Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Baza sportiva multifunctionala tip I in comuna Sfintu Gheorghe , judet Ialomita


Anunt de participare numarul 92074/08.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SFINTU GHEORGHE, JUDETUL IALOMITA
Adresa postala: com.Sfintu Gheorghe, judetul Ialomita, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 927215, Romania, Punct(e) de contact: PETRU-MADALIN TECULESCU, Tel.0243/262001, Email: [email protected], Fax: 0243/262001, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Baza sportiva multifunctionalatip I in comuna Sfintu Gheorghe , judet Ialomita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Sfintu Gheorghe
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari conform liste cantitati si caiete de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212200-8 - Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform liste cantitati
Valoarea estimata fara TVA: 648, 203RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Grantie de participare 7000 lei ; Garantie de buna executie 5% din valorea contractului fara TVA - 24 luni
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local + Fonduri guvernamentale conform program OG 7/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere - contract legalizat in cazul declararii ofertantului castigator
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eleigibilitatea ; Declaratie privind neincadrarea in situatiile art.181 din OUG 34/2006 ; Certificat ORC ; Certificat de inregistrare - copie ; Certificate privind achitarea datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local ;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe ultimii trei ani (31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008);
- Scrisoare de facilitati de credite, in valoare de 85.000 lei ;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri - 1.290.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista privind lucrarile executate in ultimii 5 ani;
Experienta similara - un contract de executie baza sportive / constructii social culturale ;
Dotare tehnica , dotare cu personal , certificari :
ISO 9001 sau echivalent , ISO 14001 sau echivalent si OHSAS 18001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
lucrare similara in valore de 640.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de garantie a lucrarii
20%
Descriere: conform fisei de date
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.12.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.12.2009 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.12.2009 10:00
Locul: Sediul Primariei Sfintu Gheorghe , judet Ialomita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei , imputerniciti ofertantilor si dupa caz observatori MF si expert coptat
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stravopoleos, nr. 6, sect. 3, Localitatea: : Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4(021)3118090, Email: [email protected], Fax: +4(021)3118095, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro.
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Tribunalul Ialomita - Sectia de contencios administrativ
Adresa postala: B-dul Cosminului , nr.12, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920064, Romania, Tel.0243218515, Fax: 0243/316561
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.12.2009 16:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer