Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - bibliorafturi, dosare, plicuri


Anunt de participare numarul 147956/14.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Dolj
Adresa postala: str iancu jianu, 19, Localitatea: craiova, Cod postal: 200142, Romania, Punct(e) de contact: compartiment achizitii, Tel. +40 251421363
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Dolj
Adresa postala: str iancu jianu, 19, Localitatea: craiova, Cod postal: 200142, Romania, Punct(e) de contact: compartiment achizitii, Tel. +40 251421363
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Dolj
Adresa postala: str iancu jianu, 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200142, Romania, Tel. +40 251421363
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
bibliorafturi, dosare, plicuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Directiei Silvice Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizarebbliorafturi dosare si plicuri conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22853000-4 - Suporturi de dosare (Rev.2)
22852000-7-Dosare (Rev.2)
30199230-1-Plicuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 801RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
20 lei Data la care se va face echivalenta leu/valuta, pentru situatia in care se va depune garantia de participare in valuta este data publicarii anuntului de participare(curs BNR). Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar cu conditia confirmariide catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor in urmatoarul cont: RO24RZBR0000060002216605 deschis la Raiffeisen Bank Agentia N.Titulescu, Craiova sau - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau societate de asigurari sau prin depunere la casieria Directiei silvice Dolj. In cazul in care garantia de participare nu este prezentata pana cel mai tarziu la deschiderea ofertelor precum si in cazul in care nu este constituita in conditiile prezentate mai sus, in cuantumul stabilit in prezenta documentatie, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa.Perioada de valabilitate a garantiei va fi de 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a incasa in nume propriu garantia de participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile prevazute de art. 87 din H.G.925/2006. Restituirea garantiei de participare se va face in baza cererii depuse in original, de catre ofertant, la sediul autoritatii contractante ( formularul ?Cerere de restituire a garantiei de participare? - formulare), cu precizarea valorii de restituit. Restituirea garantiei de participare se face conform art. 88 din H.G.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)INFORMATII GENERALE- completarea formularului, ,informatii generale, , din sectiunea FORMULARE2)DECLARATIE PV. ELIGIBILITATEA- completarea formularului, ,declaratie pv. eligibilitatea, , din sectiunea FORMULARE3)DECLARATIE PV. NEINCADRAREA IN PREV. ART 181 DIN OUG 34/2006 -completarea formularului, ,declaratie pv. neincadrarea in prev. art 181 din OUG 34/2006, , din sectiunea FORMULARE
4)DECLARATIE PV. NEINCADRAREA IN PREV. ART.69 IND.1 DIN OUG 34/2006-completarea formularului, declaratie pv. neincadrarea in prev. art.69 ind.1 din OUG 34/2006, , din sectiunea FORMULARE Persoanele cu putere de decizie in ceea ce priveste organizarea , derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt: ing. Eugen GIOANCA ?director ,
director tehnic Dragos IGNAT -presedinte comisie evaluare
ec. Cristina BELETU ?director economic
ec. Nicoleta TOMA ? membru comisie
cons juridic Stefan Alin Velea - membru comisie
ing. Marian STOENESCU-membru comisieing.Elena ANDREI ? membru comisie, ing Gheorghe FOLEA ?membru de rezerva comisieing.Nicolae PARVU?membru de rezerva comisie, ec. CorneliaSTANESCU- membru de rezerva comisie5)DECLARATIA PV. CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA-completarea formularului, ,declaratie pv. calitatea de participant la procedura, , din sectiunea FORMULARE6)CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA-completarea formularului, ,certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, , din sectiunea FORMULARE CERTIFICAT CONSTATATOR eliberat de O.R.C. de pe langa instanta competenta, in original sau copie legalizata sau xerocopie certificata pt.conformitate cu originalul cu semnatura si stampila, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al ofertantului. Informatiile cuprinse in acestea sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor depune mostre pentru toate produsele. Mostrele vor fi etichetate obligatoriu cu numele ofertantuluisi numele produsuluiMostrele vor fi acceptate daca sunt conforme cu caietul de sarcinisi sunt depuse pentru toate produsele solicitate. Mostrele se prezinta pana la data limita de depunere a ofertelor conform art 172.alin1 din oug 34/2006. mostrele prezentate de ofertantul castigator se pastreaza ca etalon iar cele prezentate de ofertantii necastigatori se restituie in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului pe baza de cerere.
Dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabila la data limita de depunere a ofertelor. Atestarea indeplinirii acestei cerinte se demonstreaza prin prezentarea certificarii sistemului de management al calitatii ofertantului sau orice alte probe sau dovezi in masura in carea acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Se accepta documente in care precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand sa fie transmisa certificarea propriu ? zisa.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor depune mostre pentru toate produsele. Mostrele vor fi etichetate obligatoriu cu numele ofertantuluisi numele produsuluiMostrele vor fi acceptate daca sunt conforme cu caietul de sarcinisi sunt depuse pentru toate produsele solicitate. Mostrele se prezinta pana la data limita de depunere a ofertelor conform art 172.alin1 din oug 34/2006. mostrele prezentate de ofertantul castigator se pastreaza ca etalon iar cele prezentate de ofertantii necastigatori se restituie in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului pe baza de cerere.Dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabila la data limita de depunere a ofertelor. Atestarea indeplinirii acestei cerinte se demonstreaza prin prezentarea certificarii sistemului de management al calitatii ofertantului sau orice alte probe sau dovezi in masura in carea acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Se accepta documente in care precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand sa fie transmisa certificarea propriu ? zisa.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8169
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2013 12:00
Locul: sediul Directiei silvice Dolj, str Iancu jianu, 19, Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii/imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului final, conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie depunerea unei noi oferte de pret, in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Sunt prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul Juridic al Directiei Silvice Dolj
Adresa postala: str Iancu Jianu, 19 craiova, Localitatea: craiova, Cod postal: 200142, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 16:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer