Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - BANDA ADEZIVA


Anunt de participare (utilitati) numarul 94628/19.02.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, Parter, ET 3-11, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Punct(e) de contact: Magdalena Parva, Tel.021/2007472, Email: [email protected], Fax: 021/2007411, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii potale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
BANDA ADEZIVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Franco-depozite beneficiar (D.R.P. Bucuresti, D.R.P. Bacau, D.R.P. Brasov, D.R.P. Cluj, D.R.P. Constanta, D.R.P. Craiova, D.R.P. Galati, D.R.P. Iasi, D.R.P. Ploiesti, D.R.P. Timisoara, Directia Posta Rapida-Bucuresti, Casa de Expeditii-Bucuresti, Directia Servicii Financiare-Bucuresti, Fabrica de Timbre-Bucuresti, Muzeul National Filatelic-Bucuresti, CNPR-Administratia Centrala).
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de banda adeziva
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44424200-0 - Banda adeziva (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Banda adeziva pentru ambalaj, maro, role 48 mm x 66 mBuc. 20.862
2. Banda adeziva, personalizata cu sigla RO, role 50mm x 66 mBuc. 1.000
3. Banda adeziva, personalizata cu sigla EMS, role 50mm x 66 mBuc. 200
4. Banda adeziva, personalizata cu sigla PRIORIPOST, role50mm x 66 m Buc. 2.400
5.Banda adeziva transparenta, ingusta, role 19 mm x 66 mBuc. 4.350
6. Banda adeziva transparenta, lata, role 48 mm x 66 mBuc. 5.423
7. Banda adeziva transparenta, ingusta, role 19 x 33 mBuc. 525
8. Banda adeziva transparenta, ingusta, role 25 mm x 66 mBuc. 4.907
Valoarea estimata fara TVA: 113, 136.7RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 2.260 lei si se va constituii in conformitate cu art.86 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii CN Posta Romana SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art. 44 din OG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare in original; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. in original; Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat in original sau copie legalizata; Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala in original sau copie legalizata; Certificat de cazier fiscal in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 30.06.2009, vizat si inregistrat de organele competente - in copie .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii; Mostre, descrieri si/sau fotografii; Autorizatie de livrare, in original sau copie legalizata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conform documentatiei de atribuire, capitolul IV, punctul 3)
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.03.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.03.2010 10:00
Locul: CN Posta Romana SA, Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Contul CN Posta Romana SA RO23BPOS85002717790ROL02 deschis la BancPost Reprezentanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independenteinr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Fax: 021/3118090
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiilor este de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N. POSTA ROMANA S.A. - Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, parter, etaj 3-11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel.021/2009258, Fax: 021/2009260
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.02.2010 12:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer