Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - BANCI PENTRU MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anunt de participare numarul 142149/23.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: Lucia Lupea, Vasile Moldovan, Sanda Florescu, Tel. +40 264592588, In atentia: Vasile Moldovan, Sanda Florescu, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
BANCI PENTRU MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 920, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contractele subsecvente se vor semna in principiu, anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
BANCI PENTRU MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA CONFORM DESCRIERILOR DIN CAIETUL DE SARCINI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39113600-3 - Banci (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CANTITATILE PENTRU CELE 3 LOTURI SUNT URMATOARELE:
CANTITATI ACORD-CADRU:
LOT 1: MINIM = 50 BUC, MAXIM = 300 BUC;
LOT 2: MINIM = 50 BUC, MAXIM = 300 BUC'
LOT 3: MINIM = 50 BUC; MAXIM = 800 BUC.
CANTITATI CONTRACT SUBSECVENT:
LOT 1: MINIM = 10 BUC, MAXIM = 50 BUC;
LOT 2: MINIM = 10 BUC, MAXIM= 50 BUC;
LOT 3: MINIM = 10 BUC, MAXIM= 50 BUC.
Valoarea estimata fara TVA: 920, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare eliberata in numele ofertantului, in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare care va fi emisa de catre o societate bancara/societate asigurari, in cuantumul stabilit pentru fiecare lot in parte conform Anexa B. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, si anume cel putin 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respective la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va completa Formularul 11. Autoritatea contractanta va aplica prevederile art.278^1dinOUG34/2006 modif.Suma care se va retine este mentionata pentru fiecare lot in parte(vezi anexa B). Garantia de participare se va depune cu OP in contul contul deschis la BN Trezoreria Cluj, CUI 4305857, cont RO17TREZ2165006XXX006924), sau prin fila CEC; acestea trebuie confirmate de catre banca pana la data deschiderii ofertelor; depunere in numerar in lei la casieria autoritatii contractante, str.Motilor, nr.7. Data echivalentei leu-euro pentru obligatii de plata ofertanti este data limita pentru depunerea ofertelor Gar.de buna exec.5% din val.ctractului.Se const.astfel: instr.de gar.emis in cond.legii de o soc.bancara/o soc.de asig.(formular18);prin retineri succesive din sit.de lucr.prez.la plata, intr-un conr deschis la trez., cu respect.art.90, alin.(3)din HG925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind eligibilitatea ? declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul A;2)Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 12C;3)Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul A;4)Cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ, valid la data limita de depunere a ofertei;5)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul BB;6. a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );6. b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );Certificatele mentionate la punctele 6.a) si 6.b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in vigoare la data la care se depun ofertele.7)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul 1 C; Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura Formularul 3A (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile sicompletarile ulterioare) completata in original. Pentru completarea declaratiei: persoana ce detine functie de decizie in cadrul Municipiului Cluj-Napoca: PRIMAR-EMIL BOC, comisie de evaluare VIRGIL PORUTIU, Lucia Lupea, Vasile Moldovan, Ramona Gabor, Ioan Bogdan, Sanda Florescu, Laura Gocan, Simion Tanta, Cetean Bogdan, Trifan Lupsor Consilieri locali: Anastase Claudia, Borza Ioana, Chifor Lazar, Constantea Radu, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Ovidiu Florian, Gered Imre, Gliga Florin, Horvath Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu, Morar Dan Ioan, Muresan Adrian, Muresan Anca, Olah Emese, Oniga Gabriel, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Irimie, Radu Ratiu, Stoica Doru, Surubaru Gheorghe, Tomos Constantin, Tarcea Dan Stefan, Turdean Ovidiu, Tagoreanu Iuliu.: 8)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul M)- cf Ordinului 314/2010 al ANRMAPDocumentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, purtand semnatura reprezentantului legal al ofertantului, mai putin cele de la punctele 6.a) si 6.b)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele 6.a)- 6.b), ofertantul va prezenta: - o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990 (doc. in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata)din care sa rezulte informatii reale la data limita de depunere a ofertelor. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertei;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anii precedenti: 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente. Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata. In cazul in care nu este depus bilantul pentru anul 2012, ofertantul va depune orice documente justificative echivalente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista privind efectivele medii anuale pe ultimii 3 ani ale personalului tehnic si de specialitate si asigurare a calitatii lucrarilor si ale personalului angajat si cadrelor de conducere
Lista cu principalele contracte de furnizare din ultimii 3 ani;
Cerinta minima: daca ofertantul participa la unul/mai multe loturi, tb sa faca dovada ca a furnizat produsesimilare celor cuprinse in caietul de sarcini in ultimii 3 ani, in valoare de minim: 20.000 lei fara TVA pentru oricare din loturile la care se participa.
Informatii privind asocierea - daca este cazul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular F si anexaCompletare Formular C2 si anexaCompletare Formularul C2 si anexa. Se solicita prezentarea de certificari DIN PARTEA BENEFICIARULUI din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada, locul furnizarii produselor precum si daca produsele livrate au fost in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au corespuns cu cerintele tehnice solicitate de beneficiarFormularul G si documentele de calificare solicitate la punctele III.2.1. a) si III.2.1.b) din documentatia de atribuire. Acestea vor fi prezentate in conformitate cu prevederile Anexei 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011. Nota: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
la licitatia electronica au dreptul sa participe doar ofertantii inscrisi in SEAP si carora le-a fost transmisa invitatie de a participa la aceasta faza de catre autorit contractanta(art. 6 alin. 2 din HG 1660/2006). Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul ofertei. Nu exista limite ale valorilor pana la care valoarea oferteli poate fi imbunatatita.Informatii care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cadrul licitatiei electronice si momentul cand acestea vor fi disponibile: numarul participantilor in runda respectiva a licitatiei electronice, elementele noi ale ofertei prezentate in cadrul rundei de licitare de catre alti ofertanti; nu se cer diferente minime pentru licitarea noilor oferte; numarul de runde: o singura rundacu durata de 1 zi. se va declara castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut pentru fiecare lot in parte, in urma licitatiei electronice
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.04.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.04.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.04.2013 13:00
Locul: Primaria mun. Cluj-Napoca str. Motilor nr. 1-3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprez imputerniciti ai ofertantilor si reprez UCVAP(dupa caz)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Gar.de part.se restit: ofertantului castig: in cel mult 3 zile lucr.de la data constit.gar.de buna executie;ofertantilor necastig.: dupa semnarea ctrct.de achiz.pub.cu ofertantul castig.dar nu mai tarziu de 3 zile lucr.de la data exp.per.de valab.a of.sau in cond.art.8 din HG 925/2006 modif. Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe primul loc al clasamentului. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.ofertantii clasati pe locul 1 au preturi egale(chiar si in urma licitatiei electronice), acordul-cadru se va incheia cu operatorul care a ofertat un nou pret, cel mai scazut(pt cant max din acordul-cadru/pe lot) in plic inchis(in urma solciitarii ca atare a autoritatii contractante).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termenele prev. de art. 256^ 2 din OUG 34/2006 modificata, in functie de valoarea estimata a fiecarui lot
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA
Adresa postala: STR MOTILOR NR 1-3 CLUJ NAPOCA, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: 400001, Romania, Tel. +40 264596030, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.02.2013 16:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer