Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Baterii utilizate la alimentarea convertoarelor de volum si aparatelor de masura si control (conform CS si ST)


Anunt de participare (utilitati) numarul 148981/23.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Dorin Gherman, Tel. +40 365403673, Email: [email protected], Fax: +40 365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Baterii utilizate la alimentarea convertoarelor de volum si aparatelor de masura si control (conform CS si ST)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitele E-ON Gaz Distributie, conform conceptului logistic anexat.
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Baterii utilizate la alimentarea convertoarelor de volum si aparatelor de masura si control (conform CS si ST)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31420000-6 - Baterii primare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile se gasesc in ANEXA 2 - Necesar cantitati minime/maxime, atasat prezentului anunt de participare.
Valoarea estimata fara TVA: 710, 143RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 7.101, 00 lei sau echivalenta leu / alta valuta. Echivalenta pt o gar.de particip depusa in lei/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile calendaristice datei limita de depunere a candidaturilor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile, de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor. Candidaturile care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare, in original, in cuantumul si valabilitatea solicitata, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a candidaturilor. Conform L.346/2004, art.16, alin.2, I.M.M. pot depune doar 50% din valoarea garantiei mai sus mentionate. Garantia de participare se constituie prin virament bancar (ordinul de plata trebuie vizat de catre banca emitenta) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in Fisa de date a achizitie.? conform art. 86/HGR nr.925/2006. Cont RO11 BRDE 270S V275 4041 2700 pt lei deschis la BRD Tg-Mures si cont RO03 BRDE 270S V276 6667 2700, Cod swift BRDEROBU pt euro deschis la BRD Tg-Mures. Nu se accepta ordine de plata care nu sunt vizate de banca. Incadrarea in art 87 din HGR 925/2006 da dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de particip. Incadrarea in art 278 indice 1 din OUG 34/2006 duce la retinerea garantiei de particip conform prevederilor legale. Garantia de buna executie in cuantum de 5% (2, 5% pentru IMM-uri) din valoareacontractului, fara TVA. Modul de constituire a garantie de buna executie: Scrisoare de garantie de buna executie sau alt instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive, conform art. 90 din HGR 925/2006. Modul de constituire: ? printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau retineri succesive. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de buna executie se constituie conform art 90 din HGR 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale E.ON Gaz Distributie SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta)Cerinta minima : Declaratie pe proprie raspundere conform Formular nr. 22. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonantaCerinta minima : completare formular 2A. Incadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 ofera autoritatii contractante posibilitatea excluderii ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Se va completa Formularul 2B4.Certificat de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta- Cerinta obligatorie: In conformitate cu Ordinul 314/oct. 2010 se va prezenta Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta .Completare formular nr.7A5. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art 69 ยน din OUG 34/2006. Persoanele de decizie pentru aceasta procedura din cadru E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA Tirgu Mures sunt: Frank Hajdinjak - Director GeneralPetre Radu - Director General AdjunctLivioara Sujdea - Director General AdjunctPersoane care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt: Petru Mare;Attila Murvai;Suteu Alexandru ;Romanti Ovidiu;Angela Vasile;Oana Morait;Beatrice Ogrean;Bogdan Cirstea;Codruta Schwartz;Gherman Dorin;Rosca Sorin;Dr. Cristian Calin;Roncea Cristinel;Murar Sanda;Pascu Cristina;Platon Liviu;Cosmin Belea; Mariana Fisca. Pentru Persoane juridice romane: - 1. Certificat constatator (cuprinzand info actuale/reale la data limita de depunere a ofertei), in original / copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte: - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita inainte de transmiterea comunicarilor finale, in cazul in care se prezinta actul in copie conforma cu originalul, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata.Pentru persoanele fizice autorizate documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale.Pentru persoanele fizice/juridice straine documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri - Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani. Operatorul economic va furniza informatii privind media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Valoarea medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de min. 1.278.257, 40. Cursul mediu de referinta la care se face echivalenta leu/alta valuta stabilit de BNR aferent fiecarui an.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul F3. Cursul mediu de referinta la care se face echivalenta leu/alta valuta stabilit de BNR aferent fiecarui an.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta1: Experienta similara: Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Se solicita contract/contracte care sa confirme livrarea de produse similare pana la data limita de depunere a candidaturilor, a caror valoare cumulata sa fie de min. 639.128, 70 lei. Nota: Pentru calculul valorii contractelor in alta valuta, se va lua in considerare cursul leu/alta valuta mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Se vor depune completate urmatoarele: - formularul declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, insotita de centralizatorul livrarilor efectuate; - formularul experienta similara. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic, prin care sa se confirme livrarea de produse a caror valoare sa fie cea min. solicitata.
Cerinta 2: Impreuna cu candidatura se vor depune mostre, descrieri si fotografii a produselor pentru demonstrarea autenticitatii, conf art. 188, alin.(1), lit. e) din OUG 34/2006.Mostre se vor depune pt urmatoarul produs: cate1 (una) bucata din fiecare tip sau set de baterii.
Modalitatea de indeplinire
Se vor depune mostrele solicitate, descrieri si fotografii ale produselor, insotite de instructiunile de utilizare in limba romana.
Informatii privind asociatii: In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa indeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea economico ? financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala si standardele de asigurare a calitatii. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune completat Formular F6 A.
Standarde de asigurare a calitatii - Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune: Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile la prima etapa a proc. Invit. de particip. si notif. de incepere a licit.electr.vor fi transmise automat de SEAP la e-mail inreg. in sist.ca adr. de contact si vor fi disponib.in sect."Notif. de sistem";Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1zi lucratoare - 1 runda.Autoritatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiei.La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
70530/27.11.13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.02.2014 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a a procedurii. Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 - art.117- In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul fie a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile. Nu se aplica art. 29 alin 2 indice 1 din OUG 34/2006. Ofertele se departajeaza/evalueaza conform informatiilor de laDaca dupa etapa de negociere doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 au acelasi pret, se solicita oferta imbunatatita in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic din cadrul E.ON Gaz Distributie SA
Adresa postala: Piata Trandafirilor, nr 21 , B 63, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 40067, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected], Fax: +40 365403693
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 15:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer