Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Banci stradale


Anunt de participare numarul 77527/14.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Adresa postala: BD.GEORGE COSBUC, NR. 6-16, SECTOR 4, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040532, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Cormos, Tel.021.336.03.60, Email: [email protected], Fax: 021.336.03.60, Adresa internet (URL): www.ps4.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Banci stradale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sectorul 4
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionare de banci stradale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39113600-3 - Banci (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
750 banci stradale
Valoarea estimata fara TVA: 420.79RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1.Garantie de participare 6000 lei; 2.Garantiei de buna executie reprezinta 2 % din pretul contractului, fara TVA;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului(in original sau copie legalizata) emis de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor; 2. Certificat de atestare fiscala privind obligatiilor de plata catre bugetul de stat consolidat - emis de Administratia Finantelor Publice (valabil la data deschiderii ofertelor); 3.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale-emis de Directia de Impozite si taxe Locale (valabil la data deschiderii ofertelor); 4. Declaratie privind eligibilitatea; 5.Declaratie privind neincadrarea in situatiie prevazute in art.181 din OUG nr.34/2006; 6.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilantul contabil, incheiat la 31.12.2008, vizatsi inregistrat de organele competente (copie semnata si stampilata "conform cu originalul"); 2.Declaratiei privind obligatiile contractuale, in desfasurare, fata de alti beneficiari/clienti;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani: 1.200.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista cu contractele de furnizare similare finalizate/incheiate in ultimii 3ani (inclusiv minim 3 recomandari din partea beneficiarilor cu contracte similare), prezentata conform formularului nr.11; 2.Prezentarea de documente emise de organisme nationale/ internationale (acreditate) care confirma certificarea sistemului de management al calitatii (ISO 9001/2001); 3.Prezentarea declaratiei care contine informatii privind dotarile specifice, utilaje, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, bazele de productie (ateliere, sectii) necesare desfasurarii proceselor tehnologice si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angazeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Indeplinirea, in ultimii 3 ani, a unui contract privind furnizarea de produse similare, cu o valoare de125.000 lei (fara TVA), sau a trei contracte cu o valoare insumata de 210.000 lei (fara TVA), (se vor prezenta copii ale contractelor insotite de recomandari).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
termen de livrare
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.06.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.06.2009 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.16.88, Email: [email protected], Fax: 021.319.82.46, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica Serviciul Contencios
Adresa postala: bd. George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040532, Romania, Tel.021.335.92.30, int. 147, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2009 17:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer