasing financiar pentru o perioada de 36 luni (cu dobanda fixa si utilizand drept avans prima de casare in valoare 325.000 lei (cu TVA) corespunzatoare predarii spre casare a 50 autovehicule uzate, servicii de intretinere pe intreaga perioada de leasing (pentru o limita de 100.000 Km), precum si servicii de asigurare CASCO pentru 3(trei) ani si servicii de asigurare RCA pentru 1 (un) an.La finalul perioadei de leasing achizitorul urmeaza sa-si exercite dreptul de optiune in sensul de a dobandi proprietatea asupra obiectelor in leasing, conform art. 4.3 din modelul de contract.Asigurarea CASCO incheiata pentru autovehicule va acorda despagubiri pentru avarii produse in stationare sau in mers, cu fransiza zero, conform conditiilor de asigurare pe teritoriul Romaniei.
Conditiesuspensiva: contractul va fi atribuit daca va fi validat, acceptat dosarul depus la Administratia Fondului de Mediu de catre autoritatea contractanta pentru cele 50 de autovehicule uzate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)
50112200-5-Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)
66114000-2-Servicii de leasing financiar (Rev.2)
66514110-0-Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)
66516100-1-Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia unui numar total de 50 autovehicule noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national2013 - RABLA, prin contractarea unei finantari de tip leasing financiar pentru o perioada de 36 luni (cu dobanda fixa si utilizand drept avans prima de casare in valoare de325.000 lei (cu TVA) corespunzatoare predarii spre casare a 50 autovehicule uzate), servicii de intretinere pe intreaga perioada de leasing (pentru o limita de 100.000 Km), precum si servicii de asigurare CASCO pentru 3 (trei) ani si servicii de asigurare RCA pentru 1 (un) an.
La finalul perioadei de leasing achizitorul urmeaza sa-si exercite dreptul de optiune in sensul de a dobandi proprietatea asupra obiectelor in leasing, conform art. 4.3 din modelul de contract.
Asigurarea CASCO incheiata pentru autovehicule va acorda despagubiri pentru avarii produse in stationare sau in mers, cu fransiza zero, conform conditiilor de asigurare pe teritoriul Romaniei.
Numarul total de 50 autovehicule este compus din :2 buc autoturisme -tip 1; 27 buc. autoturism - tip 2; 5 buc. autoturism -tip 3, 16 buc. autoturism - tip 4
Valoarea estimata fara TVA: 794, 197EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare in cuantum de 15.800 euro. Garantia poate fi constituita si in lei sau alta valuta. Cursul de referinta leu/alta valuta utilizat pt calculul echivalentei este cel comunicat de BNR pentru data de 19.09.2013. Cuantumul ce se retine cf.art.278^1 din OUG 34/2006 este 7.314lei (echivalenta leu/Euro calculata la cursul 1 Euro = 4, 45 lei din 19.09.2013). Modalitatea de constituire a garantiei de participare este conform art. 86 alin.(1) din H.G.nr.925/2006.In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, Contul in lei este RO 64RNCB0082043569840003 BCR Suc.Unirea.Contul in Euro este RO21 RNCB 0082 0435 6984 0001BCR - SUCURSALA UNIRIIPerioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 zile de la data limita de depunere a ofertelor).Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Ofertantul are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea de catre autoritatea contractanta a garantiei de participare pana la data stabilita pentru deschiderea ofertelor (cf. art. 86, alin(6) din HG 925/2006), direct sau pe cale postala, la registratura, parter, sos.Oltenitei nr.103, Sector 4. In cazul constituirii garantiei de participare prin instrument de garantare acesta va fi prezentat in original. Nota: a.In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari, se va completa respectand modelul prevazut in Sectiunea Formulare.b.In cazul unei oferte comune, garantia de participare va fi constituita pe numele operatorului economic desemnat liderul asocierii. In cazul incadrarii in prevederile art.278^1, alin.(4)din OUG nr.34/2006SNR va returna contestatorului suma retinuta. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare: 5% din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA. b) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (cf. art90, alin(1) din HG nr925/2006). Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Garantia de buna executie a contractului se va constitui in EURO sau echivalent in LEI la cursul de schimb BNR leu/Euro valabil la data de 1 a lunii in care se incheie contractul.Garantia de buna executie se elibereazain termen de 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a tuturor produselor care fac obiectul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se va face din surse proprii S.N RADIOCOMUNICATII S.A
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelorI.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Se va prezenta Formularul A, din sectiunea Formulare si Modele, completat corespunzator.II.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Se vor prezenta: Formularul B, din sectiunea Formulare si Modele, completat corespunzator;
Certificate de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general si datorii la bugetelelocale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele fiscale pot fi prezentate in una din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Nota: Formularele A si B, solicitate la pct.I si II, se vor prezenta si de catre tertul sustinator, daca este cazul. Incadrarea operatorului economic in una din situatiile prevazute la art. 181 si dupa caz, a tertului sustinator in situatiile prevazute la art.181, litera a), c1) si lit.d) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura.Declaratie privind calitatea de participant la procedura-completata in conformitate cu Formularul B1 din sectiunea Formulare si ModeleIII.Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010 ? Se vaprezenta Formularul nr.B1 a, din sectiunea Formulare si Modele, completat corespunzator.IV. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.691 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
In sensul prevederilor art.691din OUG nr.34/2006, persoanele care au functii de decizie in cadrul S.N.Radiocomunicatii S.A. si care au legatura cu procedura de atribuire sau pot influenta procedura/continutul documentatiei de atribuire?Autovehicule noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013 - RABLA, prin leasing financiar? sunt urmatoarele: Gabriel GRECU ? Director GeneralAdrian LUPU - Director Executiv Economic
Marian DINCA ? Director Executiv Dezvoltare, Achizitii si Administrativ
Dana MARIAN-Manager Dpartament Juridic si Relatii Institutionale si Reglementari
Mihnea GHIATA ? Manager Departament Planificare si Urmarire InvestitiiLigia MIHAIU - Manager Departament Planificare Achizitii Operationale
Gabriela Militaru- Manager Departament Contabilitate
Edith Gergely- Sef Serviciu Logistica Administrativ
Mihaila Florentin ?Sef Formatie Transporturi
Georgeta NEAGU - Sef Serviciu AchizitiiDaca este cazul, declaratia se va prezenta si de catre tertul sustinator si de catre subcontractant. b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
a) Pentru persoane fizice/juridice romane:
Certificat constatator, cu mentiunea conform cu originalul, emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, respectiv:
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii; Pentru persoane fizice/juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/ atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, insotite si de traducerea autorizata in limba romana.In etapa evaluarii ofertelor, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte pentru conformitate, certificatul constatator sau documentul echiv. in original sau copie legalizata.b) Ofertantul (furnizorul in acceptiunea Ordonantei 51/1997) trebuie sa fie validat ca producator potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 1239/14.05.2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national. Nota: Ofertantul (furnizorul in acceptiunea Ordonantei 51/1997) va prezenta orice document prin care va face dovada ca are dreptul sa furnizeze autovehicule in cadrul Programului de stimularea a innoirii Parcului auto national, respectiv ca este validat ca producator potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 1239/14.05.2013.c) Dovada inscrierii in Registrul general al BNR (art.25, alin(2) din Legea 93/2009) sau autorizatie BNR (art.10, alin(1) din OUG nr 99/2006) sau echivalent.d)Autorizare de functionare emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor(CSA) pentru practicarea asigurarilor de raspundere civila auto si CASCO (cf. art.3 din Ordinul 14/2011 al Presedintelui C.S.A) sau autorizare de functionare emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor(CSA) pt. broker de asigurare si/sau reasigurare care desfasoara activitate de intermediere a produselor de asigurare (cf. art. 2 din Ordinul 15/2010 pt. punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia) sau echivalent.Nota: a)Indeplinirea cerintei privind autorizarile pentru personalul implicat se poate demonstra prin luarea in calcul a resurselor tuturor membrilor unui grup ce depune oferta comuna sau pe cele ale subcontractantului, cu conditia ca cel care dispune de resursele umane autorizate sa realizeze partea din contract pentru care se impun autorizarile solicitate.
b) In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.c) In scopul indeplinirii cerintelor participarii la procedura de atribuire societatile de leasing autorizate sa deruleze operatiuni de leasing financiar se asociaza cu furnizori de produse, respectiv cu operatori economici prestatori de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA) si CASCO / brokeri de asigurari si/sau reasigurare (acreditati de Comisia Nationala de Supraveghere a Asigurarilor). Locatorul/Finantatorul, furnizorul si asiguratorul/brokerul de asigurare vor depune oferta comuna (a se vedea art.3 si art.9 din Ordonanta 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, art.11, alin (2) si art.12, alin(3) si alin(4) lit.f. din Legea nr. 32/2000 (actualizata) privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor si art. 2 din Ordinul 15/2010 pt punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia). Cumularea uneia sau a mai multor calitati (locator/finantator, furnizor, respectiv asigurator/broker de asigurare) este permisa cu respectarea prevederilor legale. Ordonanta 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing: "ART. 3(1) In cadrul unei operatiuni de leasing, poate avea calitatea de locator/finantator o societate de leasing, persoana juridica romana sau straina.(2) Orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina, poate avea calitatea de locatar/utilizator, in conditiile legii romane. ART. 9Locatorul/finantatorul se obliga: a) sa respecte dreptul locatarului/utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri, potrivit intereselor sale;b) sa contracteze bunul cu furnizorul desemnat de locatar/utilizator, in conditiile expres formulate de catre acesta sau, dupa caz, sa dobandeasca dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator;c) sa incheie contract de leasing cu locatarul/utilizatorul si sa transmita acestuia, in temeiul contractului de leasing, drepturile ce deriva din contract, cu exceptia dreptului de dispozitie, iar in cazul programelor pentru calculator, sa transmita dreptul de utilizare asupra programelor pentru calculator catre locatar/utilizator, fara a-si mai putea exercita acest drept pe perioada derularii contractului de leasing;d) sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing, fara a schimba natura leasingului, ori de a inceta raporturile contractuale;e) sa ii garanteze locatarului/utilizatorului folosinta linistita a bunului, in conditiile in care acesta a respectat toate clauzele contractuale; f) sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in leasing, daca prin contractul de leasing partile nu au convenit altfel.") Legea nr. 32/2000 (actualizata) privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor"Art. 11.(2) Un asigurator nu poate fi inregistrat in registrul comertului fara avizul prealabil in vederea inregistrarii emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.Art. 12.(3) Comisa de Supraveghere a Asigurarilor va decide asupra acordarii autorizatiei necesare desfasurarii activitatii de asigurare sau asupra respingerii cererii de autorizare, in termen de 4 luni de la data depunerii documentatiei complete.(4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate acorda autorizatia mentionata la alin. (3) in cazul indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii: f) societatea va desfasura exclusiv activitate de asigurare;"Ordinul 15/2010 pt.punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si cond. de mentinere a acesteia" Art. 2. - In vederea obtinerii autorizatie de functionare ca broker de asigurare si/sau de reasigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sa fie persoana juridica romana in a carei denumire sa fie cuprinsa in mod obligatoriu sintagma "broker de asigurare", "broker de asigurare-reasigurare" sau "broker de reasigurare", dupa caz, in limba romana ori intr-o limba de larga circulatie si sa nu induca in eroare publicul;b) sa aiba un capital social subscris si varsat in forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 25.000 lei;c) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala valabil pe intregul teritoriu al Romaniei, cu o limita minima de acoperire de 600 000 euro/eveniment si o suma agregata de 750 000
d) sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare, cu exceptia prevazuta la art. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;e) sa aiba sediu social, destinat exclusiv desfasurarii activitatii pentru care a fost autorizat, unde se va transmite si se va primi corespondenta de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si de la alte institutii sau autoritati, [...]"
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nota: a) In cf. cu art.186 din OUG nr. 34/2006 si art.11^1 din HGnr.925/2006, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza sit. econ. si financ.invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent denatura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunciacesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prinprezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana careasigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determinaexcluderea din procedura de atribuire, cf. prevederilor art. 180, ale art.181lit.a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG nr 34/2006." b)Atunci cand un grup deoperatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiarase demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilorgrupului. ln cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara aunei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreazain cond lit. a.continuare Nota: Angajamentul este ferm si prin acesta sustinatorul confirmafaptul ca va pune la dispozitia ofertantantului resursele financiare invocate.Angajamentul din partea sustinatorului trebuie sa contina cele solicitate inart. 11^1, alin (3) sau (4), dupa caz, din HG nr.925/2006, precum siprevederea ???????. (se completeaza cu denumirea sustinatorului)raspunde pentru prejudiciile cauzate S.N.Radiocomunicatii SA ca urmare anerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avandposibilitatea de actiune directa impotriva ........... (se completeaza cudenumirea sustinatorului).?b) 1. declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani. 2.Mediacifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie de celputin 1 585 000 Euroa)bilanturile contabile la 31.12.2011 si 31.12.2012, vizate si inregistrate deorganele competente. Nota: Operatorii economici nerezidenti (straini): Inmasura in care pentru operatorii economici nerezidenti, publicarea bilantuluicontabil nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care estestabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documenteedificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice sifinanciare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite detraducerea autorizata a acestora in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Se va completa si depune Formularul B2 din SectiuneaFormulare.2.Media cifrei de afaceri se calculeaza ca medie aritmetica acifrelor de afaceri globale anuale pentru ultimii trei ani, la cursulleu/valuta mediu comunicat de BNR aferent anilor de referinta(2010, 2011, 2012).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) 1.lista a princip. livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani(calculati pana la data limita de depunere oferta), continand valori, per. de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.2. Prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar pt. cel putin un contract din cele enumerate in lista . In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economicb)Descrieri si/sau fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru.
c) In vederea asigurarii intretinerii autovehiculelor pe perioada garantiei se va prezenta lista cu unitatile de service. Ofertantul va prezenta Lista cu reteaua unitatilor service autorizate R.A.R (Registrul Auto Roman) pentru intretinere si reparatii autovehicule avand o reprezentare nationala a reparatorilor autorizati ai marcii, prezenta in cel putin 90% din judetele tarii.??????
d) declaratie pe propria raspundere privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze - cf. art. 188, alin. (2), lit. h din OUG nr. 34/2006. Nota: A se avea in vedere prevederile art. 96 din HG nr 925/2006.
Nota: a)In cf. cu art.190 din OUG nr34/2006 si art.11^1 din HG nr925/2006, daca ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se. afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, cf. preved. art.180, art.181 lit.a), c^1) si d) si art69^1 din OUG nr34/2006."b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna capac.tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.ln cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehn. si profesionala a unei/unor terte persoane, capac. tehn. si profesionala se demonstreaza in cond lit.a
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si depune Formularul C1 din Sectiunea Formulare. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu leu/valuta comunicat de BNR, pentru fiecare din anii mentionati (2010, 2011, 2012). Pentru anul 2013 cursul de schimb mediu se calculeaza ca medie aritmetica simpla a cursurilor valutare medii lunare afisate pe site-ul BNR- Pentru confirmarea indeplinirii obligatiilor privind livrarea produselor, mentionate in Lista principalelor livrari de produse, se vor prezentacertificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se solicita prezentarea de descrieri/ cataloage / prospecte / /pliante /fotografii pentru produsele ofertate.Descrierile/cataloagele / prospectele /pliantele /fotografiile care vor fi prezentate, nu vor fi returnate ofertantului , acestea vor fi pastrate de catre autoritatea contractanta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.11.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2013 13:00
Locul: Sediul S.N. Radiocomunicatii S.A. din Bucuresti, Sos Oltenitei, 103, sector 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cadrul criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut" evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea valorii totale, in Euro, fara TVA, a fiecarei oferte in parte. Oferta castigatoare este oferta care contine valoarea totala cea mai scazuta. In cazul in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au valori totale egale, se va solicita ofertantilor respectivi, pentru departajare, prezentarea in plic inchis a unei noi propuneri financiara. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In situatia in care egalitatea persista, comisia de evaluare va proceda la solicitarea in plic inchis a unei noi propuneri financiare pana la diferentierea ofertantilor.a)documentatia de atribuire se poate obtine accesand SEAP (www.e-licitatie.ro), prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul sectiunii "Documentatie, clarificari si decizii? din anuntul de participare.b)orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta poate fi obtinuta in conditiile mentionate la punctul a).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaConsiliul National de Solutionare a Contestatiilor conform prevederilor art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic si Reglementari Institutionale
Adresa postala: Soseaua Oltenitei, nr.103, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Tel. +40 0315003067, Email: [email protected], Fax: +40 0315003072, Adresa internet (URL): www.radiocom.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.10.2013 09:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer