Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Bilete de avion


Anunt de participare numarul 88362/10.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
Adresa postala: Str. Razoare, nr.5, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050507, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul Marketing-Achizitii si Planificare Logistica, Tel.021.316.25.98, 021.318.25.97 int. 19.360, 19.362, In atentia: Claudiu Pavel, Email: [email protected], Fax: 021.316.35.11, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Bilete de avion
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, str. Razoare, nr. 5, sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 14 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 24, 233.8 si 1, 190, 376.59RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie precum si in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii acordului cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea serviciilor de transport aerian pentru personalul Politiei de Frontiera ( 23 loturi)Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru de serviciipe o perioada de 14 luni(incepand cu data semnarii acordului-cadru) cu ofertantul castigator pe fiecare ruta, in urma aplicarii procedurii de atribuire licitatie deschisa cu durata redusa la 40 de zile, cu organizarea unei etape finale de licitatie electronica.Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante precum si in functie de fondurile alocate cu aceasta destinatie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr. lot Aeroport plecare Ruta Orasul
1. Bucuresti Austria Viena
2. Bucuresti Belgia Bruxelles
3. Bucuresti Cehia Praga
4. Bucuresti Germania Hamburg
5. Bucuresti Finlanda Helsinki
6. Bucuresti Franta Paris
7. Bucuresti Italia Roma
8. Bucuresti Italia Milano
9. Bucuresti Italia Bologna
10. Bucuresti Lituania Vilnius
11. Bucuresti Malta La Valleta
12. Bucuresti Olanda Amsterdam
13. Bucuresti Polonia Varsovia
14. Bucuresti Slovacia Bratislava
15. Bucuresti Slovacia Kosice
16. Bucuresti Slovenia Ljubljana
17. Bucuresti Turcia Ankara
18. Bucuresti Turcia Istanbul
19. Bucuresti Ungaria Budapesta
20. Bucuresti Spania Madrid
21. Bucuresti Bulgaria SofiaBucuresti Cipru LarnacaBucuresti Franta LyonBucuresti Franta MarsiliaBucuresti Germania FrankfurtBucuresti Germania MunchenBucuresti Germania BonBucuresti Germania DusseldorfBucuresti Germania BerlinBucuresti Grecia AtenaBucuresti Grecia IoaninaBucuresti Italia SardiniaBucuresti Letonia RigaBucuresti Marea Britanie LondraBucuresti Norvegia OsloBucuresti Portugalia PortoBucuresti Portugalia Lisabona
22. Bucuresti Spania BarcelonaBucuresti Spania AlmeriaBucuresti Spania AlgecirasBucuresti Spania CartagenaBucuresti Spania MalagaBucuresti Spania ValenciaBucuresti Suedia StockolmBucuresti Suedia GothenborgBucuresti Danemarca CopenhagaBucuresti Elvetia GenevaBucuresti Georgia TibilisiBucuresti Luxemburg LuxemburgBucuresti Rusia MoscovaBucuresti Albania TiranaBucuresti U.S.A WashingtonBucuresti U.S.A New YorkBucuresti Irlanda Dublin
23. Iasi Austria VienaIasi Italia BolognaIasi Lituania VilniusIasi Slovacia BratislavaIasi Spania MadridTimisoara Austria VienaTimisoara Italia BolognaTimisoara Lituania VilniusTimisoara Slovacia BratislavaTimisoara Spania MadridOradea Spania MadridOradea Austria VienaOradea Italia BolognaOradea Lituania VilniusOradea Slovacia Bratislava
Valoarea estimata fara TVA: intre 24, 233.8 si 1, 190, 376.59RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar.de part.: cuantum: 460 lei, defalcat pe loturi, conf. anexei B din prezentul anunt.Gar. de buna executie: 5%din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; declaratie privind calitatea de participant la procedura; certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, fondul de pensii si fondul de somaj si certificat privind taxele si impozitele locale (in original sau in copie legalizata) acestea trebuiesa fie valabile la data deschiderii ofertelor si sa ateste faptul ca operatorul economic nu are datorii la momentul eliberarii);certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instantacompetenta, valabilla data deschiderii ofertelor, in copie legalizata din care sa rezulte:
-obiectul de activitate al ofertantului includeprestarea serviciilor carefac obiectul licitatiei, -nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;certificat de inregistrare in copielegalizata. Pentru persoane juridice/fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (documentele vor fi prezentate in original si traducere autorizata in limba romana);mandatul de incheiere a contractului (original sau copie legalizata), prin care se mandateaza o persoana juridica romana sa negocieze si sa incheie contractul, pentru si in numele ofertantului persoana juridica straina.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente, in copie certificata , ,conformcu originalul, de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila).
- certificat de rezidenta fiscala pentru ofertantii straini.
Operatorii economici straini vor depune bilantul in copie legalizata si, de asemenea, un document emis de o autoritate competenta, din care sa rezulte reglementarile in vigoare cu privire la incheierea si depunerea bilantului, din tara respectiva.
- informatii generale despre firma
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita dupa caz, completarea formularului 12G cu subcontractantii si specializarea acestora. In cazul asocierii (depunerii ofertei comune), in acordul de asociere se va desemna liderul asociatiei, se vor mentiona partile din contract (procentul), executate de fiecare asociat, angajamentul ca in cazul castigarii procedurii isi vor legaliza asocierea si vor respecta clauzele contractuale pana la expirarea garantiei produselor. Garantiile (de participare si de buna - executie), scrisoarea de inaintare si oferta, se vor depune de liderul asociatiei. Documentele de calificare se vor depune de toti asociatii. In cazul subcontractarii, operatorul economic castigatorva prezenta acordul de subcontractare.Ofertantul va prezenta documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii in domeniul achizitiei.Se vor prezenta certificate privind sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde Europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde Europene privind certificarea.
Se accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Sa cun pozitia in clas;sa nu cun nr ofert.Lic elect se desf in 2 runde succesive.Dur unei runde de lic elect: 1 zi.Dur interm intre runde: 1 zi.Dif minima solic pentru licit noilor oferte: 100 lei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.11.2009 07:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.11.2009 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.11.2009 09:00
Locul: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, str. Razoare, nr. 5, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Se admite participarea unui reprezentant al ofertantului, cu delegatie si act de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
1.Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru de serviciipe o perioada de 14 luni cu ofertantul castigator pe fiecare ruta, in urma aplicarii procedurii de atribuire licitatie deschisa cu durata redusa la 40 de zile, cu organizarea unei etape finale de licitatie electronica.2. Criteriulde atribuire : pretul cel mai scazut pe fiecare lot.Contractele subsecvente se vor incheia in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie precum si in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii acordului cadru.3.Daca pe parcursul unei runde de licitatie electronica nu se mai introduc preturi/valori noi ale elementelor care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare ( pretul cel mai scazut pe fiecare lot), autoritatea contractanta poate finaliza licitatia electronica, fara a mai organiza runda urmatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.332.12.40, Email: [email protected], Fax: 021.319.51.80, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la luarea la cunostinta a oricarui act al autoritatii contractante.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Anchete Interne din cadrul autoritatii contractante
Adresa postala: str. Razoare, nr. 5, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050507, Romania, Tel.021.316.25.98, Email: [email protected], Fax: 021.316.35.11, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2009 10:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer